13
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kin̰ə panjiyə kɨ́ majɨ al kɔgɨ
Dɔkaglo-é-tɨ kinlé, dow-je madɨ ꞌree dꞌɔr poyta dꞌadɨ Jeju. To ta lə dow-je kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ kɨ́ ndɔkɨ dꞌa̰ ꞌgugɨ né ɓá gubərnər Pilatɨ adɨ ꞌtɔl-dé, adɨ məsɨ-dé pote natɨ kɨ̀ məsɨ da̰-je kɨ́ dꞌilə dꞌadɨ Lubə. Jeju ilə-dé-tɨ panè: Dow-je kɨ́ Galile kɨ́ ꞌtɔl-dé kinlé, sə̰i ꞌgɨri tokɨ dḛ ɓá ꞌto njéramajal tɔy ndəgɨ dow-je kɨ́ Galile lay ɓá kɔ̰̀ kɨ́ tana̰ bè kin tḛḛ-né dɔ-dé-tɨ tin wa? Bè al! Adɨ mꞌidə-si, kinə sə̰i in̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ al lé, sə̰i lay ya a koyi tɔ. Əse dow-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é jinà̰y joo kɨ́ ndɔkɨ ndogɨ bɔr kɨ́ Silowe kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ usɨ dɔ-dé-tɨ adɨ dꞌoy kinlé, sə̰i ꞌgɨri to kɨ́ dḛ ɓá kullə ra-dé majɨ al tɔy ndəgɨ dow-je lay kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ wa? Bè al! Adɨ mꞌidə-si, kinə sə̰i in̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ al lé, sə̰i lay ya a koyi tɔ.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ kote kɨ́ andɨ al
Jeju pa gosta kin dɔ-tɨ ɓəy panè: Dow káre bè ɔw kɨ̀ kote mḛḛ ndɔr nduu-tɨ liə. Ḛ ree sangɨ kandɨ-é dɔ-tɨ rəmə ingə al. Beɓa ḛ idə njèrakullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ lé panè: ꞌOo bè, kote kinlé mꞌree mꞌsangɨ kandɨ-é dɔ-tɨ bè-bè ya ɓal mutə kol nè, ngà mꞌingə al. Ə́n ə́ ꞌtugə-é ꞌgangɨ-é kɔgɨ! Ri ɓá a̰ utɨ lo kare bè kdɔ wa? Njèrakullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ lé ilə-é-tɨ panè: ꞌƁa-m, kol nè kinlé, in̰ə-é adɨ jꞌoo ɓəy. Mꞌa ndər gin-é gəə sipɨ ə mꞌa kungɨ sḭ né titɨ. Dɔmajɨ ə gogɨ rangɨ à kandɨ ngá. Ngà kinə andɨ al ɓəy rəmə je ꞌtugɨ-é gangɨ-é kɔgɨ tɔ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ lapiya kɨ́ Jeju adɨ njèmɔ̰y ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je
10 Ndɔ káre bè, Jeju isɨ ndó né dow-je mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je ndɔ taakoo-tɨ lə-dé, 11 ə dené káre kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é adɨ-é to mətɨ ɓal dɔgɨ gidɨ-é jinà̰y joo isɨ nɔ̰ɔ̰. Dené lé, ma̰a̰ kɔngɨ-kɔngɨ adɨ asɨ ndajɨ rɔ-é taá al kɨ́ pɛtɨ-pɛtɨ-je-tɨ ya. 12 Lokɨ Jeju un kəm-é oo-é lé, ḛ idə-é panè: Dené, mətɨ lə-i tokɨ kɔr dɔ-i-tɨ kɔgɨ ngá! 13 Go-tɨ, Jeju ində ji-é dɔ-é-tɨ, rəmə tajinatɨ nè ya dené ndajɨ rɔ-é taá ə ɔsɨ gajɨ Lubə. 14 Ngà njèkun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je ɓá wɔngɨ ra-é, kdɔ lapiya kɨ́ Jeju adɨ dené ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je lé, adɨ idə kosɨ dow-je panè: Ndɔ ra kullə ra mɛkḛ ə́ mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kin ɓá ꞌreei adɨ dꞌadɨ-si lapiya, ɓɨ ꞌreei ndɔ taakoo-tɨ al. 15 ꞌƁaɓe ilə-é-tɨ panè: Sə̰i njékədkəm dow-je kan! Ná̰ ya dan-si-tɨ ɓá ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je lé, tutɨ mangɨ liə əse koro liə lo kuso né-tɨ ɔw siə adɨ-é a̰y man al wa? 16 Ngà dené kan kɨ́ to ngonka Abrakam ɓá Sata̰ uwə-é gin tɔ́gɨ-é-tɨ ɓal dɔgɨ gidɨ-é jinà̰y joo lé ɓá kadɨ tokɨ taa-é kilə-é taá kɨ̀ ndɔ taakoo lə jipɨ-je al wa? 17 Lokɨ Jeju pa ta kin bè lé, njékilə ta dɔ-é-tɨ-je lay ya dꞌoo ta kɨ́ dꞌa pa al. Ngà kosɨ dow-je rəmə, ꞌra rɔnəl dɔ né-je-tɨ lay kɨ́ tò ɓəl-ɓəl kɨ́ ḛ rá-rá lé tɔ.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ ka̰a̰ kɔl
Mat 13:31-32; Mar 4:30-32
18 Jeju pa ɓəy panè: Kɔ̰ɓe lə Lubə lé titɨ-na̰ kɨ̀ ri wa? Ə ri ɓá mꞌa kun kɔjɨ-né kɔ̰ɓe lə Lubə lé wa? 19 Kɔ̰ɓe lə Lubə lé, titɨ-na̰ kɨ̀ ka̰a̰ kɔl kɨ́ dow un ilə mḛḛ ndɔr-tɨ liə adɨ ubə ə tɔgɨ, rəmə yəl-je kɨ́ njénar taá ꞌree dꞌuwə lo kisɨ balkəm-é-je-tɨ kin bè.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ əm
Mat 13:33
20 Jeju pa ya ɓəy panè: Ri ɓá mꞌa kun kɔjɨ-né kɔ̰ɓe lə Lubə lé wa? 21 Kɔ̰ɓe lə Lubə lé titɨ-na̰ kɨ̀ əm kɨ́ dené káre bè un lɔ̰y-né ndujɨ kɨ́ ꞌmbɔjɨ mḛḛ kee mutə adɨ ndujɨ kɨ́ lɔ̰y lay ya ḭ kin bè.
Ta lə tarəbɨ kɨ́ to mbɔyɔyɔ bè
Mat 7:13-14
22 Lokɨ Jeju isɨ ɔw dɔ-é kɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, ḛ ndó né dow-je taá-taá ində-né dan ɓebo-je kɨ̀ nganɓe-je gangɨ. 23 Beɓa dow madɨ dəjɨ-é panè: Dow-je kɨ́ dꞌa kingə kajɨ lé kɔr-dé n̰a̰ al wa? 24 Jeju ilə-é-tɨ panè: ꞌNduri dɔ rɔ-si-tɨ kadɨ ɔwi kɨ̀ tarəbɨ kɨ́ tò mbɔyɔyɔ bè. Mꞌidə-si, dow-je n̰a̰ ya dꞌa sangɨ kadɨ dꞌɔw kɔ̰ɓe-tɨ lé ya ngà dꞌa kasɨ al. 25 Lokɨ njèkəy à kḭ taá ə à kutɨ tarəbɨ ɓá sə̰i a ka̰i ndaa-tɨ kindəi tarəbɨ painè: «ꞌƁaɓe, ꞌƁaɓe ꞌtḛḛ tarəbɨ adɨ-ji» lé, ḛ à kilə-si-tɨ panè: «Sə̰i lé, ꞌtoi dow-je kɨ́ rá kàrè ma̰ mꞌgə al.» 26 Rəmə, sə̰i a pai siə painè: «Jḛ ɓá jꞌisɨ takəm-i-tɨ ya jꞌuso né rəm, jꞌa̰y man rəm lé al wa? Jḛ ɓá i ꞌndó né dow-je ka rəbɨ-je-tɨ lə-ji lé al wa?» 27 Ə ḛ à kilə-dé-tɨ panè: «Sə̰i lé, ꞌtoi dow-je kɨ́ rá kàrè ma̰ mꞌgə al! Ɔti kɨ rangɨ ta-m-tɨ, sə̰i lay kɨ́ ꞌtoi njéra né-je kɨ́ njururu al.» 28  13:28 Mat 22:13; 25:30 13:28 Mat 8:11,12Lokɨ a kooi njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lay, kɨ̀ Abrakam-je, kɨ̀ Isakɨ-je, kɨ̀ Jakobɨ-je kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə, ngà sə̰i ɓá dꞌa kungɨ-si ndaa-tɨ lé, a nɔ̰i rəm, a tɔ̰i ngangɨ-si məgəgə-məgəgə lo-é-tɨ kin. 29 Rəmə dow-je dꞌa kḭ kɨ lo kubə kàdɨ̀-tɨ, kɨ̀ lo kur kàdɨ̀-tɨ rəm, dꞌa kḭ kɨ go lo-tɨ kɨ́ bəə kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌa kḭ kɨ go lo-tɨ kɨ́ taá, dꞌa ree kisɨ ta nékuso-tɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə. 30  13:30 Mat 19:30; 20:16; Mar 10:31Ooi bè, dow-je kɨ́ ná̰-je dan dḛ kɨ́ gogɨ-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ kete ə dow-je kɨ́ dan-tɨ-je dan dḛ kɨ́ kete-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ gogɨ tɔ.
31 Dɔkàdɨ̀-é-tɨ kinlé ya Parisi-je kɨ́ dan-tɨ-je ꞌree dꞌidə Jeju ꞌpanè: ꞌƆw! Ɔtɨ rangɨ lo kin-tɨ, kdɔ ngar Erodɨ ndigɨ tɔl-i. 32 Ḛ ilə-dé-tɨ panè: «Ɔwi idəi tal dow kɨ́ njèkədɨ dow-je kinlé ꞌpai-nè: “Ɓone kɨ̀ bore kinlé, mꞌa tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-je-tɨ rəm, ɓá mꞌa kadɨ lapiya njémɔ̰y-je ə ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə ɓá mꞌa tɔl ta-é. 33 Ngà ɓone, kɨ̀ bore kɨ̀ lo kaa kinlé, tò kadɨ mꞌun tarəbɨ lə-m kɨ Jorijalḛm, kdɔ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, oy ɓebo Jorijalḛm-tɨ ɓane ɓɨ oy rangɨ lé, to né kɨ́ tuwə al.”»
Jeju ndingə rɔ-é kdɔ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Mat 23:37-39
34 Jeju pa ɓəy panè: ꞌWa! Sə̰i dow-je kɨ́ Jorijalḛm! ꞌWa! Sə̰i dow-je kɨ́ Jorijalḛm! Sə̰i ꞌtoi njétɔl njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, njétilə dow-je kɨ́ Lubə ulə-dé rɔ-si-tɨ kɨ̀ ər tɔl-dé. Nja kandangɨ-kandangɨ ə́ mꞌndigɨ kəw-si kɨ rɔ-m-tɨ tana̰ kɨ́ kɔ̰ kunjə kəw-né ngan-é gin bagɨ-é-tɨ kin bè ə́ ꞌmbati! 35 Ooi majɨ, kəy lə-si à tokɨ tusɨ kin̰ə kɨ dɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰! Ngà mꞌa kidə-si rəsɨ; a kooi-mi gogɨ al ya sar kaglo-tɨ kɨ́ a pai-né painè:
Kadɨ Lubə tɔr ndi-é dɔ dow-tɨ kɨ́ njèree kɨ̀ ri ꞌƁaɓe!

13:28 13:28 Mat 22:13; 25:30

13:28 13:28 Mat 8:11,12

13:30 13:30 Mat 19:30; 20:16; Mar 10:31