28
Ɨnjokha yɨkʉmʉsyemba ʉPaʉlo mu Meelita
We twatʉʉlwa mwa sʉmbɨ, tʉkhamanya kʉtɨ tʉlɨ mʉ khakhaaya khe bhakʉtɨ Meelita, khe kháamɨle pakaasi pa sʉmbɨ. Abhakhaaya abha papaala bhakhatʉposheela akhinza nhaani, she poope bhatátumanyile. Bhakhatʉpembela ʉmwoto, bhakhatɨ twotaje, kʉnongwa ye kwámɨle ni mpepu, khabhɨlɨ imvula yɨkhatoonyaga. ɄPaʉlo akhateenya inkwi nyishe. We akʉzɨbhɨɨkha mʉ mwoto, ɨnjokha yikhafuma mu nkwi zɨnɨɨzyo kʉnongwa ya mafuku aga mwoto, yɨkhamʉsyemba ʉPaʉlo mʉ nyoobhe. Abhakhaaya abha papaala, we bhaalola kʉtɨ ɨnjokha yiila yɨkʉlembeela mʉ nyoobhe ya Paʉlo, bhakhabhʉʉzanya bhakhatɨ, “Yɨkʉlolekha nalyoli kʉtɨ umuntu wʉnʉʉnʉ mugoji. She poope aponile mwa sʉmbɨ, ʉmʉlʉngʉ wɨɨtʉ ‘ʉWa Nalyoli’* 28:4 ɄWa Nalyoli lyámɨle lɨtaawa lya mʉlʉngʉ waabho. atamwitishile kʉtɨ abhe mwumi.” Pe ʉPaʉlo akhayikunyuntila ɨnjokha yiila mʉ mwoto, atávwalaaye naapamu. Abhantʉ bhaala bhakhamwenyaaga ʉPaʉlo, bhasʉbhɨɨye kʉtɨ atiyiizule, awe atɨgalagaate paasɨ, afwe. Bhakhamala akhabhalɨlo akhatali bhakwenya she atɨbhe. We bhaalola kʉtɨ khatabhombekha naakhamu, bhakhagalʉlanya ɨnsɨɨbho zyabho, bhakhanda kʉtɨ woope abha weeka mʉ bhamʉlʉngʉ bhaabho.
ɄPaʉlo akʉmʉponɨa uyise wa mʉpɨtɨ ʉwa Shiluumi
Pe twáfumiliiye páamɨle papɨɨpɨ nɨ shɨbhanje ɨsha mʉpɨtɨ ʉwɨ nsɨ yɨnɨɨyo ye yáamɨle pakaasi pa sʉmbɨ, ɨtaawa lyakwe bhakhatɨnjɨ uPubuliyo. Akhatʉposheela akhinza kʉkwakwe, tʉkhadɨɨla insiku zɨtatʉ mʉmwakwe. Mʉ khabhalɨlo khanaakho, uyise wa Pubuliyo ágonile pa shɨtala, kʉnongwa ye ábhinile ɨnzegema, akhapeelaga amabhanda. ɄPaʉlo akhinjila mukaasi mwe umubhinu áamɨle. Akhamupuutila kwa Mʉlʉngʉ, akhamʉbhɨɨkha ɨnyoobhe akhamʉponɨa. We amʉponɨa umuntu ʉla, pe abhabhinu abhanjɨ bhonti mʉ khakhaaya khanaakho, bhakhɨnzaga kwa Paʉlo, woope akhabhaponɨaga. 10 Abhantʉ abha paala bhakhatʉpanga ulushindikho kwɨ dala lyolyonti. We tʉkʉyɨlɨngaanya kʉshʉʉla ni meeli, bhakhatwavwa kwɨ dala ɨlya kʉbhɨɨkha mu meeli ivintu vwe twábhuliliilwe.
ɄPaʉlo akufikha mʉ nhaaya ɨya mu Luumi
11 We twamala ameezi gatatʉ mʉ nsɨ yɨnɨɨyo, tʉkhasogola ni meeli yɨnɨɨyo ye yɨkhagʉlɨlaga kʉtɨ akhabhalɨlo akhi mpepu khashɨle. Imeeli yáamɨle ya mʉ nhaaya ɨya mu Alekizandeeliya, yáamɨle ni shifwani ɨsha bhamʉlʉngʉ amapasa. 12 Pɨlongolela, tukhafikha mʉ nhaaya ɨya mu Silakusi. We twamala insiku zɨtatʉ mʉnʉʉmwo, tʉkhasogola, 13 tukhafumiila mʉ nhaaya ɨya mu Legiyo. We kwasha, impepu yikhafumilaga kʉmbalɨntende. Pe tʉkhasogola, tʉkhajendeelela kʉshʉʉla, impepu yɨkhatwavwa. Ɨndaabhɨ yaakwe tukhafikha mʉ nhaaya ɨya mu Puteoli. 14 Panaapo tʉkhakhomaana na bhamwɨtʉ bhamu mʉ lwɨtɨkho, bhakhatʉlamba kʉtɨ twɨkhale nabho insiku saba. Pɨlongolela, tʉkhalongola ɨdala ɨlya kʉbhala kʉ nhaaya ɨya ku Luumi. 15 Abhamwɨtʉ mʉ lwɨtɨkho abha ku Luumi, we bhɨmvwa kʉtɨ tʉlɨ mwɨ dala kʉbhala kʉkwabho, bhakhɨnza. Bhamu bhakhatʉgʉʉlɨla pa Mʉnaalo wa Apiyo, abhamwabho bhakhatʉgʉʉlɨla pe bhakʉtɨ iNyumba Zɨtatʉ ɨzya Bhajeni, ɨnga bhatʉposheele. We ʉPaʉlo abhalola, akhasalifwa kwa Mʉlʉngʉ, akhagoma mʉ mwoyo. 16 We twafikha mʉ nhaaya ɨya mu Luumi, ʉPaʉlo akhɨtɨshɨlwa kʉtɨ ayɨkhalaje mu nyumba yaakwe wʉʉyo, bhakhabhɨɨkha nu musikaali ʉwa kʉmʉlɨndɨɨlɨla.
ɄPaʉlo akʉbhalʉmbɨɨlɨla abhantʉ abha mu Luumi
17 We aamala insiku zɨtatʉ paala, akhabhabhɨlɨshɨla abhapɨtɨ bha Bhayahuudi abha paala. We bhabhʉngaana, akhabhabhʉʉzya akhatɨ, “Ɨmwe bhanholo bhaanɨ, atalɨɨpo umuntu ʉwa shɨkholo shɨɨtʉ we námʉtʉlɨɨye zimo. Poope aminho ge abhamaama bhɨɨtʉ bhátʉlesheeye, wʉtalɨɨpo we náwushilanyiinye. Poope shɨnɨɨsho, abhalongozi bhɨɨtʉ bhakhandema mu Yelusaleemu, bhakhambɨɨkha mʉ nyoobhe zya Bhaluumi. 18 ABhaluumi bhaala we bhambʉzɨɨlɨzya akhinza, bhakhanzaga kʉnsatʉlɨla, kʉnongwa ye bhatakhalola uwubhiibhi naawumo we nábhombile, ʉwa kʉtɨ bhangoje. 19 Ɨleelo aBhayahuudi bhamu we bhasiita kʉtɨ ɨnsatʉlwe, ɨnhapootwa ɨlya kʉbhomba, ɨnhalaabha kʉtɨ ɨnongwa yaanɨ yɨmelwe kwa Kaisaali kunuuku. Shɨnɨɨsho te kʉ kʉtɨ bhaatɨ ɨnhanzaga kʉbhasɨtaaka aBhayahuudi abhamwɨtʉ. 20 Kufumilana na zɨnɨɨzyo, ɨmbabhɨlɨshɨɨye, ɨnga ɨndonje nɨɨmwe. Inkungiilwe na manyoloolo ɨga, kʉnongwa ya Muposhi we abhamwɨtʉ aBhaisilaeli bhonti bhakʉmʉsʉʉbhɨla na kʉmʉgʉʉlɨla.”
21 Pe abhapɨtɨ bha Bhayahuudi bhakhamwamʉla ʉPaʉlo bhakhatɨ, “Ɨtwe tʉtalɨ nɨ kalaata lye twáposheleeye kufuma ku Yudeeya lye lɨkʉkʉtekha ɨwe, khabhɨlɨ atalɨɨpo nʉʉmo kʉkwɨtʉ we áfumile kʉnʉʉkwo, na kʉkʉlonga imbiibhi zimo. 22 Tʉkʉgʉʉlɨla bhʉʉlo kwɨmvwa zye ɨwe ukukwina, kʉnongwa ye lunuulu ulupuuto lwe ʉkʉlʉlandata, tumanyile kʉtɨ lʉkʉlongwa akhabhiibhi poponti paala.”
23 Pe bhakhɨmvwana nʉ Paʉlo isiku lye bhakhayɨbhʉngaana mu nyumba ye akhɨkhalaga. Isiku liila we lyafikha, aBhayahuudi bhaala bhakhabhʉngaana ku winji kʉshɨla palʉsalo. ɄPaʉlo akhabhamanyɨzya na kʉbhalʉmbɨɨlɨla kwanda shɨlaabhɨla paka shalyabheela ɨzya wʉmwene wa Mʉlʉngʉ. Akhabhakʉbhɨlɨzyaga kʉtɨ bhoope bhamwɨtɨshe uYeesu, akhabhalanga amazwi ge gakʉlonga ɨzya Yeesu mʉ ndajɨzyo zya Moose, na mu vitaabu vwa bhakuwi. 24 Ganaago amazwi ge ʉPaʉlo akhalonga, bhamu aBhayahuudi bhakhagɨɨtɨkha, ɨleelo bhamu bhakhagakhaana. 25 We aBhayahuudi bhaaga bhatakwɨmvwana bhɨɨbho na bhɨɨbho ku mazwi ge ʉPaʉlo akhalonga, bhakhasataana kumo bhakʉdalɨnhana. We bhashɨɨlɨ kʉsogola, ʉPaʉlo akhabhabhʉʉzya akhatɨ, “UMupepu uMufinjile álonjile ge ga nalyoli, kʉbhabhʉʉzya abhamaama bhiinyu kʉshɨlɨla kwa mukuwi ʉYeesaya kʉtɨ,
26 ‘Bhalaga kʉ bhantʉ bhanaabha, ʉbhabhʉʉzye ʉtɨ,
“Mʉkhayɨmvwaga, ɨleelo te mʉkhazyaganyaaje.
Mʉkhayɨlolaga, ɨleelo te mʉkhamanyaje.
27 Kʉnongwa ye abhantʉ bhanaabha
amooyo gaabho magomu,
amakutwe gaabho gatakwɨmvwa,
amiiso gaabho galɨ ngatɨ gatakʉlola.
Ɨnga zɨtabhanje shɨnɨɨsho, amiiso gaabho nhanɨ gakʉlola,
goope amakutwe gaabho nhanɨ gakwɨmvwa,
goope amooyo gaabho nhanɨ gakʉzyaganya,
bhaamɨle bhagangalʉshɨla, ɨnga ɨmbatʉʉle.” ’ 28:26-27 Bhaazya Yeesaya 6:9-10.
28 ɄPaʉlo akhajendeelela kʉlonga akhatɨ, “Ishi! Mʉmanye kʉtɨ intumi ɨzya wuposhi wunuuwu we wufumile kwa Mʉlʉngʉ zibhalile kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi, abheene bhe bhatɨzɨposheele.”
[ 29 We ʉPaʉlo aamala kʉlonga ganaago amazwi, aBhayahuudi bhaala bhakhasogola kumo bhakʉdalɨnhana nhaani.] 28:29 Umusitaali uwu wʉtalɨɨpo mu wusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani.
30 ɄPaʉlo akhamala amanha gabhɨlɨ, akhɨkhalaga mu nyumba ye ápanjile. Bhonti bhe bhakhamwɨnzɨlaga, akhabhaposheelaga mʉmwo. 31 Kʉ manha ganaago, akhamanyɨzya abhantʉ ku wudandamazu ɨzya wʉmwene wa Mʉlʉngʉ, nɨ zya Mwene uYeesu Kilisiti, sita kudindanjilwa.

*28:4 28:4 ɄWa Nalyoli lyámɨle lɨtaawa lya mʉlʉngʉ waabho.

28:27 28:26-27 Bhaazya Yeesaya 6:9-10.

28:29 28:29 Umusitaali uwu wʉtalɨɨpo mu wusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani.