15
Jeju a̰ nɔ̰̀ Gubərnər Pilatɨ-tɨ
Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Ja̰ 18:28-38
Kɨ̀ ndɔge ratɨ ya, njékun dɔ njégugné-je lə Lubə ꞌkəw-na̰, dꞌɔjɨ-na̰ ta kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je, adɨ to kuwədɔ-na̰ lə ꞌboy-je kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je lay. Beɓa dḛ dꞌun ndu-dé dꞌadɨ ꞌtɔ́ Jeju njim-njim dꞌɔw siə dꞌilə-é ji Pilatɨ-tɨ.
Beɓa Pilatɨ dəjɨ-é panè: «Se i ya ɓá ꞌto ngar lə jipɨ-je lé wa?» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Ta ya tḛḛ ta-i-tɨ tin.» Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə ꞌtilə ta-je n̰a̰ dɔ Jeju-tɨ. Pilatɨ təl dəjɨ-é panè: «ꞌA kilə-dé ta-tɨ kinlé al wa? ꞌOo kɔr ta-je kɨ́ ꞌtilə dɔ-i-tɨ kinlé ya al wa?» Ngà Jeju tḛḛ ta-é kɨ́ ngarara ya kàrè ilə-tɨ al sar adɨ ɔr ndil Pilatɨ.
ꞌGangɨ ta koy dɔ Jeju-tɨ
Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Ja̰ 18:39–19:16
Kaglo ra na̰y Pakɨ-je lay ya, Pilatɨ à kilə dangay káre taá ə à to ḛ kɨ́ kosɨ dow-je ya dꞌɔsɨ kagɨ dɔ-é-tɨ ɓá à kilə-é taá. Ə dingəm káre kɨ́ ri-é lə Barabasɨ kɨ́ to kɨ́ káre dan bɔkaya-je-tɨ kɨ́ ndɔkɨ ꞌtɔl dow ndɔ ra wɔngɨ-tɨ a̰ dangay-tɨ nɔ̰ɔ̰. Kosɨ dow-je dꞌɔw panata lə Pilatɨ ꞌdəjɨ-é kadɨ ra né kɨ́ ḛ ra adɨ-dé kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal kinlé. Pilatɨ ilə-dé-tɨ panè: «ꞌNdigi kadɨ mꞌilə ngar lə jipɨ-je taá mꞌadɨ-si wa?» 10 Kdɔ ḛ gə kɨ́ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə dꞌilə Jeju ji-nꞌḛ̀-tɨ kdɔ kim kɨ́ dꞌim-é. 11 Njékun dɔ njégugné-je lé, ꞌsulə kosɨ dow-je kadɨ ꞌdəjɨ Pilatɨ kadɨ Barabasɨ ɓá ilə-é taá. 12 Pilatɨ təl dəjɨ-dé ɓəy panè: «Ngà ꞌndigi kadɨ mꞌra ri kɨ̀ ḛ kɨ́ sə̰i ꞌɓai-é ngar lə jipɨ-je lé wa?» 13 Dḛ ꞌpa ta kɨ̀ ndi-dé kɨ́ boy-boy ꞌpanè: «ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ.» 14 Pilatɨ idə-dé panè: «Ə to majal ri ya ɓá Jeju lé ra wa?» Rəmə ꞌtəl ꞌpa ta kɨ̀ ndi-dé kɨ́ boy itə kɨ́ kete lé ya ɓəy ꞌpanè: «ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ.»
15 Pilatɨ ndigɨ kadɨ rɔ kosɨ dow-je nəl-dé, beɓa ilə Barabasɨ taá, rəmə adɨ ꞌtində Jeju kɨ̀ ndəy marɔw ɓá in̰ə-é ji-dé-tɨ kadɨ dꞌɔw ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ.
Asgar-je ꞌsɔkɨ Jeju
Mat 27:27-31; Ja̰ 19:2-3
16 Asgar-je dꞌɔw kɨ̀ Jeju panata lə Gubərnər, rəmə ꞌɓa kosɨ asgar-je lay. 17 Dꞌulə kubɨ kɨ́ kər yə̀l-yə̀l kɨ́ là-é n̰a̰ rɔ-é-tɨ, ꞌra kun dꞌojɨ jɔgɨ ngar-tɨ dꞌulə dɔ-é-tɨ. 18 Rəmə ꞌtəl ꞌra-é lapiya ꞌpanè: «Lapiya ɓoo ngar lə jipɨ-je.» 19 ꞌTində dɔ-é kɨ̀ tuwətɔ́gɨ, ꞌtubə yoro kəm-é-tɨ rəm, ꞌtɔsɨ məkəjɨ-dé nangɨ ɓá ꞌsəbɨ takəm-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ. 20 Lokɨ ꞌsɔkɨ-é asɨ-dé rəmə, dꞌɔr kubɨ kɨ́ kər lé rɔ-é-tɨ ə dꞌulə kubɨ-je liə rɔ-é-tɨ gogɨ, ɓəy ɓá ꞌtḛḛ siə ndaa-tɨ gidɨ ɓe-tɨ kdɔ ɓə-é kagdəsɨ-tɨ.
ꞌƁə Jeju kagdəsɨ-tɨ
Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Ja̰ 19:17-27
21  15:21 Rɔm 16:13Asgar-je dꞌində tɔ́gɨ dɔ dingəm-tɨ káre kɨ́ ri-é lə Simɔ̰ dꞌadɨ-é utɨ kagdəsɨ lə Jeju. Dingəm kinlé, ḭ ndɔrɔ ə to dow kɨ́ ɓebo Sirḛn-tɨ. Ḛ to bɔbɨ Alegjandrə kɨ̀ Rupusɨ.
22 Dꞌɔw kɨ̀ Jeju lo-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Golgota, kɨ́ kɔr mḛḛ-é to «lo kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ ka dɔ dow.» 23 Dꞌadɨ-é man nduu kɨ́ ꞌpote natɨ kɨ̀ né kɨ́ ꞌɓa-é mir kadɨ-é a̰y ɓá ḛ mbatɨ. 24 Go-tɨ, ꞌɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ ə dꞌɔsɨ mbare dɔ kubɨ-je-tɨ liə kdɔ koo se ná̰ ɓá à kingə wa? 25 ꞌƁə Jeju kagdəsɨ-tɨ kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ jinà̰y káre kɨ́ ndɔge. 26 ꞌNdàngɨ gin né kɨ́ ꞌgangɨ-né ta dɔ Jeju-tɨ taá ꞌpanè:
«Ngar lə Jipɨ-je.»
27 ꞌƁə bɔkaya-je joo natɨ kɨ̀ siə dɔ kagdəsɨ-je-tɨ lə-dé; ḛ kɨ́ káre dɔ jikɔl-é-tɨ, kɨ́ káre dɔ jigəl-é-tɨ tɔ. 28 [Bè adɨ ta kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé né-é ra né. ꞌNdàngɨ ꞌpanè: «ꞌTidə-é natɨ kɨ̀ njéra majal-je.»]* 15:28 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
29  15:29 Mar 14:58; Ja̰ 2:19Dow-je kɨ́ njédəə rəbəə-je ꞌtugə dɔ-dé ꞌsɔkɨ-é-né ꞌpanè: «A̰a̰! I kɨ́ ꞌpanè ꞌa tɔɔ kəy lə Lubə ə ndɔ mutə ya ꞌa kində gogɨ lé, 30 i ya ꞌajɨ rɔ-i ə ꞌḭ dɔ kagdəsɨ-tɨ ꞌrisɨ nangɨ adɨ jꞌoo nà̰.» 31 Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je kàrè ꞌpa ta dan-dé-tɨ ꞌsɔkɨ-é-né ꞌpanè: «Dow-je kɨ́ rangɨ ɓá ḛ ajɨ-dé, ngà ḛ asɨ kajɨ rɔ-é al wa! 32 Ḛ ə́ nè nꞌto Kristɨ 15:32 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é., ngar lə Israyel-je lé, kḭ ya kadɨ-é ḭ kagdəsɨ-tɨ kin risɨ nangɨ adɨ jꞌoo ya rəmə jꞌa kadɨ-é mḛḛ-ji ngá!» Dḛ kɨ́ ꞌɓə-dé siə natɨ kagdəsɨ-tɨ lé ꞌtajɨ-é tɔ.
Koy lə Jeju
Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Ja̰ 19:38-42
33 Lokɨ kàdɨ̀ a̰ jam dɔ ɓe-tɨ ya ɓəy rəmə, lo ndul dɔnangɨ-tɨ nè lay sar ya kàdɨ̀ kɨ́ mutə kɨ́ losɔlɔ asɨ-né. 34 Dɔkàdɨ̀-é-tɨ kinlé, Jeju nɔ̰ kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy panè: «Eloy, Eloy, lamasabatani?» Kɔr mḛḛ-é to «Lubə lə-m, Lubə lə-m, kdɔ ri ɓá in̰ə-m kɔgɨ bè wa?» 35 Dow-je kɨ́ ná̰-je dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ lé dꞌoo ndi-é ə ꞌpanè: «Ooi! Ḛ ɓa Eli!» 36 Beɓa dow káre dan-dé-tɨ a̰y ngɔdɨ ulə ndɔkrɔ dan man nduu-tɨ kɨ́ masɨ, ulə ta tuwətɔ́gɨ-tɨ adɨ Jeju kadɨ njibɨ ə panè: «ꞌNgəbi mɔkɨ! Adɨ jꞌooi se Eli liə lé à ree kɔr-é kur-é nangɨ wa?» 37 Jeju nɔ̰ kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy rəmə uwə ta-é natɨ. 38 Kubɨ gangɨ mḛḛ kəy lə Lubə, ḭ taá ya til ree njal nangɨ. 39 Njèkun dɔ asgar-je kɨ́ ɓu kɨ́ a̰ lo-é-tɨ ɓá oo koy kɨ́ Jeju oy lé bè rəmə panè: «Dingəm kinlé to Ngon lə Lubə ya tɔgrɔ-tɨ.»
40  15:40 Luk 8:2,3Dené-je madɨ dꞌa̰ ngərəngɨ dꞌa̰ dꞌoo né-je lé tɔ. Mari kɨ́ Magdala, kɨ̀ Mari kɨ́ kɔ̰ Jojɛsɨ-je kɨ̀ Jakɨ kɨ́ to ngon kɨ́ basa rəm, ɓá Salome dꞌa̰ dan dené-é-je-tɨ lé tɔ. 41 Dené-je kinlé dꞌun go-é ꞌra kullə dꞌadɨ-é lokɨ isɨ-né Galile-tɨ. Dené-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya kɨ́ ꞌree siə natɨ Jorijalḛm dꞌa̰ dan-dé-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ.
Dꞌilə nin Jeju bole mbal-tɨ
Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Ja̰ 19:38-42
42 Ta kàdɨ̀ kur-tɨ kete nɔ̰̀ ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je kɨ́ to ndɔ ra go né-je kdɔ ndɔ taakoo lé, 43 Jojepɨ kɨ́ to dow kɨ́ mḛḛ ɓebo-tɨ kɨ́ Arimate ree; ḛ to kɨ́ káre dan kɨ́ boy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je kɨ́ ri-é ɓa n̰a̰. Ḛ kàrè to dow kɨ́ isɨ ngəbɨ kɔ̰ɓe lə Lubə tɔ. Beɓa ḛ uwə mḛḛ-é nga̰ ya ɔw rɔ Gubərnər Pilatɨ-tɨ dəjɨ-é nin Jeju. 44 Ta igɨ Pilatɨ səl kdɔ koy kɨ́ Jeju oy ngá. Beɓa ḛ ɓa njèkun dɔ asgar-je dəjɨ-é panè se Jeju lé oy mbɔr nṵ wa? 45 Lokɨ oo ta lə njèkun dɔ asgar-je lé, ḛ adɨ tarəbɨ Jojepɨ kadɨ ɔw un nin Jeju lé. 46 Beɓa Jojepɨ ndogɨ takubɨ, ɔr nin Jeju kagdəsɨ-tɨ, ɓɨr-é-né ə ilə-é ɓe nin-tɨ, bole mbal-tɨ kɨ́ ꞌtɔl sigɨ. Ə nduburu ər kɨ́ boy ya utɨ-né ta-é. 47 Mari kɨ́ Magdala kɨ̀ Mari kɨ́ kɔ̰ Jojɛsɨ dꞌoo lo kɨ́ dꞌilə nin Jeju-tɨ.

15:21 15:21 Rɔm 16:13

*15:28 15:28 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

15:29 15:29 Mar 14:58; Ja̰ 2:19

15:32 15:32 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

15:40 15:40 Luk 8:2,3