Kɔw Jeju Jorijalḛm
19
Ta kɨ́ dɔ gángɨ-na̰-tɨ lə dené kɨ̀ dingəm
Mar 10:1-12; Det 24:1-4; Mat 5:31-32
Lokɨ Jeju ndó dow-je né adɨ gin-é gangɨ lé, ḭ dɔnangɨ Galile-tɨ ɔw kəl lo-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ gidɨ ba jurdḛ-tɨ. Beɓa kosɨ dow-je n̰a̰ ya dꞌɔw go-é-tɨ adɨ adɨ lapiya njémɔ̰y-je lə-dé.
Rəmə Parisi-je ꞌree rɔ-é-tɨ kdɔ na̰-é koo ta kɨ́ mḛḛ-é-tɨ adɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Se to tó-é kadɨ dow tubə ne-é kdɔ né kɨ́ rá-rá ya kɨ́ dené lé ra wa?» Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i ꞌndói mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé ooi al ya sar wa? Lo kində gin-é-tɨ lé, Lubə ra dené kɨ̀ dingəm ə panè: «Gin-é kin ɓá dingəm à kin̰ə-né kɔ̰-é kɨ̀ bɔbɨ-é kadɨ ꞌtin̰ə natɨ kɨ̀ ne-é kdɔ kadɨ dḛ joo lay ꞌtəl kubru rɔ kɨ́ káre-rè.* 19:5 Kgn 2:24 Adɨ ꞌto dow-je joo al ngá. Ngà ꞌtəl kubru rɔ kɨ́ káre-rè. Gin-é kin ɓá né kɨ́ Lubə tɔ́ natɨ lé, kadɨ dow tutɨ al.» 19:7 Mat 5:31Parisi-je ꞌtəl ꞌdəjɨ Jeju ꞌpanè: Ngà kdɔ ri ɓá Moiyijɨ un ndu kadɨ kinə dow tubə ne-é rəmə ꞌadɨ-é mbete tubə ɓane wa? 19:7 Det 24:1; Mat 5:31 Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «To ta lə mḛḛnga̰ lə-si ɓá Moiyijɨ adɨ-si-né tarəbɨ kadɨ ꞌtubəi-né ne-si-je. Ngà lo kində gin-é-tɨ lé, tò bè al. 19:9 Mat 5:32; 1Kɔ 7:10,11Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə dow tubə ne-é kdɔ kaya kɨ́ ra ɓane, ɓɨ kinə tubə-é kdɔ né kɨ́ rangɨ ɓá ɔw taa dené kɨ́ rangɨ rəmə, dowbé ra kaya.»
10 Beɓa njéndó né-je liə ꞌpanè: Kinə to gangɨ-é kin ɓá tò kadɨ dingəm ra kɨ̀ dené rəmə, taa dené al tò sotɨ. 11 Jeju təl idə-dé panè: Dow-je lay ɓá dꞌa gə mḛḛ ta kin al. Ngà dḛ kɨ́ Lubə ya tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-dé tá. 12 Dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌtaa dené al, kdɔtalə rɔ-dé oy mburukɨ lo kojɨ-dé-tɨ nṵ. Dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌtaa dené al, kdɔtalə ꞌtɔɔ kɔɔ gəm-dé, ngà dḛ kɨ́ madɨ-je ꞌtaa dené al, kdɔ kullə kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ. Dow kɨ́ asɨ gə mḛḛ ta kin rəmə, kadɨ-é gə.
Ta lə Jeju kɨ̀ ngan-je
Mar 10:13-16; Luk 18:15-17
13 Beɓa dow-je ꞌree kɨ̀ ngan-je rɔ Jeju-tɨ kdɔ kadɨ ində ji-é dɔ-dé-tɨ rəm, kadɨ pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-dé rəm. Rəmə njéndó né-je ꞌkɔl sə-dé. 14 Ngà Jeju idə-dé panè: «In̰əi ngan-je adɨ ꞌree rɔ-m-tɨ, ɓɨ ɔgi-dé al, kdɔtalə kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, tò kdɔ dow-je kɨ́ ꞌtana̰ sə-dé bè.» 15 Beɓa Jeju ində ji-é dɔ-dé-tɨ ɓá in̰ə-dé ɔw.
Ta lə njènékingə
Mar 10:17-31; Luk 18:18-30; 1Ti 6:9-10
16 Go-tɨ, Basa káre ree rɔ Jeju-tɨ dəjɨ-é panè: «Njèndó dow-je né, ri kɨ́ majɨ ɓá mꞌa ra kdɔ kadɨ mꞌisɨ-né kəm sartagangɨ wa?» 17 Jeju idə-é panè: «Kdɔ ri ə́ ꞌdəjɨ-m ta dɔ né-tɨ kɨ́ majɨ wa? Njèramajɨ lé, ḛ káre-rè. Kinə ꞌndigɨ kiskəm sartagangɨ rəmə ꞌtəl rɔ-i go ndukun-je-tɨ.» 18 Basa lé, təl dəjɨ Jeju panè: «Ndukun-je kɨ́ rá-rá wa?» Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: «ꞌA tɔl dow al! ꞌA ra kaya al! ꞌA ɓogɨ al! ꞌA tətɨ ta kɨ́ ndángɨ al! 19 ꞌA tətɨ kagɨ bɔbɨ-i kɨ̀ kɔ̰-i rəm, ɓá ꞌa ndigɨ dow madɨ-i tana̰ kɨ̀ rɔ-i bè tɔ.» 19:19 Tḛt 20:12-16; Det 5:16-20; Mbl 19:18 20 Basa lé idə Jeju panè: «Ma̰ mꞌtəl rɔ-m go né-je-tɨ kin lay ngá. Ngà ri ɓá nà̰y kadɨ mꞌra ɓəy wa?» 21 Beɓa Jeju idə-é panè: «Kinə ꞌndigɨ majɨ kɔr njutɨ rəmə, ꞌɔw ꞌndogɨ nékingə-i lay ə ꞌləbɨ la-é njéndoo-je rəmə ndɔ-é ꞌa kingə n̰a̰ dɔra̰-tɨ ə ꞌree un go-m.» 22 Lokɨ basa lé, oo ta lə Jeju kinlé rəmə, ɔtɨ ɔw kɨ̀ rɔkatɨ kana̰na̰, kdɔ to dow kɨ́ nékingə-é n̰a̰.
23 Jeju idə njéndó né-je liə panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kadɨ njènékingə ɔw kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, to né kɨ́ nga̰ n̰a̰. 24 Mꞌa kidə-si ya ɓəy; kadɨ Jambal dəə ɓe libri-tɨ lé to né kɨ́ lo-é nga̰ n̰a̰ ya, ngà kadɨ njènékingə ɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé to né kɨ́ nga̰ itə-é ɓəy.» 25 Lokɨ njéndó né-je dꞌoo ta kinlé bè rəmə, ꞌɓəl adɨ ꞌpanè: «Tò bè ngà ná̰ ɓá à kajɨ wa!» 26 Jeju oo-dé gə́rə́rə́ rəmə, idə-dé panè: «Né kinlé dow-je ɓá dum dɔ-dé, ngà Lubə lé né kɨ́ dum-é goto.»
27 Rəmə Piyər un ta dəjɨ-é panè: «Ə jḛ kɨ́ jꞌtusɨ né-je lə-ji lay jꞌin̰ə ɓá jꞌun go-i kinlé, ta kɨ́ dɔ-ji-tɨ à tò ban wa?» 28  19:28 a Mat 25:31; b Luk 22:30Beɓa Jeju idə-dé panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ sə̰i njékun go-m-je kinlé, ndɔ kɨ́ né-je lay à təl kɨ́ sigɨ lé, Ngon lə dow à ree kisɨ dɔ kalikɔ̰ɓe-tɨ liə kɨ́ to kali riɓa kinlé, sə̰i ya kàrè a kisi dɔ kalikɔ̰ɓe-je-tɨ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo, kdɔ gangta dɔ gin Israyel-je-tɨ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo lé tɔ§ 19:28 Dan 7:14.. 29 Ná̰-ná̰ kɨ́ in̰ə kəy-je liə əse ngankɔ̰-é-je, əse kɔ̰nan-é-je, əse bɔbɨ-é, əse kɔ̰-é, əse ne-é, əse ngan-é-je, əse ndɔr-je liə kdɔ ta lə-m lé, à kingə dɔ-tɨ nja ɓu rəm, ɓá à kingə kiskəm kɨ́ tò sartagangɨ rəm tɔ. 30  19:30 Mat 20:16; Luk 13:30Ngà dow-je n̰a̰ dan dḛ kɨ́ kete-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ gogɨ ə dow-je n̰a̰ dan dḛ kɨ́ gogɨ-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ kete tɔ.»

*19:5 19:5 Kgn 2:24

19:7 19:7 Mat 5:31

19:7 19:7 Det 24:1; Mat 5:31

19:9 19:9 Mat 5:32; 1Kɔ 7:10,11

19:19 19:19 Tḛt 20:12-16; Det 5:16-20; Mbl 19:18

19:28 19:28 a Mat 25:31; b Luk 22:30

§19:28 19:28 Dan 7:14.

19:30 19:30 Mat 20:16; Luk 13:30