22
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso taana̰-tɨ
Luk 14:16-24
Jeju un gosta kɨ́ rangɨ ya ɓəy pa-né ta kɨ̀ dow-je panè: Kɔ̰ɓe kɨ́ dɔra̰-tɨ tò titɨ-na̰ kɨ̀ ta lə ngar kɨ́ ra nékuso n̰a̰ kdɔ taana̰ lə ngon-é bè. Ngar lé ulə ngannjékullə-je go dow-je-tɨ kɨ́ ꞌɓa-dé kdɔ nékuso kɨ́ lo taana̰-tɨ lé. Ngà dowbé-je lé ꞌmbatɨ ree. Ḛ təl ulə ngannjékullə-je kɨ́ rangɨ ya ɓəy panè: Ɔwi idəi dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso kɨ́ lo taana̰-tɨ lé ꞌpainè: «Mꞌɔsɨ dɔ nja né-je natɨ lay ngá. Mꞌtɔl mangɨ-je lə-m, kɨ̀ nékul-je lə-m kɨ́ rɔ-dé tò mbul-mbul, adɨ nékuso tò nangɨ lay ngá, ə́ ꞌreei kdɔ nékuso kɨ́ lo taana̰-tɨ lé.» Bè ya kàrè, usɨ-dé dɔ ɓa-tɨ kɨ́ ꞌɓa-dé lé al, adɨ ná̰-ná̰ ya ɔw lo liə kɨ́ mḛḛ ndigɨ. Dḛ kɨ́ ná̰-je dꞌɔw ndɔrɔ lə-dé ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je dꞌɔw lo ra gatɨ-je-tɨ. Ə ndəgɨ-dé-je tɔ rəmə, dꞌuwə ngannjékullə-je lé dꞌulə kəm-dé ndoo ɓəy ɓá ꞌtɔl-dé dɔ-tɨ. Né kin ra adɨ wɔngɨ ra ngar lé n̰a̰. Beɓa ulə njérɔ-je liə, adɨ dꞌɔw ꞌtɔl dowbé-je kinlé rəm, ɓá ꞌró ɓebo lə-dé rúkɨ-rúkɨ dɔ-tɨ rəm. Go-tɨ, təl idə ngannjékullə-je liə panè: Nékuso tò ngɔsi. Ngà dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo taana̰-tɨ lé ɓá ꞌto dow-je kɨ́ ꞌtuwə ree al. Ə́ ɔti ɔwi tagajɨ rəbɨ-je-tɨ, ꞌɓai dow-je lay ya kɨ́ a kingəi-dé, kdɔ kadɨ ꞌree lo nékuso-tɨ kɨ́ lo taana̰-tɨ lé. 10 Beɓa ngannjékullə-je lé dꞌɔtɨ dꞌɔw ta gajɨ rəbɨ-je-tɨ ə ꞌɓa dow-je lay ya kɨ́ dꞌingə-dé, njémḛḛndul-je, kɨ̀ njémḛḛmajɨ-je, ꞌree sə-dé adɨ dow-je ꞌrusɨ mḛḛ kəy nékuso kɨ́ lo taana̰-tɨ lé njḭ-njḭ. 11 Ngà lokɨ ngar ree andɨ mḛḛ kəy-tɨ kdɔ koo dow-je kɨ́ ꞌree lo nékuso-tɨ kɨ́ lo taana̰-tɨ lé rəmə, kəm-é usɨ dɔ dingəm-tɨ káre kɨ́ isɨ lo nékuso-tɨ kɨ́ lo taana̰-tɨ kɨ̀ kubɨ-é rɔ-é-tɨ al. 12 Beɓa ngar lé dəjɨ-é panè: Nam-m, ban ɓá ꞌree lo kin-tɨ nal kulə kubɨ-é rɔ-i-tɨ wa? Ngà dingəm lé tḛḛ ta-é ilə-é-tɨ al. 13  22:13 Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28Beɓa ngar idə ngannjékullə-je liə panè: Ɔti uwəi dow kin ꞌtɔ́i ji-é-je kɨ̀ nja-é-je njim-njim ə iləi-é ndaga lo-tɨ kɨ́ ndul ndḭ-ndḭ. Ḛ ɓá to lo kɨ́ à nɔ̰-tɨ rəm, à kuso ngangɨ-é titɨ məgəgə-məgəgə rəm. 14 Bè ya tɔ, dḛ kɨ́ Lubə ꞌɓa-dé lé, kɔr-dé n̰a̰. Ngà dḛ kɨ́ ḛ mbətɨ-dé ɓá ꞌto kɨ́ ndḛ bè.
Lambo lə Sejar
Mar 12:13-17; Luk 20:20-26
15 Parisi-je dꞌɔw dꞌɔjɨ-na̰ ta kdɔ sangɨ kəm rəbɨ kuwə Jeju kɨ̀ ta kɨ́ ta-é-tɨ. 16 Beɓa dꞌulə njéndó né-je lə-dé rəm, ɓá kutɨ dow-je lə Erodɨ rɔ Jeju-tɨ kadɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Njèndó dow-je né, jꞌgə kɨ́ i lé ꞌto njèpata kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, i ꞌisɨ ꞌɔjɨ dow-je rəbɨ lə Lubə kɔjɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá i lé ꞌɓəl kəm dow al rəm, kdɔ i ꞌoo majɨ lə dow kɨ́ taga nè kin al. 17 Ə́n ə́ idə-ji tagɨr lə-i kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kin adɨ jꞌoo: «To tó-é kadɨ dow ugə lambo lə ngar Sejar əse to tó-é al wa?» 18 Ngà Jeju gə tagɨr kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ adɨ idə-dé panè: «Sə̰i njékədkəm dow-je kanlé! Kdɔ ri ɓá ꞌsangi kadɨ ooi ta kɨ́ mḛḛ-m-tɨ wa? 19 Ɔji-mi là kɨ́ dow-je dꞌisɨ dꞌugə-né lambo lé adi-mi mꞌoo.» Beɓa dḛ dꞌun ka̰ là dꞌɔjɨ-é. Ngá ɓá ḛ dəjɨ-dé panè: 20 «To dɔ ná̰ kɨ̀ ri ná̰ ɓá tò-tɨ wa?» 21 Rəmə dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «To dɔ Sejar kɨ̀ ri-é.» Ngá ɓá ḛ təl idə-dé panè: «Né lə Sejar ə adi Sejar, ngà né lə Lubə rəmə adi Lubə tɔ.» 22 Ta kɨ́ Jeju ilə-dé-tɨ lé ɔr ndil-dé adɨ dꞌin̰ə-é dꞌɔw lo lə-dé.
Ta kɨ́ dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ-tɨ
Mar 12:18-27; Luk 20:27-38
23  22:23 Knj 23:8Rəmə mḛḛ ndɔ-é-tɨ kin ya, Sadusi-je kɨ́ ꞌto njépanè tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ goto lé ꞌree rɔ Jeju-tɨ ə ꞌdəjɨ-é ta ꞌpanè: 24 Njèndó dow-je né, ta kɨ́ Moiyijɨ pa ə́n: Kinə dow taa dené ɓá ojɨ siə ngon al ɓəy ya ə oy rəmə, kadɨ ngonkɔ̰-é taa dené ndubə lé, ində-né ko-é* 22:24 Det 25:5. 25 Ngà kinə ngankɔ̰-na̰-je siri dan-ji-tɨ nè je bè, ɓá ḛ kɨ́ dɔsa̰y taa dené ə́ ojɨ siə ngon al ɓəy ya ə oy in̰ə dené lé adɨ ngonkɔ̰-é. 26 Ḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo lé kàrè bè ya rəm, ɓá njèkungɨ-dé-tɨ mutə kàrè bè ya sar ngankɔ̰-na̰-je kɨ́ siri dꞌoy-né lay, 27 ɓá dené-é lé kàrè oy-né go-dé-tɨ tɔ. 28 Ndɔ kɨ́ dow-je dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé se, dené kinlé à to ne ná̰ dan-dé-tɨ kɨ́ siri kinlé wa? Kdɔtalə dḛ ꞌtaa-é ya lay. 29 Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Sə̰i uri wale, kdɔ sə̰i ꞌgəi mḛḛ ta kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé al rəm, ɓá ꞌgəi tɔ́gɨ Lubə al rəm. 30 Kdɔtalə ndɔ kɨ́ dow-je dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, taana̰ à goto. Dow-je dꞌa kisɨ titɨ-na̰ kɨ́ malayka-je dꞌisɨ-né dɔra̰-tɨ kin bè. 31 Ta kɨ́ Lubə pa sə-si mḛḛ mbete-tɨ liə sɔbɨ-né dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, sə̰i ꞌndói nja káre ooi al wa? Lubə pa mḛḛ mbete-tɨ liə panè: 32 “Mꞌto Lubə lə Abrakam, mꞌto Lubə lə Isakɨ kɨ̀ Lubə lə Jakobɨ. Adɨ Lubə lé, to Lubə lə dow-je kɨ́ dꞌoy al, ngà to Lubə lə dow-je kɨ́ dꞌisɨ kəm 22:32 Kaglo-tɨ kɨ́ Lubə pa-nè ta kɨ̀ Moiyijɨ ɓa-né ri Abrakam, kɨ̀ Isakɨ, kɨ̀ Jakobɨ kinlé dḛ dꞌoy kete low ngá (Tḛt 3:6, 15). .”» 33 Kosɨ dow-je kɨ́ dꞌoo néndó lə Jeju lé, néndó liə ɔr ndil-dé n̰a̰.
Ta lə ndukun kɨ́ boy itə madɨ-é-je
Mar 12:28-34; Luk 10:25-37
34 Lokɨ Parisi-je dꞌoo kɨ́ Jeju uwə ta Sadusi-je lé, dḛ ꞌkəw-na̰ 35 rəmə dow káre dan-dé-tɨ kɨ́ to njèndó dow-je ndukun, ndigɨ koo ta kɨ́ mḛḛ Jeju-tɨ adɨ dəjɨ-é panè: 36 Njèndó dow-je né: Dan ndukun-je-tɨ lé, ḛ kɨ́ rá ɓá to kɨ́ boy itə madɨ-é-je wa? 37 Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: ꞌA ndigɨ ꞌƁaɓe Lubə lə-i kɨ̀ mḛḛ-i kɨ́ káre-rè, kɨ̀ ndil-i lay, ɓá kɨ̀ tagɨr lə-i lay rəm tɔ 22:37 Det 6:5. 38 Ḛ ɓá to ndukun kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ boy itə madɨ-é-je lay. 39 Ndukun kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kɨ́ tana̰ siə bè tɔ ə́n: ꞌA ndigɨ dow madɨ-i tana̰ kɨ̀ rɔ-i bè§ 22:39 Mbl 19:18. 40  22:40 Luk 10:25-28Ndukun-je lə Moiyijɨ lay rəm, ɓá néndó-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lay kin ya ꞌtò gin tɔ́gɨ-tɨ lə ndukun-je kɨ́ joo kinlé.
Ta lə Kristɨ kɨ̀ Dabidɨ
Mar 12:35-37; Luk 20:41-44
41 Lokɨ Parisi-je ꞌkəw-na̰ lé, Jeju dəjɨ ta panè: 42 Ta ri ɓá ꞌgɨri dɔ Kristɨ-tɨ lé wa? Kristɨ to ngonka ná̰ wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: To ngonka Dabidɨ. 43 Beɓa Jeju dəjɨ-dé ɓəy panè: Ngà ra ban ɓəy ɓá Ndil Lubə ra kullə mḛḛ Dabidɨ-tɨ adɨ ḛ kàrè ɓa-é ꞌƁaɓe ɓəy wa? Kdɔtalə Dabidɨ ya panè:
44 ꞌƁaɓe Lubə idə ꞌƁaɓe lə-m panè:
ꞌRee isɨ dɔ jikɔl-m-tɨ, sar kadɨ mꞌtəl njéba-je lə-i gin tɔ́gɨ-i-tɨ.* 22:44 Pa-je 110:1
45 Ngà kɨ́ Dabidɨ ɓa Kristɨ ꞌƁaɓe lé, Kristɨ à to ngonka Dabidɨ ban ɓəy wa? 46 Lo-é-tɨ kinlé, dow kɨ́ dan-dé-tɨ kɨ́ asɨ kilə ta Jeju-tɨ goto. Beɓa kḭ dɔ gangɨ ndɔ-é-je-tɨ kinlé, dow kɨ́ ɓo dəjɨ ta Jeju ra-é ya goto ngá.

22:13 22:13 Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28

22:23 22:23 Knj 23:8

*22:24 22:24 Det 25:5

22:32 22:32 Kaglo-tɨ kɨ́ Lubə pa-nè ta kɨ̀ Moiyijɨ ɓa-né ri Abrakam, kɨ̀ Isakɨ, kɨ̀ Jakobɨ kinlé dḛ dꞌoy kete low ngá (Tḛt 3:6, 15).

22:37 22:37 Det 6:5

§22:39 22:39 Mbl 19:18

22:40 22:40 Luk 10:25-28

*22:44 22:44 Pa-je 110:1