17
Rɔ Jeju mbəl
Mar 9:2-10; Luk 9:28-36; 2Pi 1:16-18
Ndɔ mɛkḛ go-tɨ, Jeju adɨ Piyər dḛ kɨ̀ Jakɨ, ɓá Ja̰ kɨ́ to ngonkɔ̰ Jakɨ dꞌɔw siə ə dꞌɔw dꞌisɨ kɨ̀ kár-dé dɔ mbal-tɨ kɨ́ ngal. Lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya rɔ Jeju mbəl tò gay, adɨ takəm-é ɔ̰̀ njoy-njoy titɨ-na̰ kɨ̀ kàdɨ̀ bè. Kubɨ-je liə kàrè təl nda mbəy-mbəy titɨ-na̰ kɨ̀ londógɨ bè rəm tɔ. Rəmə Moiyijɨ dḛ kɨ̀ Eli* 17:3 Moiyijɨ-je kɨ̀ Eli ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ kete low nṵ. ꞌtḛḛ sə-dé kɔy, ə dꞌɔjɨ ta kɨ̀ Jeju. Beɓa Piyər un ta idə Jeju panè: ꞌƁaɓe, majɨ n̰a̰ kadɨ jꞌisi lo kin-tɨ nè ya ngá. Kinə ꞌndigɨ lé, mꞌa ra kəykubɨ mutə, káre à to ꞌlə-i, káre à to ꞌlə Moiyijɨ ə káre à to ꞌlə Eli tɔ. 17:5 Mat 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luk 3:22 17:5 2Pi 1:17,18Lokɨ Piyər a̰ pa ta lé kɨ pa ya ɓəy rəmə, kilndi kɨ́ ndɔ̰y ngilingɨ-ngilingɨ ree səbɨ dɔ-dé-tɨ rɨpɨ, ngá ɓá ndi dow ɓa dan kilndi-tɨ lé panè: Ḛ kinlé to Ngon-m, mꞌində-é dan kəm-m-tɨ rəm, rɔ-m nəl-m dɔ-é-tɨ n̰a̰ rəm; ooi ta liə. Lokɨ njéndó né-je lə Jeju dꞌoo ndi dow kinlé bè rəmə, ꞌɓəl n̰a̰ adɨ ꞌtusɨ ꞌsəbɨ takəm-dé nangɨ. Ngá ɓá Jeju ɔtɨ ree rɔ-dé-tɨ, ɔdɨ rɔ-dé, ɓəy ɓá idə-dé panè: «Ḭḭ taá! ꞌƁəli al!» Beɓa lokɨ Piyər-je, kɨ̀ Ja̰-je, kɨ̀ Jakɨ-je lé dꞌun kəm-dé kɨ taá rəmə dꞌoo Jeju ya kɨ̀ kár-é.
Go-tɨ, lokɨ dꞌḭ dɔ mbal-tɨ dꞌisɨ risɨ nangɨ lé, Jeju un ndu adɨ-dé panè: «Né kɨ́ ooi kinlé, ꞌpai ta-é adi dow kɨ́ rangɨ oo al ya sar kadɨ Ngon lə dow tɔsɨ-né ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy.»
10 Go ta-je-tɨ kin ɓá njéndó né-je ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Ngà kdɔ ri ɓá njéndó dow-je ndukun-je ꞌpanè: “Tò kadɨ Eli ree mɔkɨ tá” wa?» 11 Jeju təl idə-dé panè: «Tò kadɨ Eli à təl ree kdɔ kɔsɨ nja né-je natɨ kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é lay. 12  17:12 Mat 11:14Ngà mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ Eli lé ree ngá. Rəmə dow-je ꞌtəl ꞌgə-é al, adɨ ꞌra siə né-je kɨ́ mḛḛ-dé ndigɨ. Gangɨ-é kin ya dowbé-je dꞌa kadɨ-né kɔ̰̀ Ngon lə dow tɔ.» 13 Beɓa njéndó né-je ꞌgə kɨ́ ta kɨ́ Jeju pa sə-dé lé, ḛ pa sɔbɨ-né dɔ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm.
Jeju adɨ lapiya ngon kɨ́ kɔ̰nɔ̰ ɔsɨ-é
Mar 9:14-29; Luk 9:37-43
14 Lokɨ Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə ꞌtəl ꞌree ngɔsi kɨ̀ kosɨ dow-je rəmə, dingəm káre ree tɔsɨ məkəjɨ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ 15 ɓá idə-é panè: ꞌƁaɓe, ꞌoo kəmtondoo lə ngon-m kɨ́ dingəm kin. Kdɔ kɔ̰nɔ̰ ɔsɨ-é adɨ ingə kɔ̰̀ n̰a̰, tusɨ taá-taá. Lokɨ ḭ siə lé, kɨ́ madɨ-je ɔsɨ-é ilə-é dan pər-tɨ, ə kɨ́ ná̰-je ɔsɨ-é ilə-é dan man-tɨ-je. 16 Beɓa mꞌree siə rɔ njéndó né-je-tɨ lə-i kadɨ dꞌadɨ-é lapiya rəmə dꞌasɨ al. 17 Jeju un ndi-é kɨ́ taá pa ta kɨ̀ njéndó né-je liə panè: Sə̰i ko dow-je kɨ́ njémḛḛnga̰-je kɨ̀ njémḛḛndul-je kan! Mꞌa kisɨ sə-si natɨ asɨ kaglo ban ɓəy wa? Mꞌa kisɨ dɔ-tɨ sə-si asɨ kaglo ban ɓəy wa? ꞌReei kɨ̀ ngon lé rɔ-m-tɨ nè bè. 18 Beɓa Jeju ndángɨ ndil kɨ́ majɨ al kɨ́ isɨ mḛḛ ngon-tɨ lé adɨ-é tḛḛ kɔgɨ. Rəmə ngon lé, ingə lapiya tajinatɨ nè ya.
19 Go-tɨ, njéndó né-je dꞌɔw dꞌingə Jeju kɨ̀ kár-é ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá jḛ ya kɨ̀ dɔ-ji jꞌasɨ tubə ndil kɨ́ majɨ al kinlé kɔgɨ al wa?» 20  17:20 Mat 21:21; Mar 11:23; 1Kɔ 13:2Beɓa Jeju təl idə-dé panè: «Kadmḛḛ lə-si ya ɓá asɨ al. Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə kadmḛḛ lə-si asɨ kɨ̀ ka̰a̰ kɔl bè ya kàrè ɓá idəi mbal kin ꞌpainè: “ꞌƆtɨ kɨ rangɨ lo kin-tɨ ə ꞌɔw ꞌa̰ lo kɨ́ yó-tɨ kin ya kàrè à kɔtɨ kɔw.” Né ya kɨ́ à dum dɔ-si goto. 21 [Ngà ndil-je kɨ́ ꞌtana̰ bè kinlé, dow à tubə-dé kɨ̀ pa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ go kɔgɨ rɔ nékuso ɗo. 17:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
Nja joo kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mar 9:30-32; Luk 9:43-45
22 Ndɔ káre bè, lokɨ njéndó né-je dꞌisɨ takəm-na̰-tɨ lay dɔnangɨ Galile-tɨ lé, Jeju idə-dé panè: «Dꞌa kilə Ngon lə dow ji dow-je-tɨ, 23 kdɔ kadɨ ꞌtɔl-é, rəmə ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə lé, à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.» Ta kinlé, ra adɨ rɔ njéndó né-je atɨ-dé kana̰na̰.
Jeju ugə lambo kəy lə Lubə
24 Lokɨ Jeju kɨ̀ njéndó né-je ꞌree mḛḛ ɓebo Kapɛrnayim-tɨ lé, njétaalambo kəy lə Lubə 17:24 Lamboo kɨ́ ta-é tò nè kinlé to dingəm-je kɨ́ ɓal-dé ḭ dɔ kɔrjoo-tɨ ɔw kɨ taá ɓá dꞌa kugə., ꞌree rɔ Piyər-tɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Njèndó-si né lé, ḛ ugə lambo kəy lə Lubə al wa?§ 17:24 Tḛt 30:11-16 25 Piyər təl idə-dé panè: Ḛ ugə ugə ya. Ngà lokɨ Piyər lé isɨ andɨ mḛḛ kəy-tɨ ya rəmə Jeju un ta kete dəjɨ-é panè: Simɔ̰, tagɨr lə-i to ban dɔ ta-tɨ kinlé wa? Ná̰ ɓá à kugə lambo-je, kɨ̀ né-je kɨ́ njékɔ̰ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ꞌgangɨ dɔ dow-je-tɨ lé wa? À to ngan njéɓe-je əse à to mba-je wa? 26 Piyər təl ilə-é-tɨ panè: «To mba-je.» Beɓa Jeju təl idə Piyər panè: Kinə to mba-je ɓá dꞌa kugə lé, ngan njéɓe-je dꞌa kugə al. 27 Ngà kdɔ kadɨ jꞌtəl jigɨ jꞌtugə dow-je kin al lé, ɔtɨ ɔw dan babo-tɨ ilə kuy. Kanjɨ kɨ́ ꞌa kuwə-é dɔsa̰y ya rəmə, ꞌtḛḛ ta-é ə ꞌa kingə là kɨ́ à kasɨ kadɨ ꞌree ugə-né lambo dɔ-ji-tɨ jḛ sə-i joo rɔ njétaalambo-je-tɨ lé.

*17:3 17:3 Moiyijɨ-je kɨ̀ Eli ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ kete low nṵ.

17:5 17:5 Mat 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luk 3:22

17:5 17:5 2Pi 1:17,18

17:12 17:12 Mat 11:14

17:20 17:20 Mat 21:21; Mar 11:23; 1Kɔ 13:2

17:21 17:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

17:24 17:24 Lamboo kɨ́ ta-é tò nè kinlé to dingəm-je kɨ́ ɓal-dé ḭ dɔ kɔrjoo-tɨ ɔw kɨ taá ɓá dꞌa kugə.

§17:24 17:24 Tḛt 30:11-16