15
Jeju kɨ̀ nékoɓe
Mar 7:1-23
Beɓa Parisi-je kɨ́ dan-tɨ-je, kɨ̀ dow-je kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌto njéndó dow-je ndukun-je dꞌḭ Jorijalḛm, ꞌree dꞌingə Jeju ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Ban ɓá njéndó né-je lə-i ꞌtəl rɔ-dé go nékoɓe-tɨ lə ka-ji-je al wa? ꞌOo, dḛ ꞌtogɨ ji-dé al ya dꞌuso-né né.» Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ngà sə̰i, ban ɓá ꞌtəli rɔ-si go ndukun-tɨ lə Lubə al, kdɔtalə nékoɓe lə-si wa? Sə̰i ꞌgəi kɨ́ Lubə panè: “ꞌTətɨ kagɨ bɔbɨ-i kɨ̀ kɔ̰-i.” Ḛ pa ɓəy panè: “Dow kɨ́ pa ta kɨ́ majɨ al dɔ bɔbɨ-é-tɨ əse dɔ kɔ̰-é-tɨ lé kadɨ tokɨ tɔl dowbé kɔgɨ.”»* 15:4 Tḛt 20:12; 21:17; Det 5:16; Mbl 20:9 Ngà sə̰i ꞌpainè: Kinə dow pa kɨ̀ bɔbɨ-é əse kɔ̰-é panè: «Né kɨ́ mꞌa ra-né sə-i lé, ma̰ mꞌun mꞌadɨ Lubə kadkare-tɨ rəmə» dowbé kinlé ɔw ndoo tətɨ kagɨ bɔbɨ-é əse kɔ̰-é al ngá. ꞌRai bè kinlé, to ta lə Lubə ɓá sə̰i bujuri kɔgɨ kdɔ nékoɓe lə-si! Sə̰i lé, ꞌtoi njékədkəm dow-je! Ta kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa sɔbɨ-né dɔ-si lé to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya, ḛ panè:
«Gin dow-je kinlé ꞌtətɨ kagɨ-m ndaá ta-dé-tɨ nè,
ngà mḛḛ-dé tò gay sə-m. 15:8 Eja 29:13
Pole kɨ́ dḛ ꞌpol-m kàrè to pole kɨ́ mḛḛ wəy kare,
kdɔ né-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌndó dow-je lé,
to ndukun-je lə dow-je.»
10 Jeju ɓa kosɨ dow-je kɨ rɔ-é-tɨ ə idə-dé panè: 11 «Ooi ta kin kdɔ kadɨ ꞌgəi mḛḛ-é majɨ. Né kɨ́ ḭ ndaa-tɨ ɔw ta dow-tɨ, ɓá à ra kadɨ dowbé təl dow kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ al. Ngà né kɨ́ tḛḛ ta dow-tɨ kɨ ndaa-tɨ ɓá à ra kadɨ dowbé təl dow kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ.»
12 Beɓa njéndó né-je liə dꞌidə-é ꞌpanè: «Se i gə kɨ́ ta kɨ́ i ꞌpa lé, tugə Parisi-je jigɨ-tɨ ya wa?» 13 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Kagɨ-je lay ya kɨ́ to Bɔbɨ-m kɨ́ dɔra̰-tɨ ɓá ma̰-dé al lé, dꞌa kuwə-dé kɔr-dé kɔgɨ kɨ̀ njirə-dé burə. 14  15:14 Luk 6:39In̰əi-dé, dḛ ꞌto njékəmtɔ-je kɨ́ njéndɔr njékəmtɔ madɨ-dé-je. Kinə njèkəmtɔ ndɔr njèkəmtɔ madɨ-é lé, dḛ joo lay ya dꞌa kungɨ-na̰ ɓe-tɨ lɔ́tɨ.»
15 Piyər un ta idə-é panè: «ꞌƆr mḛḛ gosta kinlé adɨ jꞌoo.» 16 Jeju idə-dé panè: «Sə̰i lé ya kàrè négə nal-si bè ɓəy tɔ wa? 17 Sə̰i ꞌgəi kɨ́ né ya kɨ́ ḭ ndaa-tɨ ɔw ta dow-tɨ lé, dəə ɔw mḛḛ-é-tɨ kadɨ à kɔw-né ta wale-tɨ ya al wa? 18  15:18 Mat 12:34Ngà né kɨ́ tḛḛ ta dow-tɨ lé, ḭ mḛḛ-é-tɨ kəy, ḛ ɓá à ra kadɨ dow təl-né né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ. 19 Kdɔ tagɨr-je kɨ́ majɨ al kɨ́ tokɨ tɔl dow-je, kɨ̀ ra kaya-je, kɨ̀ kin̰ə ne-i əse ngɔbɨ-i kɔw sangɨ dow kɨ́ rangɨ-je, kɨ̀ ɓogɨ-je, kɨ̀ kulə ta ndil dow-tɨ-je, kɨ̀ tətɨ ta kɨ́ ndángɨ-je kinlé, ḭ mḛḛ dow-tɨ kəy. 20 Né-je kin ɓá à ra dow kadɨ təl-né né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ, ɓɨ togɨ ji al ya kuso-né né kin ɓá à ra kadɨ dow təl dow kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ al.»
Kadmḛḛ lə dené kɨ́ to jipɨ al
Mar 7:24-30
21 Lokɨ Jeju ɔr rɔ-é ɔw ngɔsi kɨ dɔnangɨ Tir-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ, 22 rəmə dené kɨ́ Kana̰-tɨ, ḭ titɨ nɔ̰ɔ̰, ree nɔ̰ ta Jeju-tɨ ɓərəngɨ-ɓərəngɨ panè: «ꞌƁaɓe, ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-m! Ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra ngon-m kɨ́ dené n̰a̰!» 23 Ngà Jeju ilə-é-tɨ al. Rəmə njéndó né-je liə dꞌidə-é ꞌpanè: «ꞌTubə dené kinlé kɔgɨ. Kdɔtalə ɔw tur kəə go-ji-tɨ taá-taá.» 24 Jeju idə-é panè: «Ma̰ lé dꞌulə-m rɔ Israyel-je-tɨ kɨ́ ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ batɨ-je kɨ́ ꞌndəm bè kin ya par.» 25 Beɓa dené lé ree səbɨ takəm-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ɓá panè: «ꞌƁaɓe, ꞌra sə-m!» 26 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Kun nékuso ta ngan-je-tɨ kilə kadɨ ngan bisɨ-je lé to né kɨ́ tuwə ra al.» 27 Beɓa dené panè: «Tɔgrɔ-tɨ ya ꞌƁaɓe, ngà ngan bisɨ-je lé, dꞌa kuso n̰ɔ̰-n̰ɔ̰ né kɨ́ tusɨ gin tablə kuso né-tɨ lə ɓa-dé ya tɔ.» 28 Beɓa Jeju panè: «Bayawə́ə dené! Kadmḛḛ lə-i boy n̰a̰! Kadɨ Lubə ra sə-i titɨ kɨ́ i dəjɨ-né!» Rəmə lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya ngon kɨ́ dené lé ingə lapiya.
Jeju adɨ lapiya njémɔ̰y-je kɨ́ gay-gay
Mar 7:31-37
29 Beɓa Jeju ḭ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ɔw ta babo-tɨ kɨ́ Galile, al isɨ dɔ mbal-tɨ taá. 30 Rəmə kosɨ dow-je n̰a̰ ꞌree kɨ̀ njémətɨ-je kɨ̀ njékəmtɔ-je, kɨ̀ njémbitɔ-je, kɨ̀ dow-je kɨ́ rɔ-dé oy mburukɨ-mburukɨ, kɨ̀ njémɔ̰y-je kɨ́ gay-gay dꞌungɨ-dé nja Jeju-tɨ dꞌadɨ adɨ-dé lapiya. 31 Lokɨ kosɨ dow-je dꞌoo kɨ́ njémbitɔ-je kàrè ꞌpa ta rəm, njérɔkoy mburukɨ-mburukɨ-je kàrè dꞌingə lapiya rəm njémətɨ-je ꞌnjiyə rəm, njékəmtɔ-je kàrè dꞌoo lo rəm lé, ndil-dé ɔr wutɨ adɨ dḛ dꞌɔsɨ gajɨ Lubə lə Israyel-je.
Jeju adɨ nékuso dow-je ɓudɔgɨ lo sɔ
Mar 8:1-10; Mat 14:13-21
32 Beɓa Jeju ɓa njéndó né-je liə idə-dé panè: «Ta ɔ̰̀ mḛḛ-m kdɔ kosɨ dow-je kan! Kdɔ dḛ ꞌra ndɔ mutə sə-m ɓone ya, ngà né kɨ́ kadɨ dꞌuso goto. Adɨ ma̰ mꞌndigɨ kin̰ə-dé kadɨ dꞌɔw kɨ̀ mḛḛ-dé ɓo al, nè dꞌa kḭ gudɨ rəbəə.» 33 Ngá ɓá njéndó né-je ꞌpanè: «Jꞌa kḭ kɨ̀ mbə̀ rá diləlo-tɨ nè kdɔ kadɨ jꞌadɨ kosɨ dow-je kɨ́ n̰a̰ kan dꞌuso ꞌndan wa?» 34 Jeju dəjɨ-dé panè: «Mbə̀ ra kandangɨ ji-si-tɨ wa?» Njéndó né-je dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jꞌɔw kɨ̀ mbə̀ siri, ə ngan kanjɨ sḛ tɔ.» 35 Jeju un ndu adɨ dow-je dꞌisɨ nangɨ. 36 Go-tɨ, ɔy mbə̀ kɨ́ siri kɨ̀ ngan kanjɨ kɨ́ sḛ lé, ra oiyo Lubə, gángɨ dana̰ təl-né adɨ njéndó né-je liə ꞌləbɨ kosɨ dow-je. 37 Dow-je lay ya dꞌuso né ꞌndan ndə̰́-ndə̰́ ɓá dɔdum-é-je nà̰y adɨ dꞌɔy rusɨ jangá siri. 38 Dow-je lay kɨ́ dꞌuso né lé, dingəm-je dḛ ɓudɔgɨ lo sɔ ə dow tidə dené-je kɨ̀ ngan-je al.
39 Go-tɨ, Jeju adɨ kosɨ dow-je dꞌɔw, ɓá ḛ al mḛḛ tò-tɨ ɔw dɔnangɨ-tɨ lə Magadan-je.

*15:4 15:4 Tḛt 20:12; 21:17; Det 5:16; Mbl 20:9

15:8 15:8 Eja 29:13

15:14 15:14 Luk 6:39

15:18 15:18 Mat 12:34