16
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Ja̰ 20:1-10
Lokɨ ndɔ taakoo lə jipɨ-je dəə lé, Mari kɨ́ Magdala, kɨ̀ Salome rəm, ɓá Mari kɨ́ kɔ̰ Jakɨ ꞌndogɨ ubɨ-je kɨ́ ətɨ majɨ-majɨ kadɨ dꞌɔw ꞌndəm nin Jeju. Beɓa ndɔ Dimasɨ kɨ́ ndɔge ratɨ, kɨ́ kàdɨ̀ ubə al ɓəy ya dḛ dꞌɔw dɔɓadɨ-tɨ. ꞌDəjɨ-na̰ ꞌpanè: «Ná̰ ɓá à nduburu ndəngrə ər kin kɨ rangɨ ta ɓadɨ-tɨ kadɨ-ji ə́n wa?» Ngà lokɨ dꞌun kəm-dé taá rəmə dꞌoo kɨ́ ndəngrə ər lé tokɨ nduburu kilə rangɨ ngá.
Lokɨ dꞌandɨ ɓe nin-tɨ lé rəmə, dꞌoo basa káre kɨ́ ulə kubɨ kɨ́ ngal kɨ́ nda isɨ kɨ dɔ jikɔl. Lokɨ dꞌoo-é lé, ꞌɓəl n̰a̰. Beɓa basa lé idə-dé panè: «ꞌƁəli al, sə̰i lé, Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ kɨ́ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ lé ɓá sə̰i ꞌsangi-é; ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, adɨ goto nè; ooi, lo kɨ́ dꞌilə-é-tɨ ə́n. 16:7 Mat 26:32; Mar 14:28Ɔwi idəi njéndó né-je liə, ə idəi Piyər tɔ kɨ́ ḛ à ngəbɨ-si Galile-tɨ. Lo kin ɓá a kooi-é-tɨ, titɨ kɨ́ ḛ idə-si-né kete lé.»
Beɓa dḛ ꞌɓəl rəm, ꞌdadɨ rəm adɨ ꞌtḛḛ ɓe nin-tɨ lé kɨ́ ngɔdɨ dꞌa̰y-na̰. Lo kadɨ ꞌpa ta-é dꞌadɨ dow goto kdɔtalə ɓəl ində mḛḛ-dé gangɨ.
Jeju ɔjɨ rɔ-é Mari kɨ́ Magdala
Mat 28:9-10; Ja̰ 20:11-18
[Jeju tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ kɨ̀ ndɔ Dimasɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ. Ḛ tɔjɨ rɔ-é Mari kɨ́ Magdala kɨ́ ndɔkɨ ḛ tubə ndil-je kɨ́ majɨ al siri dɔ-é-tɨ lé ya kete. 10 Mari ɔw ɔr poy-é adɨ njéndó né-je kɨ́ dꞌisɨ dan mḛḛkɔ̰̀-tɨ dꞌisɨ ꞌnɔ̰. 11 Ngà lokɨ idə-dé panè Jeju isɨ kəm, adɨ nꞌoo-é kɨ̀ kəm-nꞌḛ̀ ya kàrè, dḛ dꞌoo ta liə kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al.
Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə joo
Luk 24:13-35
12 Go-tɨ, Jeju tɔjɨ rɔ-é kɨ̀ rɔ kɨ́ mbəl rɔ njéndó né-je-tɨ liə kɨ́ joo kɨ́ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ ngonɓe-tɨ kɨ́ wale. 13 Dḛ ꞌtəl ꞌree dꞌɔr poy-é dꞌadɨ ndəgɨ-é-je, bè ya kàrè dꞌadɨ-dé mḛḛ-dé al.
Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre
Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Ja̰ 20:19-23; Knj 1:6-8
14 Go-tɨ, Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre kɨ́ dꞌisɨ ta nékuso-tɨ; ḛ kɔl sə-dé kdɔ mḛḛnga̰ kɨ̀ mḛḛndə lə-dé kɨ́ ɔgɨ-dé kadɨ dꞌadɨ mḛḛ-dé dḛ kɨ́ dꞌoo-é kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ. 15  16:15 Knj 1:8Ḛ idə-dé panè: «Ɔwi kɨ̀ lo lay dɔnangɨ-tɨ nè, iləi mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə-m adi dow-je lay. 16 Dow kɨ́ adɨ-m mḛḛ-é ə́ ꞌrai-é batḛm lé à kajɨ; ngà dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é al lé, ta kɨ́ gangɨ à kusɨ dɔ-é-tɨ. 17 Nékɔjɨ-je kɨ́ à tɔjɨ kadɨ ꞌgə-né dḛ kɨ́ dꞌadɨ-m mḛḛ-dé ɓan: Dꞌa tubə ndil-je kɨ́ majɨ al kɨ̀ ri-m, dꞌa pa ta kɨ̀ ndɔ̰ ta-je kɨ́ sigɨ, 18 dꞌa kuwə li-je kɨ̀ ji-dé rəm, lé dꞌa̰y man kɨ́ né kɨ́ à tɔl dow tò-tɨ ya kàrè à ra sə-dé né al; dꞌa kində ji-dé dɔ njémɔ̰y-je-tɨ ə njémɔ̰y-je dꞌa kingə lapiya.»
Jeju təl ɔw dɔra̰-tɨ
Luk 24:50-53; Knj 1:9-11
19  16:19 Knj 1:9-11Go ta-je-tɨ kɨ́ ꞌƁaɓe Jeju pa sə-dé lé, Lubə un-é ɔw siə dɔra̰-tɨ adɨ isɨ dɔ jikɔl-é-tɨ. 20 Njéndó né-je dꞌɔw dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ̀ lo-je lay. ꞌƁaɓe ra sə-dé kullə rəm, ɓá ra nékɔjɨ-je n̰a̰ ya dan-né go Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ dḛ ꞌpa lé tɔjɨ-né kadɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.]* 16:20 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

16:7 16:7 Mat 26:32; Mar 14:28

16:15 16:15 Knj 1:8

16:19 16:19 Knj 1:9-11

*16:20 16:20 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.