14
Koy Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm
Mar 6:14-29; Luk 9:7-9; 3:19-20
Dɔkaglo-é-tɨ kinlé ngar Erodɨ kɨ́ to njèkɔ̰ɓe kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ oo poy riɓa lə Jeju. Beɓa ḛ idə njérakullə-je liə panè: «To Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ɓá tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ! Gin-é kin ɓá ḛ ɔw-né kɨ̀ tɔ́gɨ adɨ ra-né nékɔjɨ-je kin.»
14:3 Luk 3:19,20Kdɔ ndɔkɨ Erodɨ adɨ dꞌuwə Ja̰ ꞌdɔɔ-é kɨ̀ kullə gindingɨ, dꞌilə-é dangay-tɨ, kdɔtalə Erodɨ dḛ kɨ̀ Pilipɨ ꞌto ngankɔ̰-na̰-je, ya rəmə Erodɨ təl taa Erodiadɨ, kɨ́ ne Pilipɨ. Ɓa Ja̰ idə-é panè: «Taa kɨ́ ꞌtaa Erodiadɨ kinlé to tó-é al* 14:4 Mbl 20:21Beɓa Erodɨ lé ndigɨ tɔl Ja̰, ngà ḛ ɓəl kosɨ dow-je, kdɔ dḛ ꞌgə kɨ́ Ja̰ lé to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ. Beɓa ndɔ ra na̰y kojɨ Erodɨ-tɨ lé, ngon lə Erodiadɨ kɨ́ dené, tḛḛ ndam nɔ̰̀ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ, adɨ nəl Erodɨ n̰a̰. Beɓa Erodɨ un mindɨ-é ə ubɨ rɔ-é dɔ-tɨ panè: Né lay kɨ́ ꞌdəjɨ-m ya ə mꞌa kadɨ-i. Rəmə Erodiadɨ sulə ngon-é lé, adɨ-é panè: «ꞌIlə dɔ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm lé, mḛḛ supra-tɨ tajinatɨ nè ya adɨ-m!» Rɔ ngar nəl-é al ya, ngà kdɔ kubɨ kɨ́ ḛ ubɨ rɔ-é rəm, kdɔ takəm kosɨ dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ rəm kinlé ya, ra adɨ ḛ un-né ndu kadɨ dꞌadɨ-é-né dɔ Ja̰ lé. 10 Beɓa ngar ulə dow kəy dangay-tɨ adɨ-é gangɨ dɔ Ja̰ lé. 11 ꞌRee kɨ̀ dɔ Ja̰ mḛḛ supra-tɨ dꞌadɨ ngon kɨ́ dené kinlé, ə ḛ ɔw-né adɨ kɔ̰-é. 12 Go-tɨ, njéndó né-je lə Ja̰ ꞌree dꞌun nin-é dꞌɔw ꞌdubɨ, ngá ɓá dꞌɔw dꞌɔr poy-é dꞌadɨ Jeju oo.
Jeju adɨ nékuso dow-je ɓudɔgɨ lo mḭ dꞌuso
Mar 6:30-44; Luk 9:10-17; Ja̰ 6:1-15
13 Lokɨ Jeju oo ta kinlé, ḛ al mḛḛ tò-tɨ ɔr rɔ-é ngərəngɨ kɨ̀ kár-é diləlo-tɨ. Beɓa kosɨ dow-je dꞌoo ta-é rəmə, dꞌḭ kɨ̀ ɓebo-je kɨ́ gay-gay dꞌɔw kɨ̀ nja-dé go-é-tɨ. 14 Ngà lokɨ Jeju ur nangɨ mḛḛ tò-tɨ ɓá oo kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy kinlé rəmə, ta ɔ̰̀ mḛḛ-é kdɔ ta lə-dé, ə adɨ lapiya njémɔ̰y-je lə-dé. 15 Lokɨ ndɔ isɨ il lé, njéndó né-je dꞌɔw rɔ Jeju-tɨ dꞌidə-é ꞌpanè: «Lokɨ jꞌa̰i-tɨ kinlé to diləlo rəm, ɓá kàdɨ̀ kàrè ɔw kɨ dɔ kur-tɨ rəm, ə́n ə́ ꞌɔsɨ kosɨ dow-je kan adɨ dꞌɔw nganɓe-je-tɨ ꞌndogɨ né dꞌuso.» 16 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Kadɨ dꞌɔw rangɨ lé, to tó-é al, ə́ sə̰i ya adi-dé né dꞌuso!» 17 Ngà dḛ dꞌidə Jeju ꞌpanè: «Jꞌɔw kɨ̀ mbə̀ mḭ kɨ̀ kanjɨ joo-rè ya par.» 18 Beɓa Jeju idə-dé panè: «ꞌReei-né adi mḭ.» 19 Ngá ɓá Jeju un ndu adɨ kosɨ dow-je lé dꞌisɨ nangɨ dɔ wale-je-tɨ. Jeju ɔy mbə̀ kɨ́ mḭ kɨ̀ kanjɨ kɨ́ joo lé, ɓá un kəm-é kɨ taá dɔra̰-tɨ ra oiyo Lubə kete ɓá gángɨ mbə̀ lé adɨ njéndó né-je, ə njéndó né-je ꞌtaa ꞌləbɨ kosɨ dow-je tɔ. 20 Dow-je lay ya dꞌuso né ꞌndan ndə̰́-ndə̰́, adɨ dɔdum-é-je kɨ́ nà̰y ya dꞌɔy rusɨ kàrè dɔgɨ gidɨ-é joo ɓəy 14:20 2Ng 4:42-44.. 21 Dow-je kɨ́ dꞌuso né kinlé, dingəm-je dꞌa ra ɓudɔgɨ lo mḭ je bè; dené-je kɨ̀ ngan-je rəmə tokɨ tidə-dé al.
Jeju njiyə dɔ babo-tɨ
Mar 6:45-52; Ja̰ 6:16-21
22 Lo-é-tɨ lé ya, Jeju ɔsɨ njéndó né-je liə kadɨ dꞌal mḛḛ tò-tɨ, ꞌgangɨ babo dꞌɔw turə kete nɔ̰̀-é-tɨ, ngà ḛ ɓá a̰ ɔsɨ kosɨ dow-je kadɨ ꞌtəl. 23 Lokɨ Jeju ɔsɨ-dé adɨ dꞌɔw rəmə, ḛ ɔtɨ ɔw al dɔ mbal-tɨ, ɔr rɔ-é kɨ̀ kár-é kdɔ pa ta kɨ̀ Bɔbɨ-é. Kàdɨ̀ ur dɔ-é-tɨ lo-é-tɨ kin kɨ̀ kár-é.
24 Lokɨ tò a̰ dan ba-tɨ dana̰ bapɨ ya ɓəy rəmə, yə́l tilə kəm tò, adɨ pungum man ɔsɨ tò kɨ gogɨ-gogɨ. 25 Taginlo-tɨ lé, Jeju njiyə dɔ man babo-tɨ, isɨ ɔw kɨ rɔ njéndó né-je-tɨ. 26 Ngà lokɨ njéndó né-je dꞌoo-é ɔw njiyə dɔ man babo-tɨ lé, ꞌɓəl rəm, dɔ-dé majɨ al, adɨ ꞌpanè: To «ꞌmə̰́ dow!» Adɨ ꞌɓəl ə ꞌtur kɔɔl. 27 Ngà tajinatɨ nè bè ya, Jeju idə-dé panè: «Adi mḛḛ-si usɨ nangɨ, to ma̰ ɓəy, ə́ ꞌɓəli al!» 28 Bè ɓəy ɓá Piyər panè: «ꞌƁaɓe, kinə to ḭ ya rəmə, ꞌun ndu-i adɨ mꞌnjiyə dɔ man-tɨ mꞌɔw rɔ-i-tɨ.» 29 Ə Jeju təl ilə-é-tɨ panè: «ꞌRee!» Beɓa Piyər ḭ mḛḛ tò-tɨ ur dɔ man-tɨ njiyə ɔw kɨ rɔ Jeju-tɨ. 30 Ngà lokɨ Piyər oo yə́l kɨ́ isɨ ulə dɔ man-tɨ mbḭ-mbḭ lé, ɓəl ra-é adɨ isɨ nduy, adɨ nɔ̰ panè: «ꞌƁaɓe, ꞌajɨ-m ɓoo!» 31 Tajinatɨ nè bè ya, Jeju ulə ji-é uwə-é-né ə idə-é, panè: «ꞌTo dow kɨ́ kadmḛḛ lə-i asɨ al. Kdɔ ri ɓá i ꞌtadɨ?» 32 Lokɨ dḛ dꞌal mḛḛ tò-tɨ rəmə gin yə́l lé gangɨ ɗəsɨ. 33 Beɓa njéndó né-je kɨ́ dꞌisɨ mḛḛ tò-tɨ lé dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ɓá ꞌpanè: «I lé, ꞌto Ngon lə Lubə ya tɔgrɔ-tɨ!»
Jeju adɨ lapiya njémɔ̰y-je dɔnangɨ Jenejarɛtɨ-tɨ
Mar 6:53-56
34 Lokɨ Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌində babo ꞌgangɨ, ꞌtḛḛ dɔnangɨ Jenejarɛtɨ-tɨ lé, 35 dow-je kɨ́ lo-é-tɨ ꞌgə Jeju, adɨ dꞌulə kulə mḛḛ ɓe-je-tɨ go lo-je-tɨ kɨ́ tin kin lay, adɨ dow-je ꞌree kɨ̀ njémɔ̰y-je lay rɔ-é-tɨ. 36 Dḛ ꞌra ndoo ta-é-tɨ kadɨ in̰ə-dé adɨ nꞌɔdi rɔ takubɨ liə ya par rəmə, nꞌa kingəi lapiya. Beɓa dow-je lay kɨ́ dꞌɔdɨ takubɨ liə lé, dꞌingə lapiya ya tɔ.

14:3 14:3 Luk 3:19,20

*14:4 14:4 Mbl 20:21

14:20 14:20 2Ng 4:42-44.