6
Ta lə ra majɨ kɨ̀ njéndoo-je
6:1 Mat 23:5«Ooi bè, majɨ kɨ́ ꞌrai lé, ꞌrai kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo-si-né al; bè al rəmə a nali nédɔji-si rɔ Bɔbɨ-si-tɨ kɨ́ njèkisɨ dɔra̰-tɨ. Kinə ꞌadɨ né njèndoo lé, ꞌində gəngɨ dɔ-tɨ titɨ kɨ̀ njékədkəm dow-je dꞌisɨ ꞌra-né mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je, kɨ̀ kagɨ rəbɨ-je kdɔ kadɨ dow-je ꞌpitɨ-dé-né kin al. Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dowbé-je kinlé dꞌingə né dɔji-dé ngá. Ngà i rəmə, lokɨ ꞌadɨ né njèndoo lé, kadɨ jigəl-i gə né kɨ́ jikɔl-i adɨ kinlé al. Bè kdɔ kadɨ né kɨ́ ꞌadɨ kinlé tò kɨ̀ go ngə̰y, rəmə Bɔbɨ-i kɨ́ oo né-je kɨ́ tò kɨ̀ go ngə̰y lé, à kugə dɔji-i.»
Néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ pa ta kɨ̀ Lubə
6:5 Luk 18:10-14«Lokɨ isi ꞌpai ta kɨ̀ Lubə lé, ꞌrai tana̰ kɨ́ njékədkəm dow-je dꞌisɨ ꞌra né kin bè al. Dḛ ꞌndigɨ ka̰ taá ɓá pa ta kɨ̀ Lubə mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə-ji jə̰i jipɨ-je, kɨ̀ kàdɨ̀ rəbɨ-je rəm tɔ, kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo-dé. Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dḛ dꞌingə né dɔji-dé ngá. Ngà i rəmə, lokɨ ꞌndigɨ pa ta kɨ̀ Lubə lé, ꞌandɨ kəy, ꞌutɨ takəy ta-i-tɨ ɓá ꞌpa ta kɨ̀ Bɔbɨ-i, rəmə Bɔbɨ-i kɨ́ njèkoo né-je kɨ́ lo ɓɔyɔrɔ-tɨ, à kugə dɔji-i.
«Lokɨ isi ꞌpai ta kɨ̀ Lubə lé, ꞌpai ta-je n̰a̰-n̰a̰ titɨ-na̰ kɨ́ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌisɨ ꞌra-né kin bè al. Dḛ ꞌgɨr ꞌpanè ta kɨ́ ꞌpa n̰a̰-n̰a̰ kin ɓá Lubə à koo-né dɔ ndi-dé wa! Ngà sə̰i rəmə ꞌndaji kəm-dé al, kdɔ Lubə kɨ́ Bɔbɨ-si gə né kɨ́ mḛḛ-si ndigɨ kete ɓəy ɓá kadɨ sə̰i ꞌdəji-é ɓəy. Ooi, kəm rəbɨ kɨ́ a pai-né ta kɨ̀ Lubə ə́n:
“Bɔbɨ-ji kɨ́ ꞌisɨ taá dɔra̰-tɨ! Kadɨ dow-je ꞌgə kɨ́ ꞌaa njay;
10 Kadɨ kɔ̰ɓe lə-i ree;
Kadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ꞌra né kɨ́ mḛḛ-i ndigɨ
Titɨ kɨ́ dḛ kɨ́ dɔra̰-tɨ dꞌisɨ ꞌra-né bè tɔ.
11 ꞌAdɨ-ji nékuso kɨ́ asɨ ta-ji mḛḛ ndɔ-tɨ kɨ́ ɓone.
12 ꞌIn̰ə go majal-je lə-ji kɔgɨ,
Titɨ kɨ́ jḛ kàrè jꞌin̰ə-né go majal-je kɨ́ dow-je dꞌisɨ ꞌra sə-ji kin bè tɔ.
13 ꞌIn̰ə-ji adɨ jꞌusɨ mḛḛ néna̰-tɨ al;
Ngà ꞌɔr ji kɔgɨ ji Njèmḛḛndul-tɨ.
Kdɔ kɔ̰ɓe, kɨ̀ tɔ́gɨ, kɨ̀ riɓa to kɨ́ lə-i ya sartagangɨ. Amḛn!”
14  6:14 Mar 11:25,26«Kinə in̰əi go majal-je kɨ́ dow-je ꞌra sə-si kɔgɨ lé, Bɔbɨ-si kɨ́ isɨ dɔra̰-tɨ à kin̰ə go kɔgɨ kadɨ-si tɔ. 15 Ngà kinə in̰əi go kɔgɨ adi dow-je al lé, Bɔbɨ-si à kin̰ə go majal-je lə-si kɔgɨ kadɨ-si al ya tɔ.»
Kɔgɨ rɔ nékuso kɨ̀ man ka̰y kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə
16 «Lokɨ ɔgi rɔ-si nékuso kɨ̀ man ka̰y kadɨ ꞌpai ta kɨ̀ Lubə lé, adi kəm-si ra ndoo titɨ-na̰ kɨ́ njékədkəm dow-je dꞌisɨ ꞌra-né kin bè al. Dḛ dꞌulə kəm-dé natɨ wur-wur kadɨ dow-je dꞌoo kɨ́ nꞌɔgi rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə. Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dḛ dꞌingə nékugə dɔji-dé ngá. 17 Ngà i rəmə lokɨ ꞌndigɨ kɔgɨ rɔ-i nékuso kɨ̀ man ka̰y kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə lé, ꞌtogɨ takəm-i sukɨ-sukɨ, ə ꞌndəm ubɨ kɨ́ ətɨ majɨ dɔ-i-tɨ, 18 kdɔ kadɨ dow-je ꞌgə kɨ́ ꞌɔgɨ rɔ-i nékuso kɨ̀ man ka̰y kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə al, ngà kadɨ Bɔbɨ-i kɨ́ isɨ lo ɓɔyɔrɔ-tɨ ya kɨ̀ kár-é oo, rəmə Bɔbɨ-i kɨ́ oo né kɨ́ lo ɓɔyɔrɔ-tɨ lé à kugə dɔji-i.
Nékingə kɨ́ dɔra̰-tɨ
Luk 12:33-34
19  6:19 Jak 5:2,3«ꞌMbɔ̰i né-je lə-si indəi ngangəm dɔnangɨ-tɨ nè al, kdɔ n̰ɔ̰ à kɔ̰̀ rəm, à nɔ̰ rəm, ɓá njéɓogɨ-je kàrè dꞌa tətɨ takəy kdɔ kɔy rəm tɔ. 20 Ngà ꞌmbɔ̰i né-je lə-si indəi ngangəm dɔra̰-tɨ taá, kdɔ to lo kɨ́ né kɨ́ titɨ à nɔ̰ al rəm, n̰ɔ̰ à kɔ̰̀ al rəm, ɓá njéɓogɨ-je dꞌa tətɨ takəy kdɔ kɔy al rəm tɔ. 21 Kdɔ lo kɨ́ né lə-i kɨ́ ində ngangəm tò-tɨ lé, lo-é ya mḛḛ-i à tò dɔ-tɨ gə́rə́rə́ tɔ.»
Londógɨ lə dajɨ rɔ dow
Luk 11:34-36
22 Kəm-i lé, to lampɨ lə rɔ-i. Kinə kəm-i tò majɨ lé, to ndəgɨ rɔ-i lay ɓá isɨ dan lo kɨ́ ndógɨ-tɨ. 23 Ngà kinə kəm-i tò majɨ al lé, ndəgɨ rɔ-i lay ya tò dan lo kɨ́ ndul-tɨ tɔ; kinə kəm-i kɨ́ to londógɨ lə rɔ-i təl to lo kɨ́ ndul lé, londul kinlé à təl to lo kɨ́ ndul ndḭ-ndḭ.
Lubə əse là
Luk 16:13
24 Dow kɨ́ à kasɨ ra ɓə lə ngar-je joo ya goto. Kdɔtalə à kɔsɨ ta ḛ kɨ́ káre ə à ndigɨ ḛ kɨ́ káre, al kàrè, à nam kɨ̀ ḛ kɨ́ káre ə nədɨ ḛ kɨ́ káre. Adɨ a kasi kori Lubə kɨ̀ là natɨ joo kdɔ ra kullə kadɨ-dé al.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kində mḛḛ dɔ Lubə-tɨ
Luk 12:22-32
25 Beɓa mꞌa kidə-si rəsɨ panè: Adi mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ adɨ ꞌpainè: «Ri ɓá jꞌa kuso əse ri ɓá jꞌa ka̰y kdɔ kisɨ-né əse jꞌa kingə kubɨ rá ɓá jꞌa kɔɔ wa» al. Kdɔ kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə dow majɨ n̰a̰ itə nékuso rəm, ɓá dajɨ rɔ dow majɨ n̰a̰ itə kubɨ-je rəm tɔ ya al wa? 26 Ooi, yəl-je kɨ́ ꞌnar taá kin; dḛ ꞌdubɨ ko al rəm, dꞌijə ko dꞌungɨ dama̰ al rəm, ya ngà Bɔbɨ-si kɨ́ dɔra̰-tɨ ya isɨ ul-dé! Ngà sə̰i lé, gatɨ-si itə gatɨ yəl-je kin sa̰y ya al wa? 27 Ná̰ dan-si-tɨ ɓá à kasɨ kilə ndɔ-é dɔ madɨ-é-tɨ sḛ kɨ̀ takul mḛḛ ka̰ kə́kə́kə́ liə wa?
28 Ə kdɔ ri ɓá adi mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ kdɔ kubɨ-je wa? Uni kəm-si ooi-né putɨ wale-je kɨ́ wale kin! Dḛ ꞌra kullə madɨ al rəm, dꞌojɨ kubɨ al rəm, 29 ya ngà mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ Salomɔ̰ kɨ́ to njènékingə kɨ́ n̰a̰ kin ya kàrè, ɔɔ kubɨ-je kɨ́ ndóle asɨ kɨ̀ putɨ wale-je kin nja káre al. 30 Sə̰i dow-je kɨ́ kadmḛḛ lə-si to kɨ́ ndḛ bè kan! Wale-je kɨ́ dꞌa̰ mḛḛ ndɔr-je-tɨ ɓone ya ə bore pər à kɔ̰̀-dé kin kàrè Lubə adɨ ꞌmɔ̰ne kɨ̀ putɨ-dé mbṵṵ rəm, ngà sə̰i kɨ́ ban ɓá ḛ à kadɨ-si kubɨ al wa? 31 Adi mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ adɨ ꞌpainè: «Ri ɓá jꞌa kuso wa? Ri ɓá jꞌa ka̰y wa? Jꞌa kingə kubɨ rá ɓá jꞌa kulə wa?» al. 32 Kdɔ né-je lay kinlé, gin dow-je lay kɨ́ rangɨ kin ɓá dꞌadɨ rɔ-dé kɔ̰̀ ꞌsangɨ par-par; ngà sə̰i rəmə, Bɔbɨ-si kɨ́ isɨ dɔra̰-tɨ gə majɨ kɨ́ né-je kinlé ɔwi ndoo-é. 33 ꞌSangi kɔ̰ɓe lə Lubə kɨ̀ né ra kɨ́ njururu liə ya kete, rəmə ndəgɨ né-je lay kinlé, Lubə à kadɨ-si dɔ-tɨ. 34 Adi mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ dɔ ndɔ kɨ́ bore-tɨ al, kdɔ ndɔ kɨ́ bore ɔw kɨ̀ mḛḛ ka̰ kə́kə́kə́ liə tɔ. Ndɔ-je lay ya dꞌɔw kɨ̀ né to rɔ kɨ́ sɔbɨ dɔ-dé dɔ-dé.

6:1 6:1 Mat 23:5

6:5 6:5 Luk 18:10-14

6:14 6:14 Mar 11:25,26

6:19 6:19 Jak 5:2,3