Ta-je kɨ́ dɔ sɔldɔ-tɨ kɨ̀ kin̰ə go majal kɔgɨ
18
Dow kɨ́ boy kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə kɨ̀ né-je kɨ́ à tugə dow jigɨ-tɨ
Mar 9:33-50; Mat 5:29-30; Luk 9:46-48
18:1 Luk 22:24Dɔkàdɨ̀-é-tɨ kinlé, njéndó né-je lə Jeju dꞌɔw rɔ-é-tɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Ná̰ ya ɓá to ꞌboy n̰a̰ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ wa? Beɓa Jeju ɓa ngon kɨ́ sḛ bè adɨ a̰ dan-dé-tɨ dana̰, 18:3 Mar 10:15; Luk 18:17ɓá idə-dé panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə in̰əi panjiyə-si ə ꞌtəli rɔ-si titɨ-na̰ kɨ̀ ngan-je kɨ́ sḛ kin bè al lé, a kandi kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ nda̰ bè al. Adɨ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ sɔl dɔ-é, təl rɔ-é titɨ-na̰ kɨ̀ ngon kɨ́ sḛ kin bè lé, ḛ ɓá to dow kɨ́ boy n̰a̰ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ. Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ uwə ngon kɨ́ titɨ ḛ kan bè kɨ rɔ-é-tɨ kdɔ ta lə-m lé, to ma̰ ya dowbé uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ tɔ tin. Ngà kinə dow madɨ ra dow káre dan ngan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌadɨ-m mḛḛ-dé kin adɨ-é ra majal lé, lé ꞌdɔɔ mbal kusɨ ko kɨ́ boy mindɨ-é-tɨ, ɓá dꞌilə-é-né dan babo-tɨ dꞌadɨ-é nduy ya kàrè ꞌliə tò sotɨ ɓəy.»
Tujɨ à kusɨ dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ, kdɔtalə né-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌra dꞌadɨ to gin kusɨ mḛḛ majal-tɨ lə dow-je. Tɔgrɔ-tɨ, né-je kɨ́ à to gin kusɨ mḛḛ majal-tɨ lé à ree ya; ngà dow kɨ́ né-é-je kin ree kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ lé tujɨ à kusɨ dɔ-é-tɨ. 18:8 Mat 5:30Beɓa kinə ji-i əse nja-i ra-i adɨ ꞌra majal lé, ꞌgangɨ-é ilə-é kɔgɨ ngərəngɨ nṵ bè; kadɨ ꞌɔw lo kiskəm-tɨ kɨ̀ ji-i əse kɨ̀ nja-i káre lé tò sotɨ itə ngəm ji-i joo kɨ̀ nja-i joo lay, ə dꞌilə-i-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ. 18:9 Mat 5:29Əse kinə kəm-i ɓá ra-i adɨ ꞌra majal lé, ɔr-é ilə-é kɔgɨ ngərəngɨ; kadɨ ꞌandɨ lo kiskəm-tɨ kɨ̀ kəm-i káre-rè lé tò sotɨ itə ngəm kəm-i joo lay ə dꞌilə-i-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ.
10  18:10 Luk 19:10Ooi nè a nədi dow káre dan ngan dow-je-tɨ kin. Mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dḛ lé, malayka-je lə-dé dꞌa̰ takəm Bɔbɨ-m-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ̀ ndɔ-je lay kdɔ ta lə-dé. 11 [Kdɔtalə Ngon lə dow lé, ree kdɔ kajɨ dow-je kɨ́ ꞌndəm.]* 18:11 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
Gosta lə batɨ kɨ́ ndəm
Luk 15:3-7
12 Sə̰i ya bè lé, tagɨr lə-si tò ban dɔ poyta-tɨ kɨ́ mꞌa kɔr kin wa? Kinə dow ɔw kɨ̀ batɨ-je ɓu, ɓá ḛ kɨ́ káre dan-dé-tɨ ndəm lé, ḛ à kin̰ə dḛ kɨ́ kɔrjinà̰y káre gidɨ-é jinà̰y káre lo kuso né-tɨ kàdɨ̀ mbal-tɨ kdɔ kɔw sangɨ ḛ kɨ́ ndəm lé ya al wa? 13 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə ɔw ɓá ingə batɨ-é kinlé, rɔ-é à nəl-é dɔ-é-tɨ n̰a̰ kitə batɨ-je kɨ́ kɔrjinà̰y káre gidɨ-é jinà̰y káre kɨ́ ꞌndəm al. 14 Bè ya tɔ ə́, Bɔbɨ-si kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, ndigɨ kadɨ dow káre ya kàrè tujɨ dan ngan dow-je-tɨ kin al.
Ta kɨ́ dɔ kin̰ə go majal-tɨ lə-na̰ kɔgɨ
15  18:15 Luk 17:3Kinə ngonkɔ̰-i ra sə-i né kɨ́ majɨ al lé, ꞌɔw ingə-é ḛ ya kɨ̀ kár-é, ꞌtɔjɨ-é majal liə. Kinə oo ta lə-i rəmə, ꞌingə ngonkɔ̰-i gogɨ. 16 Ngà kinə ḛ mbatɨ koo ta lə-i lé rəmə, ꞌtəl ꞌree un dow káre əse joo sə-i kdɔ mbete kɨ́ aa njay panè: «Ta-je lay ya kadɨ tokɨ gɔl takəm dow-je-tɨ joo əse mutə tá 18:16 Det 19:1517 Ngà kinə ḛ mbatɨ koo ta lə-dé ɓəy rəmə, idə njékəwna̰-je. Kinə mbatɨ koo ta lə njékəwna̰-je ya tɔ ɓəy rəmə, kadɨ ooi-é kɨ njèkadmḛḛ al əse ooi-é kɨ dow kɨ́ njètaalambo bè. 18  18:18 Mat 16:19; Ja̰ 20:23Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ né-je lay kɨ́ ꞌtɔ́i dɔnangɨ-tɨ nè lé, à tokɨ tɔ́ dɔra̰-tɨ ə né-je lay kɨ́ ꞌtuti dɔnangɨ-tɨ nè lé, à tokɨ tutɨ dɔra̰-tɨ tɔ.
19 Bè ya tɔ, mꞌa kidə-si ɓəy. Kinə dow-je joo dan-si ndi-dé asɨ-na̰ dɔ né-tɨ kɨ́ rá-rá ya dɔnangɨ-tɨ nè, ɓá ꞌdəjɨ Bɔbɨ-m kɨ́ taá dɔra̰-tɨ lé, à kadɨ-dé. 20 Kdɔ lokɨ dow-je joo əse mutə ꞌkəw-na̰ kɨ̀ ri-m lé, ma̰ mꞌisɨ dan-dé-tɨ nɔ̰ɔ̰.
21  18:21 Luk 17:3,4Beɓa Piyər ɔtɨ kɨ rɔ Jeju-tɨ dəjɨ-é panè: «ꞌƁaɓe, nja kandangɨ ɓá ngonkɔ̰-m ra sə-m né kɨ́ majɨ al ə mꞌa kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-é wa? Sar nja siri je bè wa?» 22 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Bè al. Mꞌa kidə-i panè sar nja siri par al, ngà kɔrsiri nja siri.»
Ta lə ngonnjèkullə kɨ́ njèkoo kəmtondoo al
23 Beɓa kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, titɨ-na̰ kɨ̀ ta lə ngar kɨ́ ndigɨ kadɨ ngannjékullə-je liə dꞌɔr go né-je liə dꞌadɨ-é oo kin bè. 24 Lokɨ ḛ ulə gin-é lé, ꞌree kɨ̀ ngonnjèkullə liə káre kɨ́ ɔw kɨ̀ là kɨ́ dum tidə kɔr-é dɔ-é-tɨ. 25 Ngà dowbé kinlé, là kɨ́ kadɨ ugə-né kurə lé goto. Beɓa ꞌɓa-é lé un ndu kadɨ ꞌndogɨ-é titɨ-na̰ ɓə bè natɨ kɨ̀ ne-é, kɨ̀ ngan-é-je, kɨ̀ nékingə-é-je lay kdɔ kadɨ dꞌugə-né kurə kɨ́ dɔ-é-tɨ lé. 26 Beɓa ngonnjèkullə lé, usɨ nangɨ nɔ̰̀ ngar-tɨ, nɔ̰ uwə nja-é panè: «ꞌƁa-m, ꞌoo kəmtondoo lə-m ə mꞌa kugə-i ngər-ngər ɓəy.» 27 ꞌƁa-é lé, oo kəmtondoo liə, ɔr kurə lé dɔ-é-tɨ kɔgɨ ə in̰ə-é adɨ-é ɔw. 28 Ngà lokɨ ngonnjèkullə kinlé, tḛḛ ndaa-tɨ ya rəmə ingə madkullə liə kɨ́ kurə liə tò dɔ-é-tɨ ndḛ bè. Ḛ usɨ mindɨ-é-tɨ uwə, adɨ koo ɔw kɨ̀ gangɨ-é ɓá idə-é panè: «ꞌUgə-m kurə lə-m.» 29 Beɓa madɨ-é lé, usɨ nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ nɔ̰ uwə-né nja-é panè: ꞌOo kəmtondoo lə-m, ə mꞌa kugə-i ɓəy. 30 Bè ya kàrè madɨ-é lé, mbatɨ sar ɔw ilə-é dangay-tɨ, kdɔ kadɨ ugə kurə lé lay tá. 31 Lokɨ ndəgɨ ngannjékullə-je lə ngar lé, dꞌoo né kin bè rəmə, wɔngɨ ra-dé n̰a̰ adɨ dꞌɔw dꞌɔr poy-é dꞌadɨ ꞌɓa-dé oo. 32 Beɓa ꞌɓa-é lé, adɨ ꞌree siə rɔ-é-tɨ, ɓá idə-é panè: I ngonnjèkullə kɨ́ njèmḛḛndul kan! Ma̰ mꞌɔr kurə lə-m lay dɔ-i-tɨ, kdɔ ndoo kɨ́ i ꞌra ta-m-tɨ. 33 Lé ꞌa koo kəmtondoo lə madɨ-i titɨ-na̰ kɨ́ ma̰ mꞌoo-né kəmtondoo lə-i kin bè ya tɔ al wa? 34 Beɓa wɔngɨ ra ꞌɓa-é lé n̰a̰, adɨ uwə-é adɨ ra kullə kɨ́ nga̰-nga̰ kadɨ ugə-né kurə kɨ́ dɔ-é-tɨ lé lay. 35 Jeju təl ilə dɔ-tɨ panè: «Gangɨ-é kin ya Bɔbɨ-m kɨ́ dɔra̰-tɨ à ra-né sə-si, kinə ná̰-ná̰ dan-si-tɨ in̰ə go kɔgɨ kɨ̀ mḛḛnda ka̰y adɨ ngonkɔ̰-é al.»

18:1 18:1 Luk 22:24

18:3 18:3 Mar 10:15; Luk 18:17

18:8 18:8 Mat 5:30

18:9 18:9 Mat 5:29

18:10 18:10 Luk 19:10

*18:11 18:11 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

18:15 18:15 Luk 17:3

18:16 18:16 Det 19:15

18:18 18:18 Mat 16:19; Ja̰ 20:23

18:21 18:21 Luk 17:3,4