2
Uwuposhi ʉwʉpɨtɨ ʉwa Mʉlʉngʉ
Pe shɨnɨɨsho, tʉkwanzɨwa kujina kʉgalema gaala ge tugimvwinzye, gatakhashe gatupulushe. Intumi ziila zye abhakhabhɨzya bhábhapiiye abhamaama bhɨɨtʉ zyámɨle zya nalyoli. Pe shɨnɨɨsho umuntu wowonti we atakhazɨlandataga awe atakhazitinikhaga, akhafundwaga anza she yɨkwanzɨwa. Bhʉlɨ, ɨtwe tʉngakhola bhʉlɨɨbhʉlɨ kʉpona ɨnga tʉtakʉwʉsaajɨla uwuposhi ʉwʉpɨtɨ anza wunuuwu? ɄMwene uYeesu wʉʉyo we átalile kʉwʉvwɨnsya uwuposhi wunuuwu, na bhaala bhe bhámutejeleziizye bhakutusimishizya kʉtɨ wanalyoli. ɄMʉlʉngʉ woope áwusimishiziizye uwuposhi wʉnʉʉwo kwɨ dala ɨlya kʉʉbhapa abhantʉ amakha aga kʉbhomba ɨvɨlolesyo na mayele. Khabhɨlɨ akhabhapanga ɨvɨkʉnjɨlwa ɨvwa Mupepu uMufinjile anza she áyiganile wʉʉyo.
UYeesu áamɨle muntu
ɄMʉlʉngʉ atábhabhiishile abhakhabhɨzya kʉtabhaala ɨnsɨ ye yɨkwɨnza, kwe kʉtɨ ɨnsɨ ye tʉkʉlonga akhapango khaakwe. Lyoli uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ,
“We Mʉlʉngʉ, umuntu wu naanu kʉtɨ umukwiniilile,
khabhɨlɨ umuntu* 2:6 Umuntu Mʉ ndongo ɨya Shiyunaani yɨkʉtɨ mwana wa Adamu. wu naanu kʉtɨ ʉmʉsaajɨle?
Wámubhiishile umuntu abhe paasɨ
kʉshɨla abhakhabhɨzya
kʉ khabhalɨlo khashe.
Nɨɨwe ukhaamupa uwumwamu nu lushindikho,
khabhɨlɨ ʉkhabhɨɨkha ivintu vwonti
paasɨ pa waamʉlo waakwe.” 2:6-8 Bhaazya Zabuuli 8:4-6.
Kwe kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhɨɨkha umuntu kʉtabhaala ivintu vwonti sita kʉlekha naakhamu. Poope shɨnɨɨsho, tʉtakʉlola kʉtɨ umuntu akʉvɨtabhaala ivintu vwonti kʉ khabhalɨlo ɨkha. Ɨleelo tʉkʉmʉlola uYeesu, we kʉ khabhalɨlo khashe ábhishiilwe paasɨ kʉshɨla abhakhabhɨzya, ɨnga ku wiila wa Mʉlʉngʉ afwe kʉnongwa ya bhantʉ bhonti. Wʉnʉʉyo we ʉMʉlʉngʉ amupiiye uwumwamu nu lushindikho ʉlʉpɨtɨ kʉnongwa ɨya kʉyɨmba na kufwa.
10 Pe shɨnɨɨsho, yákhondeeye kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ we ápelile ivintu vwonti, na kʉvɨsʉnga, akhamʉbhɨɨkha uYeesu kʉbha mukwilizu kwɨ dala ɨlya kʉyɨmba. Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga uYeesu abhaleete abhaana abhinji kʉsangaanɨla uwumwamu waakwe. Kʉnongwa ye uYeesu we akʉbhalongola abhantʉ bhawaaje uwuposhi. 11 Ʉweene uYeesu we akubhazelufwa abhantʉ imbiibhi zyabho, peeka na bhanaabho bhe akubhazelufwa, bhonti bhaana bha Taata weeka. Kʉnongwa yɨnɨɨyo, uYeesu atakʉlola insoni kʉbhabhɨlɨshɨla kʉtɨ bhanholo bhaakwe. 12 Ʉweene akʉtɨ,
“We Mʉlʉngʉ, ɨntɨlʉmbɨɨlɨle ɨtaawa lyakho
kʉ bhanholo bhaanɨ,
pakaasi pa lʉbhʉngaano lwabho
ɨntɨkwɨmbɨle ɨnyɨmbo ɨzyɨ mpaalo.” 2:12 Bhaazya Zabuuli 22:22.
13 Khabhɨlɨ akʉtɨ, “Ɨntɨbhɨɨshe ʉlʉsʉʉbhɨlo lwanɨ kwa Mʉlʉngʉ.”§ 2:13 Bhaazya Yeesaya 8:17. Iwinza akʉtɨ, “Ɨndɨ ɨpa peeka na bhaana bhe ʉMʉlʉngʉ ampiiye.”* 2:13 Bhaazya Yeesaya 8:18.
14 Kʉnongwa ye bhanaabho abhaana, bhalɨ nʉ mʉbhɨlɨ nɨ bhanda, woope uYeesu akhabha anza bheene, akhasangaanɨla uwuntu waabho. Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga kwɨ dala ɨlya wufwe waakwe amʉyazye uSeetani, we alɨ na makha aga kwazya abhantʉ kʉtɨ bhafwanje. 15 Khabhɨlɨ uYeesu áfuuye ɨnga abhasatʉle bhonti bhe bháamɨle bhatumwa kʉnongwa ya kwogopa uwufwe mʉ wɨɨkhalo waabho. 16 Lɨnɨɨlyo lɨkʉlolesya apazelu kʉtɨ uYeesu atínzile kʉbhaavwa abhakhabhɨzya, lyoli áyinzile kʉbhaavwa abhantʉ abha shipaafi sha Abulahaamu. 2:16 UAbulahaamu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 17 Pe shɨnɨɨsho, ákhondeeye kʉkholanywa na bhanholo bhaakwe mu zyonti, ɨnga abhe mupuutili ʉmʉpɨtɨ 2:17 Umupuutili ʉmʉpɨtɨ Bhaazya abhapuutili mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. ʉwa shisa, khabhɨlɨ musunde kʉ mbombo zya Mʉlʉngʉ. Kwɨ dala lɨnɨɨlyo, ákholile kufumwa imfinjile ɨya kwefwezya abhantʉ imbiibhi zyabho. 18 Kʉnongwa ye ʉweene áyimbile we akʉlɨngwa, angakhola kʉbhaavwa bhe bhakʉlɨngwa.

*2:6 2:6 Umuntu Mʉ ndongo ɨya Shiyunaani yɨkʉtɨ mwana wa Adamu.

2:8 2:6-8 Bhaazya Zabuuli 8:4-6.

2:12 2:12 Bhaazya Zabuuli 22:22.

§2:13 2:13 Bhaazya Yeesaya 8:17.

*2:13 2:13 Bhaazya Yeesaya 8:18.

2:16 2:16 UAbulahaamu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

2:17 2:17 Umupuutili ʉmʉpɨtɨ Bhaazya abhapuutili mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.