Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Rɔm-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Rɔm-je
Njèkɔwkulə Pol ndàngɨ mbete kin adɨ njékadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ kɨ́ dꞌisɨ ɓebo Rɔm-tɨ. Ḛ pa sə-dé ta kɨ́ sɔbɨ dɔ néndó-je-tɨ kɨ́ boy n̰a̰-n̰a̰ titɨ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ je bè kin ya kete mɔkɨ rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je lay kɨ́ dꞌa koy kdɔtalə ra kɨ́ ꞌra majal dꞌɔsɨ-né ta Lubə rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔjɨ kɨ́ Lubə tɔjɨ ramajɨ liə mḛḛ kɔr-tɨ kɨ́ ɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ kɨ́ ingə kɔ̰̀ tó-dé-tɨ dɔ kagdəsɨ-tɨ rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun lə jipɨ-je kɨ́ tɔjɨ dow-je majal lə-dé rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ njururu lə Lubə rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kɨ́ ḛ ɓá ajɨ-dé ɓɨ təl rɔ go ndukun-tɨ al rəm, néndó kɨ́ sɔbɨ dɔ Lubə kɨ́ adɨ Ndil-é kɨ́ aa njay isɨ mḛḛ njèkadmḛḛ-tɨ kɨ́ rá-rá kin rəm; Ndil kɨ́ aa njay kinlé ra sə-dé kaglo kisɨ kɨ̀ dɔ taá-tɨ lə-dé adɨ panjiyə-dé titɨ-na̰ kɨ̀ panjiyə Jeju ya kɨ kete par-par (ꞌNdó 1–11). Go-tɨ, Pol pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kəm rəbɨ kɨ́ njururu kɨ́ njékadmḛḛ-je dꞌa njiyə-né kdɔ majɨ kɨ́ Lubə ra sə-dé (ꞌNdó 12–16).
Mḛḛ mbete Kullə-je-tɨ lə njékɔwkulə-je lé, dow à kingə ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Pol kɨ́ to njèba lə Poyta kɨ́ Majɨ kɨ̀ təl-é kɨ́ təl to njèkɔwkulə kdɔ kilə mbḛ-é kɨ̀ lo-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ. Dɔkaglo-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ-né mbete kin ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ lé, ḛ oo lo kɨ́ ɓebo Rɔm-tɨ al ya ɓəy; kaglo-tɨ liə kinlé, Rɔm to ɓebo kɨ́ boy itə ɓebo-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ rəm, to ɓebo kɨ́ boy kɨ́ kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-je lay kɨ́ gəə dɔ babo Mediterane. Ḛ ɔjɨ mḛḛ-é-tɨ kadɨ nꞌɔw-tɨ nꞌɔw nꞌingə kutɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete kin adɨ-dé. Ḛ gə dow-je madɨ kɨ́ nɔ̰ɔ̰ kete ngá, adɨ ḛ ra-dé lapiya ta tɔl ta mbete-tɨ kinlé.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Pol, ngonnjèkullə lə Jeju Kristɨ kɨ́ Lubə ɓa-m adɨ-m mꞌto njèkɔwkulə, ɓá ində-m tagay kadɨ mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ liə lé ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si; – Poyta kɨ́ Majɨ kinlé, low nṵ ya ḛ un mindɨ-é kdɔ ə un kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ njépata-je kɨ́ ta-é-tɨ, adɨ ta-é tò mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay nɔ̰ɔ̰; to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Ngon-é, kɨ́ to-é dow-tɨ rəmə, to kɨ́ ginka-tɨ lə Dabidɨ; ə kɨ́ sɔbɨ dɔ Ndil kɨ́ aa njay rəmə, tɔsɨ ndəl tḛḛ liə dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy ra adɨ tokɨ tɔjɨ-é ndaa-tɨ rəsɨ kɨ̀ tɔ́gɨ kɨ́ ḛ lé to Ngon lə Lubə. Jeju Kristɨ lé to ꞌƁaɓe lə-ji. Kɨ̀ takul-é ɓá Lubə ra-né sə-ji majɨ rəm, adɨ jꞌto-né njékɔwkulə-je kdɔ kadɨ kɨ̀ ri-é rəmə, jꞌadɨ gin dow-je lay dꞌadɨ-é-né mḛḛ-dé ə ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ liə, adɨ sə̰i kàrè ꞌtoi dow-je kɨ́ Jeju Kristɨ ɓa-si tɔ. – Mbete kinlé mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si, sə̰i lay kɨ́ Lubə ində-si dan kəm-é-tɨ, ɓa-si adɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ aai njay, kɨ́ isi ɓebo Rɔm-tɨ. Kadɨ ramajɨ, kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə, kɨ̀ ꞌlə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ nà̰y sə-si.
Ɓo kɔw koo njékadmḛḛ-je kɨ́ Rɔm ra Pol n̰a̰
Rɔm 15:23-32
Kete nɔ̰̀ né-je-tɨ lay lé, mꞌra oiyo Lubə lə-m kdɔ ta lə-si lay kɨ̀ takul Jeju Kristɨ, kdɔtalə poy kadmḛḛ lə-si ɔr lo kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay. Lubə kɨ́ mꞌisɨ mꞌra kullə liə kɨ̀ mḛḛ-m kɨ́ káre-rè kɨ̀ kəm rəbɨ kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Ngon-é lé gə majɨ kɨ́ mḛḛ ta-je-tɨ kɨ́ mꞌisɨ mꞌpa siə lé mꞌnal kilə ri-si dan-tɨ al rəm, 10 ɓá taá-taá ya mꞌdəjɨ-é, kadɨ kinə to ndigɨ liə rəmə, kɨ́ nè kin mꞌingə tarəbɨ mꞌɔw mꞌoo-si. 11 Kdɔ ɓo koo-si ra-m n̰a̰, kadɨ mꞌɔw mꞌadɨ ubəi majɨ kadkare-je madɨ lə Ndil kɨ́ aa njay kdɔ kadɨ adɨ-si tɔ́gɨ, 12 əse kdɔ kadɨ jꞌuləi dingəm mḛḛ-na̰-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ kɨ́ sə̰i rəm, ma̰ rəm lay jꞌori-na̰ dɔ-tɨ.
13  1:13 Knj 19:21Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌndigɨ kadɨ mꞌadɨ-si ꞌgəi kɨ́ taá-taá ya mꞌɔjɨ kɔw koo-si, kdɔ kadɨ mꞌoo-né kandɨ kullə lə-m dan-si-tɨ titɨ kɨ́ mꞌoo-né dan gin dow-je-tɨ kɨ́ rangɨ kin bè tɔ; ngà mꞌingə tarəbɨ al ya sar ɓone. 14 To kurə dɔ-m-tɨ kadɨ mꞌɔw rɔ njékəmtḛḛ-je-tɨ rəm, njékəmtḛḛ al-je-tɨ rəm, kadɨ mꞌɔw rɔ njénégə-je-tɨ rəm, njénégə al-je-tɨ rəm. 15 Gin-é kin ya ɓá sə̰i kɨ́ isi ɓebo Rɔm-tɨ lé, ɓo kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ dan-si-tɨ ra-m-né tɔ.
16  1:16 Mar 8:38Kdɔtalə rɔ-m sɔl-m dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ al. Poyta kɨ́ Majɨ lé, to tɔ́gɨ lə Lubə kɨ́ tò kdɔ kajɨ lə dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ mḛḛ-é, adɨ to jipɨ-je ya kete ɓəy ɓá dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓəy. 17 Poyta kɨ́ Majɨ lé ɓá tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ dow-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ rəm, kdɔ kadmḛḛ rəm, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: Dow kɨ́ njururu à kisɨ kəm kɨ̀ takul kadmḛḛ.* 1:17 Aba 2:4
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ majal
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kulə dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ nangɨ
18 Lubə kɨ́ isɨ dɔra̰-tɨ tɔjɨ wɔngɨ liə dɔ dow-je-tɨ lay kɨ́ njékilə kujɨ dɔ-é-tɨ al, kɨ̀ njéra né kɨ́ njururu al, kɨ́ ꞌto njékutɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ nangɨ mḛḛ né ra-tɨ kɨ́ njururu al lə-dé; 19 kdɔtalə né kɨ́ dow-je dꞌa gə rɔ Lubə-tɨ lé, tò ndaa-tɨ rəsɨ takəm-dé-tɨ, kdɔ Lubə ya tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-dé. 20 Kdɔtalə lo kində gin dɔnangɨ-tɨ nṵ ya né-je kɨ́ tò rɔ Lubə-tɨ kɨ́ to né-je kɨ́ dum koo kɨ̀ kəm, adɨ to tɔ́gɨ-é kɨ́ tò sartagangɨ, kɨ̀ to-é kɨ́ to Lubə kinlé tɔjɨ rɔ-é kɨ̀ takul kullə ra-é-je adɨ tò ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ. 21  1:21 Epɛ 4:17,18Adɨ ta à kɔr dɔ-dé-tɨ al, kdɔ dḛ ꞌgə-é ya, ngà kɔsɨ ɓá dꞌɔsɨ gajɨ-é titɨ kɨ́ dow à kɔsɨ-né gajɨ Lubə al rəm, ꞌra-é oiyo al rəm; ngà tagɨr-je lə-dé kɨ́ mḛḛ wəy kare ɓá dꞌadɨ ur-dé wale, ə négə lə-dé kàrè lo ndul dɔ-tɨ ndḭ-ndḭ. 22 Dḛ dꞌoo rɔ-dé kɨ njékəmkaa-je, ngà ꞌto mbə́-je, 23 ə dḛ ꞌmbatɨ kulə riɓa dɔ Lubə-tɨ kɨ́ njèkoy al, rəmə né-je kɨ́ to takəm dow kɨ́ to njèkoy, kɨ̀ yəl-je, kɨ̀ da̰-je kɨ́ nja-dé ra sɔ, kɨ̀ da̰-je kɨ́ njékagɨ nangɨ kin ɓá dḛ dꞌulə riɓa dɔ-dé-tɨ. 24 Gin-é kin ɓá Lubə in̰ə-dé-né yakɨ adɨ ꞌra-né né-je kɨ́ tò n̰ḛ-n̰ḛ kɨ́ ɓo-é tò mḛḛ-dé-tɨ dꞌulə-né rɔsɔl dɔ rɔ-dé dḛ-tɨ ya; 25 dḛ ꞌmbatɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə Lubə kdɔ takədɨ; né kɨ́ Lubə ra ɓá dḛ dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ, ꞌpole-é, rəmə ḛ kɨ́ Njèra né-je lé ɓá dḛ ꞌmbatɨ kɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ; ḛ ɓá kɔsgajɨ to ꞌliə sartagangɨ. Amḛn! 26 Gin-é kin ɓá Lubə in̰ə-dé-né yakɨ adɨ ꞌra né kɔbɨ-je kɨ́ ɓo-é ra-dé, adɨ dené-je dꞌin̰ə ngɔw-dé-je ə ꞌtəl dɔ-na̰-tɨ ꞌtò kɨ̀ na̰; 27 bè ya tɔ ə́ dingəm-je kàrè, dꞌin̰ə dené-je ə dḛ ya ɓo-dé ra-na̰ adɨ ꞌtəl dɔ-na̰-tɨ ꞌtò kɨ̀ na̰; ḛ ɓá to kində kɔjɨ kɨ́ dḛ dꞌingə asɨ gangɨ kur wale lə-dé. 28 Ndigɨ kɨ́ ꞌndigɨ gə Lubə kɨ́ ra-dé al lé ɓá Lubə in̰ə-dé-né yakɨ mḛḛ tagɨr-je-tɨ lə-dé kɨ́ majal, kdɔ kadɨ ꞌra né-je kɨ́ tuwə ra al. 29 Né-je kɨ́ njururu al lay ya rusɨ mḛḛ-dé njḭ-njḭ, mḛḛndul-je, kɨ̀ kəmnda-je, kɨ̀ né ra kɨ́ majal-je, kɨ̀ kim-na̰ kɨ́ nga̰ n̰a̰, kɨ̀ tɔl dow-je, kɨ̀ gakɨ-na̰-je, kɨ̀ mḛḛmajal-je, kɨ̀ kədɨ dow-je; 30 dḛ ꞌto njékində nané-je, kɨ̀ njékulə ta ndil dow-je-tɨ, kɨ̀ njéba-je lə Lubə, kɨ̀ njétanga̰-je, njékində kàdɨ̀-dé-je, kɨ̀ njékun ta rɔ-dé-je, kɨ̀ njétḛḛ kɨ̀ gosɨ ra né-je kɨ́ majɨ al, kɨ̀ njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ lə njékojɨ-dé-je, kɨ̀ mbə́ dow-je, 31 kɨ̀ njépata mindɨ-dé joo-je rəm, ꞌto dow-je kɨ́ ta ɔ̰̀ mḛḛ-dé kdɔ dow-je al, [njékin̰ə go ta kɔgɨ al-je 1:31 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.], kɨ̀ njékoo kəmtondoo lə dow-je al. 32 Dḛ ꞌgə gɔw kɨ́ Lubə à gangta koy dɔ dow-je-tɨ kɨ́ njéra né-je kɨ́ bè kin; bè ya kàrè ra-é ya par ɓá dḛ ꞌra al, ngà dꞌa̰ dɔ-tɨ ꞌndigɨ kɨ̀ njéra-é-je ɓəy rəm tɔ.

1:13 1:13 Knj 19:21

1:16 1:16 Mar 8:38

*1:17 1:17 Aba 2:4

1:21 1:21 Epɛ 4:17,18

1:31 1:31 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.