9
Jeju adɨ lapiya njèrɔkoy mburukɨ
Mar 2:1-12; Luk 5:17-26
Jeju al mḛḛ tò-tɨ, ində babo gangɨ, ɔw ɓe kojɨ-é-tɨ. Dow-je madɨ dꞌun dow kɨ́ njèrɔkoy mburukɨ mḛḛ tuwə-tɨ ꞌree siə rɔ-é-tɨ. Lokɨ Jeju oo kadmḛḛ lə-dé bè rəmə, idə njèrɔkoy mburukɨ lé panè: «Ngon-m, ꞌore mḛḛ-i, majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ!» Lokɨ njéndó dow-je ndukun-je kɨ́ madɨ-je dꞌoo ta kin bè rəmə, ꞌpa ta mḛḛ-dé-tɨ ꞌpanè: «Dow kanlé pa ta kɔbɨ dɔ Lubə-tɨ!» Jeju gə ta kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ gɔw adɨ dəjɨ-dé panè: «Kdɔ ri ɓá ɔwi kɨ̀ tagɨr-je kɨ́ majɨ al bè kin mḛḛ-si-tɨ wa?» Dan ta-je-tɨ kɨ́ joo kinlé, ḛ kɨ́ rá ɓá tò ɓəl n̰a̰ wa? Kidə dow panè: «Majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ» ɓá tò ɓəl n̰a̰ əse kidə-é panè: «ꞌḬ taá ꞌnjiyə» ɓá tò ɓəl n̰a̰ wa? Majɨ! Mꞌa kɔjɨ-si kadɨ ꞌgəi kɨ́ Ngon lə dow lé, ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔnangɨ-tɨ nè kdɔ kin̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ. Beɓa Jeju təl idə njèrɔkoy mburukɨ lé panè: «ꞌḬ taá, ꞌun tuwə lə-i, ə ꞌɔw ɓee lə-i!» Beɓa dingəm lé ḭ taá, ɔw ɓee liə. Né kinlé, kosɨ dow-je dꞌoo bè rəmə ɔr ndil-dé n̰a̰, adɨ dꞌɔsɨ gajɨ Lubə kɨ́ njèkadɨ dow-je tɔ́gɨ kɨ́ tana̰ bè kin.
Ɓa kɨ́ Jeju ɓa Matiye
Mar 2:13-17; Luk 5:27-32
Lokɨ Jeju ḭ lo-é-tɨ kin ɔw kɨ kete lé, oo dingəm kɨ́ ri-é lə Matiye, isɨ lo taa lambo-je-tɨ rəmə idə-é panè: «ꞌUn go-m!» Ə Matiye ḭ taá un go-é. 10  9:10 Luk 15:1,2Go-tɨ, Jeju isɨ ta nékuso-tɨ mḛḛ kəy-tɨ lə Matiye. Rəmə njétaalambo-je* 9:10 Jipɨ-je ꞌge ta lə njétaalambo-je al kdɔ dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌtaa lambo lé al dɔ ḛ kɨ́ ngar ində dɔ dow-je-tɨ kadɨ dꞌugə ( Luk 3:12,13; 19:8), rəm kdɔ dow-je kɨ́ dꞌɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ lé kàrè ꞌto mba-je. Lambo to né kɨ́ njékɔ̰ɓe-je ꞌtaa kdɔ ra-né kullə dɔ ɓe-tɨ. Ngà ḛ kɨ́ njétaa-é-je ꞌtaa dɔ madɨ-é-tɨ kɨ̀ ndangɨ kare ɓá to tó-é al. n̰a̰ kɨ̀ njéramajal-je n̰a̰ ꞌree dꞌisɨ ta nékuso-tɨ natɨ kɨ̀ Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə. 11 Lokɨ Parisi-je dꞌoo Jeju isɨ uso né natɨ kɨ̀ dow-je kinlé rəmə, ꞌdəjɨ njéndó né-je liə ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá njèndó-si né isɨ uso né kɨ̀ njétaalambo-je, kɨ̀ njéramajal-je kin wa?» 12 Jeju oo ndi-dé, adɨ idə-dé panè: «Dow-je kɨ́ rɔ-dé tò kɨ̀ lapiya kare lé dꞌɔw ndoo dɔktur al, ngà njémɔ̰y-je ɓá dꞌɔw ndoo-é. 13  9:13 Mat 12:7Kdɔtalə njéramajal-je ɓá mꞌree kdɔ sangɨ nja-dé, ɓɨ mꞌree kdɔ njéra né kɨ́ njururu-je kin al. Ɔwi ꞌsangi kadɨ ꞌgəi mḛḛ ta kɨ́ Lubə pa panè: “Ma̰ Lubə lé, koo kəmtondoo ɓá mꞌndigɨ, ɓɨ məsɨ da̰-je kɨ́ kadɨ-m kin al.”» 9:13 Oje 6:6
Ta kɨ́ dɔ kɔgɨ rɔ nékuso kɨ̀ man ka̰y
Mar 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Njéndó né-je lə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ꞌree dꞌingə Jeju ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá jḛ kɨ̀ Parisi-je jꞌisɨ jꞌɔgɨ rɔ-ji nékuso kɨ̀ man ka̰y kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə, ngà njéndó né-je lə-i ꞌra al wa?» 15 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ kɨ́ lo taana̰-tɨ lé, dꞌa ndingə ndoo kaglo-tɨ kɨ́ njètaa dené sigɨ isɨ-né sə-dé natɨ wa? Ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ lé, dꞌa kun njètaa dené sigɨ lé ta-dé-tɨ kɔgɨ ngá ɓá dꞌa kɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y ɓəy.
16 «Dow à kun takubɨ kɨ́ sigɨ kdɔ kilə-né kəm ndisɨ kubɨ al, kdɔ takubɨ kɨ́ sigɨ lé, à kuwə dɔgangɨ ndisɨ kubɨ lé wuktu kɔr, ə à ra kadɨ kəm kubɨ kɨ́ mbutɨ lé tò wororo ta madɨ-é-tɨ ya ɓəy. 17 Bè ya tɔ, dow à tur yibɨ nduu kɨ́ sigɨ mḛḛ mbundaá-je-tɨ kɨ́ low al tɔ, kdɔ lokɨ yibɨ nduu à kḭ lé, à kində mbundaá lé kadɨ riyə́; ə yibɨ nduu à kungɨ kɔgɨ rəm, ɓá mbundaá lé kàrè à təl né kɨ́ tujɨ kɔgɨ rəm tɔ. Beɓa kinə yibɨ nduu to kɨ́ sigɨ rəmə, kadɨ mbundaá kàrè to kɨ́ sigɨ ya tɔ ɓane. Bè rəmə, mbundaá à riyə́ al rəm, yibɨ nduu kàrè à kungɨ kɔgɨ al rəm tɔ.»
Tɔsɨ ndəl lə ngon lə Jayrusɨ
kɨ̀ ta lə dené kɨ́ məsɨ ra-é ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo
Mar 5:21-43; Luk 8:40-56
18 Lokɨ Jeju isɨ pa sə-dé ta-je kin bè ya ɓəy rəmə, ꞌboy káre kɨ́ dɔ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je, ree səbɨ takəm-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ɓá idə-é panè: «Ngon-m kɨ́ dené oy tajinatɨ nè ɓəy nɔ̰ɔ̰, ꞌree ꞌində ji-i dɔ-é-tɨ ə à təl kisɨ kɨ̀ dɔ-é taá kadɨ-m.» 19 Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌḭ dꞌɔw siə natɨ.
20 Dené kɨ́ məsɨ ree rɔ-é-tɨ ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo tḛḛ gidɨ Jeju-tɨ, ulə ji-é ɔdɨ-né takubɨ liə. 21 Kdɔtalə gɨr mḛḛ-é-tɨ panè: «Kinə takubɨ liə ya ɓá lé mꞌɔdɨ rɔ kàrè rɔ-m à kingə lapiya.» 22 Jeju ilə rətɨ oo-é, ə idə-é panè: «Ngon-m kɨ́ dené, ꞌore mḛḛ-i, kadmḛḛ lə-i adɨ-i lapiya.» Rəmə tajinatɨ nè ya dené lé ingə lapiya.
23 Lokɨ Jeju ɔw tḛḛ kəy lə ꞌboy kɨ́ dɔ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je kinlé rəmə, oo njéka̰y nal-je, kɨ̀ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌsingə sokro dɔ-na̰-tɨ, ɓá idə-dé panè: 24 «Ɔri rɔ-si gogɨ, ngon kɨ́ dené lé oy al, ngà tò ɓi kɨ tò.» Rəmə dow-je ꞌsɔkɨ Jeju. 25 Lokɨ dow-je ꞌtḛḛ ndaa-tɨ lé, Jeju andɨ kəy, uwə ji ngon kɨ́ dené lé adɨ-é ḭ taá. 26 Beɓa poy-é ɔr lo kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ nɔ̰ɔ̰ lay.
Jeju kɨ̀ njékəmtɔ-je joo
27 Lokɨ Jeju ḭ lo-é-tɨ kin isɨ ɔw kɨ kete rəmə, njékəmtɔ-je joo dꞌun go-é, ə ꞌtur kəə boy-boy ꞌpanè: «Ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-ji.»
28 Jeju ɔw tḛḛ kəy rəmə, njékəmtɔ-je kɨ́ joo kinlé dꞌɔw rɔ-é-tɨ ə ḛ dəjɨ-dé panè: «Ooi kɨ́ mꞌasɨ ra né kɨ́ sə̰i ꞌdəji-mi lé wa?» Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Oiyo, ꞌƁaɓe, jꞌoo kɨ́ i asɨ.» 29 Beɓa, Jeju ɔdɨ rɔ kəm-dé ɓá idə-dé panè: «Kadɨ Lubə ra sə-si kɨ go kadmḛḛ-tɨ lə-si!» 30 Rəmə tajinatɨ nè ya kəm-dé oo lo. Ngà go-tɨ, Jeju ndəjɨ-dé panè: «Adi dow gə al.» 31 Ngà lokɨ dꞌɔtɨ dꞌɔw lé, dḛ ꞌpa ta lə Jeju adɨ sane kɨ̀ go dɔnangɨ kɨ́ nɔ̰ɔ̰ lay.
Ta lə Jeju kɨ̀ dingəm kɨ́ pa ta al
32 Lokɨ njékəmtɔ-je ꞌtḛḛ dꞌɔw lé, dow-je ꞌree kɨ̀ dingəm káre kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é, adɨ pa ta al, rɔ Jeju-tɨ. 33 Jeju tubə ndil kɨ́ majɨ al lé ya rəmə, dingəm lé pa ta. Né kinlé ɔr ndil kosɨ dow-je n̰a̰, adɨ ꞌpanè: «Kay! Jꞌoo né kɨ́ tana̰ bè kin dɔnangɨ Israyel-tɨ nja káre al ɓəy!» 34  9:34 Mat 10:25; 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15Ngà Parisi-je rəmə ꞌpanè: «To tɔ́gɨ lə ꞌboy lə ndil-je kɨ́ majɨ al ɓá ḛ isɨ tubə-né ndil-je kɨ́ majɨ al!»
Ta-je kɨ́ Jeju pa adɨ njékɔwkulə-je liə
Jeju oo kəmtondoo lə dow-je
35  9:35 Mat 4:23; Mar 1:39; Luk 4:44Jeju ɔw kɨ̀ nganɓe-je, kɨ̀ ɓebo-je, ndó né dow-je mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je rəm, ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə rəm, ɓá adɨ mɔ̰y-je kɨ̀ mətɨ-je kɨ́ gay-gay lay ɔr dɔ dow-je-tɨ rəm tɔ. 36  9:36 Mar 6:34Lokɨ ḛ oo kosɨ dow-je lé bè rəmə, ta ɔ̰̀ mḛḛ-é kdɔ ta lə-dé, kdɔ kɔ ra-dé, tɔ́gɨ-dé goto, adɨ tana̰ kɨ̀ batɨ-je kɨ́ njèkul-dé goto bè. 37  9:37 Luk 10:2Beɓa ḛ idə njéndó né-je liə panè: «Ko kɨ́ tò kijə n̰a̰, ngà njékijə-é-je ɓá ꞌn̰a̰ al. 38 Ə́n ə́ ꞌpai ta kɨ̀ ꞌɓa njèko kɨ́ tò kijə lé, kadɨ ulə kɨ̀ njérakullə-je titɨ.»

9:10 9:10 Luk 15:1,2

*9:10 9:10 Jipɨ-je ꞌge ta lə njétaalambo-je al kdɔ dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌtaa lambo lé al dɔ ḛ kɨ́ ngar ində dɔ dow-je-tɨ kadɨ dꞌugə ( Luk 3:12,13; 19:8), rəm kdɔ dow-je kɨ́ dꞌɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ lé kàrè ꞌto mba-je. Lambo to né kɨ́ njékɔ̰ɓe-je ꞌtaa kdɔ ra-né kullə dɔ ɓe-tɨ. Ngà ḛ kɨ́ njétaa-é-je ꞌtaa dɔ madɨ-é-tɨ kɨ̀ ndangɨ kare ɓá to tó-é al.

9:13 9:13 Mat 12:7

9:13 9:13 Oje 6:6

9:34 9:34 Mat 10:25; 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15

9:35 9:35 Mat 4:23; Mar 1:39; Luk 4:44

9:36 9:36 Mar 6:34

9:37 9:37 Luk 10:2