23
Ta lə Jeju kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je lə Lubə kɨ̀ Parisi-je
Mar 12:38-39
Beɓa Jeju idə kosɨ dow-je, dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə panè:
Ndukun-je kɨ́ Lubə adɨ Moiyijɨ ndàngɨ lé, njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ Parisi-je ɓá ꞌto njékɔr mḛḛ-é kadɨ dow-je. To tó-é kadɨ ooi ta lə-dé, kadɨ ꞌrai tó mindɨ-dé-tɨ berere-berere. Ngà ndajɨ ɓá ꞌndaji kullə ra-dé al, kdɔtalə né kɨ́ dꞌisɨ ꞌndó dow-je lé, dḛ ꞌtəl rɔ-dé go-tɨ al. Dḛ lé, né-je kɨ́ ɔy kɨ́ lo kutɨ-é nga̰ ya ꞌtɔ́ ꞌtində dɔ dow-je-tɨ, ngà dḛ rəmə ngon ji-dé ya kàrè ꞌndigɨ kulə gətɨ-né sə-dé al. 23:5 Mat 6:1Né lay kɨ́ dḛ ꞌra lé, ꞌra kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo-dé-né. Beɓa dḛ ꞌtɔ́ ndukun-je lə Lubə ngan ku né-je-tɨ, ɓá ꞌtɔ́ ta bagɨ-dé-je-tɨ, kɨ̀ natɨ nɔ̰̀-dé-je-tɨ, dꞌu kubɨ-je lə-dé dꞌadɨ boy yul-yul, dꞌɔsɨ kulə sul-é-je-tɨ dꞌadɨ ngal puu-puu.* 23:5 Njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je lé, ꞌra né-je kin bè kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo titɨ-na̰ né kɨ́ dḛ ɓá dꞌun rɔ-dé dꞌadɨ Lubə ngay dꞌitə ndəgɨ dow-je bè. Dḛ ꞌsangɨ lokisɨ kɨ́ kete nɔ̰̀ dow-je-tɨ lo nékuso ra na̰y-je-tɨ rəm, ꞌndigɨ lokisɨ kɨ́ kete mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ rəm, ꞌndigɨ kadɨ dow-je ꞌra-dé lapiya kunta-na̰ lokosɨ-je-tɨ rəm, ɓá ꞌndigɨ kadɨ dow-je ꞌɓa-dé njéndó dow-je né tɔ. Ngà sə̰i lé, adi dow-je ꞌɓa-si njéndó dow-je né al, kdɔtalə njèndó-si né, ḛ káre-rè bè, ngà sə̰i lé, ꞌtoi ngankɔ̰-na̰-je lay. ꞌƁai dow kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè bɔbɨ-si al, kdɔtalə Bɔbɨ-si ra káre-rè, adɨ to njèkisɨ dɔra̰-tɨ. 10 Adi dow ɓa-si njékun dɔ-je al, kdɔtalə Kristɨ 23:10 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé, ḛ ya kɨ̀ kár-é to njèkun dɔ-si. 11  23:11 Mat 20:26,27; Mar 9:35; 10:43,44; Luk 22:26Dow kɨ́ to ꞌboy dan-si-tɨ lé, à to ngonnjèkullə lə-si. 12  23:12 Luk 14:11; 18:14Dow kɨ́ ɔjɨ rɔ-é lé, dꞌa kulə dɔ-é kɨ nangɨ, ngà dow kɨ́ sɔl dɔ-é ɓá dꞌa kitə dɔ-é kɨ taá tɔ.
Ta lə tujɨ kɨ́ à kusɨ dɔ Parisi-je-tɨ kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je
Mar 12:40; Luk 11:39-52; 20:47
13 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je! Kdɔtalə sə̰i uti tarəbɨ kandɨ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ dɔ dow-je-tɨ. Sə̰i ya kàrè ɔwi-tɨ al rəm, ɓá dow-je kɨ́ ꞌndigɨ kɔw-tɨ kàrè, sə̰i ɔgi-dé rəm.
14 [Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je! Kdɔtalə sə̰i ꞌkəəi né-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə njéngɔwkoy-je kər-kər ə ꞌpai ta kɨ̀ Lubə adi ngal n̰a̰-n̰a̰ kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo-si-né. Beɓa ta kɨ́ gangɨ kɨ́ nga̰ n̰a̰ ya à ree dɔ-si-tɨ.] 23:14 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
15 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je. Kdɔtalə sə̰i asi lo-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè, kɨ̀ dan babo-je nakɨ-nakɨ kdɔ kadɨ ingəi dow kɨ́ a təli-é jipɨ-tɨ. Ngà lokɨ ingəi-é adi təl jipɨ ngá rəmə, adi dowbé təl to dow kɨ́ tuwə kɔw dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ tɔ̀y-si nja joo ɓəy!
16 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njékəmtɔ-je kɨ́ njékɔr nɔ̰̀ dow-je. Sə̰i lé ꞌpainè: Kinə dow ubɨ rɔ-é kɨ̀ kəy lə Lubə, ɓá ra né-é al kàrè to kare. Ngà kinə dow ubɨ rɔ-é kɨ̀ lɔr kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə rəmə, kadɨ dowbé ra né-é lé ya ɓane. 17 Sə̰i mbə́ dow-je kɨ́ njékəmtɔ-je kan! Né kɨ́ ra ɓá boy n̰a̰ wa? Lɔr ɓá boy n̰a̰ əse kəy lə Lubə kɨ́ njètəl lɔr né kɨ́ aa njay-tɨ ɓá boy n̰a̰ wa? 18 Sə̰i ꞌpai ɓəy ꞌpainè: Kinə dow ubɨ rɔ-é kɨ̀ logugɨ né lə Lubə, ɓá ra né-é al kàrè to kare. Ngà kinə dow ubɨ rɔ-é kɨ̀ kadkare kɨ́ to logugɨ né-tɨ lə Lubə rəmə, kadɨ dowbé ra né-é lé ya ɓane. 19 Sə̰i njékəmtɔ-je kanlé! Né kɨ́ ra ɓá to né kɨ́ boy n̰a̰ wa? Kadkare ɓá boy n̰a̰ əse logugɨ né lə Lubə kɨ́ ra kadkare adɨ təl né kɨ́ aa njay ɓá boy n̰a̰ wa? 20 Yən, dow kɨ́ ubɨ rɔ-é kɨ̀ logugɨ né lə Lubə lé, ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ logugɨ né lə Lubə ya rəm, ɓá ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ né-je lay kɨ́ tò logugɨ né-tɨ lə Lubə lé rəm tɔ. 21 Dow kɨ́ ubɨ rɔ-é kɨ̀ kəy lə Lubə lé, ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ kəy lə Lubə ya rəm, ɓá ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ Lubə kɨ́ njèkisɨ mḛḛ kəy-tɨ lé rəm tɔ. 22  23:22 Mat 5:34Dow kɨ́ ubɨ rɔ-é kɨ̀ dɔra̰ lé, ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ kalikɔ̰ɓe lə Lubə rəm, ɓá ḛ ubɨ rɔ-é kɨ̀ Lubə kɨ́ njèkisɨ dɔ kalikɔ̰ɓe-tɨ lé rəm tɔ.
23 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je. Kdɔtalə sə̰i lé mbikam-je lə-si kɨ́ ətɨ majɨ-majɨ, kɨ̀ mbikamná̰y-je, kɨ̀ né ndɨr ná̰y-je kin kàrè, sə̰i ɔri káre dan kɨ́ dɔgɨ-tɨ adi Lubə. Rəmə né ra kɨ́ njururu, kɨ̀ koo kəmtondoo, kɨ̀ ka̰dɔndi-tɨ kɨ́ to né-je kɨ́ boy n̰a̰ mḛḛ ndukun-tɨ lé ɓá sə̰i ooi kɨ né al. Né-je kin ɓá lé à to kullə ra-si, ɓá ndəgɨ né-je kinlé kàrè, sə̰i a tusi kin̰əi al rəm tɔ. 24 Sə̰i njékəmtɔ-je kɨ́ njékɔr nɔ̰̀ dow-je kan! Sə̰i lé tò titɨ-na̰ né kɨ́ ngon kuu kɨ́ sḛ bè kin ɓá sə̰i ooi-é dan man ka̰y-si-tɨ adɨ uni-é kɔgɨ, ngà rəmə Jambal kɨ́ boy kin ɓá sə̰i ooi-é al, adɨ uyi-é mḛḛ-si-tɨ mɨrɨkɨ.
25 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je! Sə̰i lé, gidɨ kobɨ-je kɨ̀ gidɨ tasa-je ɓá ꞌtogi adɨ aa majɨ rəmə, né-je kɨ́ rusɨ mḛḛ-é njḭ-njḭ lé, to né ɓogɨ-je kɨ̀ né-je kɨ́ ingəi kɨ́ go rəbɨ ɓo né-je kɨ́ majɨ al kɨ́ ra-si. 26 I Parisi kɨ́ njèkəmtɔ! ꞌTogɨ mḛḛ kobɨ ya pá rəmə gidɨ-é kàrè à kaa majɨ tɔ.
27  23:27 Knj 23:3Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je! Sə̰i lé, ꞌtiti-na̰ kɨ̀ dɔɓadɨ-je kɨ́ dow-je ꞌra gidɨ-é kɨ́ ndaa-tɨ né kɨ̀ pɔ̰ɔ̰, adɨ nda mbəy-mbəy majɨ, ngà mḛḛ-é rəmə singə dow-je kɨ́ dꞌoy, kɨ̀ né-je kɨ́ ndum ɓá rusɨ bè kin. 28 Sə̰i lé kàrè, bè ya tɔ. Ta kəm dow-je-tɨ lé, ꞌrai rɔ-si tana̰ kɨ̀ dow-je kɨ́ njéra né njururu-je bè, ya ngà kədkəm dow-je, kɨ̀ né ra kɨ́ majɨ al ya rusɨ mḛḛ-si njḭ-njḭ.
29 Tujɨ à kusɨ dɔ-si-tɨ, sə̰i njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je kɨ́ ꞌtoi njékədkəm dow-je! Kdɔtalə ꞌrai dɔɓadɨ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ adi majɨ rəm, ɓá ꞌtijəi ndajɨ né-je kɨ́ majɨ-majɨ dɔɓadɨ njéra né njururu-je-tɨ 30 ə ꞌpainè: Kinə jḛ ɓá jꞌisɨ kaglo-tɨ lə ka-ji-je kɨ́ ndɔkɨ lé rəmə, jꞌa kində rɔ-ji natɨ sə-dé kdɔ tɔl njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lé al. 31 Beɓa ta pa-si kɨ̀ kullə ra-si-je ya ꞌtɔji-né kɨ́ ꞌtoi nganka njétɔl njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ. 32 Bè rəmə, to tagajɨ kullə ra ka-si-je lé ya uni tin ə́ jè ꞌrai ꞌtɔli ta-é!
33  23:33 Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7Sə̰i kɨ́ mḛḛ-si majɨ al titɨ-na̰ kɨ̀ mḛḛ pii-je bè kan! Sə̰i lé, ta kɨ́ gangɨ kdɔ kadɨ dow-je dꞌɔw-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ lé, a tḛḛi kəm-tɨ rá wa? 34 Gin-é kin ɓá Lubə panè: Yən, mꞌa kulə njépata-je kɨ́ ta-m-tɨ, kɨ̀ njégosɨ-je, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je lə-m kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rɔ-si-tɨ. Sə̰i a tɔli dḛ kɨ́ ná̰-je rəm, a ɓəi dḛ kɨ́ dan-tɨ-je kagdəsɨ-tɨ rəm, a tindəi dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ̀ ndəy marɔw mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə-si sə̰i jipɨ-je lé rəm, ɓá a kuləi kəm dḛ kɨ́ ná̰-je ndoo kadɨ dꞌa̰y-na̰ kɨ̀ lo-lo rəm tɔ. 35 Né-je kinlé à tò bè kdɔ kadɨ ta məsɨ njéra né kɨ́ njururu kɨ́ a̰y nangɨ puu-puu kɔgɨ kinlé tò dɔ-si-tɨ. Un kutɨ-é dɔ məsɨ Abɛl-tɨ kɨ́ to dow kɨ́ njèra né kɨ́ njururu sar tḛḛ-né dɔ məsɨ Jakari-tɨ kɨ́ to ngon lə Baraki. Jakari lé, sə̰i ꞌtɔli-é mbunə̰ kəy-tɨ lə Lubə kɨ̀ logugɨ né kɨ́ to lo kilə kadkare kadɨ Lubə. 36 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ ta kɨ́ gangɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ njétɔl dow-je lé à kusɨ dɔ dow-je-tɨ kɨ́ ngɔsnè kin.
Jeju ndingə rɔ-é kdɔ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Luk 13:34-35
37 ꞌWa! Sə̰i dow-je kɨ́ Jorijalḛm! ꞌWa! Sə̰i dow-je kɨ́ Jorijalḛm! Sə̰i ꞌtoi njétɔl njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, njétilə dow-je kɨ́ Lubə ulə-dé rɔ-si-tɨ kɨ̀ ər tɔl-dé. Nja kandangɨ-kandangɨ ə́ mꞌndigɨ kəw-si kɨ rɔ-m-tɨ tana̰ kɨ́ kɔ̰ kunjə kəw-né ngan-é gin bagɨ-é-tɨ kin bè, ə́ ꞌmbati! 38 Ooi majɨ, kəy lə-si à tokɨ tusɨ kin̰ə kɨ dɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰! 39 Mꞌa kidə-si rəsɨ. Kḭ nè kɔw kɨ kete kinlé, a kooi-mi kɨ̀ kəm-si gogɨ nda̰ al ya sar kaglo-tɨ kɨ́ a pai-né painè:
Kadɨ Lubə tɔr ndi-é dɔ dow-tɨ kɨ́ njèree kɨ̀ ri ꞌƁaɓe!§ 23:39 Pa 118:26

23:5 23:5 Mat 6:1

*23:5 23:5 Njéndó dow-je ndukun-je kɨ̀ Parisi-je lé, ꞌra né-je kin bè kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo titɨ-na̰ né kɨ́ dḛ ɓá dꞌun rɔ-dé dꞌadɨ Lubə ngay dꞌitə ndəgɨ dow-je bè.

23:10 23:10 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

23:11 23:11 Mat 20:26,27; Mar 9:35; 10:43,44; Luk 22:26

23:12 23:12 Luk 14:11; 18:14

23:14 23:14 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

23:22 23:22 Mat 5:34

23:27 23:27 Knj 23:3

23:33 23:33 Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7

§23:39 23:39 Pa 118:26