21
Kɔw Jeju mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Mar 11:1-10; Luk 19:28-44; Ja̰ 12:12-19; Eja 12:6
Lokɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ, ɓá ꞌree ꞌtḛḛ ngɔsi kɨ̀ ɓe kɨ́ Betpaje kɨ́ tò kàdɨ̀ mbal ka̰ kagɨ Olibiye-je-tɨ rəmə, Jeju ulə njéndó né-je liə joo panè: «Ɔwi mḛḛ ngonɓe-tɨ kɨ́ tò nɔ̰̀-si-tɨ kin, rəmə tajinatɨ nè ya a kingəi ngon koro kɨ̀ kɔ̰-é, kɨ́ ꞌtɔ́-é nangɨ. Lokɨ ingəi-dé lé, ꞌtuti-dé, ə ꞌreei sə-dé adi-mi. Ngà kinə dow dəjɨ-si ta dɔ-tɨ lé, idəi-é ꞌpainè: “ꞌƁaɓe ɓá ge-dé.” Rəmə lo-é-tɨ nè ya, à kin̰ə-dé kadɨ ꞌreei sə-dé.» Né-je kinlé ra-né bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa lé, né-é ra-né né. Ḛ panè:
«Idəi ngonmandɨ* 21:5 Ngonmandɨ kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. Jkr 9:9 kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ ꞌpainè:
ꞌOo! Ngar lə-i isɨ ree rɔ-i-tɨ! To dow kɨ́ sɔl lɔm-lɔm!
Ə isɨ dɔ kɔ̰ koro-tɨ! Isɨ dɔ ngon koro-tɨ kɨ́ to ngon nékal 21:5 Eja 62:11; Jkr 9:9
Njéndó né-je dꞌɔw ə ꞌra go ta-tɨ kɨ́ Jeju idə-dé lé, adɨ ꞌree kɨ̀ kɔ̰ koro kɨ̀ ngon-é lé, ꞌlabɨ kubɨ-je lə-dé gidɨ-dé-tɨ, ɓá Jeju al isɨ dɔ-tɨ. Kosɨ dow-je n̰a̰ ya ꞌlabɨ kubɨ-je lə-dé dɔ rəbɨ-tɨ, dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌtə́tɨ balkəm kagɨ-je ꞌlabɨ dɔ rəbɨ-tɨ tɔ. Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌnjiyə nɔ̰̀-é-tɨ kɨ̀ dḛ kɨ́ ꞌnjiyə go-é-tɨ ꞌtur kəə boy-boy ꞌpanè:
«Kɔsgajɨ kɨ dɔ ngonka Dabidɨ-tɨ!
Kadɨ Lubə tɔr ndi-é dɔ dow-tɨ kɨ́ njèree kɨ̀ ri ꞌƁaɓe!
Kɔsgajɨ tò dɔ Lubə-tɨ kɨ́ taá nṵ! 21:9 Pa 118:25-26»
10 Lokɨ Jeju ɔw tḛḛ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, dow mḛḛ ɓe-je dꞌa̰y ngɔdɨ dɔ-na̰-tɨ wur-wur, ꞌdəjɨ-na̰ ta ꞌpanè: «To ná̰ ɓá ɔw ree wa?» 11 Rəmə kosɨ dow-je kɨ́ dꞌɔw siə dꞌilə-dé-tɨ ꞌpanè: «To Jeju kɨ́ Najarɛtɨ kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ, njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ.»
Jeju tubə njéragatɨ-je takəy-tɨ lə Lubə
Mar 11:15-19; Luk 19:45-48; Ja̰ 2:13-17
12 Jeju ɔw takəy-tɨ lə Lubə tubə njéragatɨ-je kɨ̀ njéndogɨ né-je lay. Ḛ titə tablə-je lə njémbəl-na̰ là-je kɨ̀ kagɨ kisɨ-je lə njéragatɨ də-je tilə. 13 Beɓa Jeju idə-dé panè: «ꞌNdàngɨ ꞌpanè:
“Kəy lə-m lé, dꞌa ɓa-é kəy pa ta kɨ̀ Lubə!
Ngà sə̰i adi təl to kəy kisɨ njéɓogɨ-je!”»§ 21:13 Eja 56:7; Jer 7:11
14 Lo-é-tɨ kinlé, njékəmtɔ-je, kɨ̀ njémətɨ-je ꞌree rɔ Jeju-tɨ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə ə ḛ adɨ njékəmtɔ-je dꞋoo lo rəm, adɨ njémətɨ-je Ꞌnjiyə rəm. 15 Beɓa wɔngɨ ra njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je, kdɔtalə né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ ɔr ndil dow-je kɨ́ Jeju ra rəm, wɔngɨ ra-dé kdɔtalə ngan-je kɨ́ ꞌtur kəə dɔ-é-tɨ, takəy-tɨ lə Lubə ꞌpanè: «Kɔsgajɨ tò dɔ ngonka Dabidɨ-tɨ.» 16 Beɓa dḛ ꞌpa kɨ̀ Jeju panè: «Ta kɨ́ ngan-je ꞌpa kinlé ꞌoo majɨ ya tá?» Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Oiyo, mꞌoo majɨ ya. Ngà ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa lé, sə̰i ꞌndói ooi nja káre al ya sar wa?» ꞌNdàngɨ-tɨ ꞌpanè:
«Ngan-je kɨ́ tɔgɨ, kɨ̀ dḛ kɨ́ ta mba-tɨ kàrè, i ꞌra mbing ꞌadɨ ꞌtɔ́y-i.* 21:16 Pa 8:3»
17 Go-tɨ, Jeju in̰ə-dé tḛḛ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ɔw tò Betani.
Jeju man kagɨ kote
Mar 11:12-14,20-26; Luk 13:6-9
18 Lo aa go-tɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ, lokɨ Jeju təl isɨ ree kɨ Jorijalḛm gogɨ ɓəy lé, ɓo ra-é. 19 Beɓa ḛ oo kote ngangɨ rəbɨ-tɨ ɓá tɔɔ ɔw gin-tɨ rəmə mbi-é ya par ɓá tò. Jeju panè: «ꞌA kandɨ gogɨ nda̰ al ya sar.» Rəmə tajinatɨ nè ya kote lé tutɨ kurum. 20 Lokɨ njéndó né-je dꞌoo kɨ́ kote lé tutɨ kurum rəmə ta igə-dé səl adɨ ꞌdəjɨ Jeju ꞌpanè: «Kay! Ban ə tajinatɨ nè ya kote lé tutɨ kurum wa?» 21  21:21 Mat 17:20; 1Kɔ 13:2Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə ɔwi kɨ̀ kadmḛḛ, ɓá kinə ꞌtadi al ya sar lé, né kɨ́ mꞌra kɨ̀ kote kin par ɓá a kasi rai al. Lé mbal kin ya kàrè, kinə idəi-é ꞌpainè: “ꞌƆtɨ kɨ rangɨ lo kin-tɨ, ə ꞌɔw ꞌusɨ dan babo-tɨ”, kàrè né-é à ra né ya tɔ. 22 Né lay kɨ́ a pai ta kɨ̀ Lubə dəji-é-né kɨ̀ kadmḛḛ lé, a kingəi ya.»
Ta dəjɨ kɨ́ dɔ tɔ́gɨ-tɨ kɨ́ Jeju ɔw-né
Mar 11:27-33; Luk 20:1-8
23 Lokɨ Jeju ɔw takəy-tɨ lə Lubə isɨ ndó né dow-je rəmə, njékun dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je ꞌree rɔ-é-tɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Ná̰ ɓá adɨ-i tarəbɨ ɓá ꞌra-né né-je kinlé wa? Ná̰ adɨ-i tɔ́gɨ ɓá ꞌra-né wa?» 24 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ma̰ kàrè mꞌa dəjɨ-si ta tɔ. Mꞌa dəjɨ-si ta káre ya par, ə́ kinə iləi-mi-tɨ rəmə, mꞌa kidə-si dow kɨ́ adɨ-m tɔ́gɨ mꞌra-né né-je kinlé tɔ.» 25 «Ná̰ ɓá ulə Ja̰ adɨ ra dow-je batḛm wa? To Lubə ɓá ulə-é əse to dow-je wa?» Ngà dḛ ꞌtəl ꞌnajɨ-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Kinə jꞌpainè: “To Lubə ɓá ulə-é” rəmə, ḛ à təl dəjɨ-ji panè: “Ngà kdɔ ri ɓá adi-é mḛḛ-si al wa?” 26 Ə kinə jꞌidəi-é jꞌpainè: “To dow-je ɓá dꞌulə-é” kàrè, à kḭ to ta dɔ-ji-tɨ, kdɔtalə kosɨ dow-je ꞌgə kɨ́ Ja̰ lé, to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ.» 27 Beɓa ꞌree dꞌidə Jeju ꞌpanè: «Jḛ jꞌgə al.» Jeju təl panè: «Majɨ, ma̰ ya kàrè, nda̰ bè ɓá mꞌa kidə-si dow kɨ́ adɨ-m tɔ́gɨ mꞌra-né né-je kinlé al tɔ.»
Gosta kɨ́ dɔ ngan-je-tɨ kɨ́ joo
28 Jeju təl idə-dé ɓəy panè: Ta ri ɓá sə̰i ꞌgɨri dɔ poy ta-tɨ kɨ́ mꞌa kɔr kin wa? Dingəm káre bè ɔw kɨ̀ ngan-je kɨ́ dingəm joo. Ḛ ɔw rɔ ḛ kɨ́ dɔsa̰y-tɨ idə-é panè: «Ngon-m, ɓone ɔw ꞌra kullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ lə-m adɨ-m.» 29 Ḛ idə-é panè: «Mꞌa kɔw al.» Ngà go-tɨ rəmə, tagɨr kɨ́ majɨ ree dɔ-é-tɨ, adɨ ḭ ɔw mḛḛ ndɔr nduu-tɨ lə bɔbɨ-é lé. 30 Bɔbɨ-é ɔw rɔ ngon-é-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo idə-é ko ta kɨ́ káre kin ya tɔ. Ḛ idə bɔbɨ-é panè: «Oiyo, bɔbɨ-m, mꞌa kɔw ya.» Ngà ḛ mbatɨ kɔw. 31 Dan ngan-je-tɨ kɨ́ joo kinlé, ḛ kɨ́ ra ɓá ra ndigɨ lə bɔbɨ-é lé wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Ḛ kɨ́ dɔsa̰y.» Beɓa Jeju təl idə-dé panè: Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ njétaalambo-je kɨ̀ kaya dené-je dꞌa tḛḛ nɔ̰̀-si-tɨ kete mḛḛ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə. 32  21:32 Luk 3:12; 7:29,30Kdɔtalə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm ree rɔ-si-tɨ, ɔjɨ-si rəbɨ né ra kɨ́ njururu kadɨ njiyəi-tɨ, rəmə sə̰i adi-é mḛḛ-si al. Ngà njétaalambo-je, kɨ̀ kaya dené-je ɓá dꞌadɨ-é mḛḛ-dé. Ngà sə̰i lé, ooi né kin kɨ̀ kəm-si bè ya kàrè, ꞌmbati kin̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ kdɔ kadɨ-é mḛḛ-si.
Gosta kɨ́ dɔ njérakullə ndɔr nduu-je-tɨ
Mar 12:1-12; Luk 20:9-19; Eja 5:1-7
33 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Ooi gosta kɨ́ rangɨ ɓəy ə́n. Dow káre bè uwə nduu, ɔr gali dɔ-tɨ, ra ɓe dɔ ər-tɨ kdɔ mbore-né man nduu lé rəm, ur pal ngəm lo titɨ, ɓəy ɓá adɨ njérakullə-é-je dꞌuwə siə dɔ-é kadɨ ꞌra kullə dɔ-tɨ, ə ɔtɨ ɔw mba. 34 Lokɨ na̰y kijə kandɨ nduu asɨ ngá lé, ḛ ulə ngannjékullə-je liə rɔ njéndɔr nduu-je-tɨ lé, kadɨ ꞌtaa kɨ́ ꞌliə ꞌree-né dꞌadɨ-é. 35 Ngà njérakullə ndɔr nduu-je dꞌuwə ngannjékullə-je lé, ə ꞌtində káre mbukɨ-mbukɨ, ꞌtɔl ḛ kɨ́ káre ə ꞌtilə ḛ kɨ́ káre kɨ̀ ər ꞌtɔl-é. 36 Beɓa ꞌɓa njèndɔr nduu lé, təl ulə dḛ kɨ́ rangɨ kɨ́ kɔr-dé itə dḛ kɨ́ kete lé ɓəy. Rəmə ko né kɨ́ ꞌra kɨ̀ dḛ kɨ́ kete lé ya ꞌtəl ꞌra sə-dé tɔ. 37 Ta tɔl ta-é-tɨ rəmə, ulə ngon-é ya rɔ-dé-tɨ, ə gɨr panè: «To ngon-m adɨ dꞌa ɓəl gidɨ-é.» 38 Ngà lokɨ njérakullə ndɔr nduu-je dꞌoo ngon-é lé isɨ ree rəmə dꞌidə-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Ooi ngon-é kɨ́ ndɔ-é à to njènéndubə lé ə́ ɔw ree ɔngɨ! ꞌReei adɨ jꞌtɔli-é kadɨ néndubə liə təl to kɨ́ ꞌlə-ji.» 39 Beɓa dꞌuwə-é tḛḛ siə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ kɨ ndaa-tɨ ə ꞌtɔl-é. 40 Beɓa Jeju dəjɨ-dé panè: Lokɨ ꞌɓa njèndɔr nduu à ree lé, ri ɓá à ra kɨ̀ njérakullə ndɔr nduu-je kinlé wa? 41 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: À tɔl njémḛḛndul-je kanlé tɔl kɨ́ tò kəmtondoo n̰a̰. Ngá ɓá à təl kɔy dḛ kɨ́ rangɨ kɨ́ dꞌa kadɨ-é kandɨ nduu lé, kɨ̀ dɔ na̰y-é na̰y-é kdɔ kində-dé ta-tɨ. 42 Ɓəy ɓá Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i ꞌndói ta kinlé mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay nja káre ooi al ya sar wa? ꞌNdàngɨ-tɨ ꞌpanè:
«Ər kɨ́ njékində kəy-je dꞌilə pɨrɨngɨ kɔgɨ lé, ɓá təl to ər kɨ́ majɨ kɨ́ sul kəy-tɨ.»
Né kinlé to kullə ra ꞌƁaɓe. Ngà kɨ rɔ-ji-tɨ rəmə, to nékɔjɨ 21:42 Pa 118:22-23.
43 Gin-é kin ɓá Jeju idə-dé-né panè: Lubə à taa kɔ̰ɓe liə ji-si-tɨ, kdɔ təl-né kadɨ gin dow-je kɨ́ rangɨ, kɨ́ dꞌa ra kullə-é majɨ. 44 Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ tḛḛ usɨ dɔ ər-é-tɨ kinlé, rɔ-é à tə́tɨ ɗɛkɨ-ɗɛkɨ rəm, ɓá dow kɨ́ ər kinlé usɨ dɔ-é-tɨ kàrè à lər-é lər-lər rəm tɔ. 45 Lokɨ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ̀ Parisi-je dꞌoo gosta kɨ́ Jeju pa kinlé bè rəmə, dḛ ꞌgə kɨ́ ḛ pa ta kinlé sɔbɨ-né dɔ-dé. 46 Beɓa dḛ ꞌsangɨ kəm rəbɨ-je kdɔ kuwə Jeju, ya ngà dḛ ꞌɓəl kosɨ dow-je kɨ́ ꞌgə-é majɨ kɨ́ ḛ to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ.

*21:5 21:5 Ngonmandɨ kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. Jkr 9:9

21:5 21:5 Eja 62:11; Jkr 9:9

21:9 21:9 Pa 118:25-26

§21:13 21:13 Eja 56:7; Jer 7:11

*21:16 21:16 Pa 8:3

21:21 21:21 Mat 17:20; 1Kɔ 13:2

21:32 21:32 Luk 3:12; 7:29,30

21:42 21:42 Pa 118:22-23