10
Ta kɨ́ dɔ gángɨ-na̰-tɨ lə dené kɨ̀ dingəm
Mat 5:31-32; 19:1-12; Luk 16:18; Det 24:1-4
Jeju ḭ lo-é-tɨ kin ɔw dɔnangɨ Jude-tɨ gidɨ ba jurdḛ-tɨ. Kosɨ dow-je ꞌtəl ꞌkəwna̰ rɔ-é-tɨ, ə titɨ kɨ́ ḛ ra-né low-low lé, ḛ ndó-dé né ya ɓəy. Rəmə Parisi-je ꞌree rɔ-é-tɨ kdɔ na̰-é koo ta kɨ́ mḛḛ-é-tɨ adɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè se to tó-é kadɨ dow tubə ne-é wa? Jeju ilə-dé-tɨ panè: Moiyijɨ un ndu dɔ-tɨ adɨ-si panè ri wa? 10:4 Mat 5:31Dḛ təl dꞌidə-é ꞌpanè: Moiyijɨ lé un ndu panè: Kinə dow tubə ne-é rəmə kadɨ ꞌadɨ-é mbete tubə ɓane. Beɓa Jeju təl panè: To ta lə mḛḛnga̰ lə-si ɓá Moiyijɨ ndàngɨ-né ndukun kinlé adɨ-si. Ngà lo kulə gin dɔnangɨ-tɨ lé, Lubə ra dené kɨ̀ dingəm. Gin-é kin ɓá dingəm à kin̰ə-né kɔ̰-é kɨ̀ bɔbɨ-é kdɔ tin̰ə natɨ kɨ̀ ne-é. Ə dḛ joo lay ya ꞌtəl kubru rɔ kɨ́ káre-rè. Adɨ dḛ ꞌto dow-je joo al ngá; ngà ꞌto kubru rɔ kɨ́ káre-rè. Né kɨ́ Lubə tɔ́ natɨ lé, kadɨ dow tutɨ al. 10 Lokɨ dꞌisɨ mḛḛ kəy-tɨ lé, njéndó né-je ꞌtəl ꞌdəjɨ-é ta dɔ-tɨ ya ɓəy. 11  10:11 Mat 5:32; 1Kɔ 7:10,11Beɓa idə-dé panè: Dow kɨ́ tubə ne-é ɓá taa dené kɨ́ rangɨ lé, ḛ ra kaya nɔ̰̀ ne-é-tɨ kɨ́ kete. 12 Rəm ɓá dené kɨ́ in̰ə ngɔbɨ-é ə taa dingəm kɨ́ rangɨ kàrè ra kaya ya tɔ.
Ta lə Jeju kɨ̀ ngan-je kɨ́ dɔ-dé nà̰y
Mat 19:13-15; Luk 18:15-17
13 Dow-je ꞌree kɨ̀ ngan-je rɔ Jeju-tɨ kdɔ kadɨ ində ji-é dɔ-dé-tɨ. Ngà njéndó né-je ꞌkɔl sə-dé. 14 Lokɨ Jeju oo né kɨ́ ꞌra kinlé rəmə, mḛḛ-é ɔ̰̀-é adɨ idə-dé panè: «In̰əi ngan-je adɨ ꞌree rɔ-m-tɨ, ɓɨ ɔgi-dé al, kdɔtalə kɔ̰ɓe lə Lubə tò kdɔ dow-je kɨ́ ꞌtitɨ-na̰ sə-dé bè. 15  10:15 Mat 18:3Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ. Dow kɨ́ ndigɨ kɔ̰ɓe lə Lubə titɨ-na̰ kɨ̀ ngon kɨ́ sḛ ndigɨ-né kin al lé à kɔw-tɨ nda̰ bè al.» 16 Go-tɨ, Jeju uwə ngan-je lé kɨ rɔ-é-tɨ, ə ində ji-é dɔ-dé-tɨ ɓá tɔr-né ndi-é dɔ-dé-tɨ.
Ta lə dingəm kɨ́ njènékingə
Mat 19:16-30; Luk 18:18-30
17 Lokɨ Jeju un rəbɨ isɨ ɔw rəmə, dingəm káre a̰y ngɔdɨ go-é-tɨ, tɔsɨ məkəjɨ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ ə dəjɨ-é panè: «Dow kɨ́ majɨ kɨ́ njèndó dow-je né, ri ɓá mꞌa ra ɓá mꞌa kisɨ-né kəm sartagangɨ wa?» 18 Jeju idə-é ꞌpanè: «Kdɔ ri ɓá i ꞌɓa-m dow kɨ́ majɨ wa? Dow kɨ́ majɨ goto, Lubə ya kɨ̀ kár-é ə́ majɨ. 19 ꞌGə ndukun-je lə Lubə gɔw: “ꞌA tɔl dow al, ꞌa ra kaya al, ꞌa ɓogɨ al, ꞌa tətɨ ta kɨ́ ndángɨ al, ꞌa ra né kɨ́ majɨ al kɨ̀ dow al, ꞌa tətɨ kagɨ bɔbɨ-i kɨ̀ kɔ̰-i.”» 20 Dingəm lé ilə-é-tɨ panè: «Njéndó dow-je né, basa-m-tɨ nṵ ya mꞌtəl rɔ-m go né-je-tɨ kin lay.» 21 Jeju oo-é gə́rə́rə́, ndigɨ-é ə idə-é panè: «Né káre nal-i ɓəy. ꞌƆw ꞌndogɨ nékingə-i lay ə ꞌləbɨ là-é njéndoo-je rəmə ndɔ-é ꞌa kingə n̰a̰ dɔra̰-tɨ ə ꞌree un go-m.» 22 Ngà rəmə dingəm lé rɔ-é nəl-é dɔ ta-tɨ kinlé al, adɨ ɔtɨ ɔw kɨ̀ rɔkatɨ kana̰na̰, kdɔ to dow kɨ́ nékingə-é n̰a̰.
23 Beɓa Jeju oo lo gəə dɔ-é, ɓá idə njéndó né-je liə panè: «Kadɨ njénékingə-je dꞌɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé, to né kɨ́ nga̰ n̰a̰.» 24 Ta kɨ́ Jeju pa lé ɔr ndil njéndó né-je. Beɓa Jeju təl idə-dé panè: «Ngan-m-je, kɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé nga̰ n̰a̰. 25 Kadɨ jambal dəə ɓe libri-tɨ lé to né kɨ́ nga̰ n̰a̰ ya, ngà kadɨ njènékingə ɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə lé to né kɨ́ nga̰ itə-é ɓəy.» 26 Ta kinlé ɔr ndil njéndó né-je ta madɨ-é-tɨ ya ɓəy, adɨ ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Tò bè ngà ná̰ ɓá à kajɨ wa?» 27 Jeju oo-dé gə́rə́rə́ ə ꞌpanè: «Né kinlé dow-je ɓá dum-dé ɓɨ dum Lubə al, kdɔ Lubə lé né kɨ́ dum-é goto.»
28 Rəmə Piyər idə-é panè: «Yən, jḛ kinlé, jꞌtusɨ né-je lə-ji jꞌin̰ə ɓá jꞌun go-i tin.» 29 Beɓa Jeju ilə-tɨ panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ. Dow kɨ́ in̰ə kəy liə, kɨ̀ ngankɔ̰-é-je, kɨ̀ kɔ̰nan-é-je, kɨ̀ kɔ̰-é, kɨ̀ bɔbɨ-é, kɨ̀ ngan-é-je əse ndɔr-je liə kdɔ ta lə-m rəm, kdɔ Poyta kɨ́ Majɨ rəm lé, 30 kisɨ-é kɨ̀ dɔ-é taá nè kin ya à kingə kɨ́ rangɨ dɔ-tɨ nja ɓu, adɨ to kingə kəy-je, kɨ̀ ngankɔ̰-é-je, kɨ̀ kɔ̰nan-é-je, kɨ̀ kɔ̰-é-je, kɨ̀ ngan-é-je, kɨ̀ ndɔr-je rəm, ɓá dꞌa kulə kəm-é ndoo-je rəm, ɓá à kingə kiskəm kɨ́ sartagangɨ kaglo-tɨ kɨ́ à ree ɓəy rəm tɔ. 31  10:31 Mat 20:16; Luk 13:30Dow-je n̰a̰ dan dḛ kɨ́ kete-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ gogɨ ə dow-je n̰a̰ dan dḛ kɨ́ gogɨ-tɨ dꞌa təl to dow-je kɨ́ kete tɔ.»
Nja mutə kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Mat 20:17-19; Luk 18:31-34
32 Lokɨ Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌun rəbɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ Jorijalḛm lé, Jeju usɨ nɔ̰̀-dé-tɨ. Mḛḛ njéndó né-je gangɨ man rəm, dow-je kɨ́ dꞌun go-dé kàrè ꞌɓəl rəm tɔ. Beɓa Jeju ɓa njéndó né-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo kɨ rɔ-é-tɨ, pa sə-dé ta kɨ́ dɔ né-tɨ kɨ́ à tḛḛ dɔ-é-tɨ panè: 33 Yən, kɔw kɨ́ jꞌisi jꞌɔwi kɨ Jorijalḛm kinlé, dꞌa kilə Ngon lə dow ji njékun dɔ njégugné-je-tɨ lə Lubə, kɨ̀ ji njéndó dow-je ndukun-je-tɨ. Dꞌa gangta koy dɔ-é-tɨ rəm, dꞌa kilə-é ji gin dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al. 34 Dꞌa sɔkɨ-é rəm, dꞌa tubə yoro kəm-é-tɨ rəm, dꞌa tində-é kɨ̀ ndəy marɔw ə dꞌa tɔl-é, ngà ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə rəmə, à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ.
Nédəjɨ lə ngan lə Jebede
Mat 20:20-28; Luk 22:24-27; Ja̰ 13:1-17
35 Jakɨ kɨ̀ Ja̰ kɨ́ ꞌto ngan lə Jebede lé, ꞌree rɔ Jeju-tɨ ꞌpanè: Njèndó dow-je né, jꞌndigɨ kadɨ ꞌra né kɨ́ jꞌɔw kɨ̀ dəjɨ-i kin adɨ-ji. 36 Ə Jeju dəjɨ-dé panè: Ri ɓá sə̰i ndigi kadɨ mꞌra mꞌadɨ-si wa? 37 Beɓa dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Jḛ lé jꞌge kadɨ ndɔ kɨ́ ꞌa kisɨ dan riɓa-tɨ lə-i rəmə, ꞌadɨ dow káre isɨ dɔ jikɔl-i-tɨ ə kɨ́ káre isɨ dɔ jigəl-i-tɨ tɔ. 38  10:38 Luk 12:50Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i lé, ꞌgəi né kɨ́ ꞌdəji lé al. A kasi kingəi kɔ̰̀ kɨ́ mꞌa kingə lé kare wa? Əse asi kadɨ ꞌra-si «batḛm» kɔ̰̀ kɨ́ mꞌa ra lé kare wa? Beɓa dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Oiyo, jꞌa kasɨ kare. 39 Ə Jeju təl ilə-dé-tɨ panè: Tɔgrɔ-tɨ, kɔ̰̀ kɨ́ mꞌa kingə lé a kingəi rəm, batḛm kɔ̰̀ kɨ́ dꞌa ra-m lé kàrè dꞌa ra-si tɔ.
40 Ngà ta lə kisɨ dɔ jikɔl-m-tɨ əse dɔ jigəl-m-tɨ lé, to ma̰ ɓá mꞌa kadɨ al. Ngà tò kdɔtalə dow-je kɨ́ Lubə ya ra go-é kete kdɔ-dé. 41 Lokɨ ndəgɨ-é-je kɨ́ dɔgɨ dꞌoo ta kin bè lé, wɔngɨ ra-dé n̰a̰ dɔ Jakɨ-je-tɨ kɨ̀ Ja̰ lé. 42  10:42 Luk 22:25,26Beɓa Jeju ɓa-dé ə idə-dé panè: «Sə̰i ꞌgəi kɨ́ dḛ kɨ́ dow-je dꞌoo-dé kɨ njèkɔ̰ɓe dɔ gin dow-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, dꞌulə kəm dow-je ndoo n̰a̰ rəm, ɓá dow-je kɨ́ boy-boy kàrè dꞌɔ̰̀ ɓe dɔ dow-je-tɨ lé kɨ́ go lo njètɔgɨ-tɨ rəm tɔ. 43  10:43 Mat 23:11; Mar 9:35; Luk 22:26Ngà sə̰i lé, kɔ̰̀-na̰ kɨ́ bè kin à goto dan-si-tɨ. Ngà dow kɨ́ ndigɨ kadɨ nꞌto kɨ́ boy dan-si-tɨ lé, kadɨ təl rɔ-é ngonnjèkullə-tɨ lə-si ɓane; 44 ə dow kɨ́ ndigɨ kadɨ nꞌto kɨ́ dɔsa̰y dan-si-tɨ lé, kadɨ təl rɔ-é ɓə-tɨ lə-si lay tɔ. 45 Kdɔtalə Ngon lə dow lé ree kdɔ kadɨ dow-je ꞌra kullə dꞌadɨ-é al, ngà ḛ ɓá ree kdɔ ra kullə kadɨ dow-je rəm, ɓá kdɔ kadɨ rɔ-é gangɨ-né dɔ kosɨ dow-je rəm tɔ.»
Jeju adɨ Bartime kɨ́ njèkəmtɔ oo lo
Mat 20:29-34; Luk 18:35-43
46 Jeju kɨ̀ njéndó né-je ree ꞌtḛḛ ɓebo Jeriko-tɨ. Lokɨ dꞌisɨ ꞌtḛḛ kɨ gidɨ ɓe-tɨ natɨ kɨ̀ njéndó né-je liə, kɨ̀ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy rəmə, njèkəmtɔ kɨ́ ꞌɓa-é Bartime kɨ́ to ngon lə Time, isɨ ngangɨ rəbɨ-tɨ isɨ kɔy né. 47 Lokɨ ḛ oo kɨ́ to Jeju kɨ́ Najarɛtɨ lé, ḛ ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ nɔ̰ panè: «Jeju, ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-m.» 48 Rəmə dow-je n̰a̰ ꞌndángɨ-é kadɨ utɨ ta-é. Ngà ḛ ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ nɔ̰ itə kɨ́ kete lé ɓəy panè: «Ngonka Dabidɨ, ꞌoo kəmtondoo lə-m ɓoo.» 49 Beɓa Jeju təl a̰ nangɨ ə panè: ꞌƁai-é kɨ nè. Ə dḛ ꞌɓa njèkəmtɔ lé dꞌidə-é ꞌpanè: «ꞌUwə rɔ-i nga̰, ḭ taá, ḛ ɓa-i.» 50 Rəmə njèkəmtɔ lé ilə kubɨ kul liə kɔgɨ, ubə nangɨ ratɨ, ḭ bal ɔw rɔ Jeju-tɨ. 51 Ə ḛ dəjɨ-é panè: Ri ɓá i ꞌndigɨ kadɨ mꞌra mꞌadɨ-i wa? Njèkəmtɔ lé ilə-é-tɨ panè: «Njèndó dow-je né, kəm-m ya ꞌadɨ təl oo lo.» 52 Beɓa Jeju idə-é panè: «ꞌƆtɨ ꞌɔw, kadɨ mḛḛ lə-i adɨ-i lapiya.» Rəmə tajinatɨ nè ya kəm-é oo lo ə un rəbɨ go Jeju-tɨ.

10:4 10:4 Mat 5:31

10:11 10:11 Mat 5:32; 1Kɔ 7:10,11

10:15 10:15 Mat 18:3

10:31 10:31 Mat 20:16; Luk 13:30

10:38 10:38 Luk 12:50

10:42 10:42 Luk 22:25,26

10:43 10:43 Mat 23:11; Mar 9:35; Luk 22:26