20
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔ́gɨ lə Jeju
Mat 21:23-27; Mar 11:27-33
Ndɔ káre bè, lokɨ Jeju isɨ ndó né dow-je takəy-tɨ lə Lubə rəm, ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ adɨ-dé rəm lé, njékun dɔ njégugné-je, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je ꞌree ꞌtḛḛ kɔy rɔ-é-tɨ, ə ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «I ya ꞌidə-ji adɨ jꞌoo. To ná̰ ɓá adɨ-i tarəbɨ ɓá ꞌra-né né-je kinlé wa? Ná̰ ɓá adɨ-i tɔ́gɨ ɓá ꞌra-né wa?» Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ma̰ kàrè mꞌa dəjɨ-si ta káre tɔ? Idəi-mi, to ná̰ ɓá ulə Ja̰ adɨ ra dow-je batḛm wa? To Lubə ɓá ulə-é əse to dow-je wa?» Ngà dḛ ꞌtəl ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ n̰ɔ̰m-n̰ɔ̰m ꞌpanè: Kinə jꞌpainè to Lubə ɓá ulə-é lé, ḛ à təl dəjɨ-ji panè: «Ngà kdɔ ri ɓá adi-é mḛḛ-si al wa? Ə kinə, jꞌidəi-é jꞌpainè to dow-je ɓá dꞌulə-é kàrè, kosɨ dow-je lay ya dꞌa tilə-ji kɨ̀ ər tɔl-ji, kdɔ dḛ dꞌoo Ja̰ kɨ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ.» Beɓa dḛ ꞌtəl dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jḛ jꞌgə njèkulə Ja̰ kadɨ ra dow-je batḛm lé al.» Jeju təl idə-dé panè: «Majɨ, ma̰ ya kàrè nda̰ bè ɓá mꞌa kidə-si dow kɨ́ adɨ-m tɔ́gɨ mꞌra-né né-je kinlé al ya tɔ.»
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ njérakullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ kɨ́ ꞌto njémḛḛndul-je
Mat 21:33-46; Mar 12:1-12
Go-tɨ, Jeju idə ta kosɨ dow-je kɨ̀ gosta panè: «Dow káre bè uwə nduu, ə adɨ njérakullə-é-je dꞌuwə siə dɔ-é, ɓá ɔtɨ ɔw mba kɨ́ tó-é uu. 10 Lokɨ na̰y kijə kandɨ nduu asɨ rəmə, ḛ ulə ngonnjèkullə liə káre rɔ njérakullə ndɔr nduu-je-tɨ lé kadɨ dꞌadɨ-é kɨ́ liə ree-né adɨ-é. Ngà dḛ ꞌtində ngonnjèkullə lé mbukɨ-mbukɨ ə ꞌtubə-é dꞌadɨ təl kɨ̀ ji-é kare. 11 Njèndɔr nduu lé ulə ngonnjèkullə kɨ́ rangɨ ɓəy rəmə, njérakullə ndɔr nduu-je lé, ꞌtində-é mbukɨ-mbukɨ, ɓá ꞌtajɨ-é ə ꞌtubə-é dꞌadɨ təl kɨ̀ ji-é kare ya ɓəy. 12 Ḛ ulə ngonnjèkullə kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə ɓəy; ḛ rəmə dꞌadɨ-é dò, ɓá ꞌtubə-é dɔ-tɨ. 13 Beɓa ꞌɓa njèndɔr nduu lé panè: “Ri ɓá mꞌa ra wa? Mꞌa kulə ngon-m kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ kin ya, dɔmajɨ ə dꞌa ɓəl-é ngá.” 14 Ngà lokɨ njérakullə ndɔr nduu-je dꞌoo ngon-é lé isɨ ree rəmə, dꞌidə-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: “Ooi, ngon-é kɨ́ ndɔ-é à to njènéndubə lé ya ə́ ɔw ree ɔngɨ; adɨ jꞌtɔli-é kadɨ néndubə liə təl to kɨ́ lə-ji.” 15 Beɓa dḛ dꞌuwə-é ꞌtḛḛ siə rangɨ mḛḛ ndɔr-tɨ lé, ə tɔl-é. Beɓa Jeju panè: Ri ɓá ꞌɓa njèndɔr nduu-lé à ra sə-dé wa? 16 Ḛ à ree ə à kadɨ ꞌtɔl njérakullə ndɔr nduu-je kinlé ə à təl kɨ̀ ndɔr nduu lé kadɨ dow-je kɨ́ rangɨ.»
Lokɨ kosɨ dow-je dꞌoo ta-je kin bè lé, ꞌpanè: «To né kɨ́ à ra né bè nda̰ al.» 17 Ngà Jeju oo-dé gə́rə́rə́ ɓá panè: Ta kɨ́ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Ər kɨ́ njékində kəy-je dꞌilə pɨrɨngɨ kɔgɨ, ɓá təl to ər kɨ́ majɨ kɨ́ sul kəy-tɨ kinlé kɔr mḛḛ-é to ri wa? 18 Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ tḛḛ usɨ dɔ ər-é-tɨ kinlé, rɔ-é à tə́tɨ ɗɛkɨ-ɗɛkɨ rəm, ɓá dow kɨ́ ər kinlé usɨ dɔ-é-tɨ kàrè à lər-é lər-lər rəm tɔ.
19 Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je ꞌsangɨ kadɨ dꞌuwə Jeju dɔkàdɨ̀-é-tɨ kinlé ya, kdɔ dḛ ꞌgə kɨ́ ḛ pa gosta kinlé sɔbɨ-né dɔ-dé. Ngà dḛ ꞌɓəl kosɨ dow-je.
Lambo lə Sejar
Mat 22:15-22; Mar 12:13-17
20 Beɓa dḛ dꞌində kəm-dé go Jeju-tɨ ə dꞌulə njétən lo-je kɨ́ ꞌra rɔ-dé kɨ dow-je kɨ́ ta lə-dé goto bè, kadɨ dꞌingə ta madɨ ta Jeju-tɨ kadɨ dꞌɔw-né siə nɔ̰̀ njègangta-tɨ, njèkɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ ɓe-tɨ, adɨ to gubərnər. 21 Dḛ ꞌdəjɨ-é ta kin ꞌpanè: «Njèndó dow-je né, jꞌgə kɨ́ i lé ꞌto njèpata kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ꞌisɨ ꞌndó dow-je né kɨ́ njururu rəm, ɓá i ꞌɔr kəm dow al rəm; ngà i ꞌisɨ ꞌɔjɨ dow-je rəbɨ lə Lubə kɔjɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 22 Ə́n ə́ idə-ji ta kin adɨ jꞌoo: “Koo-é-tɨ lə-i i ya bè lé, to tó-é kadɨ jꞌugə lambo lə ngar Sejar əse to tó-é al wa?”» 23 Ngà Jeju gə tagɨr kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ adɨ idə-dé panè: 24 «Ɔji-mi ka̰a̰ là káre adi-mi mꞌoo: “To dɔ ná̰ kɨ̀ ri ná̰ ɓá tò-tɨ wa?”» Rəmə dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «To dɔ Sejar kɨ̀ ri-é.» 25 Ngá ɓá ḛ təl idə-dé panè: «Né lə Sejar rəmə adi Sejar, ngà né lə Lubə rəmə adi Lubə tɔ.» 26 Ta-je kɨ́ ḛ pa adɨ dow-je lé, dḛ dꞌasɨ kingə ta madɨ dan-tɨ kdɔ kilə-né ta dɔ-é-tɨ al. Ta kɨ́ Jeju ilə-dé-tɨ lé, ɔr ndil-dé adɨ dꞌoo ta kɨ́ dꞌa pa al.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ
Mat 22:23-33; Mar 12:18-27; 1Kɔ 15
27  20:27 Knj 23:8Sadusi-je kɨ́ ꞌto dow-je kɨ́ ꞌnajɨ panè dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al lé, dḛ kɨ́ madɨ ꞌree rɔ Jeju-tɨ ꞌdəjɨ-é ta ꞌpanè: 28 Njéndó dow-je né, ta kɨ́ Moiyijɨ idə-ji ə́n: Kinə dow ta dené ɓá ojɨ siə ngon al ɓəy ya ə oy rəmə, kadɨ ngonkɔ̰-é ta dené ndubə lé, ində-né ko njègoto-je lé. 29 Ngà kinə ngankɔ̰-na̰-je siri je bè, ɓá ḛ kɨ́ dɔsa̰y taa dené ə́ ojɨ siə ngon al ɓəy ya ə oy. 30 Ḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kɨ́ taa dené ndubə lé kàrè bè ya rəm, ɓá njèkungɨ-tɨ mutə kàrè bè ya rəm, 31 ə to bè-bè sar ngankɔ̰-na̰-je kɨ́ siri lé dꞌoy-né nal kojɨ ngon kɨ́ dené ndubə lé. 32 Bè ya dené-é kàrè oy-né go-dé-tɨ tɔ. 33 Ndɔ kɨ́ dow-je dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, dené kinlé, à to ne ná̰ dan-dé-tɨ kɨ́ siri kinlé wa? Kdɔtalə dḛ ꞌtaa-é ya siri lay. 34 Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: Dɔkaglo-tɨ kɨ́ ɓone kin ɓá dingəm-je kɨ̀ dené lé ꞌtaa-na̰. 35 Ngà dḛ kɨ́ Lubə oo-dé adɨ dꞌasɨ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ, kdɔ kisɨ dɔkaglo-tɨ kɨ́ à ree kinlé, dꞌa taa-na̰ al. 36 Dḛ dꞌa koy al ya sartagangɨ, kdɔtalə dꞌa tana̰ kɨ̀ malayka-je bè, dḛ dꞌa to ngan lə Lubə, kdɔ tɔsɨ kɨ́ dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ. 37 Kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ dꞌoy kɨ́ dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, lokɨ Lubə pa ta kɨ̀ Moiyijɨ dan pər-tɨ kɨ́ ɔ̰̀ dan kam-tɨ lé Moiyijɨ ɓa ꞌƁaɓe, Lubə lə Abrakam, Lubə lə Isakɨ kɨ̀ Lubə lə Jakobɨ. 38 Adɨ Lubə lé, to Lubə lə dow-je kɨ́ dꞌoy al, ngà to Lubə lə dow-je kɨ́ dꞌisɨ kəm. Kdɔtalə Moiyijɨ lé, gə kɨ́ dḛ lay ya dꞌisɨ kəm. 39 Beɓa dow-je kɨ́ ná̰-je dan njéndó dow-je ndukun-je-tɨ dꞌun ta ꞌpanè: «Njèndó dow-je né, i ꞌpa ta majɨ n̰a̰.» 40 Rəmə gangɨ-é-tɨ kinlé ɓo kadɨ ꞌdəjɨ-é ta-je kɨ́ rangɨ ya kàrè ra-dé al ngà.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ dḛ kɨ̀ Dabidɨ
Mat 22:41-46; Mar 12:35-37
41 Beɓa Jeju idə-dé panè: Kdɔ ri ɓá ꞌpanè Kristɨ* 20:41 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. to ngonka Dabidɨ wa? 42 Kdɔ Dabidɨ ya kɨ̀ dɔ-é pa mḛḛ Pa-je-tɨ panè:
ꞌƁaɓe idə ꞌƁaɓe lə-m panè: ꞌIsɨ dɔ jikɔl-m-tɨ nè ya,
43 Sar kadɨ mꞌadɨ njéba-je ꞌtəl-né lo kungɨ nja-i.
44 Kinə Dabidɨ ɓa Kristɨ ꞌƁaɓe lé, Kristɨ à to ngonka Dabidɨ ban ɓəy wa?
Mat 23:1-33; Mar 12:38-40
45 Lokɨ dow-je yəl mbi-dé dꞌa̰ dꞌoo-né ta-je liə lé, ḛ idə njéndó né-je liə panè: 46 Ooi go rɔ-si majɨ kɨ rɔ njéndó dow-je ndukun-je-tɨ. Kdɔ dḛ lé nəl-dé kɔr gama̰ kɨ̀ kubɨ-je kɨ́ ngal puu-puu rəm, ꞌndigɨ kadɨ dow-je ꞌra-dé lapiya kunta-na̰ lokosɨ-je-tɨ rəm, ꞌndigɨ lokisɨ-je kɨ́ kete mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je rəm, ɓá ꞌsangɨ lokisɨ-je kɨ́ nɔ̰̀ dow-je-tɨ lo nékuso ra na̰y-je-tɨ rəm tɔ. 47 Dḛ ꞌkəə né-je kɨ́ mḛḛ kəy-je-tɨ lə njéngɔwkoy-je kər-kər ə ꞌpa ta kɨ̀ Lubə dꞌadɨ ngal n̰a̰-n̰a̰ kadɨ dow-je dꞌoo-dé-né. Ta kɨ́ gangɨ kɨ́ nga̰ n̰a̰ ya à ree dɔ-dé-tɨ.

20:27 20:27 Knj 23:8

*20:41 20:41 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.