8
Dow-je kɨ́ njédan Jeju lo kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ
Go ndɔ-je-tɨ kinlé, Jeju ɔw kɨ̀ nganɓe-je kɨ̀ ɓebo-je ɔw ndó dow-je ta lə Lubə, ɓá ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə rəm tɔ. 8:2 Mat 27:55,56; Mar 15:40,41; Luk 23:49Njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo dꞌɔw siə natɨ rəm, dené-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ndɔkɨ ḛ tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ-dé-tɨ kɨ̀ dḛ kɨ́ mɔ̰y-je kɨ́ gay-gay ra-dé ɓá ḛ adɨ-dé lapiya lé kàrè, dꞌɔw siə natɨ tɔ. Dḛ ɓá ꞌto: Mari kɨ́ ɓa-é Mari kɨ́ Magdala kɨ́ ndɔkɨ Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al siri dɔ-é-tɨ kɔgɨ lé rəm, Jan kɨ́ to ne Suja kɨ́ to njèkoo go né-je lə Ngar Erodɨ rəm, Sujan rəm, ɓá dené-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ kɨ́ ꞌto njéra sə-dé kɨ̀ nékingə-dé-je rəm tɔ.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèkilə ko
Mat 13:1-23; Mar 4:1-9
Lokɨ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy dꞌḭ kɨ̀ ɓebo-je kɨ́ gay-gay ꞌree ꞌkəw-na̰ rɔ Jeju-tɨ lé, ḛ idə-dé gosta kin panè:
Njèndɔr ɔw kdɔ kilə ko liə. Lokɨ a̰ ilə rəmə, ka̰a̰ né kɨ́ dan-tɨ-je tusɨ dɔ rəbɨ-tɨ adɨ dow-je mbəjrə nja-dé-tɨ ə yəl-je kɨ́ ꞌnar taá ꞌree ꞌtú lə̰́-lə̰́. Ka̰a̰ né kɨ́ ná̰-je tusɨ dɔ ər-tɨ; lokɨ ubə rəmə, tutɨ kurum kdɔtalə ingə lo kɨ́ sɔl al. Ka̰a̰ né kɨ́ madɨ-je tusɨ dan kun-je-tɨ; lokɨ ubə rəmə kun tɔgɨ siə natɨ adɨ ɔ̰̀ rɔ dɔ-tɨ gə́gə́gə́. Ngà ka̰a̰ né kɨ́ ná̰-je tusɨ nangɨ-tɨ kɨ́ majɨ; lokɨ ubə rəmə, ɔr dɔ-é; dɔ-é káre ya ka̰a̰-é ra-tɨ ɓu-ɓu. Lokɨ Jeju pa ta kin bè rəmə, ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: Dow kɨ́ mbi-é tò nɔ̰ɔ̰ kdɔ kadɨ oo-né ta rəmə, kadɨ oo ta kinlé! Beɓa njéndó né-je liə ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Se gosta kinlé, kɔr mḛḛ-é to ri wa? 10 Jeju idə-dé panè: Sə̰i lé, né-je kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə lé tokɨ tḛḛ kɨ̀ dɔ-é kadɨ-si. Ngà dow-je kɨ́ rangɨ lé, tokɨ kidə-dé kɨ̀ gosta kdɔ kadɨ lé dꞌoo lo kàrè dꞌoo kɨ koo ya ndə̰ bè rəm, ɓá lé dꞌoo ta kàrè kadɨ ꞌgə mḛḛ-é al rəm tɔ.
Kɔrmḛḛ gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèkilə ko
11 Ooi bè, kɔrmḛḛ gosta lé ə́n: Ko né lé, to ta lə Lubə. 12 Dɔ rəbɨ kɨ́ ka̰a̰ né tusɨ-tɨ lé, to dow-je kɨ́ dꞌoo ta lə Lubə ya rəmə, Sú ree ɔr mḛḛ-dé-tɨ kɔgɨ, nè dꞌa kḭ kadɨ mḛḛ-dé kdɔ kajɨ-né. 13 Ka̰a̰ né kɨ́ tusɨ dɔ ər-tɨ lé, to dḛ kɨ́ lokɨ dꞌoo ta lə Lubə ə ꞌtaa kɨ̀ rɔnəl ya, ngà kulə ɓá ulə njirə mḛḛ-dé-tɨ al; adɨ dꞌadɨ mḛḛ-dé kɨ mbɔr al; ə lokɨ kɔ̰̀-je ree tḛḛ dɔ-dé-tɨ rəmə, dḛ ꞌtusɨ kadmḛḛ lə-dé dꞌin̰ə kɔgɨ. 14 Dan kun-je kɨ́ ka̰a̰ né tusɨ-tɨ lé, to dḛ kɨ́ dꞌoo ta lə Lubə ya, ngà lokɨ dꞌɔtɨ dꞌɔw rəmə, mḛḛ ka̰ kə́kə́kə́-je, kɨ̀ ɓo nékingə-je, kɨ̀ ɓo né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ adɨ kadmḛḛ lə-dé lé kandɨ-é goto. 15 Ngà nangɨ kɨ́ majɨ kɨ́ ka̰a̰ né tusɨ-tɨ lé, to dḛ kɨ́ dꞌoo ta lə Lubə ə ndigɨ dɔ-tɨ ndigɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, dꞌuwə rɔ-dé nga̰ mḛḛ-é-tɨ adɨ kandɨ kadmḛḛ lə-dé tò.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ lampɨ
Mar 4:21-25
16  8:16 Mat 5:15; Luk 11:33Dow ində pər lampɨ-tɨ ə à səbɨ ngó dɔ-tɨ al ngá; ɓá à kində gin tɨrə-tɨ al rəm; ngà à na̰a̰ kagna̰a̰ lampɨ-tɨ taá, kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ dꞌɔw mḛḛ kəy-tɨ dꞌoo ndógɨ-é. 17  8:17 Mat 10:26; Luk 12:2Kdɔ né kɨ́ dow ɓɔyɔ kɨ́ à ree tò ndaa-tɨ rəsɨ al ya goto rəm, né kɨ́ dow ra kɨ̀ gidɨ ngə̰y kɨ́ à tokɨ gə al ya goto rəm, ɓá kɨ́ à tokɨ tḛḛ-né ndaa-tɨ rəsɨ al ya goto rəm tɔ. 18  8:18 Mat 25:29; Luk 19:26Ooi majɨ, lokɨ isɨ ooi ta lé, indəi mbi-si majɨ ya ooi-né, kdɔ dow kɨ́ né tò ji-é-tɨ ɓá dꞌa kadɨ-é kɨ́ rangɨ dɔ-tɨ, ngà dow kɨ́ né liə goto lé, né kɨ́ ḛ gɨr panè to ꞌlə-nꞌḛ̀ kin ya kàrè dꞌa taa ji-é-tɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ Jeju kɨ̀ ngankɔ̰ Jeju-je
Mat 12:46-50; Mar 3:31-35
19 Kɔ̰ Jeju kɨ̀ ngankɔ̰-é-je ꞌree rɔ-é-tɨ; ngà lo kadɨ dꞌingə-é goto, kdɔ kosɨ dow-je dꞌutɨ lo kə́kə́. 20 Beɓa dꞌidə-é ꞌpanè: Kɔ̰-i kɨ̀ ngankɔ̰-i-je dꞌa̰ ta-i-tɨ ndaa-tɨ nɔ̰ɔ̰, ꞌndigɨ koo-i. 21 Ngà Jeju ilə-dé-tɨ panè: Dow-je kɨ́ dꞌoo ta lə Lubə ə ꞌtəl rɔ-dé go-tɨ kin ɓá ꞌto kɔ̰-m-je kɨ̀ ngankɔ̰-m-je.
Jeju ndángɨ yə́lbo adɨ lo tò ndingɨ
Mat 8:23-27; Mar 4:35-41
22 Ndɔ káre bè, Jeju al mḛḛ tò-tɨ kɨ̀ njéndó né-je liə ɓá idə-dé panè: «Adɨ jꞌgangi babo jꞌɔwi turə.» Beɓa dḛ dꞌɔtɨ dꞌɔw. 23 Lokɨ ꞌnəl tò dꞌisɨ dꞌɔw rəmə, Jeju tò ɓi ə yə́lbo ubə-dé nangɨ busɨ, ulə mbḭ-mbḭ dɔ ba-tɨ, man ɔw kɨ̀ rusɨ tò, adɨ dḛ dꞌisɨ ta tujɨ-tɨ. 24 Beɓa ꞌngəsɨ kɨ rɔ Jeju-tɨ ꞌndəl-é panè: «Njèndó dow-je né, njèndó dow-je né, ko-ji à tɔɔ ɓoo!» Lokɨ Jeju tḛḛ kəm-é lé, ḛ ndángɨ yə́l-je kɨ̀ pungum man-je adɨ ꞌtaa koo adɨ lo təl tò ndingɨ. 25 Go-tɨ, Jeju dəjɨ-dé panè: Kadmḛḛ lə-si tò rá wa? Ngà njéndó né-je rəmə, né kɨ́ ra né lé, ra-dé ɓəl n̰a̰ rəm, ɔr ndil-dé rəm, adɨ ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: Kay! Dow kanlé, to dow kɨ́ ban wa? Ooi, yə́l-je kɨ̀ man-je kàrè, ḛ ndángɨ-dé rəmə dḛ ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ liə!
Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-tɨ
Mat 8:28-34; Mar 5:1-20
26 Dḛ ꞌgangɨ babo dꞌɔw dɔnangɨ Gerasa-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ-na̰ kɨ́ dɔnangɨ Galile. 27 Lokɨ Jeju ḭ mḛḛ tò-tɨ ur nangɨ ya rəmə, dingəm káre kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ nɔ̰ɔ̰, kɨ́ to dingəm kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-é, ḭ ree rɔ-é-tɨ. Dingəm kinlé, ulə kubɨ rɔ-é-tɨ al ya low nṵ, ɓá tò kəy al rəm; ngà lo tò-é tò dɔɓadɨ-je-tɨ.
28 Lokɨ oo Jeju rəmə, ur kɔɔl, usɨ nja-é-tɨ ɓá ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: Jeju, Ngon lə Lubə kɨ́ njèkisɨ taá dɔra̰-tɨ nṵ, ꞌge ri rɔ-m-tɨ wa, mꞌnɔ̰ ta-i-tɨ, ꞌra-m majɨ al al. 29 Dingəm lé pa bè, kdɔtalə Jeju ndángɨ ndil kɨ́ majɨ al lé kadɨ-é tḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ. Ndil kɨ́ majɨ al kinlé isɨ mḛḛ dingəm-tɨ kin low nṵ, adɨ dꞌilə sil ji-é-tɨ-je kɨ̀ nja-é-tɨ-je ya, ngà ḛ tuwə gangɨ kɔgɨ kɔgɨ. Ndil kɨ́ majɨ al lé, ɔsɨ-é ɔw siə diləlo-je-tɨ. 30 Jeju dəjɨ-é panè: Ri-i lə ná̰ wa? Ḛ panè: Ri-m lə «kosɨ-je.» Ḛ pa bè, kdɔtalə ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌn̰a̰ mḛḛ-é-tɨ. 31 Ndil-je kɨ́ majɨ al kinlé, ꞌnɔ̰ ta Jeju-tɨ kdɔ kadɨ un ndu adɨ nꞌɔwi boleɓe-tɨ kɨ́ sɔ̰y-é goto kin al. 32 Lokɨ dꞌa̰-tɨ kinlé, kosɨ kɔsɔngɨ-je dꞌa̰ dꞌuso né dɔ mbal-tɨ ngɔsi nɔ̰ɔ̰. Beɓa ndil-je kɨ́ majɨ al lé ꞌra ndoo ta Jeju-tɨ kadɨ in̰ə-dé adɨ nꞌɔwi mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ, ə Jeju ndigɨ sə-dé tɔ. 33 Ndil-je kɨ́ majɨ al lé, ꞌtḛḛ mḛḛ dingəm-tɨ lé, ꞌtur mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ, adɨ kɔsɔngɨ-je lé ꞌtətɨ-na̰ yipɨ kàdɨ̀ mbal-tɨ taá ꞌtusɨ babo-tɨ ꞌnduy man. 34 Lokɨ njéngəm kɔsɔngɨ-je dꞌoo né kɨ́ ra né kin bè lé, dꞌa̰y dꞌɔw dꞌɔr poy-é mḛḛ ɓebo-tɨ rəm, mḛḛ nganɓe-je-tɨ rəm. 35 Beɓa dow-je dꞌɔw kdɔ koo né kɨ́ ra né lé; lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ rɔ Jeju-tɨ rəmə dꞌingə dingəm kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌtḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ lé, isɨ nja Jeju-tɨ; ulə kubɨ rɔ-é-tɨ rəm, təl isɨ majɨ kare rəm, adɨ ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ. 36 Dow-je kɨ́ dꞌoo né-je kɨ́ ra né kin kɨ̀ kəm-dé lé, dꞌidə-dé kəm rəbɨ kɨ́ dingəm kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al dꞌisɨ mḛḛ-é-tɨ ingə-né lapiya lé. 37 Go-tɨ, dow-je kɨ́ dɔnangɨ Gerasa-tɨ lay ya ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ, adɨ ꞌdəjɨ Jeju kadɨ in̰ə-dé ə ɔw rangɨ.
Beɓa Jeju al mḛḛ tò-tɨ kdɔ kɔsɨ təl gogɨ. 38 Rəmə, dingəm kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌtḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ lé, nɔ̰ ta Jeju-tɨ kadɨ nꞌɔw siə. Ngà Jeju tubə-é panè: 39 ꞌTəl ꞌɔw ɓee lə-i gogɨ, ꞌɔw ꞌɔr poy né-je lay kɨ́ Lubə ra sə-i kin. Beɓa dingəm lé ɔw ɔr poy né-je kɨ́ Jeju ra siə kin lay adɨ ta-é sane kɨ̀ mḛḛ ɓebo lay.
Ta lə ngon lə Jayrusɨ kɨ́ dené kɨ́ tɔsɨ ndəl
kɨ̀ ta lə dené kɨ́ məsɨ ree rɔ-é-tɨ
Mat 9:1,18-26; Mar 5:21-43
40 Lokɨ Jeju təl ree ngangɨ ba-tɨ kɨ́ Galile gogɨ lé, kosɨ dow-je dꞌuwə-é kɨ rɔ-dé-tɨ, kdɔtalə dḛ lay ya dꞌa̰ ɗingɨ-ɗingɨ dꞌa̰ ꞌngəbɨ-é. 41 Lo-é-tɨ kinlé, dingəm káre ri-é lə Jayrusɨ ree rɔ Jeju-tɨ. Jayrusɨ lé to ꞌboy kɨ́ dɔ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je. Ḛ ree usɨ nja Jeju-tɨ nɔ̰ ta-é-tɨ kadɨ ɔw siə mḛḛ kəy-tɨ liə. 42 Kdɔtalə ngon-é kɨ́ dené kɨ́ káre-rè kɨ́ à ra ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo je bè tò oy kəy nɔ̰ɔ̰. Lokɨ Jeju isɨ ɔw siə kɨ ɓee lé, kosɨ dow-je dꞌul-na̰ go-é-tɨ mbuu, adɨ mbore-é yó-je kɨ nè-je.
43 Rəmə dené káre kɨ́ məsɨ ree rɔ-é-tɨ ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo a̰ dan-dé-tɨ nɔ̰ɔ̰. Ḛ tujɨ nékingə-é lay kɔgɨ ɓe lə dɔktur-je kàrè, dow kɨ́ asɨ kadɨ-é lapiya goto. 44 Dené lé tḛḛ gidɨ Jeju-tɨ ree ɔdɨ rɔ takubɨ liə, rəmə tajinatɨ nè ya gin məsɨ liə gangɨ ɗəsɨ. 45 Jeju dəjɨ panè: Ná̰ ɔdɨ rɔ-m wa? Rəmə dow-je lay ya ꞌnajɨ, ɓá Piyər idə-é panè: Njèndó dow-je né, kosɨ dow-je kɨ́ dꞌilə-na̰ ꞌgəə dɔ-i ə́ dꞌul-na̰ dɔ-i-tɨ mbuu, ꞌmbor-i yó-je kɨ nè-je kin ya i ꞌdəjɨ dow kɨ́ ɔdɨ rɔ-i ɓəy wa? 46 Ngà Jeju ilə-é-tɨ panè: Dow ɔdɨ rɔ-m nɔ̰ɔ̰. Kdɔtalə mꞌgə kɨ́ tɔ́gɨ kɨ́ rɔ-m-tɨ tḛḛ. 47 Lokɨ dené oo kɨ́ gin-nꞌḛ̀ tḛḛ lé, ḛ dadɨ par-par usɨ nja Jeju-tɨ pa ta rəsɨ takəm dow-je-tɨ ɔr-né gin né kɨ́ ɔdɨ-né rɔ Jeju lé rəm, idə-dé-né kəm rəbɨ kɨ́ ingə-né lapiya tajinatɨ nè lé rəm tɔ. 48 Beɓa Jeju idə-é panè: Ngon-m kɨ́ dené, kadmḛḛ lə-i ajɨ-i; ꞌɔw kɨ̀ lapiya.
49 Lokɨ Jeju a̰ pa ta bè ya ɓəy rəmə, dow ḭ mḛḛ kəy-tɨ lə Jayrusɨ kɨ́ to njèkun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je lé, ree idə-é panè: Ngon-i kɨ́ dené lé uwə ta-é natɨ, ə́n ə́ ꞌndɔjɨ njèndó né dow-je lé al ngá! 50 Ngà lokɨ Jeju oo ta kinlé, ḛ idə Jayrusɨ lé panè: «ꞌƁəl al, mḛḛ-i ya ꞌadɨ-m par ə ngon-i kɨ́ dené lé, à kingə lapiya.» 51 Lokɨ Jeju ɔw tḛḛ ɓe lə Jayrusɨ lé, ḛ adɨ dow kɨ́ rangɨ ɔw siə kəy al, ngà Piyər tɔ, Ja̰ tɔ, Jakɨ tɔ, bɔbɨ ngon-je kɨ̀ kɔ̰ ngon lé tɔ ɓá dꞌɔw siə kəy. 52 Dow-je lay kɨ́ dꞌisɨ dɔ ngon-tɨ lé, dꞌisɨ ta nɔ̰-tɨ, kɨ̀ ta ndingə rɔ-tɨ. Beɓa Jeju idə-dé panè: ꞌNɔ̰i al! Ngon kɨ́ dené lé oy al, ngà tò ɓi kɨ tò. 53 Rəmə dḛ ꞌsɔkɨ Jeju, kdɔtalə ꞌgə kɨ́ ngon kɨ́ dené lé oy. 54 Ngà Jeju uwə ji ngon lé ɓá pa ta kɨ̀ ndi-é kɨ̀ boy panè: Ngon, ḭ taá! 55 Beɓa ngon kɨ́ dené lé tɔsɨ ndəl ə ḭ taá tajinatɨ nè ya! Ə Jeju un ndu kadɨ dꞌadɨ-é né uso! 56 Né kɨ́ ra né kinlé, ɔr ndil njékojɨ ngon kɨ́ dené kinlé. Ngà Jeju ndəjɨ-dé kdɔ kadɨ ꞌpa dꞌadɨ dow oo al.

8:2 8:2 Mat 27:55,56; Mar 15:40,41; Luk 23:49

8:16 8:16 Mat 5:15; Luk 11:33

8:17 8:17 Mat 10:26; Luk 12:2

8:18 8:18 Mat 25:29; Luk 19:26