5
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó né-je kɨ́ Jeju ɓa-dé dɔsa̰y
Mat 4:18-22; Mar 1:16-20
5:1 Mat 13:1,2; Mar 3:9,10; 4:1Ndɔ káre bè, lokɨ Jeju a̰ ta babo-tɨ kɨ́ Jenejarɛtɨ lé, kosɨ dow-je dꞌɔw dɔ-na̰-tɨ wúr-wùr kdɔ koo ta lə Lubə ta-é-tɨ. Lokɨ un kəm-é oo tò-je joo ngangɨ baa-tɨ ə to tò-je kɨ́ mbɔw-je kɨ́ mḛḛ-é-tɨ dꞌur nangɨ dꞌa̰ ꞌtogɨ burə-je lə-dé; ḛ al mḛḛ tò-tɨ kɨ́ káre kɨ́ to tò lə Simɔ̰ ə dəjɨ Simɔ̰ adɨ in̰ə ngangɨ ba ə ɔsɨ tò sḛ kɨ́ dan ba-tɨ, ngá ɓá ḛ isɨ mḛḛ tò-tɨ lé, isɨ ndó né kosɨ dow-je.
Lokɨ Jeju pa ta lay rəmə, idə Simɔ̰ panè: ꞌƆsɨ tò kɨ́ dan ɓul baa-tɨ ə ungi burə-je lə-si mani kadɨ ꞌrai ndɔ̰. 5:5 Ja̰ 21:3Simɔ̰ ilə-é-tɨ panè: Njèndó dow-je né, jḛ jꞌra kullə ndɔɔ sar lo aa-ji taá ya, ngà né káre ya kàrè jꞌuwə al; ngà titɨ kɨ́ i ꞌpa-né lé, mꞌa kungɨ burə mani ya. 5:6 Ja̰ 21:6Lokɨ dꞌungɨ burə-je mani lé, kanjɨ rusɨ burə-je lə-dé sar adɨ ɔw kɨ̀ gangɨ. Beɓa ꞌkəbɨ madkullə-je lə-dé kɨ́ mḛḛ tò-tɨ kɨ́ káre lé kadɨ ꞌree dꞌore kàdɨ̀-dé. Lokɨ madɨ-dé-je ꞌree rəmə, dꞌɔy kanjɨ-je rusɨ tò-je kɨ́ joo lé betete, adɨ tò-je ɔw kɨ̀ nduy sə-dé tɔ ɓəy. Lokɨ Simɔ̰ Piyər oo né kin bè lé, usɨ nangɨ nja Jeju-tɨ panè: ꞌƁaɓe, ꞌɔtɨ kɨ rangɨ rɔ-m-tɨ, kdɔtalə ma̰ lé mꞌto dow kɨ́ njèramajal. Kanjɨ kɨ́ dꞌuwə al dɔ majɨ kinlé, ra adɨ ɓəl ində bandɨ Simɔ̰ gangɨ, ɓá dow-je lay kɨ́ dꞌa̰ siə natɨ kàrè ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ rəm tɔ. 10 Bè ya tɔ, madkullə-je lə Simɔ̰, adɨ to Jakɨ-je kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ꞌto ngan lə Jebede lé kàrè, ɓəl ində bandɨ-dé batɨ gangɨ tɔ. Beɓa Jeju idə Simɔ̰ panè: ꞌƁəl al, kete lé ꞌto njèndɔ̰ kanjɨ-je, ngà kḭ nè kɔw kɨ kete kinlé, dow-je ngá ɓá ꞌa təl njèsangɨ-dé kadɨ-m. 11 Beɓa lokɨ dḛ ꞌree kɨ̀ tò-je lə-dé ngangɨ ba-tɨ gogɨ rəmə, dꞌin̰ə né-je lay ya ə dꞌun go Jeju.
Jeju adɨ lapiya njèbanjɨ
Mat 8:1-4; Mar 1:40-45
12 Ndɔ káre bè, lokɨ Jeju isɨ ɓebo-tɨ madɨ lé, dingəm kɨ́ banjɨ taa rɔ-é pəl-pəl da dɔ-é-tɨ. Lokɨ oo Jeju rəmə, ɔsɨ məkəjɨ-é nangɨ ə ɔsɨ dɔ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ɓá dəjɨ-é panè: ꞌƁaɓe, kinə ꞌndigɨ lé, ꞌa kadɨ banjɨ lə-m kin ur kadɨ mꞌaa njay kare! 13 Jeju ulə ji-é ɔdɨ-né rɔ-é ɓá panè: «Mꞌndigɨ dɔ-tɨ sə-i. Kadɨ banjɨ lə-i ur!» Rəmə tajinatɨ nè ya banjɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ ur wukɨ adɨ aa njay. 14 Go-tɨ, Jeju ndəjɨ-é kadɨ pa ta-é adɨ dow oo al. Ngà idə-é panè: ꞌƆw ꞌɔjɨ rɔ-i njègugné ə ꞌadɨ né kdɔ məsɨ kɨ́ kilə kɨ́ sɔbɨ dɔ kaa rɔ lə-i titɨ kɨ́ ndukun lə Moiyijɨ pa-né. Bè kdɔ kadɨ dow-je lay ꞌgə kɨ́ banjɨ kɨ́ rɔ-i-tɨ lé ur ngá.
15 Beɓa ri Jeju ɓa kɨ kete-kete adɨ kosɨ dow-je n̰a̰ ya ꞌɓungə-na̰ ꞌree par-par ꞌkəw-na̰ dɔ-é-tɨ kdɔ koo ta liə, ɓá dḛ kɨ́ ꞌto njémɔ̰y-je kàrè ꞌree kdɔ kadɨ adɨ-dé lapiya rəm tɔ. 16 Ngà Jeju ɔr rɔ-é ɔw diləlo-tɨ, ɔw pa ta kɨ̀ Lubə titɨ kɨ́ isɨ ra-né taá-taá.
Jeju adɨ lapiya njèrɔkoy mburukɨ
Mat 9:1-8; Mar 2:1-12
17 Ndɔ káre bè, Jeju isɨ ndó né dow-je ə Parisi-je* 5:17 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰., kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je kɨ́ dꞌḭ nganɓe-je-tɨ lay kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Jude-tɨ, kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌḭ ɓebo Jorijalḛm-tɨ dꞌisɨ dan-dé-tɨ. Tɔ́gɨ lə ꞌƁaɓe nà̰y kɨ̀ Jeju adɨ Jeju adɨ lapiya njémɔ̰y-je n̰a̰. 18 Beɓa dow-je dꞌun dingəm kɨ́ rɔ-é oy mburukɨ mḛḛ tuwə-tɨ ꞌree siə, ꞌsangɨ rəbɨ kadɨ dꞌɔw siə kəy nɔ̰̀ Jeju-tɨ. 19 Ngà kosɨ dow-je kɨ́ ꞌn̰a̰ kinlé ra adɨ lo kadɨ dꞌingə tarəbɨ dꞌɔw-né siə go-é-tɨ goto. Beɓa dꞌal siə dɔ kəy-tɨ, ꞌwan̰a̰ lo dꞌulə-é-né kɨ̀ tuwə burə́ nɔ̰̀ Jeju-tɨ kəy, dan kosɨ dow-je-tɨ. 20 Lokɨ Jeju oo kadmḛḛ lə-dé bè rəmə, idə dingəm lé panè: «Majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-i.» 21 Njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ Parisi-je kɨ́ dꞌisɨ lo-é-tɨ lé, ꞌgɨr ta mḛḛ-dé-tɨ ꞌpanè: Dow kanlé oo rɔ-é kɨ ná̰ ya ɓá pa ta kɔbɨ dɔ Lubə-tɨ bè wa? Ná̰ ɓá asɨ kin̰ə go majal-je lə dow kɔgɨ wa? Lubə ya kɨ̀ kár-é asɨ. 22 Jeju gə ta kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ ɓətɨ adɨ pa sə-dé panè: Kdɔ ri ɓá ɔwi kɨ̀ tagɨr-je kɨ́ bè kin mḛḛ-si-tɨ wa? 23 Dan ta-je-tɨ kɨ́ joo kinlé, ḛ kɨ́ rá ɓá tò ɓəl n̰a̰ wa? Kidə dow panè: «Majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-i» ɓá tò ɓəl n̰a̰ əse kidə-é panè: «ꞌḬ taá ꞌnjiyə» ɓá tò ɓəl n̰a̰ wa? 24 Majɨ! Mꞌa kɔjɨ-si kadɨ ꞌgəi kɨ́ Ngon lə dow lé, ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔnangɨ-tɨ nè kdɔ kin̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ. Beɓa Jeju təl idə njèrɔkoy mburukɨ lé panè: Mꞌun ndu mꞌadɨ-i mꞌpanè: ꞌḬ taá, ꞌun tuwə lə-i ə ꞌɔw ɓee lə-i. 25 Rəmə tajinatɨ nè ya dingəm lé, ḭ taá takəm dow-je-tɨ, un tuwə tò-é ə ɔsɨ gajɨ Lubə taá-taá ɔw ɓee. 26 Né kinlé, ɔr ndil dow-je lay kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ, adɨ dꞌɔsɨ-né gajɨ Lubə rəm, ɓá ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ, adɨ ꞌpanè: Né-je kɨ́ dow oo nja káre al ya ɓone jꞌooi.
Ɓa kɨ́ Jeju ɓa Lebi
Mat 9:9-13; Mar 2:13-17
27 Go-tɨ, Jeju tḛḛ rəmə, oo njètaalambo káre kɨ́ ri-é lə Lebi isɨ lo taa lambo-je-tɨ. Jeju idə-é panè: «ꞌUn go-m.» 28 Rəmə ḛ tusɨ né-je lay in̰ə ə ḭ taá un go Jeju. 29 Lebi ɔw ra nékuso n̰a̰ mḛḛ kəy-tɨ liə un-né ta Jeju. Njétaalambo-je, kɨ̀ dow-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya dꞌisɨ sə-dé natɨ ta nékuso-tɨ lé. 30  5:30 Luk 15:1,2Parisi-je, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je lə-dé ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ n̰ɔ̰m-n̰ɔ̰m ɓá ꞌpa kɨ̀ njéndó né-je lə Jeju ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá njétaalambo-je, kɨ̀ njéramajal-je kin ya sə̰i usoi rəm, a̰yi sə-dé rəm wa? 31 Beɓa Jeju pa sə-dé panè: «Dow-je kɨ́ rɔ-dé tò kɨ̀ lapiya kare lé dꞌɔw ndoo dɔktur al, ngà njémɔ̰y-je ɓá dꞌɔw ndoo-é. 32 Bè ya tɔ, ma̰ lé, dow-je kɨ́ njéra né kɨ́ njururu ɓá mꞌree kdɔ ɓa-dé al, ngà mꞌree kdɔ ɓa njéramajal-je kadɨ dꞌin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ.»
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔgɨ rɔ nékuso kɨ̀ man ka̰y
Mat 9:14-15; Mar 2:18-20
33 Dow-je dꞌidə Jeju ꞌpanè: Njéndó né-je lə Ja̰, kɨ̀ njéndó né-je lə Parisi-je lé, taá-taá ya dꞌɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y ə ꞌpa ta kɨ̀ Lubə. Ngà i lé, njéndó né-je lə-i dꞌuso né rəm, dꞌa̰y man rəm. 34 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Lokɨ njètaa dené sigɨ isɨ natɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ ḛ ꞌɓa-dé lo nékuso taana̰-tɨ nè ɓəy ya sə̰i ꞌndigi kadɨ dꞌɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y wa? 35 Ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ lé, dꞌa kun-é ta-dé-tɨ kɔgɨ, rəmə mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kinlé ɓá dꞌa kɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y ɓəy. 36 Jeju idə-dé gosta káre ɓəy panè: Kubɨ kɨ́ sigɨ lé, dow à kijə ta-é kdɔ kilə-né kəm ndisɨ kubɨ al. Kinə dowbé ijə rəmə, ijə kɨ̀ ndángɨ kare; ɓá takubɨ kɨ́ sigɨ kɨ́ dowbé ijə lé kàrè à kun-na̰ kɨ̀ ndisɨ kubɨ lé al rəm. 37 Rəm ɓá dow à tur yibɨ nduu kɨ́ sigɨ mḛḛ mbundaá-je-tɨ kɨ́ low al rəm. Kinə dow tur-tɨ rəmə, yibɨ nduu kɨ́ sigɨ à kḭ kində mbundaá-je kɨ́ low lé bəndəngɨ gangɨ kadɨ yibɨ nduu à tɔɔ kɔgɨ rəm, ɓá mbundaá-je lé kàrè à tujɨ kɔgɨ rəm tɔ. 38 Ngà yibɨ nduu kɨ́ sigɨ lé, tò kadɨ ꞌtur mḛḛ mbundaá-je-tɨ kɨ́ sigɨ ya tɔ. 39 Ə dow kɨ́ a̰y yibɨ nduu kɨ́ low lé, ḛ ndigɨ yibɨ nduu kɨ́ sigɨ al ngá. Kdɔtalə ḛ à panè: Yibɨ nduu kɨ́ low ya ɓá majɨ.

5:1 5:1 Mat 13:1,2; Mar 3:9,10; 4:1

5:5 5:5 Ja̰ 21:3

5:6 5:6 Ja̰ 21:6

*5:17 5:17 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.

5:30 5:30 Luk 15:1,2