14
Jeju adɨ lapiya njèmɔ̰y ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je
Luk 6:6-11; 13:10-17
Ndɔ káre bè kɨ́ to ndɔ taakoo lə jipɨ-je lé, Jeju ɔw mḛḛ kəy-tɨ lə ꞌboy lə Parisi-je káre kdɔ kuso né rəmə, Parisi-je dꞌində kəm-dé dꞌoo-é soo. Dingəm káre kɨ́ mɔ̰y ra-é adɨ tii kori-kori a̰ nɔ̰̀-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ. Jeju un ta dəjɨ njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ Parisi-je lé panè: To tó-é kadɨ dow adɨ lapiya njèmɔ̰y ndɔ taakoo-tɨ əse to tó-é al wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ al. Beɓa Jeju ulə ji-é uwə-né njèmɔ̰y lé, ə adɨ-é lapiya ɓá adɨ-é ɔw ɓəy. 14:5 Mat 12:11Go-tɨ, Jeju idə-dé panè: Ná̰ dan-si-tɨ nè ɓá ngon-é əse mangɨ liə usɨ bole ndɔ taakoo-tɨ ɓá tajinatɨ nè ya à kɔr-é tḛḛ siə ndaa-tɨ al wa? Kin kàrè dḛ ꞌgə ta kɨ́ dꞌa kilə-tɨ al ya ɓəy.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ mbətɨ lokisɨ kɨ́ kete nɔ̰̀ dow-je-tɨ
Lokɨ Jeju oo kɨ́ dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ lé, ná̰-ná̰ ya kàrè sangɨ lokisɨ kɨ́ kete-kete rəmə, un gosta kin idə-dé-né ta panè: Kinə dow ɓa-i lo nékuso taana̰-tɨ rəmə, ꞌɔw ꞌisɨ lokisɨ-tɨ kɨ́ kete al. Dɔmajɨ ə dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌɓa-dé kinlé, dow kɨ́ boy n̰a̰ tɔy-i à ka̰ nɔ̰ɔ̰, rəmə dow kɨ́ njèɓa-si joo lay lé à kḭ panè: «ꞌIn̰ə lo adɨ dow kan.» Beɓa lokɨ i ꞌtəl kdɔ kɔw kisɨ lo-tɨ kɨ́ gogɨ lé, rɔ-i à sɔl-i. 10 Ngà lokɨ dow ɓa-i lé, ꞌɔw ꞌisɨ lo-tɨ kɨ́ gogɨ, kdɔ kadɨ lokɨ njèɓa-si lé ree rəmə, idə-i panè: «Nam-m, al kɨ́ kete nè.» Beɓa ꞌa kingə riɓa takəm dow-je-tɨ lay kɨ́ dꞌa kisɨ sə-i ta nékuso-tɨ. 11  14:11 Mat 23:12; Luk 18:14Kdɔtalə dow kɨ́ ɔjɨ rɔ-é lé, dꞌa kulə dɔ-é nangɨ, ngà dow kɨ́ sɔl dɔ-é ɓá dꞌa kitə dɔ-é kɨ́ taá tɔ.
12 Jeju idə dow kɨ́ njèɓa-é lé tɔ panè: Lokɨ ꞌra nékuso kɨ́ kada əse nékuso kɨ́ ndɔɔ kàrè ꞌɓa nam-i-je al rəm, ngankɔ̰-i-je al rəm, nojɨ-i-je əse njétakəy-je lə-i kɨ́ ꞌto njénékingə-je al rəm tɔ; nè dḛ kàrè dꞌa kḭ ɓa-i kdɔ kadɨ-i tó-tɨ tɔ. 13 Ngà lokɨ ꞌra nékuso lo ra na̰y-tɨ rəmə, ꞌɓa njéndoo-je, kɨ̀ njérɔkoy-je, kɨ̀ njémətɨ-je, kɨ̀ njékəmtɔ-je. 14 Rəmə i ꞌa to njènékumə̰, kdɔ dḛ dꞌa kasɨ kadɨ-i tó-tɨ al. Ndɔ kɨ́ dow-je kɨ́ njéra né kɨ́ njururu dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, Lubə à kadɨ-i tó-tɨ.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ
Mat 22:2-14
15 Lokɨ dow káre dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ ta nékuso-tɨ oo ta-je kin bè lé, idə Jeju panè: Dow kɨ́ à kisɨ ta nékuso-tɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə ɓá to njènékumə̰. 16 Jeju ilə-é-tɨ panè: Ndɔ káre bè, dow káre ra nékuso n̰a̰ ya ɓa-né kosɨ dow-je. 17 Lokɨ dɔkàdɨ̀ kuso né asɨ lé, ḛ ulə ngonnjèkullə liə rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌɓa-dé lé panè: ꞌReei! Né-je tò nangɨ lay ngá. 18 Ngà rəmə dḛ lay ya, ná̰-ná̰ dəjɨ-é kadɨ adɨ mḛḛ-é sɔl. Ḛ kɨ́ dɔsa̰y idə-é panè: Mꞌndogɨ londɔr nɔ̰ɔ̰, adɨ mꞌa kɔw koo ya ɓane ə́ mꞌdəjɨ-i kadɨ ꞌadɨ mḛḛ-i sɔl dɔ-m-tɨ. 19 Ḛ kɨ́ rangɨ panè: Mꞌndogɨ mangndɔr-je dɔgɨ nɔ̰ɔ̰, adɨ mꞌa na̰-dé koo ə́ mꞌdəjɨ-i kadɨ ꞌadɨ mḛḛ-i sɔl dɔ-m-tɨ. 20 Ḛ kɨ́ rangɨ pa ɓəy panè: Mꞌtaa dené ngɔsnè ɓəy, adɨ mꞌa kingə rəbɨ kɔw al. 21 Lokɨ ngonnjèkullə lé, təl ree rɔ ꞌɓa-é-tɨ rəmə, ɔr-é poy né-je kin lay. Beɓa wɔngɨ ra ꞌɓa njèkəy lé n̰a̰ adɨ idə ngonnjèkullə liə lé panè: Ḭ kalangɨ ɔw pandangɨ lo-je-tɨ, kɨ̀ rəbɨ-je kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ ə ꞌree kɨ̀ njéndoo-je, kɨ̀ njèrɔkoy-je, kɨ̀ njékəmtɔ-je, kɨ̀ njémətɨ-je. 22 Sḛ go-tɨ rəmə, ngonnjèkullə lé ree panè: ꞌƁa-m, ndu-i kɨ́ ꞌun ꞌadɨ-m lé, mꞌra kullə-é lay ya ngà lo nà̰y ya ɓəy. 23 Beɓa ꞌɓa njèkəy təl idə ngonnjèkullə lé panè: ꞌƆw ngan rəbɨ-je-tɨ kɨ́ wale, kɨ̀ go ngal bangá-je-tɨ ə́ dow-je kɨ́ ingə-dé ya rəmə, ꞌuwə-dé gə̀sə̀sə̀ ya adɨ ꞌree, kdɔ kadɨ ꞌrusɨ mḛḛ kəy lə-m. 24 Ə mꞌa kidə-si rəsɨ; dow-je kɨ́ mꞌɓa-dé kete kinlé, dow kɨ́ dan-dé-tɨ káre ya kàrè à kɔdɨ rɔ nékuso lə-m ta-é-tɨ al.
Kəm rəbɨ kun go Jeju
Mat 10:37-39
25 Kosɨ dow-je n̰a̰ ꞌnjiyə go Jeju-tɨ ɓá ḛ təl kəm-é idə-dé panè: 26  14:26 Mat 10:37Kinə dow ree rɔ-m-tɨ ɓá mbatɨ bɔbɨ-é kɨ̀ kɔ̰-é, kɨ̀ ne-é kɨ̀ ngan-é-je, kɨ̀ ngankɔ̰-é-je, kɨ̀ kɔ̰nan-é-je ɓá mbatɨ dajɨ rɔ-é dɔ-tɨ kdɔ ta lə-m al lé, dowbé à kasɨ kadɨ to njèndó né lə-m al tɔ. 27  14:27 Mat 10:38; 16:24; Mar 8:34; Luk 9:23Rəm, dow kɨ́ rá-rá ya un go-m ɓá un kagdəsɨ liə al lé, dowbé à kasɨ to njèndó né lə-m al. 28 Kdɔtalə dan-si-tɨ nè lé, kinə dow ndigɨ ra kəy kɨ́ boy rəmə, à kisɨ nangɨ kɔ́sɨ kdɔ kɔjɨ gangɨ là kɨ́ à ra-né kullə-é koo mɔkɨ, se là lé à kasɨ kadɨ nꞌra-né nꞌtɔl ta-é wa? 29 Kdɔtalə kinə dowbé ḭ par ya ində gin kəy nangɨ ɓá asɨ ra tɔl ta-é al lé, dow-je kɨ́ dꞌoo-é lo kində gin-é-tɨ lé, dꞌa kogɨ dɔ-é-tɨ, 30 panè: Dow kin ində gin kəy ə asɨ tɔl ta-é al. 31 Əse ngar kɨ́ ban ɓá kinə isɨ ɔw rɔ dɔ madɨ-é-tɨ ɓá à kisɨ nangɨ kdɔ mbɔjɨ koo mɔkɨ, se asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ lo dɔgɨ kinlé, à kasɨ kadɨ nꞌrɔ-né kɨ̀ madɨ-nꞌḛ̀ kɨ́ isɨ ree kdɔ kilə rɔ dɔ-nꞌḛ̀-tɨ, kɨ̀ asgar-je ɓudɔgɨ lo kɔrjoo kin wa? 32 Kinə oo kɨ́ à kasɨ al rəmə, lokɨ ngar madɨ-é lé, nà̰y əbɨ ɓəy ya ḛ à kidə dow kɨ́ to takəm-é, kdɔ kadɨ ɔw dəjɨ-é kadɨ nꞌuləi nojɨ natɨ. 33 Bè ya tɔ, ná̰-ná̰ dan-si-tɨ ya kinə mbatɨ nékingə-é lay al lé, à kasɨ kadɨ to njèndó né lə-m al.
Mat 5:13; Mar 9:50
34 Katɨ lé, to né kɨ́ majɨ ya, ngà kinə mbinə̰-é ɔr kɔgɨ lé, dow à ra-né ban ɓá à təl dɔ̰ gogɨ ɓəy wa? 35 À majɨ kdɔ nangɨ al rəm, à majɨ kdɔ kungɨ gin né-je-tɨ al rəm ngá. Dꞌa kungɨ kɔgɨ gidɨ lo-tɨ. Dow kɨ́ mbi-é tò nɔ̰ɔ̰ kdɔ kadɨ oo-né ta rəmə, kadɨ oo ta kinlé!

14:5 14:5 Mat 12:11

14:11 14:11 Mat 23:12; Luk 18:14

14:26 14:26 Mat 10:37

14:27 14:27 Mat 10:38; 16:24; Mar 8:34; Luk 9:23