21
Kadkare lə njèngɔwkoy
Mar 12:41-44
Lokɨ Jeju un kəm-é oo lo rəmə, oo njénékingə-je kɨ́ dꞌɔw dꞌilə kadkare-je lə-dé mḛḛ ku kilə kadkare-tɨ, ə oo njèngɔwkoy káre kɨ́ to dangɨ-tɨ ɔw ungɨ silə joo mḛḛ ku-tɨ lé tɔ. Beɓa Jeju panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ njèngɔwkoy kɨ́ to njèndoo kanlé, adɨ né itə ndəgɨ dow-je lay kinlé. Kdɔ dḛ kɨ́ lay kinlé, to man dɔ né-je lə-dé kɨ́ tò mburukɨ-mburukɨ ɓá ꞌree-né dꞌungɨ mḛḛ ku kilə kadkare-tɨ. Ngà dené kanlé, né liə goto, adɨ to sɔ̰y né kɨ́ à kuso kdɔ kisɨ-né ya ḛ un latɨ adɨ tin.»
Ta kɨ́ dɔ kəy-tɨ lə Lubə kɨ́ à tujɨ, kɨ̀ ndɔ-je kɨ́ dɔbəy-tɨ
Mat 24:1-5; Mar 13:1-37
Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpa ta lə kəy lə Lubə kɨ́ ꞌra kɨ̀ ər-je kɨ́ majɨ-majɨ adɨ ndole, kɨ̀ né-je kɨ́ dow-je dꞌadɨ kadkare-tɨ kin, ɓá Jeju panè: Ndɔ-je madɨ ɔw ree nɔ̰ɔ̰, ə ndɔ-é-je-tɨ kinlé, né-je kɨ́ ooi kɨ̀ kəm-si kinlé, dꞌa tɔsɨ tilə lay; ər káre ya kàrè dꞌa kin̰ə dɔ madɨ-é-tɨ al.
Beɓa dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Njèndó dow-je né, né kinlé à ra né ndɔ kɨ́ rá-tɨ ya wa? Ə ri ɓá à tɔjɨ kadɨ jꞌgə kɨ́ né-je kinlé à ra né wa?
Jeju idə-dé panè: «Indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ, adi dow-je dꞌədɨ-si al. Kdɔ dow-je n̰a̰ ya dꞌa kun ri-m kində dɔ-dé-tɨ kdɔ pa panè: “Dḛ ya ꞌto Kristɨ”, rəmə dɔkaglo nà̰y ngɔsi ngá ə́n. Uni go-dé al. Lokɨ a kooi poy rɔ-je, kɨ̀ kɔsɨ-na̰ ta-je rəmə, adi mḛḛ-si gangɨ man al, kdɔtalə né-je kin ya à ra né kete mɔkɨ. Ngà lokɨ né-je kin ra né ya kàrè, tajinatɨ nè bè ya à to dɔbəy ndɔ lé al ya ɓəy.» 10 Jeju təl pa go-tɨ panè: «Gin dow-je madɨ dꞌa kḭ rɔ kɨ̀ gin dow-je madɨ, kɔ̰ɓe káre à kḭ rɔ kɨ̀ kɔ̰ɓe kɨ́ káre. 11 Dɔnangɨ à yəkɨ yəkɨ kɨ́ tò ɓəl n̰a̰ rəm, ɓobo-je, kɨ̀ mɔ̰ykosɨ-je à kusɨ kɨ̀ lo-lo, ɓá né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl ya à ra né rəm, ɓá nékɔjɨ-je kɨ́ tò ɓəl n̰a̰-n̰a̰ à tḛḛ dɔra̰-tɨ rəm tɔ. 12 Ngà kete ɓəy ɓá kadɨ né-je kin ra né lé, dꞌa kuwə-si, dꞌa kulə kəm-si ndoo, dꞌa kɔw sə-si kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je, dꞌa kungɨ-si dangay-tɨ, dꞌa kɔw sə-si nɔ̰̀ ngar-je-tɨ, kɨ̀ nɔ̰̀ gubərnər-je-tɨ kdɔ ta lə-m. 13 Né kinlé à ra kadɨ ingəi kəm lo ꞌpai-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m adi dow-je. 14  21:14 Luk 12:11,12Ooi majɨ, ta kɨ́ à pai kdɔ kɔri-né ta dɔ-si-tɨ lé, ꞌlaji dɔ-tɨ kete al. 15 Kdɔtalə ma̰ ya mꞌa kadɨ-si gosɨ, kɨ́ à dum dɔ njéba-je lə-si lay rəm, ɓá mꞌa kadɨ-si ta kɨ́ a pai ə dꞌa kasɨ najɨ al rəm tɔ. 16 Njékojɨ-si-je, kɨ̀ ngankɔ̰-si-je, kɨ̀ nojɨ-si-je, kɨ̀ nam-si-je ya dꞌa kun dɔ-si, ə dꞌa kadɨ ꞌtɔl dow-je n̰a̰ dan-si-tɨ. 17 Dow-je lay ya dꞌa kɔsɨ-si kɨ̀ ta kdɔ ta lə-m ya, 18 ngà bəl dɔ-si káre ya kàrè à kɔr kusɨ kɔgɨ al. 19 Kuwə rɔ nga̰ ɓá ndil-si à kajɨ-né. 20 Lokɨ ooi kɨ́ asgar-je ꞌgəə dɔ ɓebo Jorijalḛm rəmə, kadɨ ꞌgəi majɨ; tujɨ liə nà̰y ngɔsi. 21 Beɓa kadɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Jude-tɨ, dꞌa̰y dꞌɔw dan mbal-je-tɨ; ə dḛ kɨ́ dꞌisɨ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ rəmə, kadɨ ꞌtḛḛ kɔgɨ, ɓá dow-je kɨ́ dꞌa̰ ndɔrɔ-je kàrè, kadɨ ꞌtəl ꞌree mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ gogɨ al ngá rəm tɔ. 22 Kdɔtalə ndɔ-je kinlé à to ndɔ dalba, bè kdɔ kadɨ ta-je lay kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ lə Lubə lé, né-é ra né. 23 Ə́ mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kin, tujɨ kɨ́ à kusɨ dɔ dené-je-tɨ kɨ́ njésəm kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌisɨ dꞌadɨ mba ngan-je à tò ban ə́n ə! Kdɔtalə kɔ̰̀ kɨ́ n̰a̰ ya à kusɨ dɔnangɨ-tɨ kin rəm, ɓá wɔngɨ à ra Lubə dɔ dow-je-tɨ kin rəm tɔ. 24 Dow-je kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ kinlé dꞌa koy yo kiyərɔ rəm, dꞌa kuwə dḛ kɨ́ ná̰-je kdɔ kɔw ra-dé ɓə-tɨ dan gin dow-je-tɨ lay. Ə ɓebo Jorijalḛm rəmə, gin dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌa mbəjrə nja-dé-tɨ sar kadɨ dɔkaglo lə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kin asɨ-né.»
25  21:25 Ntd 6:12,13«Né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl ya à ra né kəm kàdɨ̀-tɨ, kɨ̀ kəm na̰y-tɨ, kɨ̀ kəm kərwəḭ-je-tɨ; ká babo kɨ́ à ɓa wuu-wuu kɨ̀ man-é kɨ́ à tal bum-bum ya à ra kadɨ gin dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ya, ɓəl à kində bandɨ-dé batɨ gangɨ. 26 Tɔ́gɨ-je kɨ́ dɔra̰-tɨ à yəkɨ, adɨ dow-je kɨ́ dꞌa kisɨ gɨr dɔ né-tɨ kɨ́ à ree dɔ dɔnangɨ-tɨ kinlé, ɓəl ya à tɔl-dé. 27  21:27 Ntd 1:7Ɓəy ɓá dꞌa koo Ngon lə dow à kisɨ ree dan kilndi-tɨ kɨ̀ tɔ́gɨ, kɨ̀ riɓa kɨ́ n̰a̰. 28 Lokɨ ooi né-je kin ulə gin kadɨ ra né rəmə, adi mḛḛ-si nda ka̰y, ə adi dɔ-si tò kɨ taá, kdɔtalə nà̰y ngɔsi kadɨ Lubə taa-si ilə-si taá.» 29 Go-tɨ, Jeju pa sə-dé ta kɨ̀ gosta panè: «Ooi kagɨ kote ə ooi ndəgɨ kagɨ-je kɨ́ lay tɔ. 30 Lokɨ ooi mbi kagɨ-je isɨ itɨ rəmə, sə̰i ꞌgəi kɨ́ na̰y ɓà nà̰y ngɔsi. 31 Bè ya tɔ, lokɨ ooi kɨ́ né-je kinlé isɨ ra né rəmə, kadɨ ꞌgəi kɨ́ kɔ̰ɓe lə Lubə nà̰y ngɔsi tɔ. 32 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dꞌisɨ kəm nè kin dꞌa koy lay al ya né-je kinlé à ra né. 33 Dɔra̰-je kɨ̀ dɔnangɨ kin dꞌa goto, ngà ta-je lə-m lé à goto al ya sartagangɨ.»
34 «Indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ, nè nékuso kɨ́ mbə́-tɨ-je, kɨ̀ ra gɔ̰yibɨ, kɨ̀ mḛḛ ka̰ kə́kə́kə́ kdɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè à kḭ ra-si kadɨ mḛḛ-si ḭ oy səl dɔ rɔ-si-tɨ, kadɨ ndɔ kin ḭ ubə-si nangɨ busɨ. 35 Ndɔ kinlé, dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ya à kubə-dé nangɨ busɨ tokɨ gum kɨ́ kilə kin bè. 36 Ə́n ə́ isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ ə ꞌpai ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ ndɔ-je lay kdɔ kadɨ ingəi tɔ́gɨ ꞌtḛḛi-né kɔgɨ ta né-je-tɨ lay kɨ́ ɔw kɨ̀ ra né kinlé rəm, kadɨ a̰i-né takəm Ngon lə dow-tɨ rəm tɔ.»
37  21:37 Luk 19:47Kada lé, Jeju ndó dow-je né takəy-tɨ lə Lubə ə ndɔɔ rəmə, lo tò-é tò dɔ mbal-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é mbal ka̰ kagɨ Olibiye-je-tɨ tɔ. 38 Dow-je lay ya ꞌtḛḛ kɨ̀ ndɔge ra-tɨ dꞌɔw rɔ-é-tɨ takəy-tɨ lə Lubə kdɔ koo ta liə.

21:14 21:14 Luk 12:11,12

21:25 21:25 Ntd 6:12,13

21:27 21:27 Ntd 1:7

21:37 21:37 Luk 19:47