2
Jeju kɨ̀ njènjakoy mburukɨ
Mat 9:1-8; Luk 5:17-26
Mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ rangɨ go-tɨ lé, Jeju təl ree Kapɛrnayim-tɨ. Ə dow-je dꞌoo kɨ́ Jeju isɨ kəy nè. Beɓa kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya ꞌkəw-na̰ dɔ-é-tɨ, dꞌun lo latɨ-latɨ adɨ lo kɨ́ takəy-tɨ kàrè nà̰y al. Jeju idə-dé ta lə Lubə. Dow-je sɔ dꞌun dow kɨ́ rɔ-é oy mburukɨ ꞌree siə rɔ-é-tɨ. Ngà kosɨ dow-je kɨ́ ꞌn̰a̰ kinlé ra adɨ lo kɔw siə rɔ Jeju-tɨ goto. Beɓa dḛ dꞌal ꞌngin̰ə jam kəy ꞌsɔbɨ-né dɔ lo kɨ́ Jeju isɨ-tɨ ə dꞌun njèrɔkoy mburukɨ lé kɨ̀ tuwə tò-é, dꞌulə-é kɨ̀ kəm bole jamkəy go Jeju-tɨ. Lokɨ Jeju oo kadmḛḛ lə-dé bè rəmə, idə njèrɔkoy mburukɨ lé panè: «Ngon-m! Majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ.» Lo-é-tɨ kinlé, dow-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto njéndó dow-je ndukun-je dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ; ə ꞌgɨr ta mḛḛ-dé-tɨ ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá dow kanlé pa ta kɨ́ bè kin wa? To ta kɔbɨ ɓá ḛ pa dɔ Lubə-tɨ tin. Ná̰ ɓá asɨ kin̰ə go majal-je lə dow-je kɔgɨ wa? Lubə ya kɨ̀ kár-é asɨ.» Tajinatɨ nè ya Jeju gə tagɨr-je kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ adɨ idə-dé panè: «Kdɔ ri ɓá ɔwi kɨ̀ tagɨr-je kɨ́ bè kin mḛḛ-si-tɨ wa? Kidə njèrɔkoy mburukɨ panè: “Majal-je lə-i tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ” lé ɓá tò ɓəl n̰a̰ əse, kidə-é panè: “ꞌḬ taá ꞌun tuwə lə-i ə ꞌnjiyə ɓá tò ɓəl n̰a̰ wa?”» 10 Majɨ! Mꞌa kɔjɨ-si kadɨ ꞌgəi kɨ́ Ngon lə dow lé ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔnangɨ-tɨ nè, kdɔ kin̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ. 11 Beɓa Jeju təl idə njèrɔkoy mburukɨ lé panè: Mꞌun ndu mꞌadɨ-i mꞌpanè: «ꞌḬ taá, ꞌun tuwə lə-i ə ꞌɔw ɓee lə-i.» 12 Rəmə tajinatɨ nè ya njèrɔkoy mburukɨ lé ɔsɨ nangɨ ḭ taá, un tuwə tò-é, ɔtɨ takəm dow-je-tɨ lay adɨ ɔr ndil-dé adɨ dꞌɔsɨ-né gajɨ Lubə ꞌpanè: «Jꞌoo né kɨ́ tana̰ bè kin nja káre al.»
Ɓa kɨ́ Jeju ɓa Lebi
Mat 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Jeju təl ɔw gogɨ ta babo-tɨ kɨ́ Galile. Kosɨ dow-je lay dꞌɔw go-é-tɨ adɨ ḛ isɨ ndó-dé né. 14 Lokɨ isɨ dəə rəmə, ḛ oo Lebi kɨ́ ngon lə Alpe isɨ lo taa lambo-je-tɨ ə idə-é panè: «ꞌUn go-m.» Beɓa Lebi ḭ taá ə un go-é. 15 Go-tɨ, Jeju ɔw mḛḛ kəy-tɨ lə Lebi, isɨ ta nékuso-tɨ natɨ kɨ̀ dow-je n̰a̰ kɨ́ ꞌto njétaalambo-je, kɨ̀ njéramajal-je, kɨ̀ njéndó né-je liə; kdɔ dow-je n̰a̰ ya dꞌun go-é. 16 Lokɨ njéndó dow-je ndukun-je kɨ́ ꞌto kɨ́ dan Parisi-je-tɨ* 2:16 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰. dꞌoo kɨ́ Jeju isɨ uso né natɨ kɨ̀ njétaalambo-je, kɨ̀ njéramajal-je lé, ꞌpa kɨ̀ njéndó né-je liə ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá ḛ uso né natɨ kɨ̀ njétaalambo-je kɨ̀ njéramajal-je kin wa? 17 Jeju oo ta lə-dé lé, adɨ pa sə-dé panè: «Dow-je kɨ́ rɔ-dé tò kɨ̀ lapiya kare lé dꞌɔw ndoo dɔktur al, ngà njémɔ̰y-je ɓá dꞌɔw ndoo-é. Ma̰ lé, njéra né-je kɨ́ njururu ɓá mꞌree kdɔ ɓa-dé al, ngà mꞌree kdɔ njéramajal-je.»
Néndó lə Jeju kɨ̀ nékoɓe lə Parisi-je ɔw natɨ al
Mat 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Njéndó né-je lə Ja̰ dḛ kɨ̀ Parisi-je lé dꞌun dɔkaglo madɨ dꞌɔgɨ-né rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y. Beɓa dow-je ꞌree rɔ Jeju-tɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá njéndó né-je lə Ja̰ dḛ kɨ̀ njéndó né-je lə Parisi-je dꞌɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y, ngà i rəmə, njéndó né-je lə-i dꞌɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y al wa?» 19 Ngá ɓá Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Dow-je kɨ́ ꞌɓa-dé lo nékuso-tɨ kɨ́ lo taana̰-tɨ lé, dꞌa kɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y dɔkaglo-tɨ kɨ́ njètaa dené sigɨ isɨ-né sə-dé natɨ nè wa? Dɔkaglo-tɨ kɨ́ njètaa dené sigɨ isɨ-né sə-dé natɨ nè ɓəy kinlé, dꞌa kɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y al ya sar. 20 Ngà ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ lé, dꞌa kun njètaa dené sigɨ lé ta-dé-tɨ kɔgɨ; rəmə mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kinlé ɓá dꞌa kɔgɨ rɔ-dé nékuso kɨ̀ man ka̰y ɓəy.» 21 Dow à kun takubɨ kɨ́ sigɨ kdɔ kilə-né kəm ndisɨ kubɨ al; bin al rəmə takubɨ kɨ́ sigɨ lé, à kuwə dɔgangɨ ndisɨ kubɨ lé wuktu kɔr ə à ra kadɨ kəm kubɨ kɨ́ mbutɨ lé tò wororo ta madɨ-é-tɨ ya ɓəy. 22 Rəm ɓá dow à tur yibɨ nduu kɨ́ sigɨ mḛḛ mbundaá-je-tɨ kɨ́ low al. Bin al rəmə yibɨ nduu kɨ́ sigɨ lé à ra kadɨ mbundaá-je kɨ́ low lé riyə əktə́-əktə́, rəmə yibɨ nduu kɨ́ sigɨ lé à tujɨ rəm, ɓá mbundaá kɨ́ low lé kàrè à tujɨ rəm tɔ; ngà tò kdɔ kadɨ dow tur yibɨ nduu kɨ́ sigɨ mḛḛ mbundaá-tɨ kɨ́ sigɨ ya tɔ ɓane.
Ta kɨ́ dɔ ndɔ taakoo-tɨ
Mat 12:1-8; Luk 6:1-5
23 Ndɔ káre bè, Jeju njiyə mḛḛ ndɔr gemḛ-je-tɨ kdɔ kində gangɨ ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je rəmə, njéndó né-je liə ꞌpuy dɔ gemḛ dꞌuso taá-taá. 24 Beɓa Parisi-je ꞌree ꞌpa kɨ̀ Jeju ꞌpanè: «ꞌOo bè! Kdɔ ri ɓá njéndó né-je lə-i ꞌra né kɨ́ to tó-é al kadɨ dow ra ndɔ taakoo-tɨ wa?» 25 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Né kɨ́ ndɔkɨ Dabidɨ ra kaglo-tɨ liə, lokɨ nékuso goto adɨ ɓo ra-dé kɨ̀ dow-je liə lé sə̰i ꞌndói ta-é mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay al ya sar wa? 26 Ḛ ɔw mḛḛ kəykubɨ-tɨ 2:26 1Sa 21:1-5; 2Sa 15:35; lə Lubə, uso mbə̀ kɨ́ ꞌree-né nɔ̰̀ Lubə-tɨ dɔkaglo-tɨ kɨ́ Abiyatar ɓá to-né burə dɔ njégugné-je lə Lubə; ə tò kadɨ njégugné-je lə Lubə ya par ɓá dꞌa kuso mbə̀-é kinlé, ya ngà Dabidɨ ɔw mbing adɨ dow-je liə dꞌuso tɔ.» 27 Jeju pa sə-dé ɓəy panè: «Ndɔ taakoo ɓá tò kdɔ ta lə dow ɓɨ ꞌra dow kdɔ ta lə ndɔ taakoo al. 28 Adɨ Ngon lə dow lé ya to ꞌɓa ndɔ taakoo.»

*2:16 2:16 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.

2:26 2:26 1Sa 21:1-5; 2Sa 15:35;