7
Ta lə gangta dɔ-na̰-tɨ
Luk 6:37-42
ꞌGangi ta dɔ dow-tɨ al, nè dꞌa gangta dɔ-si-tɨ. 7:2 Mar 4:24Kdɔ kəm rəbɨ kɨ́ sə̰i ꞌgangi-né ta dɔ dow-tɨ kinlé, ḛ ya dꞌa gangɨ-né ta dɔ-si-tɨ tɔ; ə né kɨ́ ꞌmbɔji-né né adi dow kinlé, ḛ ya dꞌa təl mbɔjɨ-né né kadɨ-si tɔ. Ban ɓá i oo wale kɨ́ tò kəm ngonkɔ̰-i-tɨ rəmə, kagɨ kɨ́ boy kɨ́ tò kəm-i-tɨ kin ɓá i oo al wa? Ban ɓá ꞌa kidə ngonkɔ̰-i panè: «Adɨ mꞌɔr wale kɨ́ tò kəm-i-tɨ» kin kɔgɨ ə i rəmə, ꞌoo kagɨ kɨ́ tò kəm-i-tɨ kin al wa? I njèkədkəm dow-je kan! ꞌƆr kagɨ kɨ́ boy kɨ́ tò kəm-i-tɨ ya pa ɓəy ɓá ꞌa koo wale kɨ́ tò kəm ngonkɔ̰-i-tɨ kdɔ kɔr kadɨ-é.
Adi né kɨ́ aa njay bisɨ-je al, nè dꞌa təl kɨ́ dɔ-si-tɨ kdɔ tɔ̰-si. ꞌTiləi mədkɔsɨ kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ nɔ̰̀ kɔsɔngɨ-je-tɨ al, nè dꞌa mbəjrə nja-dé-tɨ nangɨ.
Ta kɨ́ dɔ dəjɨ né Lubə-tɨ
Luk 11:9-13
ꞌDəji ə dꞌa kadɨ-si, ꞌsangi ə a kingəi, indəi tarəbɨ ə dꞌa tḛḛ kadɨ-si. Kdɔ dow kɨ́ dəjɨ ya ə dꞌadɨ-é, dow kɨ́ sangɨ ə ingə, dow kɨ́ ində tarəbɨ ə ꞌtḛḛ dꞌadɨ-é. Ná̰ dan-si-tɨ ɓá ngon-é dəjɨ-é mbə̀ rəmə à kadɨ-é ər wa? 10 Əse lokɨ dəjɨ-é kanjɨ rəmə à kadɨ-é li wa? 11 Ə sə̰i kɨ́ ꞌtoi njémḛḛndul-je kàrè, ꞌgəi kadɨ né-je kɨ́ majɨ-majɨ ngan-si-je rəm, ngà Bɔbɨ-si kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ́ ban ɓá à kadɨ né-je kɨ́ majɨ dow-je kɨ́ ꞌdəjɨ-é lé al wa?
12  7:12 Luk 6:31Né lay kɨ́ ꞌndigi kadɨ dow-je ꞌra dꞌadɨ-si lé, ga̰-é ya ꞌrai adi-dé tɔ. Ḛ kin ɓá to né kɨ́ ndukun lə Moiyijɨ, kɨ̀ mbete-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌndigɨ.
Ta lə tarəbɨ kɨ́ tò mbɔyɔyɔ bè
Luk 13:23-24
13 Andi kɨ̀ tarəbɨ kɨ́ tò mbɔyɔyɔ bè. Ooi, tarəbɨ kɨ́ tatɨ pəl-pəl to rəbɨ kɨ́ lo kun-é ɔ̰̀ al, ḛ ɓá to rəbɨ kɨ́ ɔw kɨ̀ dow-je lo tujɨ-tɨ, rəbɨ-é kinlé dow-je n̰a̰ ya dꞌun. 14 Rəmə tarəbɨ kɨ́ tò mbɔyɔyɔ kɨ́ to rəbɨ kɨ́ lo kun-é nga̰ lé, to rəbɨ kɨ́ ɔw kɨ lo kiskəm-tɨ, rəbɨ-é kinlé dow-je n̰a̰ ya dꞌingə al.
Njékədta-je kɨ́ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ
Luk 6:43-44
15 «Ooi go rɔ-si majɨ rɔ njékədta-je-tɨ kɨ́ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, kdɔtalə dꞌun ndaá batɨ dɔn-né rɔ-dé ɓá ꞌree-né rɔ-si-tɨ, ngà mḛḛ-dé-tɨ rəmə ꞌto jagɨm-je kɨ́ njétɔɔ ko dow-je. 16 Sə̰i a gəi-dé kɨ̀ takul kullə ra-dé. Dow à tɔr kandɨ nduu dɔ kun pàràrà-tɨ al rəm, ɓá dow à kijə kandɨ kote dɔ nga̰-tɨ al rəm tɔ. 17 Kagɨ kɨ́ rá-rá ya kɨ́ majɨ lé, kandɨ-é à majɨ, ə ḛ kɨ́ majɨ al lé, kandɨ-é à majɨ al ya tɔ. 18 Ə kagɨ kɨ́ majɨ lé kandɨ-é à majɨ al al, ɓá kagɨ kɨ́ majɨ al kàrè kandɨ-é à majɨ nda̰ al rəm tɔ. 19  7:19 Mat 3:10; Luk 3:9Kagɨ kɨ́ rá-rá kɨ́ kandɨ-é majɨ al lé, dꞌa gangɨ-é kilə-é pərəə. 20  7:20 Mat 12:33Adɨ njékədta-je kɨ́ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lé a gəi-dé kɨ̀ takul kullə ra-dé.»
Njéndó né-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ
Luk 13:25-27
21 Dow-je kɨ́ ꞌɓa-m: «ꞌƁaɓe, ꞌƁaɓe» kin ɓá dꞌa kɔw lay kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ al, ngà dow kɨ́ ra né kɨ́ mḛḛ Bɔbɨ-m kɨ́ dɔra̰-tɨ ndigɨ ya par ɓá à kɔw. 22 Ndɔ gangta-tɨ lé, dow-je n̰a̰ ya dꞌa pa sə-m panè: «ꞌƁaɓe, ꞌƁaɓe! Jḛ kɨ́ ndɔkɨ jꞌilə mbḛ kɨ̀ ri-i, jꞌtubə ndil-je kɨ́ majɨ al kɨ̀ ri-i, jꞌra nékɔjɨ-je n̰a̰-n̰a̰ kɨ̀ ri-i lé ya wa?» 23 Beɓa mꞌa kidə-dé rəsɨ panè: «Mꞌgə-si nja káre al, ɔwi ngərəngɨ nṵ bè, sə̰i njéra né-je kɨ́ majɨ al majɨ al.»* 7:23 Pa 6:9
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ təl rɔ go ta-tɨ
Luk 6:47-49
24 «Ooi, ná̰-ná̰ kɨ́ oo ta lə-m ə təl rɔ-é go-tɨ lé, à titɨ-na̰ kɨ̀ njèkəmkaa kɨ́ ində kəy liə jam dɔ́di-tɨ bè. 25 Beɓa lokɨ ndi ədɨ, man taa lo lay, yə́lbo ulə dɔ kəy-tɨ lé ya kàrè, kəy-é tɔɔ al, kdɔtalə dꞌində gin-é jam dɔ́di-tɨ. 26 Ngà ná̰-ná̰ kɨ́ oo ta lə-m ɓá təl rɔ-é go-tɨ al lé, à titɨ-na̰ kɨ̀ mbə́ dow kɨ́ ində kəy liə dɔ nangra-tɨ bè. 27 Lokɨ ndi ədɨ, man taa lo lay, yə́l ulə dɔ kəy-tɨ lé, kəy-é tə́tɨ nangɨ rúm-rúm.»
Tɔ́gɨ néndó lə Jeju
28  7:28 Mar 1:22; Luk 4:32Lokɨ Jeju tɔl ta ta-je liə lé, néndó liə ɔr ndil dow-je n̰a̰. 29 Kdɔ ḛ ndó né dow-je kəm dow kɨ́ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ ɓɨ ndó né tana̰ kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je al.

7:2 7:2 Mar 4:24

7:12 7:12 Luk 6:31

7:19 7:19 Mat 3:10; Luk 3:9

7:20 7:20 Mat 12:33

*7:23 7:23 Pa 6:9

7:28 7:28 Mar 1:22; Luk 4:32