Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́
Markɨ
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ Markɨ ndàngɨ
Njèndàngɨ mbete kin kɨ́ ꞌgə-é kɨ̀ ri-é kɨ́ Ja̰ Markɨ ( Knj 12:12) lé, to kɨ́ dan njéndó né-je-tɨ lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo al, ngà to ɓá ḛ to madkullə 1:0 1Pi 5:13 lə Piyər kɨ́ to kɨ́ káre dan dḛ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo-tɨ lé. Adɨ né-je n̰a̰ kɨ́ Markɨ ndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kin sɔbɨ dɔ Jeju lé, dow-je n̰a̰ ꞌgɨr kɨ́ dow kɨ́ njèkɔr-é poy-é à to Piyər ya rɔ́tɨ. Markɨ lé, kɨ́ n̰a̰ rəmə, dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓá ḛ ndàngɨ mbete kin kdɔ kilə-né mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kadɨ-dé. Beɓa ḛ un ta-je kɨ́ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low taá-taá titɨ kɨ́ Matiye ra-né kin bè al.
Markɨ tɔjɨ Jeju kɨ Ngon lə Lubə rəm, ɓá kɨ Ngon lə dow rəm. Ḛ tɔjɨ kɨ́ Jeju ree kdɔ ra kullə kadɨ dow-je kɨ́ rangɨ rəm, kdɔ kadɨ rɔ-é kadkare-tɨ kdɔ kajɨ-dé-né rəm. Né kinlé, tò aa yə́rə́rə́ mḛḛ mbete-tɨ lə Markɨ 10:45 kɨ́ Jeju pa ta-tɨ panè: «Ngon lə dow ree kdɔ kadɨ dow-je ꞌra kullə dꞌadɨ-é al, ngà ḛ ɓá ree kdɔ ra kullə kadɨ dow-je rəm, kdɔ kadɨ rɔ-é gangɨ-né dɔ dow-je n̰a̰ rəm.»
Markɨ ɔr Poyta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kojɨ Jeju al, ngà ḛ un kutɨ-é dɔkaglo-tɨ kɨ́ Jeju to-né dow kɨ́ tɔ̀gɨ gángɨ, kaglo-é-tɨ kɨ́ Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm tɔjɨ-é-né dow-je, ɓá tɔl ta-é kɨ̀ koy-é kagdəsɨ-tɨ, kɨ̀ tɔsɨ kɨ́ ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ. Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1-10 lé, Markɨ tɔjɨ né kɨ́ Jeju ra dɔnangɨ Galile-tɨ. Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 11-16 lé, Markɨ tɔjɨ né kɨ́ Jeju ra dɔnangɨ Jude-tɨ, kɨ̀ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. Ḛ to mbete kɨ́ gɔjɨ itə mbete Poyta-je kɨ́ sɔ kɨ́ dɔ Jeju-tɨ, ə né kɨ́ dꞌɔsɨ kagɨ dɔ-tɨ lé, to né kɨ́ Jeju ra, ə kɨ́ n̰a̰ lé, to nékɔjɨ-je.
Kullə lə jeju dɔnangɨ Galile-tɨ
1
Mbḛ kilə lə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm
Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Ja̰ 1:19-28
Kəm rəbɨ kɨ́ Poyta kɨ́ Majɨ lə Jeju Kristɨ kɨ́ Ngon lə Lubə ulə-né gin-é ɓan: Ndɔkɨ Ejay kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ ndàngɨ panè:
«Ma̰ Lubə, mꞌulə njèkilə mbḛ lə-m kete nɔ̰̀-i-tɨ
kdɔ kadɨ-é ra rəbɨ adɨ-i.»
Ndi dow ɓa diləlo-tɨ panè:
«ꞌRai go rəbɨ lə ꞌƁaɓe!
ꞌRai ngan rəbɨ-je liə adi a̰ njururu-njururu.»
Beɓa Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm tḛḛ ə ra dow-je batḛm diləlo-tɨ rəm, ilə mbḛ batḛm kɨ́ sɔbɨ dɔ kin̰ə panjiyə kɨ́ majɨ al kɔgɨ, kdɔ kadɨ Lubə in̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ. Rəmə dow-je kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ, kɨ̀ dow-je kɨ́ Jorijalḛm lay ya dꞌɔw rɔ-é-tɨ ta ba Jurdḛ-tɨ ꞌpa ta rəsɨ dɔ majal-je-tɨ lə-dé dꞌadɨ-é ra-dé-né batḛm. Ja̰ ɔɔ kubɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ bəl jambal, dɔɔ ɓədɨ-é kɨ̀ ndaá dɔɔ ɓədɨ, ə nékuso-é to ꞌbete-je kɨ̀ tojɨ kɨ́ wale. Ḛ ilə mbḛ idə dow-je panè: «Dow kɨ́ ɔw ree go-m-tɨ lé, tɔ́gɨ-é itə-m n̰a̰, adɨ mꞌtuwə kadɨ mꞌɗugɨ nangɨ mꞌtutɨ kulə saba liə al. Ma̰ mꞌra-si batḛm kɨ́ mani, ngà ḛ lé, à ra-si batḛm lə Ndil kɨ́ aa njay.»
Batḛm lə Jeju kɨ̀ na̰ kɨ́ Sú na̰-é
Mat 3:13-17; Luk 3:21-22; 4:1-13
Dɔkaglo-é-tɨ kinlé, Jeju ḭ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Najarɛtɨ dɔnangɨ Galile-tɨ, ɔw adɨ Ja̰ ra-é batḛm ta ba Jurdḛ-tɨ. 10 Lokɨ Jeju tḛḛ kəm man batḛm-tɨ lé, ḛ oo kəm dɔra̰ tḛḛ rəm, oo Ndil kɨ́ aa njay tana̰ kɨ̀ dəngɔdnda bè ḭ taá ree isɨ dɔ-é-tɨ. 11  1:11 Mat 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luk 3:22Ə ndi dow ɓá dɔra̰-tɨ panè: «ꞌTo Ngon-m; mꞌində-i dan kəm-m-tɨ, rɔ-m nəl-m dɔ-i-tɨ n̰a̰.» 12 Rəmə tajinatɨ nè ya Ndil kɨ́ aa njay ɔsɨ Jeju ɔw siə diləlo-tɨ. 13 Jeju isɨ diləlo-tɨ kinlé ndɔ kɔrsɔ. Lo-é-tɨ kin ɓá Sata̰ na̰-é-tɨ. Jeju isɨ dan da̰-je-tɨ kɨ́ wale, ə malayka-je ꞌree ꞌra siə.
Jeju ɓa njéndó né-je sɔ
Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11; Ja̰ 1:35-43
14 Go-tɨ, lokɨ dꞌuwə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm lé, Jeju ɔw dɔnangɨ Galile-tɨ, ɔw ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Lubə 15  1:15 Mat 3:2panè: «Dɔkaglo asɨ ngá, ə kɔ̰ɓe lə Lubə ree ngɔsi. In̰əi panjiyə-si-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ ə adi mḛḛ-si Poyta kɨ́ Majɨ.» 16 Lokɨ Jeju ɔw njiyə kɨ̀ go babo Galile rəmə, oo Simɔ̰ dḛ kɨ̀ ngonkɔ̰-é Andre dꞌa̰ dꞌilə burə dan babo-tɨ; kdɔ dḛ ꞌto mbɔw-je. 17 Beɓa Jeju idə-dé panè: «ꞌReei uni go-m ə mꞌa təl-si njésangɨ dow-je-tɨ.» 18 Rəmə tajinatɨ nè ya ꞌtusɨ burə-je lə-dé dꞌin̰ə ə dꞌun go-é. 19 Lokɨ Jeju ɔtɨ ɔw kete əbɨ sḛ rəmə, oo Jakɨ dḛ kɨ̀ ngonkɔ̰-é Ja̰ kɨ́ ꞌto ngan lə Jebede, dꞌisɨ mḛḛ tò-tɨ dꞌisɨ ꞌrakɨ burə-je lə-dé. 20 Tajinatɨ nè ya Jeju ɓa-dé. Beɓa dḛ ꞌtusɨ bɔbɨ-dé Jebede dꞌin̰ə-é mḛḛ tò-tɨ kɨ̀ ngannjékullə-je lə-dé, ə dꞌun go Jeju.
Jeju kɨ̀ dow kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é
Mat 8:14-17; Luk 4:31-37; Knj 10:38
21 Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌɔw mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Kapɛrnayim. Beɓa ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je lé, ḛ ɔw kəykəwna̰-tɨ lə-dé ndó-dé né. 22  1:22 Mat 7:28,29Dow-je kɨ́ dꞌoo néndó liə lé, néndó liə ɔr ndil-dé. Kdɔ ḛ ndó né kəm dow kɨ́ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ ɓɨ ndó né titɨ njéndó dow-je ndukun-je al. 23 Mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je lé, dingəm káre bè kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é isɨ-tɨ nɔ̰ɔ̰ ə ur kəə panè: 24 «I Jeju dow kɨ́ Najarɛtɨ lé, ri ɓá ꞌndigɨ rɔ-ji-tɨ wa? ꞌRee kdɔ tujɨ-ji wa? Ma̰ mꞌgə-i majɨ: ꞌTo Njèkaa njay lə Lubə.» 25 Jeju ndángɨ-é panè: «ꞌUtɨ ta-i ə ꞌtḛḛ kɔgɨ mḛḛ dingəm-tɨ kinlé.» 26 Ndil kɨ́ majɨ al lé, ndɔr dingəm lé mɨr-mɨr, tur kəə boy-boy, ində-né lo tḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ. 27 Né kinlé ɔr ndil dow-je lay adɨ ꞌdəjɨ-na̰ ta ꞌpanè: «Kay! Kin to ri ɓá tana̰ bè? Néndó kɨ́ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ tana̰ bè kinlé, to néndó kɨ́ sigɨ. Dow kinlé, ndil-je kɨ́ majɨ al kàrè ḛ ndángɨ-dé adɨ ꞌtəl rɔ-dé go-é-tɨ rəm lé ya.» 28 Beɓa tajinatɨ nè bè ya dow-je dꞌoo poy Jeju kɨ̀ go lo-je lay kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ.
Ta lə Jeju kɨ̀ njémɔ̰y-je kɨ́ gay-gay
Mat 8:14-17; Luk 4:38-41
29 Lokɨ dḛ dꞌində lo ꞌtḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je lé, Jeju dḛ kɨ̀ Jakɨ kɨ̀ Ja̰ dꞌɔw mḛḛ kəy-tɨ lə Simɔ̰ dḛ kɨ̀ Andre. 30 Rəmə məm Simɔ̰ kɨ́ dené tò mɔ̰y nangɨ dɔ tɨrə-tɨ. Mɔ̰y ꞌningə́ ɓá ilə-é nangɨ adɨ rɔ-é tungə pil-pil. Beɓa tajinatɨ nè ya ꞌpa ta liə dꞌadɨ Jeju; 31 adɨ Jeju ɔtɨ ɔw rɔ-é-tɨ uwə ji-é adɨ-é ḭ taá. Rəmə mɔ̰y ꞌningə́ lé in̰ə-é adɨ-é ḭ taá oo go-dé kɨ̀ nékuso. 32 Ta losɔlɔ biri, kɨ́ kàdɨ̀ ur lé, dow-je dꞌutɨ njémɔ̰y-je lay, kɨ̀ dḛ kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-dé, ꞌree sə-dé rɔ Jeju-tɨ. 33 Dow-je lay kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ ya kəwna̰ takəy-tɨ kɨ́ Jeju isɨ-tɨ. 34 Jeju adɨ lapiya dow-je n̰a̰ kɨ́ mɔ̰y-je kɨ́ gay-gay ulə kəm-dé ndoo rəm, tubə ndil-je kɨ́ majɨ al n̰a̰ dɔ dow-je-tɨ tɔ. Ngà ḛ adɨ ndil-je kɨ́ majɨ al lé ꞌpa ta al, kdɔ dḛ ꞌgə-é lay.
Jeju ɔw go lo-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ
Luk 4:42-44
35 Taginlo-tɨ, lokɨ lo tijə lay al ɓəy ya, Jeju tḛḛ kəy ɔw diləlo-tɨ, ɔw pa ta kɨ̀ Lubə. 36 Simɔ̰ dḛ kɨ̀ madɨ-é-je dꞌɔw ꞌndole-é. 37 Beɓa lokɨ dḛ dꞌingə-é lé, dꞌidə-é ꞌpanè: «Dow-je lay ya dꞌɔw ꞌsangɨ-i.» 38 Rəmə Jeju təl idə-dé panè: «Adɨ jꞌɔwi lo-je-tɨ kɨ́ rangɨ nganɓe-je-tɨ kɨ́ tò ngɔsi-ngɔsi, kdɔ kadɨ mꞌɔw mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ tɔ. Kdɔtalə ḛ kin ɓá mꞌree kdɔ.» 39  1:39 Mat 4:23; 9:35Beɓa Jeju ɔw kɨ̀ lo-je lay kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je rəm, ɓá tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-je-tɨ rəm tɔ.
Jeju adɨ banjɨ ur rɔ dow-tɨ
Mat 8:1-4; Luk 5:12-16; 17:12-19
40 Njèbanjɨ káre bè ree rɔ Jeju-tɨ, tɔsɨ məkəjɨ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ, ra-é kɔgri panè: «Kinə ꞌndigɨ lé, ꞌa kadɨ banjɨ lə-m kin ur kadɨ mꞌaa njay kare.» 41 Beɓa Jeju oo kəmtondoo liə, ulə ji-é ɔdɨ-né rɔ-é ɓá panè: «Mꞌndigɨ dɔ-tɨ sə-i. Kadɨ banjɨ lə-i ur!» 42 Rəmə tajinatɨ nè ya banjɨ lé ur adɨ rɔ-é təl aa njay. 43 Jeju ndángɨ-é ə tajinatɨ nè ya tubə-é go-é-tɨ 44 panè: «ꞌOo majɨ nè ꞌa kḭ kɔw pa ta-é kadɨ dow oo, ngà ꞌɔw ꞌtɔjɨ rɔ-i njègugné lə Lubə, ə ꞌadɨ né kdɔ məsɨ kilə kɨ́ sɔbɨ dɔ kaa rɔ lə-i titɨ kɨ́ ndukun lə Moiyijɨ pa-né. Bè kdɔ kadɨ dow-je lay ꞌgə kɨ́ banjɨ kɨ́ rɔ-i-tɨ lé ur ngá.» 45 Ngà lokɨ dowbé kinlé ɔtɨ ɔw rəmə, ḛ ɔw pa ta lə né kɨ́ Jeju ra siə ilə-né mbḛ kɨ̀ lo lay sar adɨ Jeju asɨ kadɨ tɔjɨ rɔ-é mḛḛ ɓebo-tɨ al. Ḛ njiyə-né kɨ̀ nganglo-nganglo, isɨ ngərəngɨ-ngərəngɨ kɨ̀ dow-je. Bè ya kàrè dow-je dꞌḭ kɨ̀ lo-lo ya ꞌree rɔ-é-tɨ.

^ 1:0 1Pi 5:13

1:11 1:11 Mat 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luk 3:22

1:15 1:15 Mat 3:2

1:22 1:22 Mat 7:28,29

1:39 1:39 Mat 4:23; 9:35