18
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèngɔwkoy dḛ kɨ̀ njègangta kɨ́ njururu al
Jeju pa sə-dé ta kɨ̀ gosta tɔjɨ-dé-né kadɨ ꞌpa ta kɨ̀ Lubə taá-taá ɓɨ dꞌadɨ kɔ ra-dé go-tɨ al ya sar 18:1 1Te 5:17. Ḛ panè: Njègangta káre bè isɨ mḛḛ ɓebo-tɨ madɨ nɔ̰ɔ̰, to dow kɨ́ ɓəl Lubə al rəm, ɓá ilə kujɨ dɔ dow-tɨ al rəm tɔ. Mḛḛ ɓebo-é-tɨ kinlé, dené kɨ́ njèngɔwkoy káre isɨ-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ; ə ḛ ree rɔ-é-tɨ nja natɨ-natɨ kadɨ gangta liə adɨ-é adɨ idə-é panè: I ꞌgangɨ ta kɨ́ tò dan-ji-tɨ kɨ̀ njèta lə-m kin ꞌadɨ-m. Njègangta lé ndigɨ al bè-bè asɨ dɔkaglo n̰a̰. Ngà go-tɨ, ḛ təl pa mḛḛ-é-tɨ panè: Ma̰ lé, mꞌɓəl Lubə al rəm, ɓá mꞌilə kujɨ dɔ dow-tɨ al rəm ya ngà njèngɔwkoy kin ndɔjɨ-m n̰a̰ adɨ mꞌa gangta liə kadɨ-é, kdɔ kadɨ ree ndɔjɨ-m kɨ̀ ndɔ-é ndɔ-é al. ꞌƁaɓe ilə dɔ-tɨ panè: Ta kɨ́ njègangta kɨ́ njururu al pa kinlé, ooi majɨ. Ə Lubə rəmə dow-je kɨ́ ḛ mbətɨ-dé kɨ́ dꞌisɨ ꞌnɔ̰ ta-é-tɨ ndɔɔ-je kɨ̀ kada-je kinlé, ḛ à gangta lə-dé lɔw kadɨ-dé al wa? Adɨ mꞌidə-si, à gangta kalangɨ ya kadɨ-dé. Ngà lokɨ Ngon lə dow à ree lé, sé à kingə kadmḛḛ dɔnangɨ-tɨ nè ɓan wa?
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ Parisi dḛ kɨ̀ njètaalambo
Jeju pa ta kɨ̀ gosta idə-né ta dow-je kɨ́ na̰-je kɨ́ dḛ ya dꞌoo rɔ-dé kɨ̀ njéra né njururu nɔ̰̀ Lubə-tɨ, adɨ ꞌnədɨ ndəgɨ dow-je. 10 Ḛ panè: Dingəm-je joo dꞌɔw mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə: Kɨ̀ káre to Parisi ə ḛ kɨ́ káre to njètaalambo tɔ. 11 Parisi lé, a̰ taá ɓá pa ta kɨ̀ Lubə mḛḛ-é-tɨ panè: I Lubə, mꞌra-i oiyo kdɔ ma̰ lé, mꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ ndəgɨ dow-je kɨ́ to njéɓogɨ-je, njéra né kɨ́ njururu al-je, kɨ̀ njérakaya-je kin al, əse mꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ njètaalambo kɨ́ a̰ kan al rəm. 12 Mḛḛ Dimasɨ káre lé, mꞌɔgɨ rɔ-m nékuso kɨ̀ man ka̰y nja joo-joo, ɓá mḛḛ nékingə-m-je-tɨ lay ya mꞌadɨ-i káre dan dɔgɨ-tɨ dɔgɨ-tɨ rəm tɔ. 13 Ngà njètaalambo lé, ḛ ɔr rɔ-é a̰ ngərəngɨ, ə ndigɨ kitə kəm-é kɨ taá koo lo kɨ dɔra̰-tɨ al; ngá ḛ tində kàdɨ̀-é ə panè: Əy! Lubə lə-m, ꞌoo kəmtondoo lə-m, ma̰ lé mꞌto njèramajal. 14  18:14 Mat 23:12; Luk 14:11Jeju təl panè: ooi majɨ; dingəm kinlé Lubə ɔr ta dɔ-é-tɨ ɓá ḛ təl kɨ mḛḛ kəy-tɨ liə, ngà Parisi lé ɓá ta nà̰y dɔ-é-tɨ. Kdɔ dow kɨ́ ɔjɨ rɔ-é lé, dꞌa kulə dɔ-é nangɨ ə ḛ kɨ́ sɔl dɔ-é ɓá dꞌa kitə dɔ-é taá tɔ.
Jeju tɔr ndi-é dɔ ngan-je-tɨ kɨ́ sḛ-sḛ
Mat 19:13-15; Mar 10:13-16
15 Ngan-je kɨ́ bər ya kàrè dow-je ꞌree sə-dé rɔ Jeju-tɨ kadɨ ində ji-é dɔ-dé-tɨ. Ngà lokɨ njéndó né-je liə dꞌoo né kin bè lé, ꞌkɔl sə-dé. 16 Rəmə Jeju adɨ ꞌree kɨ̀ ngan-je lé rɔ-é-tɨ ə panè: «In̰əi ngan-je adɨ ꞌree rɔ-m-tɨ, ɓɨ ɔgi-dé al, kdɔtalə kɔ̰ɓe lə Lubə tò kdɔ dow-je kɨ́ ꞌtana̰ sə-dé bè. 17 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ. Dow kɨ́ ndigɨ kɔ̰ɓe lə Lubə titɨ-na̰ kɨ́ ngon kɨ́ sḛ ndigɨ-né kin al lé à kɔw-tɨ nda̰ bè al.»
Dingəm kɨ́ njènékingə
Mat 19:16-30; Mar 10:17-31
18 ꞌBoy lə jipɨ-je káre dəjɨ Jeju panè: «Dow kɨ́ majɨ kɨ́ njèndó dow-je né, ri ɓá mꞌa ra ɓá mꞌa kisɨ-né kəm sartagangɨ wa?» 19 Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: «Kdɔ ri ɓá i ɓa-m dow kɨ́ majɨ wa? Dow kɨ́ majɨ goto, Lubə ya kɨ̀ kár-é ə́ majɨ. 20 ꞌGə ndukun-je lə Lubə gɔw: “ꞌA ra kaya al, ꞌa tɔl dow al, ꞌa ɓogɨ al, ꞌa tətɨ ta kɨ́ ndángɨ al, ꞌa tətɨ kagɨ bɔbɨ-i kɨ̀ kɔ̰-i.”» 21 Dingəm lé ilə-é-tɨ panè: «Basa-m-tɨ nṵ ya mꞌtəl rɔ-m go né-je-tɨ kinlé lay.» 22 Lokɨ Jeju oo ta-je liə bè lé, idə-é panè: «Né káre nal-i ɓəy: “ꞌNdogɨ nékingə-i lay ə ꞌləbɨ là-é njéndoo-je, rəmə ndɔ-é ꞌa kingə n̰a̰ dɔra̰-tɨ; ə ꞌree un go-m.”» 23 Ngà lokɨ ḛ oo ta-je kin bè lé rɔ-é atɨ-é kana̰na̰, kdɔ ḛ to njènékingə kɨ́ n̰a̰. 24 Lokɨ Jeju oo kɨ́ rɔ-é atɨ-é lé, ḛ idə dow-je panè: «Kadɨ njénékingə-je dꞌɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé, to né kɨ́ nga̰ n̰a̰. 25 Kadɨ jambal dəə ɓe libri-tɨ lé to né kɨ́ nga̰ n̰a̰ ya, ngà kadɨ njènékingə ɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé to né kɨ́ nga̰ itə-é ɓəy.» 26 Ngà lokɨ dow-je dꞌoo ta kɨ́ ḛ pa kinlé bè rəmə ꞌpanè: «Tò bè ngà ná̰ ɓá à kajɨ wa?» 27 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Né kɨ́ dum dɔ dow-je kinlé, à dum Lubə al.» 28 Rəmə Piyər un ta dəjɨ-é panè: «Yən, jḛ kinlé, jꞌtusɨ né-je lə-ji jꞌin̰ə ɓá jꞌun go-i tin.» 29 Beɓa Jeju idə-é panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ. Ná̰-ná̰ kɨ́ in̰ə kəy liə, əse ne-é əse ngankɔ̰-é-je, əse njékojɨ-é-je əse ngan-é-je kdɔtalə kɔ̰ɓe lə Lubə lé, 30 à kingə né-é dɔ-tɨ n̰a̰ dɔkaglo-tɨ kɨ́ ngɔsnè kin rəm, ɓá à kiskəm sartagangɨ dɔkaglo-tɨ kɨ́ à ree lé rəm tɔ.»
Nja mutə kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ
kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mat 20:17-19; Mar 10:32-34; Luk 9:22,44-45
31 Jeju ɓa njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo rɔ-é-tɨ ɓá idə-dé panè: «Yən, jꞌisɨ jꞌɔwi kɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ə ta-je lay kɨ́ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌndàngɨ sɔbɨ dɔ Ngon lə dow lé, né-é à ra né. 32 Kdɔtalə dꞌa kilə-é ji dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kadɨ dꞌa sɔkɨ-é, dꞌa tajɨ-é, dꞌa tubə yoro kəm-é-tɨ, 33 dꞌa tində-é kɨ̀ ndəy marɔw ɓəy ɓá dꞌa tɔl-é. Ə ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə rəmə, à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.» 34 Ngà né káre ya kàrè njéndó né-je ꞌgə mḛḛ ta-tɨ kinlé al; mḛḛ ta-je kinlé tokɨ ɓɔyɔ sə-dé dɔ-é bè ya, adɨ ꞌgə né kɨ́ Jeju pa ta dɔ-tɨ lé al.
Jeju adɨ njèkəmtɔ oo lo
Mat 20:29-34; Mar 10:46-52
35 Lokɨ Jeju ində dɔ ɓebo Jeriko ngɔsi lé, njèkəmtɔ káre isɨ ngangɨ rəbɨ-tɨ nɔ̰ɔ̰, isɨ kɔy-né. 36 Rəmə lokɨ ḛ oo ndi kosɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ dəə taá lé, ḛ dəjɨ-dé né kɨ́ ra né. 37 Ngà ɓá dḛ dꞌidə-é ꞌpanè to Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ ɓá dəə. 38 Beɓa ḛ ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ nɔ̰ panè: «Jeju kɨ́ ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-m.» 39 Dḛ kɨ́ dꞌɔw ꞌnjiyə nɔ̰̀ Jeju-tɨ kete lé, ꞌndángɨ-é ə dꞌidə-é kadɨ utɨ ta-é, ngà ḛ ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ nɔ̰ kɨ̀ tɔ́gɨ-é itə kɨ́ kete lé ya ɓəy panè: «Ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-m ɓoo.» 40 Rəmə Jeju təl a̰ nangɨ ə un ndu kadɨ ꞌree siə rɔ-nꞌḛ̀-tɨ, ə lokɨ njèkəmtɔ ree rəmə, Jeju dəjɨ-é panè: 41 Ri ɓá i ꞌndigɨ kadɨ mꞌra mꞌadɨ-i wa? Ḛ ilə-é-tɨ panè: «ꞌƁaɓe, kəm ya ꞌadɨ təl oo lo.» 42 Beɓa Jeju idə-é panè: «ꞌOo lo, kadmḛḛ lə-i ajɨ-i.» 43 Tajinatɨ nè ya ḛ oo lo adɨ ḛ un go Jeju ə ɔsɨ gajɨ Lubə taá-taá. Kosɨ dow-je lay kɨ́ dꞌoo né kinlé, ꞌtɔ́y Lubə tɔ.

18:1 18:1 1Te 5:17

18:14 18:14 Mat 23:12; Luk 14:11