8
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ mbə̀ kɨ́ siri kɨ̀ ngan kanjɨ
Mat 15:32-39; Mar 6:35-44
Ndɔ-é-tɨ kinlé, kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya ꞌtəl kəw-na̰ rɔ Jeju-tɨ rəmə, né kɨ́ kadɨ dꞌuso goto; beɓa Jeju ɓá njéndó né-je liə idə-dé panè: Ta ɔ̰̀ mḛḛ-m kdɔ kosɨ dow-je kan! Kdɔ dḛ ꞌra ndɔ mutə sə-m ɓone ya, ngà né kɨ́ kadɨ dꞌuso goto. Ə kinə mꞌin̰ə-dé mꞌadɨ dꞌɔw ɓee mḛḛ-dé ɓo bè lé, dꞌa gudɨ rəbəə kdɔ dḛ kɨ́ ná̰-je dꞌḭ əbɨ. Beɓa njéndó né-je liə dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Ngà dow à kingə mbə̀ rá diləlo-tɨ nè kdɔ kadɨ dꞌuso ꞌndan wa? Jeju dəjɨ-dé panè: Mbə̀ ra kandangɨ ji-si-tɨ wa? Dḛ ꞌpanè: Jꞌɔw kɨ̀ mbə̀ siri. Beɓa Jeju adɨ dow-je dꞌisɨ nangɨ rəmə ɔy mbə̀ kɨ́ siri lé, ra oiyo Lubə ə gángɨ dana̰, təl-né adɨ njéndó né-je liə kdɔ kadɨ ꞌləbɨ kosɨ dow-je ə dḛ ꞌləbɨ-dé ya tɔ. Njéndó né-je lé dꞌɔw kɨ̀ ngan kanjɨ sḛ tɔ. Jeju ra oiyo Lubə dɔ ngan kanjɨ-tɨ lé ə ꞌtəl-né adɨ njéndó né-je ꞌləbɨ dow-je dɔ-tɨ. Dow-je dꞌuso né ꞌndan ndə̰́-ndə̰́ ɓá dɔdum-é-je nà̰y adɨ dꞌɔy jangá siri. Dḛ kɨ́ dꞌuso né lé dꞌa ra ɓudɔgɨ lo sɔ je bè. Go-tɨ, Jeju in̰ə-dé adɨ dꞌɔw. 10 Ə tajinatɨ nè ya ḛ al mḛḛ tò-tɨ, natɨ kɨ̀ njéndó né-je liə ə dꞌɔw dɔnangɨ Dalmanuta-tɨ.
Parisi-je ꞌdəji nékɔjɨ
Mat 16:1-4
11  8:11 Mat 12:38; Luk 11:16Parisi-je ꞌree rɔ Jeju-tɨ ꞌnajɨ siə ta. Dḛ ꞌndigɨ na̰-é kdɔ koo ta kɨ́ mḛḛ-é-tɨ adɨ ꞌdəjɨ-é kadɨ ra nékɔjɨ kɨ́ ḭ dɔra̰-tɨ kadɨ dꞌoo. 12  8:12 Mat 12:39; Luk 11:29Jeju ilə mḛḛ-é pṵṵ ə panè: Kdɔ ri ɓá dow-je kɨ́ ngɔsnè kin dəjɨ-né nékɔjɨ wa? Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dow à ra nékɔjɨ kadɨ dow-je kɨ́ ngɔsnè kin al. 13 Go-tɨ, Jeju in̰ə-dé, al mḛḛ tò-tɨ gangɨ ba ɔw turə.
Ta lə əm lə Parisi-je kɨ̀ əm lə Erodɨ
Mat 16:5-12
14 Mḛḛ njéndó né-je oy dɔ mbə̀-tɨ adɨ dꞌun al; dḛ dꞌɔw kɨ̀ mbə̀ káre ya par mḛḛ tò-tɨ. 15  8:15 Luk 12:1Jeju ndəjɨ-dé panè: «Sə̰i kan! Ooi go rɔ-si majɨ kdɔ əm lə Parisi-je kɨ̀ əm lə Erodɨ.» 16 Njéndó né-je ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: Ta lə mbə̀ kɨ́ goto ji-ji-tɨ lé ɓá ḛ pa-né ta kin bè kdɔ. 17 Jeju gə ta kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ gɔw adɨ dəjɨ-dé panè: Kdɔ ri ə́ ꞌpai-na̰ ta dan-si-tɨ kdɔ mbə̀ kɨ́ goto ji-si-tɨ lé wa? Sə̰i ꞌgəi al ya ɓəy wa? Kəm-si ijə dɔ-tɨ al wa? 18  8:18 Mar 4:12Se to mḛḛnga̰ wa? Kəm-si tò ya, rəmə ooi-né lo al wa? Mbi-si tò ya, rəmə ooi-né ta al wa? Mḛḛ-si ole dɔ-tɨ al wa? 19 Lokɨ ndɔkɨ mꞌləbɨ mbə̀ mḭ dow-je ɓudɔgɨ lo mḭ lé se ɔyi dɔdum-é kɨ́ nà̰y kàrè kandangɨ wa? Dḛ ꞌpanè: Dɔgɨ gidɨ-é joo. 20 Ə lokɨ ndɔkɨ mꞌləbɨ mbə̀ kɨ́ siri dow-je ɓudɔgɨ lo sɔ lé, ɔyi dɔdum-é kɨ́ nà̰y jangá kandangɨ wa? Dḛ ꞌpanè: «Jꞌɔy jangá Siri.» 21 Beɓa Jeju təl idə-dé ꞌpanè: «Kin ya kàrè ꞌgəi gin-é al ya ɓəy wa?»
Jeju dḛ kɨ̀ njèkəmtɔ kɨ́ Betsayda
Mar 10:46-52; Ja̰ 9:1-11
22 Lokɨ ꞌree ꞌtḛḛ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Betsayda lé, dow-je ꞌree kɨ̀ njèkəmtɔ rɔ Jeju-tɨ, ꞌnɔ̰ ta-é-tɨ kdɔ kadɨ ɔdɨ rɔ-é. 23 Beɓa Jeju uwə ji njèkəmtɔ lé, ɔr-é ɔw siə gidɨ ɓe-tɨ, ra man ta-é kəm-é-tɨ ə ində ji-é dɔ-é-tɨ ɓəy ɓá dəjɨ-é panè: Se oo né madɨ wa? 24 Njèkəmtɔ lé tḛḛ kəm-é ə panè: Mꞌoo dow-je, ngà mꞌoo-dé ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ kagɨ-je bè ə dꞌɔw njiyə. 25 Jeju təl ində ji-é kəm-é-tɨ gogɨ; lokɨ njèkəmtɔ lé tḛḛ kəm-é rəmə, ḛ ingə lapiya ə oo né kɨ́ rá-rá ya kàrè gə. 26 Beɓa Jeju in̰ə-é kadɨ ɔw ɓee rəmə, idə-é panè: «ꞌƆw mḛḛ ɓe-tɨ al ngá.»
Piyər pa rəsɨ kɨ́ Jeju to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é
Mat 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Jeju ɔw natɨ kɨ̀ njéndó né-je liə mḛḛ nganɓe-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Sejare-tɨ lə Pilipɨ. Lokɨ dꞌisɨ dꞌɔw lé ḛ dəjɨ-dé panè: «Dow-je ꞌpanè mꞌto ná̰ wa?» 28  8:28 Mar 6:14,15; Luk 9:7,8Beɓa dḛ dꞌidə-é ꞌpanè: «Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: “I ꞌto Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm”, ə dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: “I ꞌto Eli”, ə dḛ kɨ́ rangɨ ꞌpanè: “I ꞌto kɨ́ káre dan njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ.”» 29  8:29 Ja̰ 6:68,69Ngà Jeju təl dəjɨ-dé panè: «Ə kɨ́ go gə-é-tɨ lə-si sə̰i ya bè lé, ma̰ mꞌto ná̰ wa?» Piyər idə-é panè: «I ꞌto Kristɨ* 8:29 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.30 Beɓa Jeju ndəjɨ-dé n̰a̰ kadɨ ꞌpa dꞌadɨ dow oo al.
Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mat 16:21-28; Luk 9:22-27
31 Jeju ndó né njéndó né-je liə panè: «Tò kadɨ Ngon lə dow à kingə kɔ̰̀ n̰a̰, ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je kɨ̀ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je, dꞌa mbatɨ-é, dꞌa tɔl-é, ngà ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə rəmə à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.» 32 Ḛ idə-dé ta kin rəsɨ, beɓa Piyər ɔr-é ɔw siə kəl káre ɔw kɔl siə. 33 Ngà Jeju təl kəm-é oo njéndó né-je liə ə ndángɨ Piyər panè: «Sata̰, ꞌɔtɨ kɨ rangɨ ta-m-tɨ, kdɔ tagɨr-je lə-i to tagɨr-je lə dow-je, ɓɨ to tagɨr-je lə Lubə al.» 34  8:34 Mat 10:38; Luk 14:27Go-tɨ, Jeju ɓa kosɨ dow-je natɨ kɨ̀ njéndó né-je liə idə-dé panè: «Kinə dow ndigɨ kun go-m rəmə, kadɨ ta rɔ-é ɔ̰̀-é al, kadɨ un kagdəsɨ liə utɨ ə un go-m. 35  8:35 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25Kdɔ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ndigɨ kajɨ rɔ-é rəmə à tujɨ rɔ-é, ngà dow kɨ́ ilə rɔ-é kɔgɨ kdɔ ta lə-m əse kdɔ ta lə Poyta kɨ́ Majɨ lé à kajɨ rɔ-é. 36 Kadɨ dow ingə né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay ə ndil-é tujɨ lé, majɨ-é to ri wa? 37 Ri ɓá dow à kadɨ kdɔ kɔr-né tó ndil-é wa? 38 Kdɔtalə dow kɨ́ ra rɔsɔl dɔ-m-tɨ, kɨ̀ dɔ ta-je-tɨ lə-m nɔ̰̀ dow-je-tɨ kɨ́ kaglo-tɨ kɨ́ ngɔsnè kɨ́ ꞌto njérakaya-je, kɨ̀ njéramajal-je kinlé, Ngon lə dow kàrè à ra rɔsɔl dɔ dowbé-tɨ lokɨ ḛ à ree dan riɓa-tɨ lə Bɔbɨ-é natɨ kɨ̀ malayka-je kɨ́ dꞌaa njay lé tɔ.»

8:11 8:11 Mat 12:38; Luk 11:16

8:12 8:12 Mat 12:39; Luk 11:29

8:15 8:15 Luk 12:1

8:18 8:18 Mar 4:12

8:28 8:28 Mar 6:14,15; Luk 9:7,8

8:29 8:29 Ja̰ 6:68,69

*8:29 8:29 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

8:34 8:34 Mat 10:38; Luk 14:27

8:35 8:35 Mat 10:39; Luk 17:33; Ja̰ 12:25