16
Parisi-je kɨ̀ Sadusi-je ꞌdəjɨ nékɔjɨ
Mar 8:11-13; Luk 12:54-56
16:1 Mat 12:38; Luk 11:16Parisi-je kɨ̀ Sadusi-je ꞌree rɔ Jeju-tɨ kdɔ na̰-é koo ta kɨ́ mḛḛ-é-tɨ adɨ ꞌdəjɨ-é kadɨ ra nékɔjɨ kɨ́ ḭ dɔra̰-tɨ kadɨ dꞌoo. Jeju ilə-dé-tɨ panè: Kàdɨ̀ ur ə ꞌpainè: «Lo à majɨ, kdɔ dɔra̰ kər wəə.» Ə ndɔge rəmə sə̰i ꞌpainè: «Ɓone ndi à kədɨ», kdɔ dɔra̰ kər wətɨ-wətɨ. Sə̰i ꞌgəi kɔr gangɨ lo kɨ́ dɔra̰-tɨ majɨ rəmə, asi kɔri gangɨ né-je kɨ́ tɔjɨ kaglo-je kɨ́ ɓone kin al wa? 16:4 Mat 12:39; Luk 11:29Dow-je kɨ́ ngɔsnè kɨ́ ꞌto njémḛḛndul-je, kɨ̀ njétəl rɔ-dé go ndu Lubə-tɨ al-je ꞌdəjɨ nékɔjɨ. Ngà dow à ra nékɔjɨ kɨ́ rangɨ kadɨ-dé al ngá; ḛ kɨ́ ndɔkɨ tḛḛ dɔ Jonasɨ-tɨ kin ya asɨ. Go-tɨ, Jeju in̰ə-dé ɔtɨ ɔw lo liə.
Ta lə əm lə Parisi-je kɨ̀ Sadusi-je
Mar 8:14-21
Lokɨ njéndó né-je dꞌɔw kɨ̀ kal ba kɔw turə rəmə, mḛḛ-dé oy dɔ mbə̀-tɨ gogɨ. 16:6 Luk 12:1Beɓa Jeju idə-dé panè: «Sə̰i kan! Ooi go rɔ-si majɨ kdɔ əm lə Parisi-je, kɨ̀ Sadusi-je.» Njéndó né-je ꞌpa ta mḛḛ-dé-tɨ ꞌpanè: «Jeju pa ta kinlé bè kdɔ mbə̀ kɨ́ mḛḛ-ji oy dɔ-tɨ gogɨ lé.» Jeju gə tagɨr lə-dé, beɓa idə-dé panè: Sə̰i dow-je kɨ́ kadmḛḛ lə-si tokɨ ndḛ bè kan! Kdɔ ri ə́ ꞌpai ta mḛḛ-si-tɨ ꞌpainè to ta lə mbə̀ kɨ́ goto ji-si-tɨ kin wa? 16:9 Mat 14:17-21Sə̰i ꞌgəi al ya ɓəy wa? Se mḛḛ-si ole dɔ mbə̀-tɨ kɨ́ mḭ kɨ́ ndɔkɨ dingəm-je ɓudɔgɨ lo mḭ dꞌuso lé al wa? Se ndɔkɨ ɔyi ndəgɨ-é kàrè kandangɨ wa? 10  16:10 Mat 15:34-38Rəm mbə̀ kɨ́ siri kɨ́ ndɔkɨ dingəm-je ɓudɔgɨ lo sɔ dꞌuso lé kàrè, mḛḛ-si ole dɔ-tɨ al tɔ wa? Se ndɔkɨ ɔyi ndəgɨ-é jangá kandangɨ tɔ wa? 11 Ngà ra ban ɓá mꞌpa sə-si ta mꞌpanè: Ooi go rɔ-si majɨ kdɔ əm lə Parisi-je, kɨ̀ Sadusi-je rəmə sə̰i adi to ta lə mbə̀ ɓá mꞌpa sə-si wa? 12 Bè ɓəy ɓá njéndó né-je ꞌgə kɨ́ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ əm ra mbə̀ al. Ngà to ta lə néndó lə Parisi-je, kɨ̀ Sadusi-je.
Piyər pa rəsɨ kɨ́ Jeju to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é
Mar 8:27-30; Luk 9:18-21
13 Go-tɨ, Jeju ɔw tḛḛ dɔnangɨ Sejare-tɨ lə Pilipɨ rəmə dəjɨ njéndó né-je liə panè: «Ta ri ɓá dow-je ꞌpa dɔ Ngon lə dow-tɨ lé wa?» 14  16:14 Mat 14:1,2; Mar 6:14,15; Luk 9:7,8Beɓa dḛ ꞌpanè: «Dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: “I ꞌto Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm”, ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: “I ꞌto Eli”, ə dḛ kɨ́ madɨ-je ꞌpanè: “I ꞌto Jeremi əse i ꞌto kɨ́ káre dan njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ.”» 15 Go-tɨ, Jeju təl dəjɨ-dé panè: «Ngà kɨ́ go gə-é-tɨ lə-si sə̰i ya bè lé, ma̰ mꞌto ná̰ wa?» 16  16:16 Ja̰ 6:68,69Simɔ̰ kɨ́ ɓa-é Piyər idə-é panè: «ꞌTo Kristɨ* 16:16 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é., Ngon lə Lubə kɨ́ njèkisɨ kəm.» 17 Beɓa Jeju təl idə Piyər panè: «Simɔ̰ kɨ́ ngon lə Jonasɨ, ꞌto njènékumə̰, kdɔtalə to dow ɓá tḛḛ kɨ̀ dɔ ta kin adɨ-i al. To Bɔbɨ-m kɨ́ isɨ dɔra̰-tɨ ɓá tḛḛ kɨ̀ dɔ ta kinlé adɨ-i tin. 18 Ma̰ mꞌidə-i mꞌpanè: “ꞌTo Piyər (kɔr mḛḛ-é to ər) ə dɔ ər-tɨ kinlé ɓá mꞌa kində njékəwna̰-je lə-m dɔ-tɨ. Lo kɨ́ koó ya kàrè à kasɨ ra sə-dé né káre al. 19  16:19 Mat 18:18; Ja̰ 20:23Mꞌa kadɨ-i lakere kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ. Beɓa né kɨ́ i ꞌtɔ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, à tokɨ tɔ́ dɔra̰-tɨ ə né kɨ́ i ꞌtutɨ dɔnangɨ-tɨ nè à tokɨ tutɨ dɔra̰-tɨ tɔ.”» 20 Go-tɨ, Jeju ndəjɨ njéndó né-je liə n̰a̰ kadɨ ꞌpa dꞌadɨ dow gə kɨ́ nꞌto Kristɨ al.
Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mar 8:31-38; Luk 9:22-27
21 Gangɨ ndɔ-é-tɨ kin ya Jeju un kutɨ kidə ta njéndó né-je liə rəsɨ-rəsɨ panè: Tò kadɨ mꞌɔw Jorijalḛm, mꞌɔw mꞌingə kɔ̰̀ n̰a̰ ji ꞌngatɔ́gɨ-je-tɨ lə jipɨ-je rəm, ji njékun dɔ njégugné-je-tɨ lə Lubə rəm, ji njéndó dow-je ndukun-je-tɨ sar kadɨ ꞌtɔl-m, ngà ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə rəmə mꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ. 22 Rəmə Piyər ɔr-é ɔw siə kəl káre ɔw kɔl siə panè: «I ꞌƁaɓe lé, Lubə à kɔsɨ né-é kin kɨ rangɨ dɔ-i-tɨ. Né-é kinlé à tḛḛ dɔ-i-tɨ nda̰ bè al.» 23 Ngà Jeju təl kəm-é ə idə Piyər lé panè: «ꞌƆtɨ kɨ rangɨ ta-m-tɨ, i Sata̰. ꞌTo jigɨ nɔ̰̀-m-tɨ, kdɔ tagɨr-je lə-i to tagɨr-je lə dow-je, ɓɨ to tagɨr-je lə Lubə al.»
24  16:24 Mat 10:38; Luk 14:27Beɓa Jeju idə njéndó né-je liə panè: «Kinə dow ndigɨ kun go-m rəmə, kadɨ ta rɔ-é ɔ̰̀-é al, kadɨ un kagdəsɨ liə utɨ ə un go-m. 25  16:25 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25Kdɔ dow kɨ́ rá-rá ya kɨ́ ndigɨ kajɨ rɔ-é rəmə à tujɨ rɔ-é, ngà dow kɨ́ ilə rɔ-é kɔgɨ kdɔ ta lə-m ɓá à kajɨ rɔ-é tɔ. 26 Kadɨ dow ingə né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ə ndil-é tujɨ lé, majɨ-é to ri wa? Əse ri ɓá dow à kadɨ kdɔ kɔr-né tó ndil-é wa? 27  16:27 a Mat 25:31; b Rɔm 2:6Kdɔ Ngon lə dow lé, à ree dan riɓa-tɨ lə Bɔbɨ-é Lubə natɨ kɨ̀ malayka-je liə, ngá ɓá à kugə dow kɨ́ rá-rá kɨ go kullə ra-é-je-tɨ. 28 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ: Dow-je madɨ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌa̰ nè kinlé, Ngon lə dow à ree kɨ̀ kɔ̰ɓe liə kadɨ dꞌoo-é kɨ̀ kəm-dé ndə̰́-ndə̰́ ɓəy ɓá dꞌa koy.»

16:1 16:1 Mat 12:38; Luk 11:16

16:4 16:4 Mat 12:39; Luk 11:29

16:6 16:6 Luk 12:1

16:9 16:9 Mat 14:17-21

16:10 16:10 Mat 15:34-38

16:14 16:14 Mat 14:1,2; Mar 6:14,15; Luk 9:7,8

16:16 16:16 Ja̰ 6:68,69

*16:16 16:16 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

16:19 16:19 Mat 18:18; Ja̰ 20:23

16:24 16:24 Mat 10:38; Luk 14:27

16:25 16:25 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25

16:27 16:27 a Mat 25:31; b Rɔm 2:6