Yakopu
1
Mi Yakopu, ipottha ya Nluku ni ya Apwiya Yesu Krisitu, kinasalameeha mahimo khumi na meeli, amwareenle mwilaponi mothene.
Nroromelo noomalela
Asunnaka, nkhalane utteeliya cinene wophwanyakani ukati woottehattehiya, ncuwelaka wiira nroromelo ninyu nno nalawihiyaka phinkhalanaya nlipihero. Nlipihero nihaana nivaraka nteko woomalela wiira nyuva nkhale oomalela, weeyiintthu ni wohihaleela itthu. Wakhala wiira haawo hirina ankhili, anlepele Nluku, navaha atthu othene woohimatthepwa ni nawaakawa. Nanso alepele nuuroromela woohaakanyaca; kontha ule nakanyaca ri toko mawimpi ompharyaa, ankusiya ni wuutuwanyinya ni iphyoo. Uyo huupuwele wiira nawaakhela itthu ya Apwiya, maana ri ntthu oohilakela ni oohilipelela iphiro cothene cineettawe.
Oothwennya ni Oopuha
Munnihu oothwennya atteeliye nlattu wowuunuwihiya, 10 ni oopuha atteeliye nlattu wowiiyeviha, kontha nacuwela wiira mahuku awe ari vakani toko ithutu contakhwani. 11 Ncuwa noopaka ni nivihaka, yowaaliya inawuuma, ni ithutu aya inanyaala ni ureera waya unaamala. Ciicammo, mayoopuha naakhala oonyaala mphironi mwawe.
Utthema uttehattehiya
12 Horeeriya ntthu noovilela waphiyaka ukati woottehattehiya; kontha, alawihiyaka, nowa uvahiya ikhwerempa yookumi, yeeyo Apwiya yaroromelihilyaya ale anafenta. 13 Hikhale neera, attehattehiyaka eeraka: Nluku phinkitteha. Kontha khanlamuliya uttehattehiya ni itthu yoonanara ni uyo khaawo nonttehawe. 14 Uhiya commo, khula ntthu nottehattehiya ni wunlela wawe citthu, vano wunlela wawe nwo wantepelaka unamooryaca. 15 Vano wunlela nwo wanttokotthelaka untothola itaampi; ni itaampi iyo inontothola nookhwa.
16 Asunnaka oofentiya, nhithepiye. 17 Khula ivahiya yooreera ni khula itthuvo yoomalela inkhuma wirimu, cikhuruwaka wa athumwanaya waarya, ahinrukunuwa toko mitthuuci cihirina nipuro noweemela. 18 Ni wootthuna wawe, ule honipattusa ni nuulumo neekhweeli, wiira nikhale nlipu nokhiyumpe cawe.
Wuulumaca ni weettela nuulumo na Nluku.
19 Asunnaka oofentiya, nkiiwe: Nyu ncuweleke nnya citthu nnya: ntthu phi ntthu nolamuliya ukhala owaakuva wiiwa, oohipuphela wuulumaca, ni oopica uviruwa; 20 kontha uviruwa wa ntthu khunphwanyiha isariya ya Nluku. 21 Phimaana, nhiye unyala winyu nwo ni coonanara cimpankenyu nnyo, nkuse ni imaani nuulumo niphatteeliyenyu nno, nenno nihaana ikuru cowoopola iroho cinyu.
22 Vano, nkhale oweettela nuulumo, nhimakele wiiwa paahi, mwithepyaka veekhenyu. 23 Kontha, ntthu eewaka nuulumo nno ni heettelaka, nolikana toko ntthu neewehera waloolani, oonaka ikhove awe yeephattuwelo. 24 Wahoolo neewehenrene naathama, ni wowaakuvyaca naaliyala weenryaya ikhove awe iyo. 25 Nanso ule nohelelela aviriyanaka nlamulo noomalela, nlamulo nowoopola, akhanyereraka weettela, wohiira wiiwa nuuhiya, nanso woorya uvarela nteko, ula ntthu ula nokhala ooreerihiya mpaka ni nteko umpankawe uyo.
26 Ntthu eehelaka ukhala nattiini, ahiyaka ulokiha nlimi nawe, nanso phiithepyaka, ittiini awe iyo iri yo mahala. 27 Ittiini yomaana ni yeekhweeli inoncivela Nluku Athumwanihu, phi ila: Waathotola akhwaacuni ni minankhwele ukati unhuvaaya ni wiisunka omwaneene woohinyala toko cineettiyaya ntuniyani.