3
Ta ndó lə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm
Mar 1:2-8; Luk 3:1-20
Ɓal-je kɨ́ rangɨ go-tɨ, Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ində lo tḛḛ ə ilə mbḛ diləlo-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ panè:
3:2 Mat 4:17; Mar 1:15«In̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ, kdɔ kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ* 3:2 kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ: «Kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ» kɨ̀ «kɔ̰ɓe lə Lubə» lé to né kɨ́ káre-rè. Ngà Matiye lé ndàngɨ mbete kin sɔbɨ dɔ-né jipɨ-je lé ɓá ḛ ndàngɨ-né panè «kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ» kdɔ jipɨ-je lé ꞌndigɨ ɓá ri Lubə kɨ nɔ̰ɔ̰ bè al. ree ngɔsi.» Ja̰ lé ɓá to dow kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa ta liə kete panè:
«Ooi, ndi dow kɨ́ njèkilə mbḛ diləlo-tɨ panè:
ꞌRai go rəbɨ lə ꞌƁaɓe!
ꞌRai go ngan rəbɨ-je liə adi a̰ njururu-njururu!» 3:3 Eja 40:3
Ja̰ ɔɔ kubɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ bəl jambal, dɔɔ ɓədɨ-é kɨ̀ ndaá dɔɔ ɓədɨ ə nékuso-é to ꞌbete-je, kɨ̀ tojɨ kɨ́ wale. 3:4 2Ng 1:8 Dow-je kɨ́ Jorijalḛm, kɨ̀ dow-je kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ lay, kɨ̀ dow-je kɨ́ mḛḛ ɓe-je-tɨ kɨ́ tò ngɔsi kàdɨ̀ ba Jurdḛ-tɨ lay ya dꞌɔw rɔ-é-tɨ ꞌpa ta rəsɨ dɔ majal-je-tɨ lə-dé dꞌadɨ-é ra-dé-né batḛm kəm man ba Jurdḛ-tɨ.
3:7 Mat 12:34; 23:33Lokɨ Ja̰ oo Parisi-je§ 3:7 Parisi-je: Parisi-je ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰., kɨ̀ Sadusi-je* 3:7 Sadusi-je: Sadusi-je ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ tɔ. Dḛ ꞌpanè: Dow à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al rəm, Malayka-je kàrè ꞌgoto rəm tɔ. Ngà Parisi-je lé rəmə, ꞌpanè: Dow à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ rəm, ɓá Malayka-je dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ rəm tɔ. n̰a̰-n̰a̰ ꞌree rɔ-é-tɨ kdɔ kadɨ ra-dé batḛm tɔ lé, ḛ dəjɨ-dé panè: «Sə̰i kɨ́ mḛḛ-si ndul titɨ-na̰ kɨ̀ mḛḛ li pii-je bè kan! Ná̰ ɓá idə-si kadɨ a̰yi wɔngɨ kɨ́ à ree lé wa? Adi kullə ra-si tuwə kullə ra dow-je kɨ́ dꞌin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ ɓane. 3:9 Ja̰ 8:33Ooi nè a ꞌgɨri mḛḛ-si-tɨ painè ꞌtoi nganka Abrakam. Mꞌidə-si rəsɨ mꞌadɨ ooi, kdɔ ər-je kin ya kàrè Lubə asɨ təl-dé nganka Abrakam-tɨ kare. 3:9 Ja̰ 8:33,37,39 10  3:10 Mat 7:19Dꞌində kungə́ pèrèrè kàdɨ̀ kagɨ-je-tɨ káre-káre lay ngá, adɨ kagɨ kɨ́ kandɨ-é majɨ al lé, dꞌa tugə-é dɔ njirə-é-tɨ kdɔ kilə-é dan pər-tɨ. 11 Ma̰, mꞌra-si batḛm mani, sɔbɨ-né dɔ panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɨ́ ꞌtusi in̰əi kɔgɨ lé. Ngà ḛ kɨ́ à ree go-m-tɨ lé, tɔ́gɨ-é itə-m n̰a̰, adɨ saba kɨ́ nja-é-tɨ ya kàrè mꞌtuwə kadɨ mꞌtɔr al. Ḛ lé ɓá, à ra-si batḛm lə Ndil kɨ́ aa njay rəm, batḛm pər rəm. 12 Ə ḛ ɔw kɨ̀ né tó-né liə ji-é-tɨ nɔ̰ɔ̰; à ra lo tó né liə ə à mbɔ̰ ko liə kungɨ dama̰, ngà tisə-é ɓá à kungɨ dan pər-tɨ kɨ́ à koy al sartagangɨ.»
Ja̰ ra Jeju batḛm
Mar 1:9-11; Luk 3:21-22; Ja̰ 1:32-34
13 Jeju ḭ Galile ɔw rɔ Ja̰-tɨ ta ba Jurdḛ-tɨ kdɔ kadɨ ra-é batḛm. 14 Ngà Ja̰ ndigɨ mbatɨ adɨ idə-é panè: «Ma̰ ɓá ꞌa ra-m batḛm, rəmə i tá ꞌree kadɨ mꞌra-i batḛm tɔ ɓəy wa!» 15 Jeju təl idə-é panè: «Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, ꞌndigɨ sə-m dɔ-tɨ kadɨ jꞌra bè, kadɨ né kɨ́ njururu kɨ́ Lubə ndigɨ lé né-é ra-né né.» Beɓa Ja̰ ndigɨ siə dɔ-tɨ ə ra-é batḛm. 16 Lokɨ Jeju ra batḛm ɓá tḛḛ kəm man-tɨ bè ya rəmə ta dɔra̰ tḛḛ, adɨ oo Ndil Lubə, titɨ-na̰ kɨ̀ dəngɔdnda bè, ree isɨ dɔ-é-tɨ. 17  3:17 Mat 12:18; 17:5; Mar 1:11; Luk 9:35Rəmə, ndi dow ɓa dɔra̰-tɨ panè: «Ḛ kan to Ngon-m, mꞌində-é dan kəm-m-tɨ, rɔ-m nəl-m dɔ-é-tɨ n̰a̰.» 3:17 Pa 2:7; Eja 42:1

3:2 3:2 Mat 4:17; Mar 1:15

*3:2 3:2 kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ: «Kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ» kɨ̀ «kɔ̰ɓe lə Lubə» lé to né kɨ́ káre-rè. Ngà Matiye lé ndàngɨ mbete kin sɔbɨ dɔ-né jipɨ-je lé ɓá ḛ ndàngɨ-né panè «kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ» kdɔ jipɨ-je lé ꞌndigɨ ɓá ri Lubə kɨ nɔ̰ɔ̰ bè al.

3:3 3:3 Eja 40:3

3:4 3:4 2Ng 1:8

3:7 3:7 Mat 12:34; 23:33

§3:7 3:7 Parisi-je: Parisi-je ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.

*3:7 3:7 Sadusi-je: Sadusi-je ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ tɔ. Dḛ ꞌpanè: Dow à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al rəm, Malayka-je kàrè ꞌgoto rəm tɔ. Ngà Parisi-je lé rəmə, ꞌpanè: Dow à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ rəm, ɓá Malayka-je dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ rəm tɔ.

3:9 3:9 Ja̰ 8:33

3:9 3:9 Ja̰ 8:33,37,39

3:10 3:10 Mat 7:19

3:17 3:17 Mat 12:18; 17:5; Mar 1:11; Luk 9:35

3:17 3:17 Pa 2:7; Eja 42:1