Né-je kɨ́ ilə kagɨ kullə lə jeju
11
Ja̰ kɨ́ njèra dow-je Batem dḛ kɨ̀ Jeju
Luk 7:18-35
Lokɨ Jeju un ndu-je adɨ njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo adɨ gin-é gangɨ lé, ḛ ɔtɨ ɔw mḛḛ ɓebo-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ nɔ̰ɔ̰ kdɔ ndó né dow-je rəm, kdɔ kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ rəm tɔ.
Lokɨ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm kɨ́ tò dangay-tɨ, oo poy né-je kɨ́ Kristɨ* 11:2 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. ra lé, ḛ ulə njéndó né-je liə kadɨ ꞌdəjɨ-é ta ꞌpanè: «I ya ɓá ꞌto dow kɨ́ tò kadɨ à ree lé əse tò kadɨ jꞌngəbɨ dow kɨ́ rangɨ ɓəy wa?» Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «ꞌTəli ɔwi idəi Ja̰ ta-je kɨ́ ooi kɨ̀ mbi-si, kɨ̀ né-je kɨ́ ooi kɨ̀ kəm-si adɨ to njékəmtɔ-je kɨ́ dꞌoo lo rəm, njémətɨ-je kɨ́ ꞌnjiyə majɨ rəm, njébanjɨ-je kɨ́ banjɨ lə-dé ur adɨ dꞌaa njay rəm, njémbitɔ-je kɨ́ dꞌoo ta rəm, dow-je kɨ́ dꞌoy kɨ́ ꞌtɔsɨ ꞌndəl dꞌində lo ꞌtḛḛ rəm, njéndoo-je kɨ́ mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ usɨ mbi-dé-tɨ rəm 11:5 Eja 35:5-6; 61:1. Dow kɨ́ mꞌtəl gin kusɨ liə al ɓá to njènékumə̰!»
Lokɨ njéndó né-je lə Ja̰ dꞌɔtɨ dꞌɔw lé, Jeju pa ta kɨ́ dɔ Ja̰-tɨ adɨ kosɨ dow-je panè: «To ri ɓá ɔwi ooi diləlo-tɨ wa? To tuwətɔ́gɨ 11:7 Gakra: Mongɔ-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: Mꞌijə gakra kdɔ kojɨ tuwə. Ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: Mꞌijə tuwətɔ́gɨ kdɔ kojɨ gakra. Ḛ kɨ́ ta-é tò mḛḛ mbete-tɨ nè kinlé to ḛ kɨ́ dow ojɨ al ɓəy. kɨ́ yə́l isɨ ɔw siə yó-je kɨ nè-je kin ɓá ɔwi ooi wa? Kinə bè al, ngà to ri ya ɓá ɔwi ooi wa? To dow kɨ́ tulə kubɨ-je kɨ́ kurə́-kurə́ rɔ-é-tɨ ɓá ɔwi ooi-é wa? Ngà lé to ḛ kàrè, dḛ kɨ́ ꞌtulə kubɨ-je kɨ́ kurə́-kurə́ bè kinlé, dꞌisɨ mḛḛ kəy-tɨ lə ngar-je yó rəm. Ngà se to ri ya dana̰ ɓá ɔwi ooi wa? Se to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ ɓá ɔwi ooi-é wa? Tɔgrɔ-tɨ, mꞌa kidə-si, to dow kɨ́ itə njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ sa̰y ɓəy. 10 Kdɔ to Ja̰ kin ya ɓá ndɔkɨ ꞌndàngɨ ta kɨ́ dɔ-é-tɨ ꞌpanè:
“Yən, ma̰ Lubə mꞌulə njèkilə mbḛ lə-m nɔ̰̀-i-tɨ kete,
kdɔ kadɨ ɔw ra rəbɨ lə-i adɨ-i§ 11:10 Mal 3:1.”
11 «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dan dow-je-tɨ lay kɨ́ dené-je dꞌojɨ-dé lé, dow kɨ́ to kɨ́ ꞌboy itə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ya goto. Bè ya kàrè ngon dow kɨ́ ndḛ bè mḛḛ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, boy itə-é. 12  11:12 Luk 16:16Ulə gin-é dɔkaglo-tɨ kɨ́ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ilə-né mbḛ sar tḛḛ-né ɓone lé, kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ təl né nagɨ-na̰ ngá, adɨ njétɔ́gɨ-je ꞌsangɨ kdɔ ka̰y rɔ dɔ-tɨ. 13 Mbete-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lay, kɨ̀ ndukun-je lə Moiyijɨ lé, ꞌpa ta kdɔ né-je-tɨ kɨ́ à ra né sar tḛḛ-né dɔ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je Batḛm-tɨ. 14  11:14 Mat 17:10-13; Mar 9:11-13Kinə adi mḛḛ-si ta-je kin rəmə, Ja̰ kin ɓá to Eli njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ ꞌpa ta-é ꞌpanè à ree lé. 15 Dow kɨ́ mbi-é tò kdɔ kadɨ oo-né ta rəmə, kadɨ oo ta kinlé.
16 «Ná̰ ɓá mꞌa kun-é kɔjɨ-né dow-je kɨ́ ngɔsnè kan wa? Dow-je kɨ́ ngɔsnè kanlé, ꞌtana̰ kɨ̀ ngan-je kɨ́ dꞌisɨ pandangɨ lo-tɨ, ɓá ꞌɓa madɨ-dé-je ꞌpanè:
17 “Jꞌkɔl nal kàrè ꞌndami-né al rəm!
Ɓá jꞌusɨ pa nɔ̰ yo kàrè ꞌndingəi-né ndoo al rəm!”»
18 Jeju təl ilə dɔ-tɨ panè: «Mꞌpa bè kdɔ lokɨ Ja̰ ree ɓá ḛ uso né al rəm, a̰y man al rəm lé, dow-je ꞌpanè: “To dow kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é!” 19 Ngà lokɨ Ngon lə dow ree, ɓá ḛ uso né-je, a̰y man-je lé, dow-je ꞌpanè: “Ḛ kanlé uso né bore ngay, to njèka̰y né rəm, ɓá to nam njétaalambo-je, kɨ̀ njéramajal-je rəm!” Bè ya kàrè, kullə ra-é-je tɔjɨ kɨ́ gosɨ lə Lubə to gosɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya.»
Tujɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓe-je kɨ́ ꞌmbatɨ kadɨ mḛḛ-dé
Luk 10:13-15
20 Ɓebo-je kɨ́ ꞌra nékɔjɨ-je n̰a̰-n̰a̰ dan-dé-tɨ ya kàrè, dḛ dꞌin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ al lé, Jeju ndángɨ-dé panè: 21 «Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i dow-je kɨ́ Korajḛ! Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i dow-je kɨ́ Betsayda! Kdɔ nékɔjɨ-je kɨ́ tokɨ ra dan-si-tɨ nè kinlé, lé tokɨ ra dɔnangɨ Tir-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ je bè, rəmə lé dow-je kɨ́ titɨ dꞌa kulə kubɨ sakɨ rɔ-dé-tɨ tò-né buu-tɨ kdɔ kin̰ə-né panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ low nṵ ngá* 11:21 Eja 23:1-18; Ejk 26; Juw 4:4-8; Amo 1:9-10. 22 Beɓa mꞌa kidə-si rəsɨ ya kɨ́ ndɔ gangta-tɨ lé, ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ-si-tɨ à nga̰ n̰a̰ kitə ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ dɔnangɨ Tir-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰ ɓəy. 23 Ngà sə̰i dow-je kɨ́ Kapɛrnayim, ooi ꞌpainè se riɓa lə-si kin à kɔw sə-si sar dɔra̰-tɨ wa? Bè al, à tokɨ təl sə-si kɨ nangɨ sar kɨ mḛḛ lo kɨ́ koó-tɨ. Kdɔ nékɔjɨ-je kɨ́ tokɨ ra mḛḛ ɓe-tɨ lə-si kinlé, lé tokɨ ra Sɔdɔm-tɨ je bè lé, ɓone ɓone ya kàrè Sɔdɔm à tò nè ɓəy. 11:23 Eja 14:13-15; Kgn 19:24-28 24  11:24 Mat 10:15; Luk 10:12Beɓa mꞌa kidə-si rəsɨ ya kɨ́ ndɔ gangta-tɨ lé, ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ-si-tɨ à nga̰ n̰a̰ kitə ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ dɔnangɨ Sɔdɔm-tɨ ɓəy.»
Ngon dḛ kɨ̀ Bɔbɨ-é
Luk 10:21-22
25 Dɔkaglo-é-tɨ kin ɓá, Jeju un ta panè: «Bɔbɨ-m kɨ́ ꞌto ꞌƁa dɔra̰ kɨ̀ dɔnangɨ, mꞌtɔ́y-i, kdɔ ꞌɓɔyɔ dɔ né-je kin kɨ̀ njégosɨ-je kɨ̀ njénégə-je rəmə ngan dow-je kin ɓá ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-dé. 11:25 1Kɔ 1:17-29 26 Oiyo, Bɔbɨ-m, mꞌtɔ́y-i kdɔ to ndigɨ lə-i kadɨ né kinlé tò bè.
27  11:27 a Ja̰ 3:35; b Ja̰ 1:18; 10:15«Bɔbɨ-m təl kɨ̀ né-je lay adɨ-m. Dow kɨ́ gə-m ma̰ Ngon lə Lubə lé goto. Bɔbɨ-m ya par ə́ gə-m. Ə dow kɨ́ gə Bɔbɨ-m ya goto. Ma̰ ya par ə́ mꞌgə Bɔbɨ-m lé, ə dow kɨ́ ma̰ Ngon-é lé ya mꞌtḛḛ kəm-é dɔ-é-tɨ tɔ ɓá à gə-é.»
Jeju to njètaa né kɨ́ ɔy dɔ dow-je-tɨ
28 «ꞌReei rɔ-m-tɨ, sə̰i dow-je lay kɨ́ ɔɔi rɔgɨ-rɔgɨ gin nékutɨ-tɨ kɨ́ ɔy, ə mꞌa kadɨ-si ꞌtaai koo. 29 Uni jugɨ lə-m, ə taai néndó lə-m, kdɔ kadɨ ndil-si ingə lo taakoo, kdɔ mꞌto njèsɔl dɔ-m rəm, mꞌsɔl lɔm-lɔm rəm§ 11:29 Jer 6:16. 30 Kdɔ jugɨ lə-m lé ɔy al rəm, ɓá nékutɨ kɨ́ mꞌa kadɨ-si uti lé kàrè, ɔle pele-pele rəm tɔ.»

*11:2 11:2 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

11:5 11:5 Eja 35:5-6; 61:1

11:7 11:7 Gakra: Mongɔ-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: Mꞌijə gakra kdɔ kojɨ tuwə. Ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: Mꞌijə tuwətɔ́gɨ kdɔ kojɨ gakra. Ḛ kɨ́ ta-é tò mḛḛ mbete-tɨ nè kinlé to ḛ kɨ́ dow ojɨ al ɓəy.

§11:10 11:10 Mal 3:1

11:12 11:12 Luk 16:16

11:14 11:14 Mat 17:10-13; Mar 9:11-13

*11:21 11:21 Eja 23:1-18; Ejk 26; Juw 4:4-8; Amo 1:9-10

11:23 11:23 Eja 14:13-15; Kgn 19:24-28

11:24 11:24 Mat 10:15; Luk 10:12

11:25 11:25 1Kɔ 1:17-29

11:27 11:27 a Ja̰ 3:35; b Ja̰ 1:18; 10:15

§11:29 11:29 Jer 6:16