3
Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ
Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Ja̰ 1:6-8,19-28
Ɓal kɨ́ njèkungɨ-tɨ dɔgɨ gidɨ-é mḭ kɨ́ Tibɛr Sejar ngar kɨ́ boy ɔ̰̀-né ɓe lé, Pɔ̰sɨ Pilatɨ to gubərnər kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ, Erodɨ ɔ̰̀ ɓe dɔnangɨ Galile-tɨ, ə ngonkɔ̰-é Pilipɨ ɔ̰̀ ɓe dɔnangɨ Itire-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Trakonitɨ, Lisaniyasɨ ɔ̰̀ ɓe dɔnangɨ Abilḛn-tɨ, ɓal-je-tɨ kɨ́ An kɨ̀ Kayipɨ ꞌto-né burə dɔ njégugné-je; ɓal-é-je-tɨ kinlé ɓá Lubə pa-né ta kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ngon lə Jakari diləlo-tɨ.
Ja̰ ɔw kɨ go dɔnangɨ lay kɨ́ kàdɨ̀ ba Jurdḛ-tɨ, ilə mbḛ kadɨ dow-je ꞌra batḛm dꞌin̰ə-né panjiyə-dé kɨ́ majɨ al kɔgɨ, kdɔ kadɨ Lubə in̰ə-né go majal-je lə-dé kɔgɨ, titɨ kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ ndàngɨ-né mḛḛ mbete-tɨ panè:
Ndi dow ɓa diləlo-tɨ panè:
ꞌRai rəbɨ lə ꞌƁaɓe!
ꞌRai ngan rəbɨ-je liə adi a̰ njururu-njururu!
ꞌTuləi wol lo-je lay adi asɨ-na̰ pee-pee!
Mbal-je kɨ́ ngal kɨ̀ kɨ́ gɔjɨ lay ya, ꞌtugəi-dé kɨ nangɨ!
Rəbɨ-je kɨ́ ndu gundi-gundi lé, ꞌndaji adɨ a̰ njururu-njururu!
Rəbɨ-je kɨ́ tɔr wutɨ-wutɨ lé, ꞌtuləi adɨ asɨ-na̰ pee-pee.
Ə ná̰-ná̰ ya à koo kajɨ kɨ́ Lubə à kajɨ dow-je lé.
3:7 Mat 12:34; 23:33Beɓa Ja̰ idə kosɨ dow-je kɨ́ ꞌree rɔ-é-tɨ kdɔ kadɨ ra-dé batḛm lé panè: Sə̰i kɨ́ mḛḛ-si ndul titɨ-na̰ kɨ̀ mḛḛ li pii-je bè kan! Ná̰ ɓá idə-si kadɨ a̰yi wɔngɨ kɨ́ à ree lé wa? 3:8 Ja̰ 8:33Adi kullə ra-si tuwə kullə ra dow-je kɨ́ dꞌin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ ɓane; ɓɨ ꞌgɨri mḛḛ-si painè ꞌtoi nganka Abrakam ya bè par al. Ə́ mꞌidə-si rəsɨ mꞌadɨ ooi kɨ́ ər-je kin ya kàrè Lubə asɨ təl-dé nganka Abrakam-tɨ kare. 3:9 Mat 7:19Ə kungə́ ya kàrè dꞌində pèrèrè kàdɨ̀ kagɨ-je-tɨ káre-káre lay ngá, adɨ kagɨ kɨ́ kandɨ-é majɨ al lé, dꞌa tugə-é dɔ njirə-é-tɨ kdɔ kilə-é dan pər-tɨ.
10 Beɓa kosɨ dow-je ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Bè ngà, jꞌa ra ban ngá wa? 11 Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Dow kɨ́ ɔw kɨ̀ kubɨ joo rəmə, adɨ káre dow kɨ́ ꞌliə goto, ə dow kɨ́ ɔw kɨ̀ nékuso kàrè kadɨ ra bè ya tɔ.
12  3:12 Luk 7:29Njétaalambo-je kàrè ꞌree kadɨ Ja̰ ra-dé batḛm tɔ. Beɓa ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Njèndó dow-je né, jḛ jꞌa ra ban wa? 13 Ḛ idə-dé panè: Né kɨ́ dꞌun ndu dɔ-tɨ kadɨ dow-je dꞌadɨ lé, iləi kɨ́ rangɨ dɔ-tɨ al.
14 Asgar-je ꞌree ꞌdəjɨ-é tɔ ꞌpanè: Ə jḛ, jꞌa ra ban wa? Ḛ idə-dé panè: ꞌTaai né lə dow kɨ́ lə njètɔ́gɨ-tɨ al, ɓá iləi ta dɔ dow-tɨ kɨ̀ ndángɨ kare ꞌtaai-né né liə al rəm tɔ. Ngà ori kəm-si dɔ là kun-si-tɨ ya.
15 Titɨ kɨ́ kosɨ dow-je lay dꞌisɨ ꞌngəbɨ-né pèrèrè lé, ꞌgɨr mḛḛ-dé-tɨ sé Ja̰ ɓá to Kristɨ* 3:15 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé wa? 16 Ngá ɓá Ja̰ idə-dé lay panè: Ma̰ mꞌra-si batḛm kɨ́ mani, ngà ḛ kɨ́ tɔ́gɨ-é itə-m n̰a̰ ya ɔw ree go-m-tɨ nɔ̰ɔ̰, ə kulə saba liə ya kàrè mꞌtuwə kadɨ mꞌtutɨ al. Ḛ à ra-si batḛm kɨ̀ Ndil kɨ́ aa njay rəm, kɨ̀ pər rəm tɔ. 17 Ḛ ɔw kɨ̀ né tó-né liə ji-é-tɨ nɔ̰ɔ̰; à ra lo tó né liə, ə à mbɔ̰ ko mḛḛ dama̰ liə, ngà tisə-é ɓá à kungɨ dan pər-tɨ kɨ́ à koy al sartagangɨ.
18 Beɓa Ja̰ ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ adɨ dow-je, ə mbusɨ nja-dé kɨ̀ ta-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya ɓəy. 19  3:19 Mat 14:3,4; Mar 6:17,18Ngà Erodɨ kɨ́ to njèkɔ̰ɓe dɔnangɨ Galilé-tɨ lé taa Erodiadɨ ne ngonkɔ̰-é rəm, ɓá ra né-je kɨ́ majɨ al majɨ al adɨ Ja̰ kɔl siə. 20 Rəmə təl a̰ dɔ-tɨ nɔ̰ɔ̰ ilə Ja̰ dangay-tɨ ɓəy.
Jeju ra batḛm
Mat 3:13-17; Mar 1:9-11; Ja̰ 1:32-34
21 Lokɨ dow-je lay ꞌra batḛm lé, Jeju kàrè ꞌra-é batḛm tɔ. Beɓa lokɨ ḛ a̰ pa ta kɨ̀ Lubə lé, ta dɔra̰ tḛḛ; 22  3:22 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 9:35ə Ndil kɨ́ aa njay təl titɨ-na̰ kɨ̀ dəngɔdnda bè ree isɨ dɔ-é-tɨ. Rəmə ndi dow ɓá dɔra̰-tɨ panè: «ꞌTo Ngon-m, mꞌində-i dan kəm-m-tɨ, rɔ-m nəl-m dɔ-i-tɨ n̰a̰.»
Kɔr gin ka Jeju
Mat 1:1-17
23 Jeju ra ɓal kɔrmutə-je bè ɓəy ɓá ulə gin kullə liə. Titɨ kɨ́ dow-je ꞌgɨr-né lé, ḛ to ngon lə Jojepɨ, Jojepɨ to ngon lə Eli, 24 Eli to ngon lə Matatɨ; Matatɨ to ngon lə Lebi; Lebi to ngon lə Melki; Melki to ngon lə Yana̰y; Yana̰y to ngon lə Jojepɨ; 25 Jojepɨ to ngon lə Matatiyasɨ; Matatiyasɨ to ngon lə Amosɨ; Amosɨ to ngon lə Naum; Naum to ngon lə Esli; Esli to ngon lə Nagay; 26 Nagay to ngon lə Maatɨ; Maatɨ to ngon lə Matatiyasɨ; Matatiyasɨ to ngon lə Seməy; Seməy to ngon lə Yose; Yose to ngon lə Yoda; 27 Yoda to ngon lə Yonan; Yonan to ngon lə Resa; Resa to ngon lə Jorobabɛl; Jorobabɛl to ngon lə Salatiyɛl; Salatiyɛl to ngon lə Neri; 28 Neri to ngon lə Melki; Melki to ngon lə Adi; Adi to ngon lə Kosam; Kosam to ngon lə Elmadam; Elmadam to ngon lə Ɛr; 29 Ɛr to ngon lə Jeju; Jeju to ngon lə Eliyejɛr; Eliyejɛr to ngon lə Yorim; Yorim to ngon lə Matatɨ; Matatɨ to ngon lə Lebi; 30 Lebi to ngon lə Simiyɔ̰; Simiyɔ̰ to ngon lə Juda; Juda to ngon lə Jojepɨ; Jojepɨ to ngon lə Yonam; Yonam to ngon lə Eliyakim; 31 Eliyakim to ngon lə Meleya; Meleya to ngon lə Menna; Menna to ngon lə Matata; Matata to ngon lə Nata̰; 32 Nata̰ to ngon lə Dabidɨ; Dabidɨ to ngon lə Jese; Jese to ngon lə Obɛdɨ; Obɛdɨ to ngon lə Bowajɨ; Bowajɨ to ngon lə Salmɔ̰; Salmɔ̰ to ngon lə Nasɔ̰; 33 Nasɔ̰ to ngon lə Aminadabɨ; Aminadabɨ to ngon lə Admi; Admi to ngon lə Arni; Arni to ngon lə Esrɔm; Esrɔm to ngon lə Parɛsɨ; Parɛsɨ to ngon lə Juda; 34 Juda to ngon lə Jakobɨ; Jakobɨ to ngon lə Isakɨ; Isakɨ to ngon lə Abrakam; Abrakam to ngon lə Tera; Tera to ngon lə Naɔr; 35 Naɔr to ngon lə Serugɨ; Serugɨ to ngon lə Reu; Reu to ngon lə Pelɛgɨ; Pelɛgɨ to ngon lə Ebɛr; Ebɛr to ngon lə Sila; 36 Sila to ngon lə Kaynam; Kaynam to ngon lə Arpajadɨ; Arpajadɨ to ngon lə Sɛm; Sɛm to ngon lə Nuwe; Nuwe to ngon lə Lemɛkɨ; 37 Lemɛkɨ to ngon lə Matusalḛm; Matusalḛm to ngon lə Enɔkɨ; Enɔkɨ to ngon lə Yerɛdɨ; Yerɛdɨ to ngon lə Maleleyɛl; Maleleyɛl to ngon lə Kenam; 38 Kenam to ngon lə Enosɨ; Enosɨ to ngon lə Sɛtɨ; Sɛtɨ to ngon lə Adam; Adam to Ngon lə Lubə.

3:7 3:7 Mat 12:34; 23:33

3:8 3:8 Ja̰ 8:33

3:9 3:9 Mat 7:19

3:12 3:12 Luk 7:29

*3:15 3:15 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

3:19 3:19 Mat 14:3,4; Mar 6:17,18

3:22 3:22 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 9:35