21
Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə ta babo Tiberiadɨ-tɨ
Mat 28:16; Luk 5:1-11
Ndɔ-je kɨ́ rangɨ go-tɨ, Jeju təl tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə ta babo Tiberiadɨ-tɨ. Ooi, kəm rəbɨ kɨ́ tɔjɨ-né rɔ-é ə́n: Simɔ̰ Piyər-je kɨ̀ Tomasɨ kɨ́ ꞌɓa-é ndungə rəm, Nataniyel kɨ́ to dow kɨ́ Kana̰ kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ rəm, ngan lə Jebede rəm, ɓá njéndó né-je lə Jeju kɨ́ rangɨ joo ɓəy rəm, dꞌa̰ kəm-na̰-tɨ lay. 21:3 Luk 5:5Simɔ̰ Piyər idə-dé panè: Mꞌa kɔw mbɔw-tɨ. Rəmə dḛ ꞌpanè: Jḛ kàrè jꞌa kɔw sə-i tɔ. Ə dḛ ꞌtḛḛ dꞌɔw dꞌal mḛḛ tò-tɨ, ngà ndɔɔ nɔ̰ɔ̰ lé dꞌuwə kanjɨ al. Lokɨ lo aa yərərə rəmə, Jeju ree a̰ ngangɨ ba-tɨ; ngà njéndó né-je ꞌgə kɨ́ to Jeju al. Beɓa ḛ dəjɨ-dé panè: Ngan-je, uwəi kanjɨ nɔ̰ɔ̰ wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Kanjɨ káre ya kàrè jꞌuwə al. 21:6 Luk 5:6Rəmə idə-dé ꞌpanè: Iləi burə kɨ̀ dɔ jikɔl tò-tɨ bè ə a kuwəi kanjɨ. Lokɨ dꞌilə burə lé rəmə, burə saa kanjɨ mbing ya adɨ dꞌasɨ kɔr tḛḛ-né ndaa-tɨ al. Beɓa njèndó né lə Jeju kɨ́ Jeju ndigɨ-é idə Piyər panè: Dow lé to ꞌƁaɓe! Lokɨ Piyər oo kɨ́ to ꞌƁaɓe rəmə, ḛ un kubɨ liə ulə; kdɔ kete a̰ kɨ̀ rɔ-é kare ə ur mani. Ngà ndəgɨ njéndó né-je ꞌndɔr burə kɨ́ kanjɨ rusɨ lé, ꞌnəl-né tò kdɔ ree-né ngangɨ ba-tɨ; kdɔ lo kɨ́ ngangɨ ba-tɨ tò ngɔsi sə-dé, à kasɨ mɛtər ɓu je bè.
Lokɨ dꞌur nangɨ ngangɨ ba-tɨ rəmə, dꞌoo yalpər kɨ́ kanjɨ tò dɔ-tɨ ɓá dꞌoo mbə̀ tɔ. 10 Beɓa Jeju idə-dé panè: Kanjɨ kɨ́ uwəi lé, ɔyi kɨ́ dan-tɨ-je ꞌreei-né. 11 Beɓa Simɔ̰ Piyər təl al mḛḛ tò-tɨ ɔr burə lé nangɨ ə kanjɨ-je kɨ́ boy-boy ya ꞌrusɨ burə lé ə dḛ ɓu kɨ̀ kɔrmḭ gidɨ-é mutə; bè ya kàrè burə gangɨ al. 12 Jeju idə-dé panè: ꞌReei usoi né; ya rəmə dow káre dan njéndó né-je-tɨ kɨ́ kadɨ dəjɨ-é panè i ꞌto ná̰ wa ya goto, kdɔtalə dḛ ꞌgə kɨ́ to ꞌƁaɓe. 13 Beɓa Jeju ree rɔ-dé-tɨ, un mbə̀ lé adɨ-dé ɓá adɨ-dé kanjɨ lé dɔ-tɨ tɔ.
14 To nja mutə ngá kɨ́ Jeju tɔjɨ-né rɔ-é njéndó né-je liə lokɨ tɔsɨ-né ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy.
Jeju adɨ kullə Simɔ̰ Piyər
15 Go né kuso-tɨ, Jeju dəjɨ Simɔ̰ Piyər panè: Simɔ̰, ngon lə Jonasɨ ꞌndigɨ-m itə ndəgɨ-é-je kin wa? Simɔ̰ panè: Oiyo, ꞌƁaɓe ꞌgə kɨ́ mꞌndigɨ-i. Jeju panè: ꞌUl ngan batɨ-je lə-m! 16 Jeju təl dəjɨ-é dəjɨ kɨ́ nja joo panè: Simɔ̰, ngon lə Jonasɨ ꞌndigɨ-m wa? Piyər idə-é panè: Oiyo ꞌƁaɓe, ꞌgə kɨ́ mꞌndigɨ-i. Jeju idə-é panè: ꞌUl batɨ-je lə-m. 17 Jeju təl dəjɨ-é dəjɨ kɨ́ nja mutə panè: Simɔ̰, ngon lə Jonasɨ, ꞌndigɨ-m wa? Rəmə rɔ Piyər atɨ-é kana̰na̰ kdɔ dəjɨ kɨ́ Jeju dəjɨ-é nja mutə panè: ꞌNdigɨ-m wa? Ɓá ilə-é-tɨ panè: ꞌƁaɓe i ꞌgə né-je lay, ꞌgə kɨ́ mꞌndigɨ-i ya. Jeju idə-é panè: ꞌUl batɨ-je lə-m. 18 ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; lokɨ i ꞌto basa ɓəy lé, i ya ꞌdɔɔ ndaá dɔɔ ɓədɨ lə-i, ə lo kɨ́ mḛḛ-i ndigɨ ya ə i ꞌɔw-tɨ, ngà lokɨ i ꞌa ɓugə lé, i ꞌa kɔy ji-i kɨ taá kadɨ dow kɨ́ rangɨ ɓá à dɔɔ ndaá dɔɔ ɓədɨ lə-i, ə lo kɨ́ mḛḛ-i ndigɨ al ya ḛ à kɔw sə-i-tɨ. 19 Jeju pa ta kin bè kdɔ tɔjɨ-né kəm rəbɨ koy kɨ́ Piyər à koy kdɔ kɔsɨ-né gajɨ Lubə; go ta-tɨ kinlé, Jeju idə-é panè: ꞌUn go-m.
Jeju dḛ kɨ̀ njèndó né kɨ́ ḛ ndigɨ-é
20  21:20 Ja̰ 13:25Lokɨ Piyər təl kəm-é kɨ gogɨ rəmə, oo njèndó né kɨ́ Jeju ndigɨ-é ɔw ree go-dé-tɨ; njèndó né kinlé ɓá ndɔkɨ tò kàdɨ̀ Jeju-tɨ ta nékuso-tɨ ɓá dəjɨ-é panè: «ꞌƁaɓe, ná̰ ɓá à kun dɔ-i wa?» lé. 21 Lokɨ Piyər oo-é lé, dəjɨ Jeju panè: «ꞌƁaɓe, ngà ḛ kan ri ɓá à tḛḛ dɔ-é-tɨ wa?» 22 Jeju idə-é panè: «Kinə mꞌndigɨ kadɨ-é isɨ bè-bè ya sar kadɨ mꞌtəl mꞌree-né lé, ꞌusɨ-i ri-tɨ wa? I, ꞌun go-m.» 23 Beɓa njékadmḛḛ-je ꞌtilə ta kinlé mbi-na̰-tɨ kɨ kete-kete ꞌpanè: «Njèndó né kinlé à koy al.» Ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ bè lé, Jeju idə-é panè: «À koy al al» ngà ḛ panè: «Kinə mꞌndigɨ kadɨ-é isɨ bè-bè ya sar kadɨ mꞌtəl mꞌree-né lé, ꞌusɨ-i ri-tɨ wa?»
24 Njèndó né kinlé ya ɓá pa ta kɨ́ dɔ né-je-tɨ kin adɨ dow-je rəm, ḛ ya ndàngɨ ta-je kin rəm. Ə jꞌgə kɨ́ ta liə to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
25 Jeju ra né-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya ɓəy; ngà kinə kadɨ ꞌndàngɨ bɛtɨ-bɛtɨ lay lé, mꞌoo kɨ́ tatɨ dɔnangɨ kin lay ya kàrè, mbete-je kɨ́ dꞌa ndàngɨ lé à kubə.

21:3 21:3 Luk 5:5

21:6 21:6 Luk 5:6

21:20 21:20 Ja̰ 13:25