3
Ta lə dow kɨ́ ji-é oy
Mat 12:9-14; Luk 6:6-11
Go-tɨ, Jeju təl ɔw mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je lé, rəmə dingəm káre bè kɨ́ ji-é oy mburukɨ isɨ mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lé nɔ̰ɔ̰. Beɓa dow-je kɨ́ dꞌisɨ mḛḛ kəykəwna̰-tɨ kinlé, dꞌadɨ kəm-dé tò dɔ Jeju-tɨ gə́rə́rə́ kdɔ kadɨ dꞌoo, ə́ kinə adɨ lapiya njèmɔ̰y kin ndɔ taakoo-tɨ rəmə je to kəm rəbɨ kɨ́ kadɨ nꞌiləi-né ta dɔ-é-tɨ. Jeju idə dingəm kɨ́ njèjikoy lé panè: «Ḭ taá ə ꞌree dana̰ nè.» Go-tɨ, ḛ dəjɨ-dé panè: «Né kɨ́ rá ɓá to tó-é kadɨ dow ra ndɔ taakoo-tɨ wa? Ra majɨ kɨ̀ dow ɓá to tó-é əse ra siə majɨ al ɓá to tó-é wa? Kajɨ dow ɓá to tó-é əse tɔl-é ɓá to tó-é wa?» Ngà dḛ dꞌilə-tɨ al. Beɓa wɔngɨ ra Jeju dɔ-dé-tɨ lay, adɨ oo-dé jər-jər rəm, rɔ-é atɨ-é kana̰na̰ kdɔ ta lə mḛḛndə lə-dé rəm. Go-tɨ, ḛ idə dingəm kɨ́ njèjikoy lé panè: «ꞌSurə ji-i.» Lokɨ ḛ surə ji-é lé ya rəmə, ji-é lé təl tò majɨ gogɨ. Tajinatɨ nè ya Parisi-je lé, dꞌində lo ꞌtḛḛ kəykəwna̰-tɨ, dꞌɔw dꞌingə-na̰ kɨ̀ dow-je lə Erodɨ dꞌɔjɨ-na̰ ta dɔ kəm rəbɨ-tɨ kɨ́ kadɨ nꞌtɔli-né Jeju.
Ta lə Jeju kɨ̀ kosɨ dow-je
Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌɔr rɔ-dé dꞌɔw ta babo Galile-tɨ. Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya dꞌḭ dɔnangɨ Galile-tɨ ꞌree dꞌun go-é. Dḛ kɨ́ dan-tɨ-je dꞌḭ dɔnangɨ Jude-tɨ, kɨ̀ ɓebo Jorijalḛm-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Idume-tɨ, kɨ̀ gidɨ ba Jurdḛ-tɨ, kɨ̀ go lo-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Tir-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ. Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy kɨ́ dꞌoo poy né-je kɨ́ Jeju ra ra kinlé ꞌree rɔ-é-tɨ. 3:9 Mar 4:1; Luk 5:1-3Beɓa Jeju idə njéndó né-je liə kadɨ ꞌsangɨ ngon tò dꞌadɨ-nꞌḛ̀, kdɔ kadɨ kosɨ dow-je ꞌmbore-nꞌḛ̀ yó-je kɨ nè-je al. 10 Ə kadɨ kɨ́ Jeju adɨ lapiya dow-je n̰a̰ kinlé ra adɨ dow-je lay ya kɨ́ mɔ̰y ra-dé, dꞌa̰y-na̰ miriri-miriri kɨ rɔ-é-tɨ kadɨ dꞌɔdɨ rɔ-é. 11 Ndil-je kɨ́ majɨ al kàrè lokɨ dḛ dꞌoo Jeju lé, ꞌsəbɨ takəm-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ, ꞌtur kəə boy-boy ꞌpanè: «ꞌTo Ngon lə Lubə.» 12 Ngà Jeju ndángɨ-dé, kəngɨ-dé-né kəngɨ-kəngɨ kadɨ ꞌndogɨ dɔ-nꞌḛ̀-tɨ al.
Njékɔwkulə-je lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo
Mat 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Go-tɨ, Jeju al dɔ mbal-tɨ ə ɓa dow-je kɨ́ ḛ ndigɨ ɓa-dé adɨ ꞌree rɔ-é-tɨ. 14 Beɓa ḛ mbətɨ-dé dɔgɨ gidɨ-é joo* 3:14 Mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé à kingə-tɨ kɨ́ ꞌpanè: ꞌƁa-dé njékɔwkulə-je., kdɔ kadɨ ꞌnjiyə siə 15 ə ulə-dé adɨ dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ rəm, adɨ-dé tɔ́gɨ kadɨ ꞌtubə-né ndil-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ rəm tɔ. 16 Ḛ mbətɨ-dé dɔgɨ gidɨ-é joo adɨ to: Simɔ̰ kɨ́ Jeju ɓa-é Piyər rəm, 17 Jakɨ kɨ́ ngon lə Jebede rəm, Ja̰ kɨ́ ngonkɔ̰ Jakɨ kɨ́ Jeju ɓa-dé «Buwanɛrjɛsɨ» ə kɔr mḛḛ-é to «ngan lə ndàngɨ-ndi», 18 kɨ̀ Andre, kɨ̀ Pilipɨ, kɨ̀ Batlemi, kɨ̀ Matiye, kɨ̀ Tomasɨ, kɨ̀ Jakɨ kɨ́ to ngon lə Alpe, kɨ̀ Tade, kɨ̀ Simɔ̰ kɨ́ to dow kɨ́ ta ɓe liə to-é, 19 ɓá Judasɨ Iskariyotɨ kɨ́ ḛ ɓá à to njèkun dɔ Jeju lé tɔ.
Nojɨ Jeju-je ꞌree kadɨ dꞌɔr-é ta kosɨ dow-je-tɨ dꞌɔw siə
20 Go-tɨ, Jeju kɨ̀ njéndó né-je ꞌtəl ꞌree takəy-tɨ gogɨ rəmə, kosɨ dow-je ꞌtəl ꞌree ꞌkəwna̰ dɔ-é-tɨ sar ya adɨ lo kadɨ dꞌingə mbunə̰ lo dꞌuso-né né kàrè goto. 21 Lokɨ poy-é ree usɨ mbi nojɨ-é-je-tɨ lé, dḛ dꞌḭ dꞌusɨ dɔ rəbɨ-tɨ kadɨ ꞌree dꞌɔw siə rɔ-dé-tɨ; kdɔ dḛ ꞌpanè: «Dɔ-é majɨ al.»
Dow-je ꞌpanè Jeju ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ lə Beljebul
Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10
22  3:22 Mat 9:34; 10:25Njéndó dow-je ndukun-je kɨ́ dꞌḭ Jorijalḛm ꞌree ꞌpanè: «Jeju ɔw kɨ̀ Beljebul 3:22 Sata̰ ɓá ꞌɓa-é Beljebul. mḛḛ-é-tɨ», adɨ «to ꞌboy lə ndil-je kɨ́ majɨ al ɓá adɨ-é tɔ́gɨ tubə-né ndil-je kɨ́ majɨ al.» 23 Beɓa Jeju ɓa-dé rɔ-é-tɨ ə un gosta pa-né sə-dé panè: «Sata̰ à kasɨ tubə Sata̰ ban ɓəy wa? 24 Kinə kɔ̰ɓe kɨ́ káre-rè ya dow-je kɨ́ mḛḛ-é-tɨ ꞌgángɨ-na̰ dꞌɔsɨ-na̰ kɨ̀ ta lé, kɔ̰ɓe-é à ka̰ lo ka̰-é-tɨ gərərə al. 25 Ə kinə kəy kɨ́ káre-rè ya dow-je kɨ́ mḛḛ-é-tɨ ꞌgángɨ-na̰ dꞌɔsɨ-na̰ kɨ̀ ta lé, dowbé-je dꞌa kisɨ gərərə al rəm. 26 Ə kinə Sata̰ ya rɔ kɨ̀ rɔ-é rəmə, to ḛ ya gángɨ rɔ-é adɨ ḛ à kisɨ gərərə al. Bè kinlé, to kɔ̰ɓe liə ya ində ngangɨ-é ngá tin. 27 Kinə dow uwə njètɔ́gɨ tɔ́-é njim-njim al lé, dowbé à kasɨ kur mḛḛ kəy-tɨ lə njètɔ́gɨ kin kdɔ kəə nékingə-é al. À tɔ́-é njim-njim ɓəy ɓá à kɔw mḛḛ kəy-tɨ kdɔ kəə nékingə-é. 28 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ majal-je lay ya kɨ́ dow-je dꞌisɨ ꞌra, kɨ̀ takɔbɨ-je lay kɨ́ dꞌisɨ ꞌpa lé, à tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-dé. 29  3:29 Luk 12:10Ngà dow kɨ́ rá-rá kɨ́ pa ta kɔbɨ kɨ̀ Ndil kɨ́ aa njay lé, à tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kadɨ-é nda̰ al. Ta lə majal kɨ́ tò sartagangɨ uwə dɔ-é.» 30 Jeju pa sə-dé ta kinlé bè kdɔ dḛ ꞌpanè: «Ḛ ɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-é-tɨ.»
Kɔ̰ Jeju dḛ kɨ̀ ngankɔ̰ Jeju-je
Mat 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Kɔ̰ Jeju dḛ kɨ̀ ngankɔ̰ Jeju-je ꞌree dꞌa̰ takəy-tɨ, dꞌulə kulə kadɨ ꞌɓa-é dꞌadɨ-dé. 32 Kosɨ dow-je dꞌisɨ nangɨ rɨpɨ-rɨpɨ dꞌilə-na̰ ꞌgəə dɔ Jeju sipɨ ɓá dꞌidə-é ꞌpanè: «ꞌOo! Kɔ̰-i kɨ̀ ngankɔ̰-i-je [kɨ̀ kɔ̰nan-i-je] 3:32 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. dꞌa̰ ndaa-tɨ dꞌa̰ ꞌsangɨ-i.» 33 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ná̰-je ɓá ꞌto kɔ̰-m-je kɨ̀ ngankɔ̰-m-je wa?» 34 Go-tɨ, ḛ un kəm-é oo-né kosɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ nangɨ ꞌgəə dɔ-é lé ngá ɓá panè: «Yən! Kɔ̰-m-je kɨ̀ ngankɔ̰-m-je ə́n. 35 Kdɔ dow kɨ́ ra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ kin ɓá to ngonkɔ̰-m, əse to kɔ̰nan-m, əse to kɔ̰-m.»

3:9 3:9 Mar 4:1; Luk 5:1-3

*3:14 3:14 Mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé à kingə-tɨ kɨ́ ꞌpanè: ꞌƁa-dé njékɔwkulə-je.

3:22 3:22 Mat 9:34; 10:25

3:22 3:22 Sata̰ ɓá ꞌɓa-é Beljebul.

3:29 3:29 Luk 12:10

3:32 3:32 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.