28
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
Mar 16:1-8; Luk 24:1-12; Ja̰ 20:1-18; 1Kɔ 15:4-7
Dimasɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ, go ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je lé, Mari kɨ́ Magdala dḛ kɨ̀ Mari kɨ́ káre ꞌree dɔɓadɨ Jeju-tɨ* 28:1 ꞌNdó Mat 27:56. Rəmə titɨ kəm kɨ́ kində jipɨ bè ya dɔnangɨ yəkɨ, yəkɨ kɨ́ tò ɓəl n̰a̰, kdɔ malayka lə ꞌƁaɓe káre ḭ dɔra̰-tɨ ree nduburu ndəngrə ər kɨ́ dꞌutɨ-né ta ɓe nin lé kɨ rangɨ ə al isɨ dɔ-tɨ. Malayka lé, rɔ-é tò titɨ-na̰ kɨ̀ təlndi bè rəm, ɓá kubɨ liə kàrè nda mbəy-mbəy titɨ-na̰ kɨ̀ kɔsɨ bè rəm tɔ. Njéngəm ta ɓadɨ lé, ꞌɓəl n̰a̰ adɨ ꞌdadɨ tikɨ-tikɨ, ꞌto titɨ-na̰ kɨ̀ dow-je kɨ́ dꞌoy bè. Malayka lé, idə dené-je lé panè: «ꞌƁəli al, kdɔ mꞌgə gɔw kɨ́ sə̰i isi ꞌsangi Jeju kɨ́ ndɔ-é-tɨ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ lé. Ḛ goto nè ngá; ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ titɨ kɨ́ ḛ pa-né kete lokɨ isɨ-né sə-si ɓəy lé. ꞌReei ooi lo kɨ́ ndɔ-é-tɨ dꞌilə-é-tɨ lé ə ꞌtəli lɔw ɔwi idəi njéndó né-je liə ꞌpainè, ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ adɨ à kɔw kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya kdɔ ngəbɨ-si Galile. Ḛ ɓá to lo kɨ́ a kooi-é titɨ. Ḛ kin ɓá to ta kɨ́ kadɨ mꞌidə-si 28:7 ꞌNdó Mat 26:32
Beɓa dené-je lé, dꞌɔtɨ kalangɨ dɔɓadɨ-tɨ kɨ̀ ɓəl rəm, kɨ̀ rɔnəl kɨ́ n̰a̰ rəm, dꞌa̰y ngɔdɨ lɔw kadɨ dꞌɔw dꞌilə ta lé mbi njéndó né-je-tɨ lə Jeju.
Tajinatɨ nè ya, Jeju tilə kəm-dé ə idə-dé panè: «Mꞌra-si lapiya!» Ngà rəmə dené-je lé, dꞌɔw rɔ-é-tɨ, dꞌuwə nja-é, dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ. 10 Ngà Jeju idə-dé panè: «ꞌƁəli al, ɔwi idəi ngankɔ̰-m-je adɨ dꞌɔw Galile, ḛ ɓá to lo kɨ́ dꞌa koo-m-tɨ.»
Ta lə asgar-je kɨ́ njéngəm ta ɓadɨ
11 Ngà lokɨ dené-je lé dꞌisɨ dꞌɔw mḛḛ ɓebo-tɨ kɨ kɔw ya ɓəy rəmə, njérɔ-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ njéngəm ta ɓadɨ, dꞌɔw mḛḛ ɓebo-tɨ dꞌɔr poy né-je lay kɨ́ ra né kinlé dꞌadɨ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə. 12 Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə kinlé, dꞌuwə dɔ-na̰ kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je, dꞌɔjɨ-na̰ ta. Beɓa go ta kɔjɨ-je-tɨ lə-dé lé, dḛ dꞌun là kɨ́ ɓay-ɓay ya dꞌadɨ njéngəm ta ɓadɨ-je lé. 13 Rəmə dꞌidə njérɔ-je lé ꞌpanè: «Ɔwi idəi dow-je ꞌpainè: “Njéndó né-je liə, ꞌree ndɔɔ kɨ́ jḛ jꞌto ɓi ya ree dꞌun nin-é kɨ̀ ngə̰y 28:13 ꞌNdó Mat 27:64.”» 14 Lokɨ ꞌpai bè ɓá lé Gubərnər oo ta-é kàrè, jꞌa taa dɔ-si kadɨ né à ra-si al. 15 Njérɔ-je ꞌtaa là lé, ngá ɓá dꞌɔw dꞌidə dow-je titɨ kɨ́ dꞌidə-dé-né lé bè ya tɔ. Né kin ɓá poyta kinlé taa-né lo dan jipɨ-je-tɨ sar ɓone.
Jeju tḛḛ dɔ njéndó né-je-tɨ liə
16  28:16 Mat 26:32; Mar 14:28Njéndó né-je lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre dꞌɔw dɔnangɨ Galile-tɨ dɔ mbal-tɨ kɨ́ Jeju ɔjɨ-dé lé§ 28:16 ꞌNdó Mat 26:32. 17 Ngà lokɨ dḛ dꞌoo-é rəmə, dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ. Bè ya kàrè, dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌgɨr tokɨ to Jeju al. 18 Beɓa Jeju ɔtɨ ree rɔ-dé-tɨ ɓá idə-dé panè: «Tɔ́gɨ-je lay kɨ́ dɔra̰-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ-tɨ nè lé, Lubə adɨ-m ji-m-tɨ. 19  28:19 Knj 1:8Ɔwi, ꞌtəli gin dow-je lay njéndó né-je-tɨ lə-m. ꞌRai-dé batḛm, kɨ̀ ri Bɔbɨ, kɨ̀ ri Ngon, kɨ̀ ri Ndil kɨ́ aa njay* 28:19 Knj 1:8. 20 Ə ꞌndói-dé kadɨ ꞌtəl rɔ-dé go ndukun-je-tɨ lə-m lay kɨ́ mꞌadɨ-si. Ooi majɨ, mꞌa kisɨ sə-si natɨ kɨ̀ ndɔ-je lay sar ya kadɨ dɔbəy ndɔ asɨ-né.»

*28:1 28:1 ꞌNdó Mat 27:56

28:7 28:7 ꞌNdó Mat 26:32

28:13 28:13 ꞌNdó Mat 27:64

28:16 28:16 Mat 26:32; Mar 14:28

§28:16 28:16 ꞌNdó Mat 26:32

28:19 28:19 Knj 1:8

*28:19 28:19 Knj 1:8