20
Ta lə njérakullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ gay-gay
Kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ lé tò titɨ-na̰ kɨ̀ ta lə njèndɔr káre kɨ́ tḛḛ kɨ̀ ndɔge ratɨ, kdɔ kɔy dow-je kullə ndɔr nduu-tɨ* 20:1 Dɔnangɨ Israyel-tɨ, kɨ̀ ɓe-je-tɨ kɨ́ ná̰-je lé dow-je ꞌndɔr nduu kɨ́ ndɔr, ɓɨ ubə wale kare tana̰ kɨ̀ ɓe lə-ji nè kin al. liə kin bè. Lokɨ ingə-dé lé, ta-dé asɨ-na̰ kadɨ à kadɨ-dé là kɨ́ asɨ kəm kullə kɨ́ ndɔ káre, ɓá adɨ dꞌɔw lo ndɔr nduu-tɨ liə lé. Go-tɨ, njèndɔr lé tḛḛ ndaa-tɨ kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ jinà̰y káre kɨ́ ndɔge rəmə, oo dow-je kɨ́ rangɨ kɨ́ dꞌingə kullə al kɨ́ dꞌa̰ pandangɨ lo-tɨ. Beɓa ḛ idə-dé panè: Sə̰i kàrè, ɔwi ndɔrɔ lə-m tɔ. Go kullə-tɨ kɨ́ a rai lé, mꞌa kugə-si majɨ ya. Dḛ kàrè dꞌɔtɨ dꞌɔw tɔ. Ngà lokɨ kàdɨ̀ a̰ jam dɔ ɓe-tɨ, njèndɔr lé tḛḛ ɓəy rəmə, ingə dow-je kɨ́ rangɨ ɓəy rəm, lokɨ kàdɨ̀ a̰ mbɔ́ ɓe-tɨ rəmə, ingə dow-je kɨ́ rangɨ pandangɨ lo-tɨ lé ya ɓəy. Dowbé-je kin kàrè idə-dé panè: Ɔwi ndɔrɔ lə-m go madɨ-si-je-tɨ tɔ. Lokɨ kàdɨ̀ ra bin̰ə-je bole asɨ lé, njèndɔr lé təl tḛḛ ndaa-tɨ ɓəy rəmə, ingə dow-je kɨ́ rangɨ ya ɓəy. Beɓa ḛ dəjɨ-dé panè: Kdɔ ri ɓá a̰i lo-tɨ kin kɨ̀ ndɔge nṵ kare bè wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Dow un-ji kullə-tɨ al. Beɓa njèndɔr lé təl ilə-dé-tɨ panè: Kinə tò bè rəmə ɔti ɔwi ꞌrai kullə ndɔrɔ lə-m tɔ. Lokɨ kàdɨ̀ ur rəmə, njèndɔr nduu lé idə njèkoo go né-je liə panè: ꞌƁa njéra kullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ lə-m lé, ə adɨ-dé nékugə dɔji-dé. ꞌUlə gin-é dɔ dḛ kɨ́ dꞌɔw gogɨ nè-tɨ ɓá ꞌtḛḛ-né dɔ dḛ kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ ndɔge-tɨ. Dḛ kɨ́ dꞌɔw ndɔrɔ kɨ̀ kàdɨ̀ ra bin̰ə-je bole lé, ꞌree rəmə dꞌingə nékugə dɔji-dé asɨ kəm kullə kɨ́ dow ra ndɔ káre lé. 10 Ngà lokɨ dḛ kɨ́ dꞌɔw ndɔrɔ kɨ̀ ndɔge ratɨ ꞌree lé, ꞌgɨr ꞌpanè dḛ rəmə, dꞌa kingə n̰a̰ kitə dḛ kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ kàdɨ̀ ra bin̰ə-je bole lé ngá; ya rəmə njèkugə-dé lé, adɨ-dé là asɨ-na̰ kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌɔw ndɔrɔ gogɨ nè lé bè tɔ. 11 Beɓa lokɨ dḛ ꞌtaa là lé rəmə, ꞌpa ta kɨ́ majɨ al dɔ njèkun-dé kullə-tɨ lé, 12 ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá dḛ kɨ́ ꞌree gogɨ, ꞌra kullə kàdɨ̀ káre ya par rəmə ꞌugə-dé asɨ sə-ji jḛ kɨ́ jꞌree kɨ̀ ndɔge nṵ, adɨ jꞌɔɔ rɔgɨ-rɔgɨ rəm, kàdɨ̀ kàrè nətɨ-ji kərɨm-kərɨm kinlé wa? 13 Beɓa njèndɔr lé təl ilə dow kɨ́ káre dan-dé-tɨ panè: Nam-m, mꞌra sə-i ndangɨ al. Lé jꞌadɨ ta-ji asɨ-na̰ kdɔ kadɨ lokɨ ꞌra kullə, ndɔ káre lé, mꞌa kadɨ-i là kɨ́ asɨ kəm kullə kɨ́ ndɔ káre ya al wa? 14 Yən, ꞌtaa nékugə dɔji-i ə ꞌɔtɨ ꞌɔw lo lə-i. Ə njèree kullə-tɨ gogɨ nè lé to ma̰ ya mꞌndigɨ kadɨ-é nékugə dɔji lé asɨ sə-i. 15 Nékingə-m lé, to tó-é kadɨ mꞌra-né né kɨ́ mḛḛ-m ndigɨ al wa? To kɨ́ mꞌto dow kɨ́ majɨ kinlé nəl-i al wa? 16  20:16 Mat 19:30; Mar 10:31; Luk 13:30Jeju təl ilə dɔ gosta-tɨ kinlé panè: Bè ya tɔ, dḛ kɨ́ gogɨ dꞌa təl dḛ kɨ́ kete ə dḛ kɨ́ kete dꞌa təl dḛ kɨ́ gogɨ tɔ.
Nja mutə kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mar 10:32-34; Luk 18:31-34
17 Lokɨ Jeju isɨ ɔw Jorijalḛm lé, ḛ ɔr njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo ngərəngɨ pa sə-dé ta taá-taá dɔ rəbɨ-tɨ panè: 18 «Yən, kɔw kɨ́ jꞌisi jꞌɔwi Jorijalḛm kinlé, dꞌa kilə Ngon lə dow ji njékun dɔ njégugné-je-tɨ lə Lubə, kɨ̀ ji njéndó dow-je ndukun-je-tɨ, kadɨ ꞌgangɨ ta koy dɔ-é-tɨ. 19 Dḛ dꞌa kilə-é ji dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kadɨ ꞌsɔkɨ-é rəm, kadɨ ꞌtində-é kɨ̀ ndəy marɔw ɓá dꞌa ɓə-é kagdəsɨ-tɨ, rəmə à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ ndɔ-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə go-tɨ.»
Nédəjɨ lə ne Jebede
Mar 10:35-45; Luk 22:24-47
20 Kɔ̰ ngan lə Jebede ree kɨ̀ ngan-é-je rɔ Jeju-tɨ ə səbɨ takəm-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ kdɔ dəjɨ-é né. 21 Beɓa Jeju dəjɨ-é panè: I ꞌge ri wa? Ḛ panè: Un ndu kdɔ kadɨ ngan-m-je kɨ́ joo kinlé, ḛ kɨ́ káre isɨ dɔ jikɔl-i-tɨ ə kɨ́ káre isɨ dɔ jigəl-i-tɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə-i. 22 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i lé, ꞌgəi né kɨ́ ꞌdəji lé al. A kasi kingəi kɔ̰̀ kɨ́ mꞌa kingə lé kàrè wa? Beɓa dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Oiyo, jꞌa kasɨ kare. 23 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Tɔgrɔ, kɔ̰̀ lə-m ə a kingəi, ngà ta lə kisɨ dɔ jikɔl-m-tɨ kɨ̀ dɔ jigəl-m-tɨ lé, to ma̰ ɓá mꞌa kadɨ al, ngà to Bɔbɨ-m ɓá à kadɨ dow-je kɨ́ ḛ ra go-é kete kdɔ-dé. 24 Lokɨ ndəgɨ njéndó né-je kɨ́ dɔgɨ dꞌoo ta kin bè lé, wɔngɨ ra-dé dɔ ngankɔ̰-na̰-je-tɨ kɨ́ joo kinlé. 25  20:25 Luk 22:25,26Beɓa Jeju ɓa-dé lay rɔ-é-tɨ idə-dé panè: Sə̰i ꞌgəi kɨ́ njékɔ̰ɓe dɔ gin dow-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, dꞌulə kəm dow-je ndoo n̰a̰ rəm, ɓá dow-je kɨ́ boy-boy kàrè, dꞌɔ̰̀ ɓe dɔ dow-je-tɨ lé kɨ́ go lo njètɔgɨ-tɨ tɔ. 26  20:26 Mat 23:11; Mar 9:35; Luk 22:26Ngà sə̰i lé, kɔ̰̀-na̰ kɨ́ bè kin à goto dan-si-tɨ. Adɨ dow kɨ́ ndigɨ kadɨ nꞌto ꞌboy dan-si-tɨ lé, kadɨ təl rɔ-é ngonnjèkullə-tɨ lə-si. 27 Rəm ɓá dow kɨ́ ndigɨ kadɨ nꞌto kɨ́ dɔsa̰y dan-si-tɨ lé, kadɨ təl rɔ-é ɓə-tɨ lə-si tɔ. 28 Bè ya tɔ, Ngon lə dow lé, ree kadɨ dow-je ꞌra kullə dꞌadɨ-é al, ngà ḛ ɓá ree kdɔ ra kullə kadɨ dow-je rəm, ɓá kdɔ kadɨ rɔ-é gangɨ-né dɔ kosɨ dow-je rəm tɔ.
Jeju adɨ njékəmtɔ-je joo dꞌoo lo
Mar 10:46-52; Luk 18:35-43
29 Lokɨ Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je ꞌtḛḛ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Jeriko kɨ ndaa-tɨ lé, kosɨ dow-je n̰a̰ ya dꞌun go Jeju. 30 Ə njékəmtɔ-je joo dꞌisɨ ngangɨ rəbɨ-tɨ ɓá dꞌoo kɨ́ Jeju isɨ dəə lé, dꞌilə bɔbɨ ndi-dé nangɨ ꞌnɔ̰ ꞌpanè: «ꞌƁaɓe, ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-ji!» 31 Rəmə kosɨ dow-je ꞌndángɨ-dé kadɨ dꞌutɨ ta-dé, ngà dḛ dꞌilə bɔbɨ ndi-dé nangɨ ꞌnɔ̰ dꞌitə kɨ́ kete lé ɓəy panè: «ꞌƁaɓe, ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-ji ɓoo.» 32 Beɓa Jeju təl a̰ nangɨ ɓa-dé, ə dəjɨ-dé panè: «Ri ɓá ꞌndigi kadɨ mꞌra mꞌadɨ-si wa?» 33 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «ꞌƁaɓe, jꞌndigɨ kadɨ kəm-ji ya ꞌadɨ oo lo.» 34 Beɓa ta ɔ̰̀ mḛḛ Jeju n̰a̰ kdɔ ta lə-dé adɨ ɔdɨ rɔ kəm-dé lé rəmə, tajinatɨ nè ya kəm-dé oo lo ə dꞌun go-é.

*20:1 20:1 Dɔnangɨ Israyel-tɨ, kɨ̀ ɓe-je-tɨ kɨ́ ná̰-je lé dow-je ꞌndɔr nduu kɨ́ ndɔr, ɓɨ ubə wale kare tana̰ kɨ̀ ɓe lə-ji nè kin al.

20:16 20:16 Mat 19:30; Mar 10:31; Luk 13:30

20:25 20:25 Luk 22:25,26

20:26 20:26 Mat 23:11; Mar 9:35; Luk 22:26