Nékɔjɨ-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Jeju ra
8
Jeju adɨ lapiya njèbanjɨ
Mar 1:40-45; Luk 5:12-14
Lokɨ Jeju ḭ kɨ dɔ mbal-tɨ isɨ risɨ nangɨ lé, kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya dꞌun go-é lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰. Beɓa njèbanjɨ káre tḛḛ ree rɔ Jeju-tɨ, səbɨ takəm-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ɓá idə-é panè: «ꞌƁaɓe, kinə ꞌndigɨ lé, ꞌa kadɨ banjɨ lə-m kin ur kadɨ mꞌaa njay.» Jeju ulə ji-é ɔdɨ-né rɔ-é ɓá panè: «Mꞌndigɨ dɔ-tɨ sə-i. Kadɨ banjɨ lə-i ur!» Rəmə tajinatɨ nè ya banjɨ liə ur adɨ-é aa njay tɔ. Go-tɨ, Jeju idə-é panè: «ꞌIdə ta-é dow kɨ́ rangɨ al, ꞌɔw ꞌɔjɨ rɔ-i njègugné lə Lubə, ə ꞌadɨ kadkare Lubə kɨ́ go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ. Bè kdɔ kadɨ dow-je lay ꞌgə kɨ́ banjɨ kɨ́ rɔ-i-tɨ lé ur ngá* 8:4 Mbl 14:2-32
Jeju adɨ lapiya ngonnjèkullə lə njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu
Luk 7:1-10; Ja̰ 4:46-54
Lokɨ Jeju isɨ andɨ kɨ́ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Kapɛrnayim rəmə, dow káre bè kɨ́ to njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu ree rɔ-é-tɨ, nɔ̰ kɨ dɔ-é-tɨ panè: «ꞌƁaɓe, ngonnjèkullə lə-m káre tò mɔ̰y kəy nɔ̰ɔ̰, nja-é oy ta kutɨ-é-tɨ, adɨ ingə kɔ̰̀ n̰a̰.» Ɓa Jeju idə-é panè: «Mꞌa kɔw ə mꞌa kadɨ-é lapiya.» Ngà njèkun dɔ asgar-je lé idə-é panè: «ꞌƁaɓe, ma̰ lé mꞌtuwə kadɨ ꞌree mḛḛ kəy-tɨ lə-m al; ə́n ə́ ꞌpa ta káre ya par ə ngonnjèkullə lə-m à kingə lapiya. Mꞌpa bè kdɔ, ma̰ kɨ̀ dɔ-m mꞌisɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə dow-je kɨ́ dɔ-m-tɨ rəm, mꞌɔw kɨ̀ asgar-je gin tɔ́gɨ-tɨ lə-m rəm. Adɨ kinə mꞌidə ḛ kɨ́ káre mꞌpanè: “ꞌƆw!” ə ɔtɨ ɔw! Ə kinə mꞌidə ḛ kɨ́ rangɨ mꞌpanè: “ꞌRee!” ə ɔtɨ ree! Ə kinə mꞌidə ngonnjèkullə lə-m mꞌpanè: “ꞌRa né kin!” ə ɔtɨ ra né-é lé.» 10 Lokɨ Jeju oo ta-je kɨ́ tḛḛ ta-é-tɨ kin bè rəmə pitɨ-é, ə idə dḛ kɨ́ dꞌa̰ siə panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dɔnangɨ Israyel-tɨ ya kàrè mꞌingə ko kadmḛḛ kɨ́ tana̰ bè kin nja káre al ɓəy. 11  8:11 Luk 13:29Ooi, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌa kḭ kɨ lo kubə kàdɨ̀-tɨ, kɨ̀ lo kur kàdɨ̀-tɨ kdɔ ree kisɨ ta nékuso-tɨ kɨ̀ Abrakam, kɨ̀ Isakɨ kɨ̀ Jakobɨ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ. 12  8:12 Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28Ngà ngan njéɓe-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je lé dꞌa kungɨ-dé ndaa-tɨ lo-tɨ kɨ́ ndul ndḭ-ndḭ kɨ́ to lo kɨ́ dow-je dꞌa nɔ̰-tɨ rəm, dꞌa kuso ngangɨ-dé titɨ məgəgə-məgəgə rəm tɔ.» 13 Beɓa Jeju təl idə njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu kinlé panè: «ꞌƆw, ngonnjèkullə lə-i lé, à kingə lapiya titɨ kɨ́ tḛḛ-né ta-i-tɨ kɨ́ go kadmḛḛ-tɨ lə-i.» Tajinatɨ nè ya ngonnjèkullə lé ingə lapiya tɔ.
Jeju adɨ lapiya njémɔ̰y-je n̰a̰
Mar 1:29-34; Luk 4:38-41
14 Go-tɨ, Jeju ɔw mḛḛ kəy-tɨ lə Piyər rəmə, oo məm Piyər kɨ́ dené tò nangɨ, ꞌningə́ ində-é adɨ rɔ-é tungə pil-pil. 15 Ɓa Jeju ɔdɨ rɔ ji-é rəmə, ꞌningə́ lé in̰ə-é. Go-tɨ, ḛ ḭ taá oo go-dé kɨ̀ nékuso.
16 Lokɨ kàdɨ̀ ur lé, ꞌree kɨ̀ dow-je n̰a̰ kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé rɔ Jeju-tɨ. Adɨ Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ-dé-tɨ kɔgɨ kɨ̀ ta kɨ́ ta-é-tɨ, ɓá adɨ lapiya njémɔ̰y-je lay tɔ. 17 Tò bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ Ejay kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa kete lé, né-é ra né. Ejay panè:
«Ḛ ɔy mətɨ-je lə-ji kɨ̀ mɔ̰y-je lə-ji dɔ-é-tɨ 8:17 Eja 53:4
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kun go Jeju
Luk 9:57-62
18 Ndɔ káre bè lokɨ Jeju oo kosɨ dow-je n̰a̰ ꞌgəə dɔ-é rəmə, ḛ un ndu adɨ njéndó né-je liə kadɨ ꞌgangɨ babo dꞌɔw turə. 19 Ngá ɓá dow káre bè kɨ́ njèndó dow-je ndukun lə Lubə ree rɔ Jeju-tɨ idə-é panè: «Njèndó dow-je né, mꞌa kun go-i lo lay kɨ́ ꞌa kɔw-tɨ.» 20 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Tal-je dꞌɔw kɨ̀ ɓe tò-dé nɔ̰ɔ̰, ɓá yəl-je kɨ́ ꞌnar taá kin kàrè dꞌɔw kɨ̀ kəy tò-dé tɔ. Ngà Ngon lə dow 8:20 Ta kɨ́ Jeju panè «Ngon lə dow» kinlé ḛ pa sɔbɨ-né dɔ-é ḛ ya ɓɨ pa sɔbɨ-né dow kɨ́ rangɨ al. lé, lo kɨ́ kadɨ ulə dɔ-é-tɨ ya kàrè goto.» 21 Dow káre dan njéndó né-je-tɨ liə idə-é panè: «ꞌƁaɓe, ꞌadɨ-m tarəbɨ adɨ mꞌɔw mꞌdubɨ bɔbɨ-m mɔkɨ tá.» 22 Ngà Jeju təl idə-é panè: «ꞌIn̰ə dḛ kɨ́ dꞌoy ꞌadɨ ꞌdubɨ dow-je lə-dé kɨ́ dꞌoy, ə ꞌree un go-m.»
Jeju ndángɨ yə́lbo
Mar 4:35-41; Luk 8:22-25
23 Jeju al mḛḛ tò-tɨ, ə njéndó né-je liə dꞌal go-é-tɨ. 24 Rəmə, tajinatɨ nè ya yə́lbo tḛḛ sə-dé busɨ, ulə mbḭḭ-mbḭḭ dɔ babo-tɨ adɨ pungum man ɔw kɨ̀ tò yó-je kɨ nè-je adɨ tò ɔw kɨ̀ nduy sə-dé. Ya rəmə Jeju tò tò ɓi. 25 Ngà ɓá njéndó né-je liə ꞌngəsɨ rɔ-é-tɨ, ꞌndəl-é kɨ̀ nɔ̰ ta-dé ꞌpanè: «ꞌƁaɓe, ꞌajɨ-ji, nè ko-ji à tɔɔ!» 26 Jeju pa sə-dé panè: «Sə̰i dow-je kɨ́ kadmḛḛ lə-si to kɨ́ ndḛ bè kan! ꞌƁəli n̰a̰ bè kdɔ ri wa!» Rəmə ḛ ḭ taá ndángɨ yə́l, kɨ̀ babo lé, adɨ lo təl tò ndingɨ. 27 Né kɨ́ ra-né kinlé, ɔr ndil-dé adɨ ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Dow kanlé to dow kɨ́ ban ya ɓá yə́l-je kɨ̀ babo-je kàrè ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ liə bè wa§ 8:27 Pa 65:8; 89:10
Jeju kɨ̀ dingəm-je joo kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé
Mar 5:1-20; Luk 8:26-39
28 Lokɨ Jeju ree tḛḛ gidɨ babo-tɨ, dɔnangɨ-tɨ lə dow-je kɨ́ Gadara lé, dingəm-je joo kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé, ꞌtḛḛ kɨ dɔ ɓadɨ-je-tɨ ꞌtilə kəm-é. Dingəm-je kinlé ꞌra né majɨ al n̰a̰, adɨ dow-je ꞌɓəl lo kun rəbɨ kɨ́ rɔ-dé-tɨ. 29 Dḛ ꞌtur kəə ꞌpanè: «Ngon lə Lubə, ꞌge ri rɔ-ji-tɨ wa? ꞌRee kdɔ kadɨ adɨ-ji kɔ̰̀ kete nɔ̰̀ kaglo kɔ̰̀-tɨ lé wa?» 30 Kosɨ kɔsɔngɨ-je n̰a̰ ya dꞌa̰ dꞌuso né kàdɨ̀ lo-tɨ kɨ́ tò ngərəngɨ sə-dé. 31 Beɓa ndil-je kɨ́ majɨ al lé, ꞌra ndoo ta Jeju-tɨ ꞌpanè: «Kinə ꞌtubə-ji rəmə, ꞌadɨ jꞌɔw mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ kin.» 32 Jeju ꞌndigɨ sə-dé adɨ panè: «Ɔwi.» Rəmə dḛ ꞌtḛḛ dꞌɔw ꞌtur mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ lé, adɨ kosɨ kɔsɔngɨ-je lé ꞌtətɨ-na̰ yipɨ kàdɨ̀ mbal-tɨ taá, ꞌtusɨ baa dꞌoy lay. 33 Njéngəm kɔsɔngɨ-je lé, dꞌa̰y dꞌɔw mḛḛ ɓebo-tɨ, dꞌɔr poy né kɨ́ ra-né rəm, né kɨ́ tḛḛ dɔ dingəm-je-tɨ kɨ́ joo kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé kin lay dꞌadɨ dow-je dꞌoo. 34 Beɓa dow-je lay kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ ꞌtḛḛ ꞌtilə kəm Jeju. Lokɨ dꞌoo-é rəmə ꞌra ndoo ta-é-tɨ kadɨ in̰ə dɔnangɨ lə-dé ə ɔw rangɨ.

*8:4 8:4 Mbl 14:2-32

8:11 8:11 Luk 13:29

8:12 8:12 Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28

8:17 8:17 Eja 53:4

8:20 8:20 Ta kɨ́ Jeju panè «Ngon lə dow» kinlé ḛ pa sɔbɨ-né dɔ-é ḛ ya ɓɨ pa sɔbɨ-né dow kɨ́ rangɨ al.

§8:27 8:27 Pa 65:8; 89:10