9
Jeju təl idə-dé ɓəy panè: Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dow-je madɨ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌa̰ nè kinlé, dꞌa koo kɔ̰ɓe lə Lubə kɨ́ à ree kɨ̀ tɔ́gɨ kinlé kɨ̀ kəm-dé ɓəy ɓá dꞌa koy.
Ta kəm Jeju mbəl adɨ tò gay
Mat 17:1-13; Luk 9:28-36
9:2 2Pi 1:17,18Ndɔ mɛkḛ go-tɨ, Jeju adɨ Piyər, kɨ̀ Jakɨ, kɨ̀ Ja̰ dꞌɔw siə dꞌɔw dꞌisɨ kɨ̀ kár-dé dɔ mbal-tɨ kɨ́ ngal rəmə rɔ-é mbəl tò gay takəm-dé-tɨ. Kubɨ-je liə ndɔ̰y ngilingɨ-ngilingɨ, nda mbəy-mbəy ə to nda kɨ́ dow kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ à kasɨ ra né kadɨ nda bin ya goto. Rəmə Eli dḛ kɨ̀ Moiyijɨ ꞌtḛḛ sə-dé kɔy ə dꞌa̰ dꞌɔjɨ ta kɨ̀ Jeju. Beɓa Piyər idə Jeju panè: Njèndó dow-je né, majɨ n̰a̰ kadɨ jꞌisi nè ya ngá. Adɨ jꞌrai kəykubɨ mutə; káre à to ꞌlə-i, káre to ꞌlə Moiyijɨ ə káre to ꞌlə Eli tɔ. Piyər gə ta kɨ́ à pa al, kdɔtalə ɓəl ində bandɨ-dé gangɨ. 9:7 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22Kilndi ree səbɨ dɔ-dé-tɨ rɨpɨ rəmə ndi dow ɓa dan kilndi-tɨ lé panè: Ḛ kinlé, to ngon-m; mꞌində-é dan kəm-m-tɨ; ooi ta liə. Tajinatɨ nè ya njéndó né-je ꞌgɔ̰ lo ꞌgəə dɔ-dé rəmə dꞌoo dow kɨ́ rangɨ al, ngà Jeju ya kɨ̀ kár-é ɓá a̰ sə-dé. Lokɨ dꞌḭ dɔ mbal-tɨ dꞌisɨ risɨ nangɨ lé, Jeju ndəjɨ-dé panè: «Né kɨ́ ooi kinlé, ꞌpai ta-é adi dow oo al ya sar kadɨ Ngon lə dow tɔsɨ-né ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy.» 10 Dḛ təl rɔ-dé go ta-tɨ kinlé ya, ngà dḛ ꞌdəjɨ-na̰ ta ꞌpanè se tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kinlé kɔr mḛḛ-é to ri ə́n wa? 11  9:11 Mat 11:14Beɓa dḛ dəjɨ Jeju ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá njéndó dow-je ndukun-je ꞌpanè: “Tò kadɨ Eli ree mɔkɨ tá” wa?» 12 Ḛ idə-dé panè: «Eli lé, à təl ree kete ə à kɔsɨ nja né-je natɨ kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é lay. Ngà kdɔ ri ɓá ꞌndàngɨ ꞌpanè: “Ngon lə dow à kingə kɔ̰̀ n̰a̰ rəm, dow-je dꞌa nədɨ-é rəm lé wa”? 13 Ngà mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ Eli lé ree ngá ə dow-je ꞌra siə né-je kɨ́ mḛḛ-dé ndigɨ titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-é lé ya.»
Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ ngon-tɨ
Mat 17:14-21; Luk 9:37-43
14 Lokɨ ꞌtəl ꞌree ngɔsi kɨ̀ ndəgɨ njéndó né-je lé, dꞌoo kɨ́ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya dꞌilə-na̰ ꞌgəə dɔ-dé ɓá njéndó dow-je ndukun-je dꞌisɨ ꞌnajɨ sə-dé ta. 15 Beɓa lokɨ dow-je dꞌun kəm-dé dꞌoo Jeju rəmə, kàdɨ̀-dé uwə-dé pa̰y ə dꞌa̰y ngɔdɨ kɨ rɔ-é-tɨ kdɔ ra-é lapiya. 16 Jeju dəjɨ njéndó né-je liə panè: Isi naji sə-dé ta dɔ ri-tɨ wa? 17 Dow káre dan kosɨ dow-je-tɨ idə-é panè: Njèndó dow-je né, mꞌree kɨ̀ ngon-m rɔ-i-tɨ, kdɔtalə ndil kɨ́ majɨ al ra-é adɨ pa ta al. 18 Lo lay ya kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al kin uwə-é-tɨ lé, itə-é ilə-é nangɨ rəm, əm ta-é ḭ pukɨ-pukɨ rəm, uso ngangɨ-é məgəgə-məgəgə rəm, ɓá ndajɨ-é ndə̰́y-ndə̰́y rəm tɔ. Mꞌdəjɨ njéndó né-je lə-i kadɨ ꞌtubə ndil kɨ́ majɨ al kinlé dɔ-é-tɨ kɔgɨ ya, ngà dḛ dꞌasɨ al. 19 Beɓa Jeju idə-dé panè: Sə̰i ko dow-je kɨ́ njémḛḛnga̰-je kan! Mꞌa kisɨ sə-si natɨ asɨ kaglo ban ɓəy wa? Mꞌa kisɨ dɔ-tɨ sə-si asɨ kaglo ban ɓəy wa? ꞌReei kɨ̀ ngon lé rɔ-m-tɨ nè bè. Ə dꞌun ngon lé ꞌree siə rɔ-é-tɨ. 20 Lokɨ ngon lé oo Jeju taá ya rəmə, ndil kɨ́ majɨ al lé ɔsɨ-é kɨ̀ tɔ́gɨ-é adɨ-é usɨ nangɨ ə ndur kutɨ-kutɨ adɨ əm ta-é ḭ pukɨ-pukɨ. 21 Jeju dəjɨ bɔbɨ ngon lé panè, né kinlé ra-é bè asɨ dɔkaglo ban ngá wa? Ḛ ilə-é-tɨ panè: Ra-é ngon-é-tɨ nṵ ya ə 22 taá-taá ya ndil lé ɔsɨ-é ilə-é pərəə-je, ilə-é mani-je kdɔ kadɨ-é oy. Ngà kinə ꞌa kasɨ ra né madɨ rəmə, ꞌoo kəmtondoo lə-ji ə ꞌra sə-ji. 23 Jeju ilə-é-tɨ panè: I ꞌdəjɨ-m ꞌpanè se mꞌa kasɨ wa? Dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é lé, né kɨ́ à dum-é ya goto. 24 Lo-é-tɨ kin ya bɔbɨ ngon lé ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: Mꞌadɨ mḛḛ-m, ꞌra sə-m kdɔ kadmḛḛ lə-m asɨ al. 25 Lokɨ Jeju oo kɨ́ kosɨ dow-je dꞌa̰y miriri-miriri kɨ rɔ-dé-tɨ rəmə, ndángɨ ndil kɨ́ majɨ al lé panè: «I ndil kɨ́ njèkɔgɨ dow koo ta, njèkɔgɨ dow pa ta kinlé, mꞌun ndu madɨ-i kadɨ ꞌtḛḛ mḛḛ ngon-tɨ kin kɔgɨ ə ꞌtəl ꞌree mḛḛ-é-tɨ gogɨ al ya riw ngá.» 26 Ə ndil kɨ́ majɨ al ur kəə ə ɔsɨ ngon lé kɨ̀ tɔ́gɨ-é n̰a̰ ɓá tḛḛ-né kɔgɨ mḛḛ-é-tɨ. Ngon lé tò titɨ dow kɨ́ oy bè, adɨ dow-je kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ lé ꞌpanè ḛ oy. 27 Ngà Jeju uwə ji-é, un-é-né kɨ taá ə ḛ ḭ a̰ taá.
28 Lokɨ Jeju ɔw kəy rəmə, njéndó né-je liə dꞌisɨ siə kɨ̀ kár-dé ngá ɓá ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá jḛ ya kɨ̀ dɔ-ji jꞌasɨ tubə ndil kɨ́ majɨ al kinlé kɔgɨ al wa? 29 Beɓa ḛ idə-dé panè: Ko ndil-je kɨ̀ bè kinlé, ta kɨ̀ pa kɨ̀ Lubə ya par ɓá dow à tubə-dé-né.
Nja joo kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mat 17:22-23; Luk 9:43-45
30 Dꞌḭ lo-é-tɨ kinlé dꞌɔw ə dꞌində dɔnangɨ Galile ꞌgangɨ rəmə, Jeju ndigɨ kadɨ dow gə al. 31 Kdɔ ḛ ndó né njéndó né-je liə taá-taá ə idə-dé panè: «Dꞌa kilə Ngon lə dow ji dow-je-tɨ kdɔ kadɨ ꞌtɔl-é, ngà ndɔ mutə go ndɔ koy-é-tɨ lé, ḛ à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.» 32 Ngà njéndó né-je ꞌgə mḛḛ ta kinlé al rəm, ɓá dḛ ꞌɓəl lo dəjɨ-é ta dɔ-tɨ rəm tɔ.
Ná̰ to kɨ́ boy dɔ madɨ-é-je-tɨ wa?
Mat 18:1-5; Luk 9:46-48
33 Dḛ ꞌree ꞌtḛḛ Kapɛrnayim. Ə lokɨ dꞌisɨ kəy ngá ɓá Jeju dəjɨ njéndó né-je liə panè: Ri ɓá ꞌnaji-na̰ ta dɔ-tɨ rəbəə lé wa? 34  9:34 Luk 22:24Ngà dḛ dꞌilə-é-tɨ al, kdɔtalə dɔ rəbɨ-tɨ lé, dꞌɔw ꞌnajɨ-na̰ ta ꞌpanè se ná̰ ɓá to kɨ́ boy n̰a̰ dan-dé-tɨ wa? 35  9:35 Mat 20:26,27; 23:11; Mar 10:43,44; Luk 22:26Beɓa Jeju uwə lo isɨ-tɨ nangɨ ə ɓa njéndó né-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo lé kɨ rɔ-é-tɨ ɓá idə-dé panè: Dow kɨ́ ndigɨ to kɨ́ dɔsa̰y lé, kadɨ təl rɔ-é kɨ sɔ̰y dow-je lay rəm, ɓá kadɨ-é təl rɔ-é ngonnjèkullə-tɨ lə dow-je lay rəm tɔ. 36 Go-tɨ, Jeju un ngon kɨ́ ndḛ bè adɨ-é a̰ dan-dé-tɨ dana̰ ə go-tɨ təl uwə-é kàdɨ̀-é-tɨ ɓá idə-dé-né ta panè: 37  9:37 Mat 10:40; Luk 10:16; Ja̰ 13:20Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ uwə ngon kɨ́ titɨ ḛ kin bè kɨ rɔ-é-tɨ kdɔ ta lə-m kin rəmə, to ma̰ ya dowbé uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ tɔ tin. Ə dow kɨ́ uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ lé, to ma̰ bè ɓá dowbé uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ al, ngà to njèkulə-m ɓá dowbé uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ tin.
Dow kɨ́ ɔsɨ ta Jeju al lé to dow liə
Luk 9:49-50
38 Ja̰ idə Jeju panè: «Njèndó dow-je né, jḛ jꞌoo dow káre un ri-i ɓá isɨ tubə-né ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-je-tɨ ə́ jꞌsangɨ kadɨ jꞌɔgɨ-é dɔ-tɨ kdɔ ḛ un go-ji al.» 39 Jeju panè: «Ɔgi-é dɔ-tɨ al, kdɔ dow kɨ́ ra nékɔjɨ kɨ̀ ri-m lé, à təl tajinatɨ nè pa ta kɨ̀ majɨ al dɔ-m-tɨ go-tɨ al.» 40  9:40 Mat 12:30; Luk 11:23Kdɔ dow kɨ́ ɔsɨ-ji kɨ̀ ta al lé, to dow lə-ji. 41  9:41 Mat 10:42Dow kɨ́ adɨ-si man ka̰y mḛḛ kaman káre kdɔ to kɨ́ sə̰i ꞌtoi dow-je lə-m ma̰ Kristɨ* 9:41 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé, ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dowbé kin à nal nékugə dɔji-é al.
Ta lə dow kɨ́ ra madɨ-é adɨ ra majal
Mat 18:6-9; Luk 17:1-2
42 Ngà kinə dow ra dow káre dan ngan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌadɨ-m mḛḛ-dé kin adɨ-é ra majal lé, lé ꞌdɔɔ mbal kusɨ ko kɨ́ boy mindɨ-é-tɨ ɓá dꞌilə-é-né dan babo-tɨ ya kàrè ꞌliə tò sotɨ ɓəy. 43  9:43 Mat 5:30Kinə ji-i ra-i adɨ ꞌra majal rəmə, ꞌgangɨ-é ilə-é kɔgɨ; kadɨ ꞌɔw lo kiskəm-tɨ kɨ̀ ji-i káre lé tò sotɨ itə kadɨ ꞌngəm ji-i joo lay ə ꞌɔw-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ. 44 [Lo-é-tɨ kinlé kode-je kɨ́ rɔ dow-tɨ dꞌa koy al rəm, ɓá pər kɨ́ titɨ kàrè à koy al rəm tɔ.] 9:44 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 45 Kinə nja-i ra-i adɨ ꞌra majal rəmə, ꞌgangɨ-é ilə-é kɔgɨ; kadɨ ꞌɔw lo kiskəm-tɨ kɨ̀ nja-i káre lé, tò sotɨ itə kadɨ ꞌngəm nja-i joo lay ə ꞌɔw-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ. 46 [Lo-tɨ kɨ́ kode-je kɨ́ rɔ dow-je-tɨ dꞌa koy al rəm, ɓá pər kɨ́ titɨ kàrè à koy al rəm tɔ.] 9:46 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 47  9:47 Mat 5:29Kinə kəm-i ɔw sə-i adɨ ꞌra majal rəmə, ꞌɔr-é ꞌilə-é kɔgɨ. Kadɨ ꞌɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə kɨ̀ kəm-i káre-rè lé tò sotɨ itə ngəm kəm-i joo lay ə dꞌilə-i-né dan pər-tɨ kɨ́ tò sartagangɨ. 48 Lo-tɨ kɨ́ kode-je kɨ́ rɔ dow-je-tɨ dꞌa koy al rəm, ɓá pər kàrè à koy-tɨ al rəm tɔ. 49 Kdɔ dow kɨ́ ində dan pər gangɨ lé aa njay-njay ə titɨ-na̰ kɨ̀ katɨ bè. 50  9:50 Mat 5:13; Luk 14:34,35Katɨ to né kɨ́ majɨ ya, ngà kinə mbinə̰-é ɔr kɔgɨ lé dow à ra-né ban ɓá à təl dɔ̰ gogɨ ɓəy wa? Adi rɔ-si taa katɨ ə isi-na̰ kɨ̀ lapiya.

9:2 9:2 2Pi 1:17,18

9:7 9:7 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22

9:11 9:11 Mat 11:14

9:34 9:34 Luk 22:24

9:35 9:35 Mat 20:26,27; 23:11; Mar 10:43,44; Luk 22:26

9:37 9:37 Mat 10:40; Luk 10:16; Ja̰ 13:20

9:40 9:40 Mat 12:30; Luk 11:23

9:41 9:41 Mat 10:42

*9:41 9:41 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

9:43 9:43 Mat 5:30

9:44 9:44 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

9:46 9:46 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

9:47 9:47 Mat 5:29

9:50 9:50 Mat 5:13; Luk 14:34,35