17
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ à ra dow kadɨ-é ra majal
Mat 18:6-9; Mar 9:42
Jeju idə njéndó né-je liə panè: Né-je kɨ́ à to gin kusɨ mḛḛ majal-tɨ lé, lé ri-ri kàrè à ree ya; ngà dow kɨ́ né-é-je kin ree kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ lé tujɨ à kusɨ dɔ-é-tɨ. Dowbé kinlé, lé ꞌdɔɔ mbal kusɨ ko mindɨ-é-tɨ ɓá dꞌɔw dꞌilə-é-né dan babo-tɨ ya kàrè liə tò sotɨ, tɔy kadɨ-é ra ngon dow káre dan madɨ-é-je-tɨ kin adɨ-é ra majal. 17:3 Mat 18:15Indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ! Kinə ngonkɔ̰-i ra majal lé, ꞌndángɨ-é dɔ-tɨ ə́ kinə in̰ə panjiyə-é kɨ́ majɨ al lé kɔgɨ rəmə, ꞌin̰ə go-é kɔgɨ ꞌadɨ-é. Kinə mḛḛ ndɔ-tɨ kɨ́ káre ya ḛ ra sə-i né kɨ́ majɨ al nja siri, ɓá nja siri lay ya təl ree rɔ-i-tɨ panè: Mꞌin̰ə panjiyə-m kɨ́ majɨ al lé kɔgɨ rəmə, ꞌa kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-é. 17:4 Mat 18:15,21-22
Ta kɨ́ dɔ kadmḛḛ-tɨ
Mat 17:20
Njékɔwkulə-je dꞌidə ꞌƁaɓe ꞌpanè: ꞌIlə kadmḛḛ dɔ madɨ-é-tɨ ꞌadɨ-ji. Beɓa ꞌƁaɓe Jeju lé idə-dé panè: «Kinə kadmḛḛ lə-si asɨ-na̰ kɨ̀ ka̰a̰ kɔl bè ya kàrè ɓá idəi kote kin ꞌpainè: “ꞌƆr kɨ̀ njirə-i burə ə ꞌɔw a̰ dan babo-tɨ ya kàrè, ḛ à təl rɔ-é go ta-tɨ lə-si.”»
Kadmḛḛ lə ngonnjèkullə
«Ná̰ dan-si-tɨ ɓá tokɨ ɔw kɨ̀ ngonnjèkullə káre nɔ̰ɔ̰ je bè, ə́ ḭ ndɔrɔ əse ḭ go nékul-je-tɨ isɨ ree ya ə́ à kidə-é panè ꞌnjiyə lɔw ꞌree uso né» wa? Bè al! Ḛ à kidə-é panè: ꞌRa nékuso lə-m, ꞌulə kubɨ kullə lə-i rɔ-i-tɨ ə ꞌoo go-m sar kadɨ mꞌuso rəm, mꞌa̰y rəm, ngá ɓá i a təl kuso rəm, ka̰y rəm tɔ. Ngonnjèkullə kinlé, lokɨ ḛ ra né kɨ́ ꞌɓa-é un ndu adɨ-é kadɨ ra lé, sé ꞌɓa-é à təl ra-é oiyo kdɔ kullə kɨ́ ḛ ra kinlé wa? 10 Bè al. Sə̰i kàrè bè ya tɔ. Lokɨ ꞌrai né-je lay kɨ́ dꞌun ndu dɔ-tɨ kadɨ ꞌrai lé, kadɨ ꞌpai-nè: Jḛ jꞌto ngannjékullə-je kɨ́ kare kɔgɨ, né kɨ́ tò kadɨ jꞌra lé ya ɓá jḛ jꞌra.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njébanjɨ-je kɨ́ dɔgɨ
11 Lokɨ Jeju isɨ ɔw kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, dəə rəbɨ nim dɔnangɨ Samari-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Galile. 12 Beɓa lokɨ isɨ ɔw mḛḛ ngonɓe-tɨ káre bè lé, 13 njébanjɨ-je dɔgɨ ꞌtḛḛ ꞌtilə kəm-é ə dꞌa̰ ngərəngɨ ɓá dꞌilə bɔbɨ ndi-dé nangɨ ꞌpanè: Jeju, njèndó dow-je né, ꞌoo kəmtondoo lə-ji! 14 Jeju oo-dé bè rəmə, idə-dé panè: Ɔwi ɔji rɔ-si njégugné-je lə Lubə. Lokɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ kɔw ya ɓəy rəmə, banjɨ kɨ́ rɔ-dé-tɨ ur wukɨ adɨ dꞌaa njay. 15 Lokɨ ḛ kɨ́ káre dan-dé-tɨ oo kadɨ nꞌingə lapiya bè lé, ɔsɨ waka təl ə ɔsɨ gajɨ Lubə kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy-boy 16 ree usɨ kɨ̀ takəm-é nangɨ nja Jeju-tɨ ɓá ra-é oiyo. Ḛ to dow kɨ́ dɔnangɨ Samari-tɨ. 17 Jeju un ta panè: Dow-je dɔgɨ ɓá banjɨ ur rɔ-dé-tɨ adɨ dꞌaa njay ya al wa? Ngà dḛ kɨ́ jinà̰y káre lé, ꞌna̰y rá 18 ɓá dow kɨ́ dan-dé-tɨ káre ya kàrè təl ree ulə riɓa dɔ Lubə-tɨ al, ɓá mba kin ya par wa? 19 Go-tɨ, Jeju idə-é panè: Ḭ taá ə ɔw, kadmḛḛ lə-i ajɨ-i!
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə kɨ́ à ree
Mat 24:3-42
20 Ndɔ káre bè Parisi-je ꞌdəjɨ Jeju ꞌpanè: Kɔ̰ɓe lə Lubə à ree ndɔ kɨ́ rá-tɨ wa? Jeju ilə-dé-tɨ panè: Kɔ̰ɓe lə Lubə lé, à ree kadɨ dow-je dꞌoo kɨ̀ kəm-dé ndə̰-ndə̰ bè al. 21 Dow à panè: Kɔ̰ɓe lə Lubə ə́ tò nè tin əse ḛ ə́ tò yó tin al. Kdɔtalə, kɔ̰ɓe lə Lubə tò dan-si-tɨ nè ngá.
22 Go-tɨ, Jeju idə njéndó né-je panè: Ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ kɨ́ à ndingəi kadɨ ooi Ngon lə dow ndɔ káre-rè bè ya, ngà a kooi-é al. Dow-je dꞌa kidə-si panè: 23 Ḛ ə́ a̰ nè tin, ḛ ə́ a̰ yó tin, kàrè ɔwi lo-é-tɨ al rəm, ɓá a̰yi ngɔdɨ kɨ lo-é-tɨ al rəm tɔ. 24 Kdɔtalə lokɨ ndɔ ree lə Ngon lə dow asɨ lé, à ree tana̰ kɨ̀ təlndi kɨ́ ḭ ngangɨ dɔra̰-tɨ kɨ́ káre ya ndógɨ ɔw njal ngangɨ-é-tɨ kɨ́ káre kin ya bè. 25 Ngà kete nɔ̰̀-tɨ lé, tò kadɨ-é ingə kɔ̰̀ n̰a̰ rəm, ɓá tò kadɨ dow-je kɨ́ ngɔsnè kin ꞌmbatɨ-é rəm tɔ. 26 Né kɨ́ ndɔkɨ ra né kaglo-tɨ lə Nuwe lé, ga̰-é ya à ra-né ndɔ ree-tɨ lə Ngon lə dow lé tɔ. 27 Ndɔkɨ dow-je dꞌuso né-je, dꞌa̰y né-je, ꞌtaa-na̰-je, dꞌadɨ ngan-dé-je ꞌtaa-na̰-je sar ya ndɔ-tɨ kɨ́ Nuwe ɔw-né mḛḛ bato-tɨ. Rəmə man bəlɨm ree tɔl-né ndəgɨ dow-je lay. 28 Né kɨ́ ndɔkɨ ra né kaglo-tɨ lə Lotɨ lé, ga̰-é ya à ra né ndɔ ree-tɨ lə Ngon lə dow lé tɔ. Ndɔkɨ dow-je dꞌuso né-je, dꞌa̰y né-je, ꞌndogɨ né-je, ꞌrabɨ né-je, ꞌma̰ kagɨ-je, ꞌra kəy-je* 17:28 Kgn 6–7. 29 Ngà lokɨ Lotɨ ində lo tḛḛ mḛḛ ɓebo Sɔdɔm-tɨ kɔgɨ lé, pər-je kɨ̀ ər kɨ́ tokɨ yalpər bè ya ḭ dɔra̰-tɨ ədɨ tokɨ ndi bè dɔ dow-je-tɨ tɔl-dé lay. 30 Bè ya tɔ, ndɔ kɨ́ Ngon lə dow à tḛḛ kɔy lé, lo à tujɨ puktu-puktu tɔ. 31  17:31 Mat 24:17,18; Mar 13:15,16Mḛḛ ndɔ-é-tɨ kinlé, dow kɨ́ isɨ dɔ kəy-tɨ 17:31 Jipɨ-je lé, ꞌra kəy dꞌadɨ tokɨ kɨ́ kəy dur-dur bè adɨ dɔ-é kɨ́ taá to lo kɨ́ dꞌisɨ-tɨ dꞌadɨ yə́l dan-dé. Ta kinlé sɔbɨ dɔ njèkisɨ taakoo dɔ kəy-tɨ. kàrè, kadɨ risɨ nangɨ ɔw mḛḛ kəy-tɨ ɔy né-je liə al ngá, ɓá dow kɨ́ a̰ ndɔrɔ kàrè, kadɨ təl ree ɓee al ngá rəm tɔ. 32 Adi mḛḛ-si ole dɔ né-tɨ kɨ́ ndɔkɨ tḛḛ dɔ ne Lotɨ-tɨ 17:32 Kgn 19:26. 33  17:33 Mat 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luk 9:24; Ja̰ 12:25Dow kɨ́ sangɨ kdɔ kajɨ rɔ-é rəmə à tujɨ rɔ-é, ə dow kɨ́ ḛ ya ilə rɔ-é kɔgɨ ɓá à kingə gogɨ tɔ. 34 Ooi bè, ndɔ-é-tɨ kinlé, dow-je joo ꞌtò ɓi ndɔɔ mḛḛ tuwə-tɨ kɨ́ káre-rè kàrè rəmə, Lubə à kun kɨ́ káre ə à kin̰ə kɨ́ káre. 35 Dené-je joo dꞌa̰ dꞌur né mḛḛ bɨr-tɨ kɨ́ káre-rè kàrè rəmə, Lubə à kun kɨ́ káre ə à kin̰ə kɨ́ káre. 36 [Dingəm-je joo dꞌa̰ mḛḛ ndɔr-tɨ kɨ́ káre-rè kàrè rəmə, Lubə à kun kɨ́ káre ə à kin̰ə kɨ́ káre.] 17:36 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 37 Beɓa njéndó né-je ꞌdəjɨ Jeju ꞌpanè: ꞌƁaɓe, né kinlé à ra né lo kɨ́ rá-tɨ wa? Jeju idə-dé panè: Lo kɨ́ nin tò-tɨ lé, lo-é ya mal-je dꞌa kəw-na̰-tɨ.

17:3 17:3 Mat 18:15

17:4 17:4 Mat 18:15,21-22

*17:28 17:28 Kgn 6–7

17:31 17:31 Mat 24:17,18; Mar 13:15,16

17:31 17:31 Jipɨ-je lé, ꞌra kəy dꞌadɨ tokɨ kɨ́ kəy dur-dur bè adɨ dɔ-é kɨ́ taá to lo kɨ́ dꞌisɨ-tɨ dꞌadɨ yə́l dan-dé. Ta kinlé sɔbɨ dɔ njèkisɨ taakoo dɔ kəy-tɨ.

17:32 17:32 Kgn 19:26

17:33 17:33 Mat 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luk 9:24; Ja̰ 12:25

17:36 17:36 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.