9
Jeju ulə njékɔwkulə-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo
Mat 10:1-9,11-14; Mar 6:7-13
Jeju ɓa njékɔwkulə-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo ə adɨ-dé tɔ́gɨ rəm, adɨ-dé tarəbɨ kadɨ ꞌtubə ndil-je kɨ́ majɨ al lay dɔ dow-je-tɨ rəm, ɓá kadɨ dꞌadɨ lapiya njémɔ̰y-je rəm tɔ. Ngà ɓá ulə-dé kadɨ dꞌilə mbḛ kɔ̰ɓe lə Lubə rəm, ɓá kadɨ dꞌadɨ lapiya njémɔ̰y-je rəm tɔ. Ḛ idə-dé panè: Kɔw-si mba kinlé, uni né madɨ ji-si-tɨ al, uni salangɨ al rəm, uni mbu kɔw mba al rəm, uni mbə̀ al rəm, uni là al rəm, ɓá ɔyi kubɨ kɨ́ rɔ-si-tɨ joo-joo al rəm. Mḛḛ kəy kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔwi-tɨ lé, ḛ ya isi-tɨ sar kadɨ ḭi-né. 9:5 Knj 13:51 9:5 Luk 10:4-11Ngà lo lay kɨ́ dow-je ꞌmbatɨ kuwə-si kɨ rɔ-dé-tɨ rəmə, ꞌtḛḛi mḛḛ ɓebo-é-tɨ kinlé, ə ꞌgəki kodɨ kɨ́ nja-si-tɨ kɔgɨ kadɨ tɔjɨ kɨ́ ta tò dɔ-dé-tɨ. Njékɔwkulə-je dꞌɔw kɨ́ dɔ ɓe-ɓe dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ rəm, dꞌadɨ lapiya njémɔ̰y-je kɨ̀ lo-lo rəm tɔ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né kɨ́ ndɔjɨ Erodɨ n̰a̰
Mat 14:1-2; Mar 6:14-16
9:7 Mat 16:14; Mar 8:28; Luk 9:19Né-je kɨ́ ra né lé, lokɨ njèkɔ̰ɓe Erodɨ oo ta-é rəmə, ndɔjɨ-é n̰a̰. Kdɔtalə dow-je madɨ ꞌpanè: «To Ja̰ ɓá tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ.» Dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: «To Eli ɓá ree» ə dḛ kɨ́ rangɨ ꞌpanè: «To dow káre dan dow-je-tɨ kɨ́ low kɨ́ ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ɓá tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ.» Ngà Erodɨ rəmə panè: «Ja̰ lé, ndɔkɨ mꞌadɨ ꞌgangɨ dɔ-é, ngà to ná̰ ɓəy ɓá dow-je dꞌisɨ ꞌpa ta-je kɨ́ bè kin dɔ-é-tɨ ɓá mꞌoo mꞌoo ɓəy tin wa?» Ə ḛ sangɨ kadɨ nꞌoo dowbé lé.
Jeju adɨ nékuso dow-je ɓudɔgɨ lo mḭ
Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Ja̰ 6:1-14
10 Lokɨ njékɔwkulə-je ꞌtəl ꞌree rəmə, dꞌɔr poy né-je lay kɨ́ ꞌra lé dꞌadɨ Jeju. Ḛ ɔr-dé go-é-tɨ ɔr-né rɔ-é kɨ̀ kár-é kəl ɓebo Betsayda-tɨ bè. 11 Ngà kosɨ dow-je ꞌgə, adɨ dꞌɔw go-é-tɨ. Jeju uwə-dé kɨ rɔ-é-tɨ ə pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə adɨ-dé rəm, dḛ kɨ́ dꞌɔw ndoo kingə lapiya rəmə, ḛ adɨ-dé lapiya tɔ.
12 Ngà lokɨ kàdɨ̀ isɨ ur lé, njéndó né-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo ꞌree rɔ Jeju-tɨ dꞌidə-é ꞌpanè: ꞌƆsɨ kosɨ dow-je kanlé adɨ dꞌɔw nganɓe-je-tɨ, kɨ̀ kəylo-je-tɨ kɨ́ tò ngɔsi-ngɔsi kadɨ dꞌingə nékuso-je, kɨ̀ lo tò-je, kdɔ lo kɨ́ jꞌa̰i-tɨ nè kinlé to diləlo. 13 Ngà Jeju idə-dé panè: «Sə̰i ya adi-dé né dꞌuso.» Dḛ ꞌtəl dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jḛ jꞌɔw kɨ̀ mbə̀ mḭ kɨ̀ kanjɨ joo-rè ya par. Dɔmajɨ, kadɨ jḛ ya jꞌɔw jꞌndogɨ nékuso jꞌadɨ dow-je kin lay je bè tá.» 14 Dḛ ꞌpa bè kdɔtalə dingəm-je ya kɔr-dé à ra ɓudɔgɨ lo mḭ je bè. Jeju idə njéndó né-je lé panè: «Uwəi dow-je adɨ dꞌisɨ nangɨ kɔrmḭ kɔrmḭ je bè.» 15 Dḛ ꞌra bè ya tɔ, adɨ dꞌadɨ dow-je dꞌisɨ nangɨ lay.
16 Jeju taa mbə̀ kɨ́ mḭ kɨ̀ kanjɨ kɨ́ joo lé, itə kəm-é kɨ dɔra̰-tɨ ra oiyo Lubə dɔ-tɨ, ɓá gángɨ dana̰ adɨ njéndó né-je kadɨ ꞌləbɨ kosɨ dow-je. 17 Dḛ lay ya dꞌuso né ꞌndan ndə̰́-ndə̰́; adɨ dꞌɔy dɔdum-é-je kɨ́ nà̰y rusɨ kàrè dɔgɨ gidɨ-é joo.
Piyər pa rəsɨ kɨ́ Jeju to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é
Mat 16:13-28; Mar 8:27-31
18 Ndɔ káre bè, Jeju ɔr rɔ-é kɨ̀ kár-é pa ta kɨ̀ Lubə ə njéndó né-je liə dꞌɔw siə natɨ ngá ɓá ḛ dəjɨ-dé ta panè: «Kosɨ dow-je lé ꞌpanè mꞌto ná̰ wa?» 19  9:19 Mat 14:1,2; Mar 6:14,15; Luk 9:7,8Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: “I ꞌto Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm”, ə dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: “I ꞌto Eli”, ə dḛ kɨ́ rangɨ ɓəy ꞌpanè: “I ꞌto dow káre dan dow-je-tɨ kɨ́ low kɨ́ ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ɓá tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ.”» 20  9:20 Ja̰ 6:68,69Ngá Jeju təl dəjɨ-dé panè: «Ə kɨ́ go gə-é-tɨ lə-si sə̰i ya bè lé, ma̰ mꞌto ná̰ wa?» Piyər ilə-é-tɨ panè: «I ꞌto Kristɨ* 9:20 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.21 Jeju ndəjɨ-dé n̰a̰ kadɨ ꞌpa ta-é dꞌadɨ dow al.
Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mat 16:21-28; Mar 8:31-33
22 Jeju təl ilə dɔ-tɨ panè: «Tò kadɨ Ngon lə dow à kingə kɔ̰̀ n̰a̰; ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je, kɨ̀ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je dꞌa mbatɨ-é, dꞌa tɔl-é, ngà ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə rəmə à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.» 23  9:23 Mat 10:38; Luk 14:27Ɓəy ɓá ḛ idə-dé lay panè: «Kinə dow ndigɨ kun go-m rəmə, kadɨ ta rɔ-é ɔ̰̀-é al, kadɨ un kagdəsɨ liə utɨ kɨ̀ ndɔ-é ndɔ-é ə un go-m. 24  9:24 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25Kdɔ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ndigɨ kajɨ rɔ-é lé à tujɨ rɔ-é, ngà dow kɨ́ ilə rɔ-é kɔgɨ kdɔ ta lə-m ɓá à kajɨ rɔ-é. 25 Kadɨ dow ingə né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ə dajɨ rɔ-é tujɨ əse ḛ ya tujɨ rɔ-é lé, majɨ-é to ri wa? 26 Kdɔtalə dow kɨ́ ra rɔsɔl dɔ-m-tɨ, kɨ̀ dɔ ta-je-tɨ lə-m lé, lokɨ Ngon lə dow à ree dan riɓa-tɨ liə, kɨ̀ dan riɓa-tɨ lə Bɔbɨ-é, kɨ̀ ꞌlə malayka-je kɨ́ dꞌaa njay lé, ḛ à ra rɔsɔl dɔ-é-tɨ ya tɔ. 27 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow-je madɨ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌa̰ nè kinlé, dꞌa koo kɔ̰ɓe lə Lubə lé, ɓəy ɓá dꞌa koy.»
Rɔ Jeju mbəl
Mat 17:1-9; Mar 9:2-10; 2Pi 1:16-18
28 Asɨ ndɔ jinà̰y joo je bè go ta-je-tɨ kɨ́ Jeju pa kinlé, ḛ ɓa Piyər, kɨ̀ Ja̰, kɨ̀ Jakɨ adɨ dꞌɔw siə ə al dɔ mbal-tɨ kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə. 29 Lokɨ ḛ isɨ pa ta kɨ̀ Lubə lé, takəm-é mbəl tò gay ə kubɨ-je liə təl nda mbəy-mbəy ə ndɔ̰y ngilingɨ-ngilingɨ. 30 Rəmə tajinatɨ nè ya dingəm-je joo dꞌa̰ dꞌɔjɨ ta kɨ̀ Jeju. To Moiyijɨ kɨ̀ Eli kɨ́ ꞌtḛḛ kɔy, 31 rɔ-dé ɔ̰̀ njoy-njoy adɨ lo ndógɨ doo ə dꞌa̰ dꞌɔjɨ ta kɨ̀ Jeju dɔ koy-tɨ kɨ́ ḛ à kɔw koy ɓebo Jorijalḛm-tɨ kdɔ tɔl-né ta kullə liə. 32 Piyər kɨ̀ madɨ-é-je lé, ꞌtò ɓi dꞌadɨ dan-dé oy rəgɨ-rəgɨ; ngà lokɨ ꞌtḛḛ kəm-dé rəmə dꞌoo ndógɨ lə Jeju rəm, dꞌoo dingəm-je joo kɨ́ dꞌa̰ rɔ-é-tɨ lé rəm tɔ. 33 Lokɨ dingəm-je kɨ́ joo kinlé dꞌisɨ dꞌin̰ə Jeju kdɔ kɔw rəmə, Piyər idə-é panè: Njèndó dow-je né, majɨ n̰a̰ kadɨ jꞌisi nè ya ngá. Adɨ jꞌrai kəykubɨ mutə, káre à to ꞌlə-i, káre à to ꞌlə Moiyijɨ ə káre à to ꞌlə Eli tɔ. Piyər gə mḛḛ ta kɨ́ ḛ a̰ pa lé al. 34 Lokɨ a̰ pa ta lé bè ya rəmə, kilndi ree səbɨ dɔ-dé-tɨ rɨpɨ. Lokɨ kilndi səbɨ dɔ-tɨ lé, ɓəl ində bandɨ njéndó né-je gangɨ. 35  9:35 Mat 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luk 3:22 9:35 2Pi 1:17,18Rəmə dan kilndi-tɨ lé, ndi dow ɓa panè: Ḛ kinlé, to ngon-m, mꞌmbətɨ-é; ooi ta liə. 36 Ngà go ndi dow-tɨ kɨ́ ɓa lé rəmə, dꞌoo Jeju ya a̰ kɨ̀ kár-é. Njéndó né-je dꞌadɨ ta-dé tò kɨ̀ mundɨ-é ə mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kinlé, dḛ dꞌɔr poy né kɨ́ dꞌoo kin dꞌadɨ dow al.
Jeju adɨ lapiya ngon kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al isɨ mḛḛ-é-tɨ
Mat 17:14-21; Mar 9:14-29
37 Lo aa go-tɨ, lokɨ dꞌḭ dɔ mbal-tɨ dꞌisɨ risɨ nangɨ lé, kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya ꞌtilə kəm Jeju; 38 rəmə dan kosɨ dow-je-tɨ lé, dow káre pa ta boy-boy panè: Njèndó dow-je né, mꞌra-i kɔgri ya, ilə kəm-i dɔ ngon-m-tɨ adɨ-m, kdɔtalə ḛ to ngon-m kɨ́ káre-rè. 39 Taá-taá ya ndil kɨ́ majɨ al uwə-é rəmə, tajinatɨ nè ya ra-é adɨ nɔ̰ boy-boy, sikɨ-é kɨ̀ tɔ́gɨ-é tɔ́gɨ-é adɨ əm ta-é ḭ pukɨ-pukɨ, adɨ-é kɔ̰̀ n̰a̰ ə in̰ə-é kalangɨ al, adɨ tokɨ dow kɨ́ oy bè 40 Mꞌra ndoo ta njéndó né-je-tɨ lə-i kadɨ ꞌtubə ndil lé dɔ-é-tɨ kɔgɨ ya, ngà dḛ dꞌasɨ al. 41 Beɓa Jeju panè: Sə̰i ko dow-je kɨ́ njémḛḛnga̰-je kɨ̀ njémḛḛndul-je kan! Mꞌa kisɨ sə-si natɨ asɨ kaglo ban ɓəy wa? Mꞌa kisɨ dɔ-tɨ sə-si asɨ kaglo ban ɓəy wa? Go-tɨ, təl idə bɔbɨ ngon lé panè: ꞌRee kɨ̀ ngon-i lé nè bè. 42 Lokɨ ngon lé isɨ ree rəmə, ndil kɨ́ majɨ al lé, ɔsɨ-é ilə-é nangɨ ə sikɨ-é n̰a̰, ngà Jeju ndángɨ ndil kɨ́ majɨ al lé, ə adɨ ngon lé lapiya, ɓá təl ulə-é ji bɔbɨ-é-tɨ. 43 Dow-je lay ya tɔ́gɨ lə Lubə kɨ́ tò ɓəl kinlé ɔr ndil-dé.
Nja joo kɨ́ Jeju pa ta dɔ koy-é-tɨ
Mat 17:22-23; Mar 9:30-32
Lokɨ né-je lay kɨ́ Jeju ra lé, ɔr ndil dow-je lay adɨ tagɨr lə-dé tò kɨ́ dɔ-tɨ ya ɓəy lé, ḛ idə njéndó né-je liə panè: 44 Ta kɨ́ mꞌɔw kidə-si kinlé, uwəi dɔ-si-tɨ majɨ: «Ngon lə dow lé, dꞌa kilə-é ji dow-je-tɨ.» 45 Ngà njéndó né-je ꞌgə mḛḛ ta kinlé al. Ta lé tokɨ ɓɔyɔ sə-dé dɔ-é kdɔ kadɨ ꞌgə mḛḛ-é al; ə dḛ ꞌɓəl lo dəjɨ-é ta dɔ-tɨ rəm tɔ.
Sé ná̰ ɓá to dow kɨ́ boy n̰a̰ wa?
Mat 18:1-7; Mar 9:33-37
46  9:46 Luk 22:24Njéndó né-je lə Jeju dꞌisɨ ꞌnajɨ-na̰ ta kadɨ dꞌoo sé ná̰ ɓá to kɨ́ boy n̰a̰ dan-dé-tɨ wa? 47 Jeju gə tagɨr kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ adɨ un ngon kɨ́ ndḛ bè adɨ-é a̰ mbɔ́-é-tɨ; 48  9:48 Mat 10:40; Luk 10:16; Ja̰ 13:20ngá ɓá idə-dé panè: Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ uwə ngon kin kɨ rɔ-é-tɨ kdɔ ta lə-m lé, to ma̰ ya tɔ ɓá dowbé uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ tin; ə dow kɨ́ uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ kin rəmə, to njèkulə-m ya tɔ ɓá dowbé uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ tin. Kdɔ dow kɨ́ oo rɔ-é kɨ ngon dow dan-si-tɨ lay kinlé, ḛ ɓá to dow kɨ́ boy n̰a̰.
Dow kɨ́ ɔsɨ-si ta al lé to dow lə-si
Mar 9:38-41
49 Ja̰ un ta panè: «Njèndó dow-je né, jḛ jꞌoo dow káre un ri-i ɓá isɨ tubə-né ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-je-tɨ ə́ jꞌsangɨ kadɨ jꞌɔgɨ-é dɔ-tɨ, kdɔ ḛ un go-i sə-ji al.» 50 Ngà Jeju ilə-é-tɨ panè: Ɔgi-é dɔ-tɨ al, kdɔ dow kɨ́ ɔsɨ-si kɨ̀ ta al lé, to dow lə-si.
Jeju in̰ə dɔnangɨ Galile kdɔ kɔw Jorijalḛm
Ɓe káre bè dɔnangɨ Samari-tɨ mbatɨ Jeju
51 Lokɨ ndɔ-je lə Jeju nà̰y ngɔsi kadɨ Lubə à kun-é kɨ dɔra̰-tɨ lé, ḛ un ndi-é ə a̰ dɔ-tɨ njangɨ kadɨ nꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ. 52 Ḛ ulə dow-je kete nɔ̰̀-é-tɨ. Lokɨ dḛ dꞌungɨ-na̰ rebəə dꞌɔw rəmə, ꞌtḛḛ mḛḛ ngonɓe-tɨ káre kɨ́ dɔnangɨ Samari-tɨ, kdɔ ra né-je kete ngəbɨ-é-né. 53 Ngà dow-je kɨ́ ngonɓe-é-tɨ ꞌndigɨ kuwə-é kɨ rɔ-dé-tɨ al, kdɔ ḛ un rəbɨ kɨ́ ɔw kɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. 54 Lokɨ Jakɨ-je kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ꞌto njéndó né-je lə Jeju dꞌoo né kin bè lé, dꞌidə-é ꞌpanè: ꞌƁaɓe, i ꞌndigɨ kadɨ jꞌdəjɨ pər kadɨ ḭ dɔra̰-tɨ ree ró-dé wa? 55 Jeju təl kəm-é kɨ rɔ-dé-tɨ ɓá kɔl sə-dé panè: [To tagɨr ri ɓá tò mḛḛ-si-tɨ bè wa! 56 Ngon lə dow lé, ree kdɔ tɔl dow-je al, ngà ḛ ree kdɔ kajɨ-dé.] 9:56 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. Beɓa dḛ dꞌɔtɨ dꞌɔw ngonɓe-tɨ kɨ́ rangɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kun go Jeju
Mat 8:18-22
57 Lokɨ dḛ dꞌɔw dɔ rəbɨ-tɨ lé, dow káre idə Jeju panè: «Mꞌa kun go-i lo lay kɨ́ ꞌa kɔw-tɨ.» 58 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Tal-je dꞌɔw kɨ̀ ɓe tò-dé nɔ̰ɔ̰, ɓá yəl-je kɨ́ ꞌnar taá kin kàrè dꞌɔw kɨ̀ kəy tò-dé tɔ. Ngà Ngon lə dow lé, lo kɨ́ kadɨ ulə dɔ-é-tɨ ya kàrè goto.» 59 Jeju idə dow kɨ́ rangɨ panè: ꞌUn go-m. Ngà ḛ ilə-é-tɨ panè: «ꞌƁaɓe, ꞌadɨ-m tarəbɨ adɨ mꞌɔw mꞌdubɨ bɔbɨ-m mɔkɨ tá.» 60 Ngà Jeju idə-é panè: «ꞌIn̰ə dḛ kɨ́ dꞌoy adɨ ꞌdubɨ dow-je lə-dé kɨ́ dꞌoy, ə i rəmə, ꞌɔw ilə mbḛ kɔ̰ɓe lə Lubə.» 61 Dow káre pa ɓəy panè: ꞌƁaɓe, mꞌndigɨ kun go-i, ngà kadɨ ɓá ꞌadɨ-m tarəbɨ kadɨ mꞌɔw mꞌra lapiya dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə-m mɔkɨ tá. 62 Ngá ɓá Jeju idə-é panè: Dow kɨ́ uwə kɔsɨ mangɨ-je ɔw ndɔr-né ɓá gɔ̰ɔ̰ lo go-é-tɨ gogɨ lé, kullə kɔ̰ɓe lə Lubə tuwə-é al.

9:5 9:5 Knj 13:51

9:5 9:5 Luk 10:4-11

9:7 9:7 Mat 16:14; Mar 8:28; Luk 9:19

9:19 9:19 Mat 14:1,2; Mar 6:14,15; Luk 9:7,8

9:20 9:20 Ja̰ 6:68,69

*9:20 9:20 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

9:23 9:23 Mat 10:38; Luk 14:27

9:24 9:24 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25

9:35 9:35 Mat 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luk 3:22

9:35 9:35 2Pi 1:17,18

9:46 9:46 Luk 22:24

9:48 9:48 Mat 10:40; Luk 10:16; Ja̰ 13:20

9:56 9:56 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.