5
Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-tɨ
Mat 8:28-34; Luk 8:26-39
Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə ꞌgangɨ babo dꞌɔw kəl-é kɨ́ nṵ-tɨ dɔnangɨ Gerasa-tɨ. Lokɨ Jeju ḭ mḛḛ tò-tɨ ur nangɨ bè ya rəmə, dingəm káre kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌra-é tḛḛ dan ɓadɨ-je-tɨ ree rɔ-é-tɨ. Dingəm-é lé, dɔɓadɨ-je ɓá to lo kisɨ-é ə dow kɨ́ asɨ kilə-é sil ya goto. Taá-taá ya dꞌulə ngɔwla nja-é-tɨ ɓá dꞌilə-é-né sil, ngà taá-taá ya ḛ gángɨ ngɔwla kɨ́ nja-é-tɨ kɨ̀ sil-je lé, adɨ dow kɨ́ tɔ́gɨ-é asɨ kadɨ taa tɔ́gɨ-é ya goto. Ndɔɔ-je, kɨ̀ kada-je lay ya lo taakoo liə goto, adɨ ḛ ɔw ilə kɨ̀ dɔ ɓadɨ-je kɨ̀ dɔ ngan mbal-je, tur kəə taá-taá ə rə́tɨ rɔ-é kɨ̀ ər. Lokɨ un kəm-é oo Jeju sa̰y lé, ḛ a̰y ngɔdɨ ɔw ɔsɨ dɔ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ə ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: «I Jeju, Ngon lə Lubə kɨ́ Njèkisɨ taá dɔra̰-tɨ nṵ lé, ꞌge ri rɔ-m-tɨ wa? Kɔgri ya, kɨ̀ ri Lubə, ꞌulə kəm-m ndoo al!» Ḛ pa bè kdɔ Jeju panè: «I Ndil kɨ́ majɨ al, ꞌtḛḛ mḛḛ dow-tɨ kin kɔgɨ.» Jeju təl dəjɨ-é panè: «Ri-i lə ná̰ wa?» Ḛ təl ilə-é-tɨ panè: «Ri-m lə kosɨ-je. Kdɔtalə jḛ lé jꞌn̰a̰.» 10 Ngá ɓá dḛ ꞌtəl ꞌdəjɨ Jeju kɨ̀ nɔ̰ kəm-dé-tɨ kadɨ tubə-dé kɔgɨ dɔnangɨ-tɨ kin al. 11 Lo-é-tɨ kinlé kosɨ kɔsɔngɨ-je dꞌa̰ kàdɨ̀ mbal-tɨ ngɔsi dꞌa̰ dꞌuso né. 12 Ə ndil-je kɨ́ majɨ al lé ꞌra ndoo ta Jeju-tɨ ꞌpanè: «ꞌAdɨ jꞌɔw jꞌandɨ mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ kan.» 13 Jeju ndigɨ sə-dé ya tɔ. Beɓa ndil-je kɨ́ majɨ al lé ꞌtḛḛ mḛḛ dingəm-tɨ dꞌɔw ꞌtur mḛḛ kɔsɔngɨ-je-tɨ lé adɨ kɔsɔngɨ-je lé ꞌtətɨ-na̰ yipɨ kàdɨ̀ mbal-tɨ taá, ꞌtusɨ babo-tɨ ꞌnduy man. Kɔsɔngɨ-je lé kɔr-dé à kasɨ ɓudɔgɨ lo joo je bè. 14 Go-tɨ, njéngəm kɔsɔngɨ-je lé dꞌa̰y dꞌɔw dꞌɔr poy-é mḛḛ ɓebo-tɨ, mḛḛ nganɓe-je-tɨ rəm. Beɓa dow-je dꞌɔtɨ ꞌree dꞌoo né kɨ́ ra né lé. 15 Lokɨ dḛ ꞌree rɔ Jeju-tɨ lé, dꞌoo dingəm kɨ́ ɔw kɨ̀ ndil-je kɨ́ majɨ al n̰a̰ mḛḛ-é-tɨ lé, isɨ nangɨ, ulə kubɨ rɔ-é-tɨ, təl isɨ majɨ kare gogɨ; ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ. 16 Dow-je kɨ́ dꞌoo né-je kɨ́ ra-né kin kɨ̀ kəm-dé lé dꞌɔr-dé poy dingəm kɨ́ ndil-je kɨ́ majɨ al ꞌtḛḛ mḛḛ-é-tɨ lé rəm, ɓá dꞌɔr-dé poy né kɨ́ tḛḛ dɔ kɔsɔngɨ-je-tɨ lé rəm tɔ. 17 Beɓa dow-je ꞌra ndoo ta Jeju-tɨ kadɨ in̰ə dɔnangɨ lə-dé ə ɔw rangɨ. 18 Lokɨ Jeju təl al mḛḛ tò-tɨ gogɨ rəmə, dingəm kɨ́ ḛ tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ-é-tɨ lé dəjɨ-é kadɨ nꞌɔw siə. 19 Jeju ndigɨ siə al, ngà idə-é panè: «ꞌTəl ꞌɔw ɓee lə-i, rɔ nojɨ-i-je-tɨ, ə koo kɨ́ ꞌƁaɓe oo kəmtondoo lə-i, kɨ̀ né-je lay kɨ́ ḛ ra sə-i kinlé, ɔr poy-é adɨ dꞌoo.» 20 Beɓa dingəm lé, ɔw ɔr poy né-je lay ya kɨ́ Jeju ra siə lé mḛḛ ɓebo-je-tɨ kɨ́ dɔgɨ adɨ dow-je lay kɨ́ dꞌoo lé, ta igɨ-dé sə́l.
Tɔsɨ ndəl lə ngon lə Jayrusɨ kɨ̀ gin məsɨ kɨ́ gangɨ rɔ dené-tɨ
Mat 9:18-26; Luk 8:40-56
21 Jeju al mḛḛ tò-tɨ gangɨ babo ɔw gogɨ. Lokɨ ḛ nà̰y ta babo-tɨ ya ɓəy rəmə, kosɨ dow-je ꞌtəl ꞌree ꞌgəə dɔ-é sipɨ gogɨ. 22 Beɓa dingəm káre kɨ́ to kɨ́ dan dḛ-tɨ kɨ́ ꞌto njékun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je kɨ́ ri-é lə Jayrusɨ ree, ɓá oo Jeju rəmə usɨ nangɨ nja-é-tɨ 23 dəjɨ-é kɨ̀ nɔ̰ kəm-é-tɨ panè: «Ngon-m kɨ́ dené tò oy nangɨ nɔ̰ɔ̰, ə kɔgri ya, ꞌree ꞌɔw ꞌində ji-i dɔ-é-tɨ adɨ-é ingə lapiya ə isɨ kɨ̀ dɔ-é taá adɨ-m!» 24 Beɓa Jeju ɔtɨ ɔw siə. Ə kosɨ dow-je dꞌun go-é, ꞌmbore-é yó-je kɨ nè-je. 25 Ə dené kɨ́ məsɨ ree rɔ-é-tɨ ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo a̰ dan-dé-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ. 26 Dené-é lé ingə kɔ̰̀ n̰a̰, ilə go dɔktur-je-tɨ kɨ kete-kete; ḛ tujɨ nékingə-é kɔgɨ lay ya kàrè né kɨ́ tò-é sotɨ goto; ngà mɔ̰y lé ɔw kɨ kete ya par-par. 27 Beɓa lokɨ ḛ oo poy Jeju rəmə, ree ur dan kosɨ dow-je-tɨ, a̰ gidɨ-é-tɨ, ə ulə ji-é ɔdɨ-né takubɨ liə. 28 Kdɔtalə ḛ pa mḛḛ-é-tɨ panè: «Kinə kubɨ liə ya mꞌulə ji-m mꞌɔdɨ ə mꞌa kingə lapiya.» 29 Rəmə tajinatɨ nè ya gin məsɨ lé gangɨ, adɨ ḛ gə kɨ́ nꞌingə lapiya. 30 Ə tajinatɨ nè ya Jeju gə kɨ́ tɔ́gɨ kɨ́ rɔ-nꞌḛ̀-tɨ tḛḛ. Beɓa ḛ təl ilə rətɨ dan kosɨ dow-je-tɨ dəjɨ panè: «Ná̰ ɓá ɔdɨ kubɨ lə-m wa?» 31 Njéndó né-je liə dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Kosɨ dow-je kɨ́ dꞌa̰ ꞌmbor-i yó-je kɨ nè-je kin ya ꞌtəl dəjɨ dow kɨ́ ɔdɨ rɔ-i ɓəy wa?» 32 Ngà ɓá Jeju təl gɔ̰ lo gəə gidɨ-é kadɨ nꞌoo dow kɨ́ njèra né kinlé. 33 Rəmə dené lé ɓəl rəm, dadɨ rəm, kdɔtalə ḛ gə né kɨ́ tḛḛ dɔ-é-tɨ lé. Beɓa ḛ ree usɨ nangɨ nja Jeju-tɨ ə idə-é ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya. 34 Jeju təl idə-é panè: «Ngon-m! Kadmḛḛ lə-i ajɨ-i. ꞌƆw kɨ̀ lapiya, kadɨ mɔ̰y lə-i lé in̰ə-i.»
35 Lokɨ Jeju a̰ pa ta bè ɓəy ya rəmə, ngannjékullə-je dꞌḭ ɓe lə njékun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je ꞌree go-é-tɨ dꞌidə-é ꞌpanè: «Ngon-i lé oy ngá. Ngà i ꞌndɔjɨ njèndó dow-je né kdɔ ri ɓəy wa?» 36 Ngà Jeju ilə ká ta-je-tɨ lə-dé lé al, adɨ idə njékun dɔ kəykəwna̰ lé ꞌpanè: «ꞌƁəl al, mḛḛ-i ya ꞌadɨ-m par.» 37 Jeju adɨ dow kɨ́ rangɨ dan-é al; ngà Piyər, kɨ̀ Jakɨ, kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ngonkɔ̰ Jakɨ ya par ꞌdan-é. 38 Lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ ɓee lə njékun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je lé rəmə, Jeju oo kɨ́ dow-je dꞌɔw dɔ-na̰-tɨ wúr-wùr, ꞌnɔ̰, dꞌində sul-dé boy-boy. 39 Beɓa Jeju andɨ kəy go-dé-tɨ pa sə-dé panè: «Kdɔ ri ɓá sə̰i ɔwi-né dɔ-na̰-tɨ wúr-wùr bè wa? Kdɔ ri ɓá sə̰i ꞌnɔ̰i-né bè wa? Ngon kɨ́ dené kinlé oy al, ḛ tò ɓi kɨ tò.» 40 Rəmə dow-je ꞌsɔkɨ Jeju. Beɓa ḛ tubə-dé adɨ ꞌtḛḛ ndaa-tɨ ə adɨ bɔbɨ ngon kɨ̀ kɔ̰ ngon kɨ̀ dḛ kɨ́ ꞌdan-é lé dꞌɔw siə lo-tɨ kɨ́ ngon lé tò-tɨ. 41 Jeju uwə ji ngon lé ə idə-é panè: «Talita kumi!» Kɔr mḛḛ-é to: «Ngonmandɨ! Mꞌidə-i mꞌpanè: ꞌḬ taá.» 42 Rəmə tajinatɨ nè ya ngonmandɨ lé ḭ taá njiyə. Kdɔtalə to ngonmandɨ kɨ́ ra ɓal dɔgɨ gidɨ-é joo. Dḛ kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ lé ndil-dé tḛḛ sa̰y, ta igɨ-dé sə́l. 43 Jeju ndəjɨ-dé n̰a̰ kadɨ ꞌpa dꞌadɨ dow oo al ə idə-dé ꞌpanè: «ꞌAdi-é né uso.»