7
Parisi-je kɨ̀ nékoɓe lə-dé
Mat 15:1-9; Luk 11:37-41
Parisi-je, kɨ̀ dow-je kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌto njéndó dow-je ndukun-je dꞌḭ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ꞌree ꞌkəw-na̰ rɔ Jeju-tɨ. Rəmə dḛ dꞌoo kɨ́ njéndó né-je liə kɨ́ dan-tɨ-je ꞌtogɨ ji-dé al ya dꞌuso-né né, adɨ kɨ́ go né kɨ́ koɓe-tɨ lə-dé rəmə dḛ dꞌoo dꞌadɨ to né kɨ́ tò yoro. Parisi-je lé, dḛ kɨ̀ ndəgɨ jipɨ-je lay ya ꞌto njétəl rɔ-dé go nékoɓe-tɨ lə ka-dé-je, adɨ dḛ ꞌtogɨ ji-dé dꞌadɨ aa njay-njay ɓá dꞌuso-né né. Lokɨ dꞌḭ lokosɨ-tɨ rəmə, dꞌa togɨ rɔ-dé lay ɓəy ɓá dꞌa kuso né. Nékoɓe-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya kɨ́ dḛ ꞌtəl rɔ-dé go-tɨ adɨ to togɨ kobɨ-je, kɨ̀ gùm-je, kɨ̀ jo sima̰-je. Beɓa Parisi-je kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je lé, ꞌdəjɨ Jeju ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá njéndó né-je lə-i ꞌtəl rɔ-dé go nékoɓe-tɨ lə ka-ji-je al, adɨ dꞌuso né kɨ̀ ji-dé kɨ́ yoro wa? Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i lé, ꞌtoi njékədkəm dow-je. Ta kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa sɔbɨ-né dɔ-si lé to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya. Lubə adɨ Ejay ndàngɨ panè:
«Gin dow-je kinlé ꞌtətɨ kagɨ-m ndaá ta-dé-tɨ nè,
Ngà mḛḛ-dé tò gay sə-m.»
Pole kɨ́ dḛ ꞌpol-m kàrè to pole kɨ́ mḛḛ wəy kare;
Kdɔ né-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌndó dow-je lé, to ndukun-je kɨ́ dow-je dꞌun kɨ̀ dɔ-dé.
Jeju təl pa sə-dé panè: Sə̰i in̰əi ndukun-je lə Lubə kɔgɨ ə isi ꞌtəli rɔ-si go nékoɓe-tɨ lə dow-je. Təl pa ɓəy panè: Sə̰i uwəi rɔ-si nga̰ ya ꞌmbati ndukun-je lə Lubə rə́, kdɔ ngəm-né nékoɓe-je lə-si. 10 Kdɔ Moiyijɨ panè: ꞌTətɨ kagɨ bɔbɨ-i kɨ̀ kɔ̰-i. Ḛ pa ɓəy panè: Dow kɨ́ pa ta kɨ́ majɨ al dɔ bɔbɨ-é-tɨ əse dɔ kɔ̰-é-tɨ rəmə, kadɨ tokɨ tɔl dowbé kɔgɨ. 11 Ngà sə̰i rəmə ꞌpainè: Kinə dow pa kɨ̀ bɔbɨ-é əse kɔ̰-é panè: Né kɨ́ lé mꞌa ra-né sə-i lé, to «kɔrba̰», adɨ kɔr mḛḛ-é to kadkare kɨ́ kadɨ Lubə. 12 Rəmə sə̰i ɔgi dowbé kdɔ kadɨ ra né madɨ kdɔ bɔbɨ-é əse kɔ̰-é ngá. 13 ꞌRai bè kin rəmə, to kun ɓá sə̰i uni nékoɓe kɨ́ isi ꞌndói-na̰ lé ꞌbujuri-né ta lə Lubə kɔgɨ; ɓá sə̰i ꞌrai ko né-je kɨ́ rangɨ kɨ́ bè kin n̰a̰ ya ɓəy tɔ.
14 Jeju təl ɓa kosɨ dow-je kɨ rɔ-é-tɨ ə panè: Sə̰i lay ya ꞌyəli mbi-si ooi-né ta lə-m, ə kadɨ ꞌgəi mḛḛ-é majɨ tɔ. 15 Né kɨ́ à kḭ ndaa-tɨ kɔw mḛḛ dow-tɨ kdɔ təl-é dow-tɨ kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ goto. Ngà né kɨ́ ḭ mḛḛ dow-tɨ tḛḛ ndaa-tɨ ɓá à ra kadɨ dowbé təl to dow kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ. 16 [Dow kɨ́ mbi-é tò kdɔ kadɨ oo-né ta rəmə, kadɨ oo ta kin.]* 7:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 17 Lokɨ Jeju in̰ə kosɨ dow-je ɔw mḛḛ kəy-tɨ lé, njéndó né-je liə ꞌdəjɨ-é kadɨ ɔr mḛḛ gosta kinlé adɨ-dé. 18 Jeju idə-dé panè: Sə̰i lé ya kàrè négə nal-si bè tɔ wa? Ta lə né kɨ́ à kḭ ndaa-tɨ kɔw mḛḛ dow-tɨ kdɔ təl-é dow-tɨ kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ al kinlé, sə̰i kàrè ꞌgəi al tɔ wa? 19 Kdɔtalə né kɨ́ ḭ ndaa-tɨ lé, ɔw tagɨr-tɨ lə dow al, ngà ɔw mḛḛ-é-tɨ kdɔ tḛḛ kɔgɨ. Jeju pa bè kdɔ nékuso-je lay ya aa njay. 20 Jeju təl pa ɓəy panè: Né kɨ́ ḭ tagɨr-tɨ lə dow tḛḛ ndaa-tɨ ɓá à təl-é dow-tɨ kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ. 21-22 Kdɔ tagɨr-je kɨ́ majɨ al, kɨ̀ ra kaya-je, kɨ̀ ɓogɨ-je, kɨ̀ tɔl dow-je, kɨ̀ kin̰ə ne-i əse ngɔbɨ-i kɔw sangɨ dow kɨ́ rangɨ-je, kɨ̀ kəmkəḭ-je, kɨ̀ mḛḛndul-je, kɨ̀ kədɨ-na̰-je, kɨ̀ néra kɨ go rəbɨ-é-tɨ al-je, kɨ̀ kim-na̰-je, kɨ̀ kulə ta ndil dow-tɨ-je, kɨ̀ kɔjrɔ-je, kɨ̀ néra kɨ́ dɔ mbə́-tɨ-je kinlé ḭ mḛḛ dow-tɨ kəy, lo tagɨr-je-tɨ liə. 23 Né-je kɨ́ majɨ al lay kinlé tḛḛ mḛḛ dow-tɨ, ə ra adɨ dowbé təl né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ.
Kadmḛḛ lə dené kɨ́ to jipɨ al
Mat 15:21-28
24 Jeju ḭ lo-é-tɨ kinlé ɔw dɔnangɨ Tir-tɨ, ə ɔw mḛḛ kəy-tɨ káre bè. Ḛ ndigɨ kadɨ dow gə lo kɨ́ nꞌisɨ-tɨ al, ngà lo kadɨ ɓɔyɔ rɔ-é goto. 25 Kdɔ dené káre bè, kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra ngon-é kɨ́ dené, oo poy Jeju rəmə, ree usɨ nja-é-tɨ. 26 Dené kinlé, to dené grɛkɨ kɨ́ dꞌojɨ-é Siri, dɔnangɨ Penisi-tɨ. Ḛ nɔ̰ ta Jeju-tɨ kdɔ kadɨ tubə ndil kɨ́ majɨ al dɔ ngon-nꞌḛ̀-tɨ kɔgɨ. 27 Ngá ɓá Jeju idə-é panè: ꞌAdɨ ngan-je dꞌuso né ꞌndan mɔkɨ, kdɔ kun nékuso ta ngan-je-tɨ kilə kadɨ ngan bisɨ-je lé to né kɨ́ tuwə ra al. 7:27 Ngan-je lé to jipɨ-je ə ngan bisɨ to dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al tɔ. 28 Dené lé təl panè: Tɔgrɔ-tɨ ya ꞌƁaɓe, ngà ngan bisɨ-je kɨ́ dꞌa̰ gin tablə kuso né-tɨ lé, n̰ɔ̰-n̰ɔ̰ ta ngan-je kɨ́ tusɨ nangɨ lé dꞌa kuso kare. 29 Ngá ɓá Jeju idə-é ꞌpanè: Kdɔ ta kɨ́ ta-i-tɨ kin ya, ɔw, ndil kɨ́ majɨ al lé tḛḛ mḛḛ ngon-i-tɨ kɨ́ dené lé kɔgɨ ngá. 30 Lokɨ dené təl ɔw mḛḛ kəy-tɨ liə lé, ingə ngon-é lé dɔ tɨrə-tɨ. Ndil kɨ́ majɨ al lé tḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ ngá.
Jeju kɨ̀ njèmbitɔ
Mat 15:29-31
31 Jeju ḭ dɔnangɨ Tir-tɨ təl al dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ ə ində dan ɓebo-je kɨ́ dɔgɨ gangɨ ɓá ɔw tḛḛ ta babo-tɨ kɨ́ Galile. 32 Rəmə dow-je ꞌree kɨ̀ dingəm káre kɨ́ to njèmbitɔ, adɨ pa ta mukɨ-mukɨ rɔ Jeju-tɨ ə ꞌra ndoo ta-é-tɨ kdɔ kadɨ ində ji-é dɔ-é-tɨ. 33 Jeju ɔr-é dan kosɨ dow-je-tɨ ɔw siə kɨ̀ kár-é mbəngɨ, ḛ tulə ngan ji-é-je mbi njèmbitɔ-tɨ lé ə ra man ta-é ji-é-tɨ ɔdɨ-né ndɔ̰-é tɔ. 34 Go-tɨ, un kəm-é kɨ dɔra̰-tɨ, ilə koo pṵṵ ə panè: «Epata», kɔr mḛḛ-é to «ꞌtḛḛ.» 35 Rəmə tajinatɨ nè ya mbi-é tḛḛ, ndɔ̰-é ɗɨrə́ bə̀rə̀rə̀, adɨ pa ta majɨ. 36 Jeju ndəjɨ-dé kadɨ ꞌpa ta-é dꞌadɨ dow oo al. Ngà ḛ ndəjɨ-dé n̰a̰ rəmə, dḛ dꞌilə mbḛ-é kɨ kete-kete tɔ. 37 Né kinlé ɔr ndil-dé n̰a̰ adɨ ꞌpanè: Kay! Né ra-é-je majɨ dɔrɔ, njémbitɔ-je kàrè ḛ adɨ-dé dꞌoo ta rəm, ɓá dḛ kɨ́ ndɔ̰-dé dɔɔ kàrè adɨ-dé ꞌpa ta rəm tɔ.

*7:16 7:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

7:27 7:27 Ngan-je lé to jipɨ-je ə ngan bisɨ to dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al tɔ.