4
Sú na̰ Jeju
Mar 1:12-13; Luk 4:1-13
4:1 Əbr 2:18; 4:15Go-tɨ, Ndil Lubə ɔr Jeju ɔw siə diləlo-tɨ kdɔ kadɨ Sú na̰-é. Jeju ra ndɔ kɔrsɔ ya uso né al, adɨ ɓo ra-é. Beɓa njèna̰ dow-je lé ree rɔ-é-tɨ pa siə panè: «Kinə ꞌto Ngon lə Lubə ya rəmə, ꞌun ndu adɨ ər-je kin ꞌtəl mbə̀.» Ngà Jeju idə-é panè: «ꞌNdàngɨ ꞌpanè: “Dow à kisɨ kɨ̀ dɔ-é taá kɨ̀ takul nékuso ya par al, ngà kɨ̀ takul ta-je lay kɨ́ tḛḛ ta Lubə-tɨ* 4:4 Det 8:3.”»
Go-tɨ, Sú ɔw kɨ̀ Jeju ɓebo-tɨ kɨ́ aa njay, kɨ́ to ɓebo lə Lubə, adɨ-é a̰ taá sam kəy-tɨ lə Lubə ɓá idə-é panè: «Kinə ꞌto Ngon lə Lubə ya rəmə, ꞌkilə ꞌusɨ nangɨ. Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè:
“Lubə à kun ndu kadɨ malayka-je liə kdɔ ta lə-i.
Ə dḛ dꞌa kində ji-dé kuwə-i-né taá, nè nja-i à kḭ dar ər.”» 4:6 Pa 91:11-12
Jeju təl idə-é panè: «ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete-tɨ lé tɔ ꞌpanè: “ꞌA na̰ ꞌƁaɓe Lubə lə-i al.”» 4:7 Det 6:16
Sú təl ɔw siə dɔ mbal-tɨ kɨ́ ngal lḛng-lḛng, tɔjɨ-é kɔ̰ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kin lay, kɨ̀ riɓa-je kɨ́ dɔ-tɨ. Ə idə-é panè: «Kinə ꞌtɔsɨ məkəjɨ-i nangɨ ə ꞌɔsɨ dɔ-i nangɨ nɔ̰̀-m-tɨ lé, mꞌa kadɨ-i né-je kin lay.» 10 Jeju təl idə-é panè: «Sata̰, ꞌɔtɨ rangɨ ta-m-tɨ! Kdɔ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: “ꞌƁaɓe Lubə lə-i ɓá ꞌa kɔsɨ dɔ-i nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ə ḛ ya kɨ̀ kár-é ꞌa pole-é§ 4:10 Det 6:13; Luk 4:8..”»
11 Beɓa Sú tusɨ Jeju in̰ə-é. Malayka-je ꞌree ꞌra kɨ̀ Jeju.
Jeju ulə gin kulə liə dɔnangɨ Galile-tɨ
Mar 1:14-15; Luk 4:14-15
12  4:12 Mat 14:3; Mar 6:17; Luk 3:19,20Dꞌilə Ja̰* 4:12 Ja̰ kinlé to Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm, ɓɨ to Ja̰ kɨ́ njèndó né lə Jeju kin al. dangay-tɨ, beɓa lokɨ Jeju oo ta-é lé, ḛ ɔtɨ ɔw dɔnangɨ Galile-tɨ.
13  4:13 Ja̰ 2:12Rəmə in̰ə ɓe kɨ́ Najarɛtɨ, ɔw isɨ Kapɛrnayim ta babo-tɨ kɨ́ Galile, kɨ́ to dɔnangɨ lə Jabulɔ̰-je kɨ̀ Néptali-je. 14 Tò bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa kete lé né-é ra né. Ḛ panè:
15 «Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ lə Jabulɔ̰-je
Kɨ̀ dɔnangɨ-tɨ lə Néptali-je,
Kɨ̀ dow-je kɨ́ njèkisɨ ngɔsi ta babo-tɨ,
Kɨ̀ gidɨ ba Jurdḛ-tɨ, dɔnangɨ Galile-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al 4:15 Eja 8:23;
16 Dow-je kɨ́ dꞌisɨ lo kɨ́ ndul-tɨ, dꞌoo londógɨ kɨ́ boy rəm!
Dḛ kɨ́ ndil koy səbɨ dɔ-dé-tɨ kàrè lo ndógɨ dɔ-dé-tɨ rəm tɔ 4:16 Eja 9:1
17  4:17 Mat 3:2Dɔkaglo-é-tɨ kin ɓá Jeju ulə gin kilə mbḛ ə idə dow-je panè: «In̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ, kdɔ kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ ree ngɔsi!»
Jeju kɨ̀ mbɔw-je sɔ
Mar 1:16-20; Luk 5:1-11
18 Ndɔ káre bè, Jeju ɔw njiyə ta babo Galile-tɨ, rəmə oo ngankɔ̰-na̰-je joo kɨ́ ꞌto mbɔw-je dꞌa̰ dꞌilə burə baa: To Simɔ̰ kɨ́ ꞌɓa-é Piyər dḛ kɨ̀ ngonkɔ̰-é Andre. 19 Beɓa Jeju idə-dé panè: «ꞌReei uni go-m ə mꞌa təl-si njésangɨ dow-je-tɨ.» 20 Rəmə tajinatɨ nè ya ꞌtusɨ burə-je lé dꞌin̰ə ə dꞌun go-é. 21 Lokɨ Jeju ɔtɨ ɔw kete əbɨ rəmə, oo ngankɔ̰-na̰-je kɨ́ rangɨ joo ɓəy, adɨ to Jakɨ dḛ kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ꞌto ngan lə Jebede, dꞌisɨ mḛḛ tò-tɨ kɨ̀ bɔbɨ-dé, dꞌisɨ ꞌrakɨ burə-je lə-dé. Jeju ɓa-dé rəmə 22 kalangɨ bè ya ꞌtusɨ bɔbɨ-dé kɨ̀ tò dꞌin̰ə-é ə dꞌun go-é.
Jeju ndó né rəm, adɨ lapiya njémɔ̰y-je rəm
Mar 1:39; Luk 4:44; 6:17-18
23  4:23 Mat 9:35; Mar 1:39Jeju ɔw kɨ̀ go lo-je lay kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ, ndó né dow-je mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je, ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə rəm, ɓá adɨ mɔ̰y-je kɨ̀ mətɨ-je kɨ́ gay-gay lay ɔr dɔ dow-je-tɨ rəm tɔ. 24 Ri Jeju ɓa ɔr lo kɨ́ dɔnangɨ Siri-tɨ njutɨ-njutɨ, adɨ dow-je dꞌɔw kɨ̀ njémɔ̰y-je kɨ́ gay-gay, kɨ́ rɔ-dé to-dé kɨ lo-é lo-é, kɨ̀ dow-je kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé, kɨ̀ dḛ kɨ́ kɔ̰nɔ̰ ɔsɨ-dé, kɨ̀ dḛ kɨ́ rɔ-dé oy mburukɨ-je kɨ rɔ-é-tɨ adɨ adɨ-dé lapiya. 25 Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya dꞌun go-é, adɨ to dow-je kɨ́ dꞌḭ dɔnangɨ Galile-tɨ-je, kɨ̀ go dɔnangɨ kɨ́ ɓebo-je kɨ́ dɔgɨ tò-tɨ, kɨ̀ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ-je, kɨ̀ dḛ kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ, kɨ̀ dḛ kɨ́ mḛḛ ɓe-je-tɨ kɨ́ gidɨ ba Jurdḛ-tɨ.

4:1 4:1 Əbr 2:18; 4:15

*4:4 4:4 Det 8:3

4:6 4:6 Pa 91:11-12

4:7 4:7 Det 6:16

§4:10 4:10 Det 6:13; Luk 4:8.

4:12 4:12 Mat 14:3; Mar 6:17; Luk 3:19,20

*4:12 4:12 Ja̰ kinlé to Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm, ɓɨ to Ja̰ kɨ́ njèndó né lə Jeju kin al.

4:13 4:13 Ja̰ 2:12

4:15 4:15 Eja 8:23

4:16 4:16 Eja 9:1

4:17 4:17 Mat 3:2

4:23 4:23 Mat 9:35; Mar 1:39