19
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju dḛ kɨ̀ Jase
Lokɨ Jeju ɔw mḛḛ ɓebo Jeriko-tɨ ə isɨ ində dan ɓe gangɨ, rəmə, oo dingəm kɨ́ njènékingə kɨ́ ri-é lə Jase, to njèkun dɔ njétaalambo-je. Ḛ sangɨ kadɨ nꞌoo se ná̰ ɓá to Jeju lé wa? Ngà kosɨ dow-je ra adɨ ḛ asɨ kadɨ oo-é al, kdɔtalə ḛ to dow kɨ́ gɔjɨ. Beɓa ḛ a̰y ngɔdɨ kete ɔw al dɔ kote-tɨ kdɔ kadɨ nꞌoo Jeju, kdɔtalə ḛ à dəə lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰. Lokɨ Jeju ɔw tḛḛ lo-é-tɨ kinlé, un kəm-é kɨ taá idə-é panè: Jase, ꞌrisɨ nangɨ kalangɨ, kdɔtalə tò kadɨ mꞌto ɓe lə-i ɓone. Beɓa Jase ur nangɨ lɔw-lɔw ree uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ kɨ̀ rɔnəl. Lokɨ dow-je dꞌoo né kin bè lé, dḛ lay ya ꞌtún ta ꞌpanè: Ooi, Jeju lé, ɔw tò ɓe lə dow kɨ́ njèramajal. Ngà Jase ḭ a̰ taá nɔ̰̀ ꞌƁaɓe-tɨ idə-é panè: ꞌƁaɓe, ꞌoo bè, nékingə-m lé, mꞌa kay dana̰ lo joo ə mꞌa kadɨ kɨ́ gin káre njéndoo-je, ə kinə mꞌtaa né ji dow-tɨ kɨ̀ ndángɨ kare rəmə, mꞌa təl kadɨ-é né-é kinlé sɔ ngá. Beɓa Jeju idə-é panè: Kajɨ ree mḛḛ kəy-tɨ kin ɓone, kdɔtalə dow kinlé, to ngon kà Abrakam tɔ. 10  19:10 Mat 18:11Kdɔtalə Ngon lə dow lé ree kadɨ nꞌsangɨ nja dow-je kɨ́ ꞌna̰y kdɔ kadɨ nꞌajɨ-dé.
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ mbal là kɨ́ dɔgɨ
Mat 25:14-30
11 Lokɨ dow-je dꞌa̰ dꞌoo ta-je kin bè lé, Jeju ilə gosta káre dɔ-tɨ. Kdɔtalə ḛ a̰ ngɔsi kɨ̀ ɓebo Jorijalḛm, adɨ dow-je ꞌgɨr ꞌpanè kɔ̰ɓe lə Lubə lé, à ree tajinatɨ nè ya ngá. 12 Adɨ Jeju panè: Dow káre bè, to dow kɨ́ gin ngar-tɨ, isɨ ɔw kɨ́ mba-tɨ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ sa̰y nṵ, kdɔ kadɨ dꞌɔw dꞌulə jɔgɨ ngar dɔ-é-tɨ, ɓá à təl ɓəy. 13 Ḛ ɓa ngannjékullə-je liə dɔgɨ dan madɨ-dé-je-tɨ ə adɨ ná̰-ná̰ dan-dé-tɨ mbal là káre-káre ɓá idə-dé panè: Ɔwi, ꞌtəli-né ji-si sar kadɨ mꞌtəl mꞌree-né. 14 Ngà dow-je kɨ́ mḛḛ ɓe-tɨ liə dꞌɔsɨ-é kɨ̀ ta adɨ dꞌulə dow-je kɨ́ ꞌto takəm-dé kadɨ dꞌɔw dꞌidə-dé ꞌpanè: Jḛ jꞌndigɨ kadɨ dow kin ɔ̰̀-ji al. 15 Bè ya kàrè dꞌulə jɔgɨ ngar dɔ-é-tɨ. Lokɨ ḛ təl ree lé, ḛ adɨ ꞌɓa ngannjékullə-je kɨ́ adɨ-dé là lé kadɨ ꞌree rɔ-é-tɨ, kdɔ kadɨ nꞌoo se dow káre ingə man-é dɔ-tɨ kandangɨ-kandangɨ wa? 16 Beɓa ngonnjèkullə kɨ́ dɔsa̰y ree panè: ꞌƁa-m, mbal là lə-i kɨ́ adɨ-m lé, mꞌtəl-né ji-m adɨ mꞌingə mbal là dɔgɨ. 17 ꞌƁa-é panè: Oiyo! ꞌTo ngonnjèkullə kɨ́ majɨ! Mꞌadɨ-i ɓebo-je dɔgɨ kadɨ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-tɨ, kdɔ ꞌto njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ mḛḛ né-tɨ kɨ́ ndḛ bè. 18 Ngonnjèkullə kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo ree panè: «ꞌƁa-m, mbal là lə-i kɨ́ ꞌadɨ-m lé, mꞌtəl-né ji-m adɨ mꞌingə mbal là mḭ.» 19 Beɓa ꞌɓa-é idə-é panè: «I kàrè, mꞌadɨ-i ɓebo-je mḭ kadɨ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-tɨ tɔ.» 20 Ngonnjèkullə kɨ́ rangɨ ree panè: «ꞌƁa-m, mbal là lə-i lé ya ə́ mꞌdɔɔ takubɨ-tɨ tin.» 21 Ma̰ mꞌɓəl-i, kdɔ i lé ꞌto dow kɨ́ ꞌnga̰ n̰a̰; adɨ né kɨ́ to i ɓá ungɨ al kàrè, i ɔy rəm, ko kɨ́ to i ɓá ꞌdubɨ al kàrè i ijə rəm. 22 Beɓa ꞌɓa-é idə-é panè: «I ngonnjèkullə kɨ́ majɨ al kan! Ta kɨ́ ta-i-tɨ ya mꞌngangɨ-né ta dɔ-i-tɨ. I ꞌgə kɨ́ mꞌto dow kɨ́ mꞌnga̰ n̰a̰, adɨ né kɨ́ to ma̰ ɓá mꞌungɨ al kàrè, mꞌɔy rəm, ko kɨ́ to ma̰ ɓá mꞌdubɨ al kàrè, mꞌijə rəm, 23 ngà kdɔ ri ɓá ꞌɔw ꞌilə mbal là lə-m kəy ngəm là-tɨ kdɔ kadɨ mꞌtəl mꞌree ə mꞌɔr kɨ̀ man-é dɔ-tɨ al wa?» 24 Go-tɨ, idə dow-je kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ panè: «Ɔti ꞌtaai mbal là kɨ́ ji-é-tɨ kin adi ḛ kɨ́ ɔw kɨ̀ mbal là dɔgɨ kinlé dɔ-tɨ.» 25 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «ꞌƁaɓe, ḛ ɔw kɨ̀ mbal là dɔgɨ ngá.» 26  19:26 Mat 13:12; Mar 4:25; Luk 8:18Rəmə ḛ təl panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow kɨ́ né tò ji-é-tɨ ɓá dꞌa kadɨ-é kɨ́ rangɨ dɔ-tɨ, ngà dow kɨ́ né goto ji-é-tɨ lé, ḛ kɨ́ ji-é-tɨ lé ya kàrè dꞌa taa.»
27  19:27 Mat 25:14-30Go-tɨ, ḛ panè: «Njéba-je lə-m kɨ́ ꞌndigɨ kadɨ mꞌɔ̰-dé al lé ꞌreei sə-dé ə ꞌtijəi mindɨ-dé takəm-m-tɨ nè ya.» 28 Lokɨ Jeju pa ta-je kin bè lé, ɔtɨ usɨ kete nɔ̰̀ njéndó né-je-tɨ liə ə dꞌɔw kɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ.
Kɔw Jeju ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Mat 21:1-9; Mar 11:1-10; Ja̰ 12:12-19
29 Lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ ngɔsi kɨ̀ ɓe kɨ́ Betpaje, kɨ̀ ɓe kɨ́ Betani kɨ́ tò kàdɨ̀ mbal-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é mbal ka̰ kagɨ olibiye-je lé, Jeju ulə njéndó né-je liə joo 30 panè: «Ɔwi mḛḛ ngonɓe-tɨ kɨ́ nɔ̰̀-si-tɨ kin. Lokɨ ɔwi ꞌtḛḛi-tɨ lé, a kingəi ngon koro kɨ́ dow al-é al ɓəy kɨ́ ꞌtɔ́-é nangɨ, ə ꞌtuti-é ꞌreei siə adi-mi.» 31 Kinə dow dəjɨ-si panè se ꞌtuti-é kdɔ ri wa rəmə, idəi-é ꞌpai-nè: «ꞌƁaɓe ɓá ge ngon koro lé.» 32 Dḛ kɨ́ Jeju ulə-dé lé, dꞌɔtɨ dꞌɔw rəmə, dꞌoo né-je titɨ kɨ́ Jeju idə-dé-né lé ya tɔ. 33 Lokɨ ꞌtutɨ ngon koro lé rəmə, ꞌɓa-é-je ꞌdəjɨ-dé ꞌpanè: «ꞌTuti ngon koro lé kdɔ ri wa?» 34 Dḛ dꞌilə-dé-tɨ ꞌpanè: «ꞌƁaɓe ɓá ɔw ndoo ngon koro lé.» 35 Beɓa dḛ ꞌree siə dꞌadɨ Jeju, ə ꞌlabɨ kubɨ-je lə-dé gidɨ-é-tɨ ɓá dꞌadɨ Jeju al isɨ dɔ-tɨ. 36 Lokɨ Jeju ɔtɨ isɨ ɔw lé, dow-je ꞌlabɨ kubɨ-je lə-dé dɔ rəbɨ-tɨ nɔ̰̀-é-tɨ taá-taá. 37 Lokɨ ḛ ree tḛḛ ngɔsi kɨ̀ ɓebo Jorijalḛm, rəbɨ-tɨ kɨ́ ḭ dɔ mbal ka̰ kagɨ Olibiye-je-tɨ ɔw kɨ mḛḛ ɓebo-tɨ kinlé, kosɨ njéndó né-je lay ya rɔ-dé nəl-dé adɨ dꞌɔsɨ gajɨ Lubə kɨ̀ ndi-dé kɨ́ boy-boy kdɔtalə nékɔjɨ-je lay kɨ́ dꞌoo lé. 38 Dḛ ꞌpanè:
«Kadɨ Lubə tɔr ndi-é dɔ ngar-tɨ kɨ́ njèree kɨ̀ ri ꞌƁaɓe,
lapiya tò mḛḛ dɔra̰-tɨ, riɓa tò mḛḛ lo-je-tɨ kɨ́ taá nṵ.»
39 Rəmə, Parisi-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ dꞌa̰ dan kosɨ dow-je-tɨ nɔ̰ɔ̰ lé dꞌidə Jeju ꞌpanè: Njèndó dow-je né, i ꞌndángɨ njéndó né-je lə-i lé ɓane. 40 Ngà Jeju ilə-dé-tɨ panè: Adɨ mꞌidə-si rəsɨ. Lé dḛ dꞌutɨ ta-dé kàrè, ər-je ya dꞌa tur kəə! 41 Lokɨ Jeju ɔw tḛḛ ngɔsi kɨ̀ ɓebo Jorijalḛm lé, un kəm-é oo-né ɓebo lé rəmə, nɔ̰ kdɔ ta liə panè: 42 Əy! Ɓebo Jorijalḛm, tokɨ lé dow-je lə-i ꞌgə né kɨ́ dꞌa ra kadɨ lapiya tò rəmə lé! Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, to kɨ́ ɓɔyɔ sə-dé dɔ-é. 43 Ndɔ-je madɨ ɔw ree nɔ̰ɔ̰ lé, njéba-je lə-si dꞌa kɔr gali dɔ-si-tɨ, dꞌa kilə-na̰ gəə dɔ-si sipɨ kdɔ kutɨ-si lo-tɨ ndukɨ-ndukɨ, 44 dꞌa tujɨ-si puktu-puktu, kɨ̀ ɓebo lə-si burə, ər káre ya kàrè dꞌa kin̰ə kadɨ tò dɔ madɨ-é-tɨ mḛḛ ɓebo-tɨ lə-si al, kdɔtalə dɔkaglo kɨ́ Lubə ree-né rɔ-si-tɨ kdɔ ra-né sə-si lé, sə̰i ꞌgəi al.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéra gatɨ takəy-tɨ lə Lubə
Mat 21:10-16; Mar 11:15-18; Ja̰ 2:13-17
45 Go-tɨ, Jeju ɔw takəy-tɨ lə Lubə ə tubə njéragatɨ-je. 46 Ḛ idə-dé panè: ꞌNdàngɨ ꞌpanè: «Kəy lə-m lé, à to kəy pa ta kɨ̀ Lubə. Ngà sə̰i adi təl to kəy kisɨ njéɓogɨ-je.» 47  19:47 Luk 21:37Ndɔ-je lay ya Jeju ndó né dow-je takəy-tɨ lə Lubə. Rəmə njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ ꞌboy-je lə jipɨ-je ꞌsangɨ kəm rəbɨ kadɨ ꞌtɔl-é. 48 Ngà dḛ ꞌgə kəm rəbɨ kɨ́ dꞌa tɔl-é-né lé al, kdɔtalə dow-je lay ya dꞌoo ta-je liə kɨ̀ rɔnəl n̰a̰.

19:10 19:10 Mat 18:11

19:26 19:26 Mat 13:12; Mar 4:25; Luk 8:18

19:27 19:27 Mat 25:14-30

19:47 19:47 Luk 21:37