2
Ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ njégangta dɔ madɨ-dé-je-tɨ
Mat 7:1-5; Jak 2:12-13
2:1 Mat 7:1; Luk 6:37I kɨ́ njègangta ta dɔ dow-je-tɨ lé, i ꞌto ná̰-ná̰ ya kàrè, ta à kɔr dɔ-i-tɨ al; kdɔ ta kɨ́ ꞌisɨ ꞌgangɨ dɔ dow-je-tɨ lé, to i ya tɔ ɓá ꞌisɨ ꞌgangta dɔ rɔ-i-tɨ; kdɔtalə i kɨ́ njègangta lé, i ya kàrè isɨ ra né-é-je lé sə-dé tɔ. Ə jə̰i jꞌgəi kɨ́ ta kɨ́ Lubə gangɨ dɔ dow-je-tɨ kɨ́ njéra né-je kɨ́ bè kinlé, to ta kɨ́ gangɨ kɨ́ njururu ya. I kɨ́ isɨ ꞌgangɨ ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ njéra né-je kɨ́ bè kin, rəmə i ya kàrè isɨ ꞌra sə-dé tɔ kinlé, i ꞌgɨr kɨ́ ta kɨ́ gangɨ lə Lubə lé, i ꞌa tḛḛ kəm-tɨ wa? Əse ramajɨ lə Lubə kɨ́ n̰a̰, kɨ̀ kisɨ dɔ-tɨ liə, kɨ̀ mḛḛ kɨ́ kilə dɔ madɨ-é-tɨ liə kinlé, i ꞌnədɨ adɨ i ꞌgə kɨ́ ramajɨ liə kinlé isɨ ɔsɨ-i kadɨ in̰ə panjiyə-i kɨ́ majal kɔgɨ al wa? Ngà kɨ̀ kəm rəbɨ mḛḛndə lə-i kɨ̀ mbatɨ kɨ́ i ꞌmbatɨ kin̰ə panjiyə-i kɨ́ majal kɔgɨ lé, i ya ꞌkəw wɔngɨ lə Lubə kɨ́ n̰a̰ kɨ dɔ-i-tɨ, kdɔ ngəbɨ-né ndɔ wɔngɨ liə kɨ́ to ndɔ kɨ́ ta kɨ́ gangɨ liə kɨ́ njururu à tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ. Ə ndɔ-é-tɨ kinlé ɓá, Lubə à kugə ná̰-ná̰ kɨ̀ go kullə ra-é ra-é* 2:6 Pa 62:13; adɨ dḛ kɨ́ dꞌuwə rɔ-dé nga̰ ꞌra majɨ rəm, ꞌsangɨ kɔsgajɨ, kɨ̀ riɓa, kɨ̀ kiskəm kɨ́ sartagangɨ lé, Lubə à kadɨ-dé dꞌisɨ kəm sartagangɨ; ngà njénajta-je, kɨ́ ꞌto njémbatɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ə ꞌtəl rɔ-dé go néra-tɨ kɨ́ njururu al lé, wɔngɨ kɨ́ n̰a̰ lə Lubə à kusɨ dɔ-dé-tɨ. Dow-je lay kɨ́ dꞌisɨ ká ra né kɨ́ majɨ al-tɨ lé kɔ̰̀ kɨ́ n̰a̰, kɨ̀ mḛḛkɔ̰̀ à ra-dé; à ra jipɨ-je ya dɔsa̰y ɓá à ra dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓəy! 10 Kɔsgajɨ, kɨ̀ riɓa, kɨ̀ lapiya à tò kdɔ dow-je lay kɨ́ njékisɨ ká ra né kɨ́ majɨ-tɨ; à tò kdɔ jipɨ-je ya dɔsa̰y ɓá à tò kdɔ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓəy! 11 Kdɔtalə rɔ Lubə-tɨ lé, kɔr kəm dow goto.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌgə ndukun ɓá ꞌra majal
12 Dow-je lay kɨ́ ꞌgə ndukun al ɓá ꞌra majal lé, dꞌa koy koy gə ndukun al ya tɔ; ə dow-je lay kɨ́ ꞌgə ndukun ɓá ꞌra majal lé, dꞌa gangta dɔ-dé-tɨ kɨ̀ ndukun ya tɔ. 13 Kdɔtalə dow-je kɨ́ njékində mbi-dé koo-né ndukun kɨ koo kin ɓá ta à kɔr dɔ-dé-tɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ al; ngà njétəl rɔ-dé go ndukun-tɨ ɓá ta à kɔr dɔ-dé-tɨ. 14 Kdɔ kinə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, adɨ dꞌɔw kɨ̀ ndukun al, ya ngà kɨ̀ dɔ rɔ-dé bè ya ꞌra né kɨ́ ndukun ɔjɨ lé – dḛ njékɔw kɨ̀ ndukun al-je kinlé – dḛ ya ꞌto ndukun dɔ rɔ-dé-tɨ. 15 Beɓa dḛ ꞌtɔjɨ kɨ́ né-je kɨ́ ndukun ndigɨ lé, tokɨ ndàngɨ mḛḛ-dé-tɨ; tagɨr kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ ya tɔjɨ kɨ́ ndukun tò mḛḛ-dé-tɨ nɔ̰ɔ̰, adɨ dḛ ya mḛḛ-dé uwə-dé kɨ̀ ta əse ɔr ta dɔ-dé-tɨ. 16 Ḛ ɓá to né kɨ́ à ra né ndɔ-tɨ kɨ́ Lubə à gangɨ-né ta kɨ̀ takul Jeju Kristɨ dɔ né-je-tɨ kɨ́ dow-je dꞌisɨ ꞌra kɨ̀ gidɨ ngə̰y titɨ kɨ́ mꞌilə-né mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lé.
17 Ngà i kɨ́ ꞌɓa rɔ-i jipɨ, ubə kul ndukun, ꞌtɔ́y rɔ-i ꞌpanè ꞌto dow lə Lubə, 18 i kɨ́ ꞌgə né kɨ́ Lubə ndigɨ rəm, ndukun tḛḛ kəm-i rəm, ꞌgə kɔr nin né kɨ́ majɨ kɨ̀ né kɨ́ majɨ al rəm, 19 i kɨ́ ꞌɓa rɔ-i njèndɔr njékəmtɔ-je, ꞌpanè ꞌto londógɨ lə dow-je kɨ́ dꞌisɨ londul-tɨ, 20 njèkɔjɨ né dow-je kɨ́ njégə né al-je, kɨ̀ njèndó né ngan-je, kdɔtalə i ꞌgə majɨ kɨ́ ndukun tɔjɨ-i négə lay rəm, tɔjɨ-i ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm. 21 I kɨ́ ꞌisɨ ꞌndó né dow-je kɨ́ rangɨ kanlé, kdɔ ri ɓá i ꞌndó né rɔ-i tɔ al wa? 22 I ꞌisɨ ꞌndó dow-je kadɨ ꞌɓogɨ al, rəmə i ɓá ꞌɓogɨ! I kɨ́ ꞌpanè: Kadɨ dow ra kaya al, rəmə i ɓá ꞌisɨ ꞌra kaya! I ꞌɔsɨ ta magɨ-je, rəmə i ꞌɔy né-je kɨ́ mḛḛ kəy pole magɨ-je-tɨ lay! 23 I ꞌɔsɨ gajɨ rɔ-i kɨ̀ ndukun, rəmə i ꞌulə rɔsɔl dɔ Lubə-tɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kal dɔ ndukun! 24 Kdɔtalə ꞌndàngɨ ꞌpanè: «Ta lə-si ɓá dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ꞌpa-né ta kɔbɨ dɔ Lubə-tɨ 2:24 Eja 52:5
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ganjangɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ
25 Tɔgrɔ-tɨ ya, kinə ꞌtəl rɔ-i go ndukun-tɨ rəmə, ganjangɨ 2:25 Jipɨ-je ɓá ꞌto dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ, ngà dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓá ꞌɓa-dé dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al. kɨ́ kijə lé, majɨ-é tò ya; ngà kinə i ꞌal dɔ ndukun rəmə, ganjangɨ kɨ́ dꞌijə-i lé, təl to ganjangɨ al ngá. 26 Ə kinə dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ al təl rɔ-é go né-je-tɨ kɨ́ ndukun ɔjɨ lé, Lubə à koo-é kɨ dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ ya al wa? 27 Dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ kɨ́ dajɨ rɔ-tɨ al, kɨ́ təl rɔ-é go ndukun-tɨ lé, se à gangta dɔ-i-tɨ i kɨ́ dꞌijə-i ganjangɨ rəm, ɔw kɨ̀ ndukun kɨ́ ꞌndàngɨ rəm ya ə́ i ꞌal dɔ-é kin al wa? 28 Kdɔ né-je kɨ́ rɔ dow-tɨ ndaa-tɨ nè ɓá dow to-né jipɨ al rəm, ganjangɨ kàrè to kɨ́ rɔ dow-tɨ ndaa-tɨ nè kin al rəm tɔ. 29 Ngà jipɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, dow to mḛḛ-é-tɨ kəy; ganjangɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ to kɨ́ mḛḛ dow-tɨ ə to ganjangɨ kɨ́ ḭ rɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay ɓɨ to ganjangɨ kɨ́ tò kɨ̀ kəm rəbɨ ndukun kɨ́ ꞌndàngɨ kin al. Jipɨ kɨ́ bè kinlé, dow-je dꞌɔsɨ gajɨ-é al, ngà Lubə ɔsɨ gajɨ-é.

2:1 2:1 Mat 7:1; Luk 6:37

*2:6 2:6 Pa 62:13

2:24 2:24 Eja 52:5

2:25 2:25 Jipɨ-je ɓá ꞌto dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ, ngà dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓá ꞌɓa-dé dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al.