10
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó né-je kɨ́ kɔrsiri gidɨ-é joo kɨ́ Jeju ulə-dé
Mat 9:37-38; 10:7-16; Mar 6:8-11; Luk 9:3-5
Go-tɨ, ꞌƁaɓe Jeju mbətɨ njéndó né-je kɨ́ rangɨ kɔrsiri gidɨ-é joo ə ulə-dé kadɨ dꞌɔw joo-joo kete nɔ̰̀-é-tɨ mḛḛ ɓebo-je-tɨ lay, kɨ̀ lo-je-tɨ lay kɨ́ tò kadɨ ḛ ya kàrè à kɔw-tɨ tɔ. 10:2 Mat 9:37,38Ḛ idə-dé panè: Ko kɨ́ tò kijə n̰a̰, ngà njékijə-é-je ɓá ꞌn̰a̰ al. Ə́n ə́ ꞌpai ta kɨ̀ ꞌɓa njèko kɨ́ tò kijə lé, kadɨ ulə kɨ̀ njérakullə-je titɨ. 10:3 Mat 10:16Ɔwi! Yən, mꞌulə-si titɨ-na̰ kɨ̀ ngan batɨ-je bè dan jagɨm-je-tɨ. Uni mbu là al rəm, uni mbu kɔw mba al rəm, ɔyi saba al rəm, ɓá a̰i nangɨ kɨ̀ rəbɨ-rəbɨ ꞌrai lapiya dow-je al rəm tɔ. Mḛḛ kəy kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔwi-tɨ lé, ta kɨ́ a pai kete mɔkɨ ə́n: «Kadɨ lapiya nà̰y mḛḛ kəy-tɨ kin!» Kinə dow nojɨ isɨ mḛḛ kəy-tɨ lé nɔ̰ɔ̰ rəmə, lapiya lə-si à nà̰y siə. Ngà kinə dow nojɨ goto tɔ rəmə, lapiya lə-si à təl ree rɔ-si gogɨ tɔ. 10:7 1Kɔ 9:14; 1Ti 5:18Isi mḛḛ kəy-é-tɨ kinlé, ə né kɨ́ dꞌadɨ-si ya usoi rəm, a̰yi rəm. Kdɔtalə to tó-é kadɨ njérakullə ingə nékugə dɔji-é. Iləi kɨ̀ takəy-takəy al.* 10:7 Jeju ɔgɨ-dé kɔw kəy lə dow-je al. Ngà ḛ ndigɨ kadɨ ꞌtò kəy lə dow káre ə lo aa dꞌḭ kete-kete al. Kdɔ mba tò ɓe joo ə ində nane. Mḛḛ ɓebo kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔwi-tɨ, ɓá dꞌuwə-si kɨ rɔ-dé-tɨ, ə dꞌadɨ-si nékuso rəmə usoi rəm, adi lapiya njémɔ̰y-je kɨ́ dꞌisɨ mḛḛ ɓebo-é-tɨ lé, ə idəi dow-je kɨ́ titɨ ꞌpainè: Kɔ̰ɓe lə Lubə ree ngɔsi rɔ-si-tɨ. 10  10:10 Knj 13:51Ngà mḛḛ ɓebo kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔwi-tɨ, ɓá dꞌuwə-si kɨ rɔ-dé-tɨ al lé, ɔwi pandangɨ lo-je-tɨ kɨ́ mḛḛ ɓe-é-tɨ lé, ə ꞌpainè: 11  10:11 Mat 10:7-14; Mar 6:8-11; Luk 9:3-5«Kodɨ kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ lə-si kɨ́ ḭ nja-ji-tɨ ya kàrè jꞌɔw mbing jꞌgəkɨ dɔ-si-tɨ gogɨ. Bè ya kàrè, kadɨ ꞌgəi kɨ́ kɔ̰ɓe lə Lubə lé, ree ngɔsi.» 12  10:12 a Mat 11:24; b Mat 10:15Mꞌa kidə-si rəsɨ; mḛḛ ndɔ-é-tɨ kinlé ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ ɓebo-é-tɨ kinlé, à nga̰ n̰a̰ kitə ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ Sɔdɔm-tɨ ɓəy.
Tujɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓe-je kɨ́ ꞌmbatɨ kadɨ mḛḛ-dé
Mat 11:21-24
13 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i dow-je kɨ́ Korajḛ! Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i dow-je kɨ́ Betsayda! Kdɔ nékɔjɨ-je kɨ́ tokɨ ra dan-si-tɨ nè kinlé, lé tokɨ ra dɔnangɨ Tir-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ je bè rəmə lé dow-je kɨ́ titɨ dꞌa kulə kubɨ sakɨ rɔ-dé-tɨ tò-né buu-tɨ, kdɔ kin̰ə-né panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ low nṵ ngá! 14 Gin-é kin ɓá, ndɔ gangta-tɨ lé, ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ-si-tɨ à nga̰ n̰a̰ kitə ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ dɔnangɨ Tir-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰ ɓəy. 15 Ngà sə̰i dow-je kɨ́ Kapɛrnayim, ooi ꞌpainè se riɓa lə-si kin à kɔw sə-si sar dɔra̰-tɨ wa? Bè al, à tokɨ təl sə-si kɨ nangɨ sar kɨ mḛḛ lo kɨ́ koó-tɨ.
16  10:16 Mat 10:40; Mar 9:37; Luk 9:48; Ja̰ 13:20Dow kɨ́ taa ta lə-si lé, taa ta lə-m tɔ. Ngà dow kɨ́ ɔsɨ-si ngərəngɨ rəmə, to ma̰ ya tɔ ə́ ɔsɨ-m ngərəngɨ tin. Ə dow kɨ́ ɔsɨ-m ngərəngɨ lé, to njèkulə-m tɔ ɓá dowbé ɔsɨ-é ngərəngɨ tin.
17 Dḛ kɨ́ kɔrsiri kɨ́ Jeju ulə-dé lé, ꞌtəl ꞌree kɨ́ rɔnəl ə ꞌpanè: ꞌƁaɓe, kɨ̀ ri-i lé, ndil-je kɨ́ majɨ al ya kàrè dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ lə-ji. 18 Beɓa Jeju idə-dé panè: Mꞌoo Sata̰ ḭ dɔra̰-tɨ titɨ-na̰ kɨ̀ təl ndi bè usɨ nangɨ nè. 19 Ooi bè, mꞌadɨ-si tɔ́gɨ kadɨ ꞌnjiyəi-né dɔ li-je-tɨ, kɨ̀ dɔ jinə̰-je-tɨ, kɨ̀ dɔ tɔ́gɨ-je-tɨ lay kɨ́ njèba ɔw-né, ə né káre ya kàrè à ra-si al. 20 Bè ya kàrè, ꞌrai rɔnəl kdɔtalə ndil-je kɨ́ majɨ al kɨ́ dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ lə-si kin al. Ngà ꞌrai rɔnəl kdɔtalə ri-si kɨ́ tokɨ ndàngɨ mḛḛ dɔra̰-tɨ kin tá.
Lubə tḛḛ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ adɨ ngan dow-je
Mat 11:25-27; 13:16-17
21 Dɔkaglo-é-tɨ kinlé ya Ndil kɨ́ aa njay ra Jeju adɨ rɔ-é nəl-é n̰a̰ adɨ panè: Bɔbɨ-m kɨ́ ꞌto ꞌƁa dɔra̰ kɨ̀ dɔnangɨ, mꞌtɔ́y-i, kdɔ ꞌɓɔyɔ dɔ né-je kin kɨ̀ njégosɨ-je kɨ̀ njénégə-je rəmə ngan dow-je kin ɓá ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-dé. Oiyo, Bɔbɨ-m, mꞌtɔ́y-i kdɔ to ndigɨ lə-i kadɨ né kinlé tò bè 10:21 1Kɔ 1:17-29. 22  10:22 a Ja̰ 3:35; b Ja̰ 10:15Bɔbɨ-m təl kɨ̀ né-je lay adɨ-m. Dow kɨ́ gə-m ma̰ Ngon lə Lubə lé goto. Bɔbɨ-m ya par ə́ gə-m. Ə dow kɨ́ gə Bɔbɨ-m ya goto. Ma̰ ya par ə́ mꞌgə Bɔbɨ-m lé, ə dow kɨ́ ma̰ ngon-é lé ya mꞌtḛḛ kəm-é dɔ-é-tɨ ɓá à gə-é tɔ.
23 Go-tɨ, Jeju təl kəm-é kɨ rɔ njéndó né-je-tɨ liə ə idə-dé dḛ ya kɨ̀ kár-dé gay panè: Dow-je kɨ́ kəm-dé oo né-je kɨ́ sə̰i ooi kinlé ꞌto njénékumə̰-je! 24 Beɓa mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ n̰a̰, kɨ̀ ngar-je n̰a̰ ya ꞌndigɨ koo né-je kɨ́ sə̰i ooi kin ya, ngà dꞌoo al; ꞌndigɨ koo ta-je kɨ́ sə̰i ooi kin ya, ngà dꞌoo al.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow kɨ́ Samari kɨ́ to dow kɨ́ majɨ
Mat 22:34-40; Mar 12:28-34
25  10:25 Mat 22:35-40; Mar 12:28-34Dow káre kɨ́ njèndó dow-je ndukun sangɨ kdɔ koo ta kɨ́ mḛḛ Jeju-tɨ adɨ ḭ taá dəjɨ-é panè: «Njèndó dow-je né, ri ɓá mꞌa ra kdɔ kadɨ mꞌisɨ-né kəm sartagangɨ wa?» 26 Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: «ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete ndukun-je-tɨ ꞌpanè ri wa? I ꞌndó lé, ꞌndàngɨ ꞌpanè ri wa?»
27 Ḛ ilə Jeju-tɨ panè: «ꞌA ndigɨ ꞌƁaɓe Lubə lə-i kɨ̀ mḛḛ-i káre-rè, kɨ̀ ndil-i lay, kɨ̀ tɔ́gɨ-i lay rəm, kɨ̀ tagɨr lə-i lay rəm, ɓá ꞌa ndigɨ dow madɨ-i tò kɨ rɔ-i bè rəm tɔ.» 10:27 Mbl 19:18; Det 6:5 28 Beɓa Jeju idə-é panè: «Ta lé, i ilə-tɨ majɨ n̰a̰! ꞌRa né kinlé ya rəmə ꞌa kisɨ kəm.»
29 Ngà ḛ ndigɨ ra kadɨ ꞌlə-nꞌḛ̀ to najɨ adɨ dəjɨ Jeju panè: «Ná̰ ɓá to dow madɨ-m wa?» 30 Jeju təl un ta panè: «Dingəm káre bè ḭ ɓebo Jorijalḛm-tɨ isɨ ɔw ɓebo Jeriko-tɨ, rəmə bɔkaya-je ꞌgangɨ-é ꞌtaa né-je liə lay, ꞌtində-é mbukɨ-mbukɨ dꞌadɨ tò kəm yo ə ꞌtusɨ-é dꞌin̰ə-é dꞌɔw lo lə-dé. 31 Ə dow káre kɨ́ to njègugné lə Lubə ḭ Jorijalḛm isɨ ree kɨ̀ rəbɨ kɨ́ káre kinlé tɔ. Lokɨ ree da dɔ dingəm-tɨ lé rəmə, ḛ ijə rɔ-é kɨ̀ nganglo-nganglo dəə ɔw. 32 Go-tɨ, dow káre kɨ́ gin kojɨ-tɨ lə Lebi ree tḛḛ lo-tɨ kinlé tɔ, ɓá oo dingəm lé rəmə, ijə rɔ-é kɨ̀ nganglo-nganglo dəə ɔw ya ɓəy. 33 Ngà dow káre kɨ́ dɔnangɨ Samari-tɨ kɨ́ isɨ ɔw mba ə́ ree tḛḛ lo-tɨ kinlé ɓá oo dingəm lé rəmə ta ɔ̰̀ mḛḛ-é n̰a̰ kdɔ ta liə. 34 Beɓa ɔtɨ ree rɔ-é-tɨ ə ungɨ ubɨ, kɨ̀ man nduu ta dò-je-tɨ lé ndəm-né ɓəy ɓá un-é səbɨ-é dɔ koro-tɨ liə ɔw siə kəy mba-je-tɨ ə tɔsɨ kəm-é go-é-tɨ. 35 Lokɨ lo aa lé, ḛ ɔr là kɨ́ dow à ra kullə ndɔ joo ɓá à kingə, adɨ njèkoo go kəy mba-je lé, ə idə-é panè: “ꞌTɔsɨ kəm-i go-é-tɨ adɨ-m rəm, ɓá né-je lay kɨ́ ꞌa tujɨ dɔ-é-tɨ dɔ madɨ-é-tɨ kinlé, ndɔ kɨ́ mꞌtəl rəmə jè idə-m ə ma̰ ya mꞌa kugə-i.”» 36 Jeju təl dəjɨ njèndó dow-je ndukun lé panè: «Kɨ́ go koo-é-tɨ lə-i lé, dan dow-je-tɨ kɨ́ mutə kinlé, ḛ kɨ́ rá ɓá to dow madɨ dingəm kinlé wa?» 37 Beɓa ḛ ilə Jeju-tɨ panè: «To ḛ kɨ́ njèkoo kəmtondoo liə kin.» Bè ngá ɓá Jeju idə-é panè: «ꞌƆw, ə i kàrè ꞌra bè ya tɔ.»
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔw Jeju ɓe lə Martɨ-je kɨ̀ Mari
38  10:38 Ja̰ 11:1Lokɨ Jeju usɨ rebəə kɨ̀ njéndó né-je liə, ɓá ɔw mḛḛ ngonɓe-tɨ káre bè lé, dené káre kɨ́ ri-é lə Martɨ uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ mḛḛ kəy-tɨ liə. 39 Ə Mari kɨ́ to ngonkɔ̰ Martɨ lé, isɨ nangɨ nja ꞌƁaɓe-tɨ isɨ oo ta-je liə. 40 Kullə-je kɨ́ gay-gay kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ un Martɨ n̰a̰ adɨ ḛ ɔtɨ ratɨ ree panè: ꞌƁaɓe, kin̰ə kɨ́ ngonkɔ̰-m in̰ə-m kɨ̀ kar-m ya ta kullə-tɨ kinlé, ꞌusɨ-i-tɨ al ɓan al wa? ꞌIdə-é adɨ ree ra sə-m kullə. 41 ꞌƁaɓe ilə-é-tɨ panè: Martɨ, Martɨ, mḛḛ-i a̰ kə́kə́kə́ rəm, rɔ-i ɓa ɗakɨ-ɗakɨ kdɔ né-je n̰a̰ ya, 42 ngà né káre ya par ə to né kɨ́ majɨ n̰a̰. Mari ɓá mbətɨ ḛ kɨ́ majɨ n̰a̰ kɨ́ dow à taa ji-é-tɨ nda̰ al.

10:2 10:2 Mat 9:37,38

10:3 10:3 Mat 10:16

10:7 10:7 1Kɔ 9:14; 1Ti 5:18

*10:7 10:7 Jeju ɔgɨ-dé kɔw kəy lə dow-je al. Ngà ḛ ndigɨ kadɨ ꞌtò kəy lə dow káre ə lo aa dꞌḭ kete-kete al. Kdɔ mba tò ɓe joo ə ində nane.

10:10 10:10 Knj 13:51

10:11 10:11 Mat 10:7-14; Mar 6:8-11; Luk 9:3-5

10:12 10:12 a Mat 11:24; b Mat 10:15

10:16 10:16 Mat 10:40; Mar 9:37; Luk 9:48; Ja̰ 13:20

10:21 10:21 1Kɔ 1:17-29

10:22 10:22 a Ja̰ 3:35; b Ja̰ 10:15

10:25 10:25 Mat 22:35-40; Mar 12:28-34

10:27 10:27 Mbl 19:18; Det 6:5

10:38 10:38 Ja̰ 11:1