Ɨkalaata ku
Bhaebulaniya
Ʉwandɨlo
Ishitaabu ishi shɨtakʉmanyɨkha kʉtɨ wu naanu we ásimbile, ɨleelo ya nalyoli kʉtɨ áamɨle Mukilisiti umulongozi we áamɨle nʉ waamʉlo mʉ vɨbhanza, mʉ khabhalɨlo khe ʉPaʉlo akhasimbaga amakalaata gaakwe kʉ vɨbhanza. Ɨkalaata ili lyásimbiilwe ku Bhayahuudi bhamu bhe bháamɨle Bhakilisiti, ɨleelo bhakhalɨngwaga kʉlʉlekha ʉlwɨtɨkho lwabho kwa Yeesu.
Ɨkalaata ili lɨkʉmʉlolesya uYeesu she alɨ ku Bhakilisiti bhonti. Akʉlolesya kʉtɨ uYeesu Mwana wa Mʉlʉngʉ, khabhɨlɨ ʉweene mʉpɨtɨ kʉshɨla abhakhabhɨzya bhe aBhayahuudi bhakubhashindikha, mʉpɨtɨ kʉbhashɨla abhakuwi abha Lufingo ʉlwa Khalɨ, khabhɨlɨ mʉpɨtɨ kʉmʉshɨla nʉ Moose, we ábhapiiye aBhayahuudi ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ. Khabhɨlɨ umusimbi akʉtɨ abhashilile abhapuutili abha Bhayahuudi, kʉnongwa ye atabhombile naalumo imbiibhi, áwufumwizye uwuumi waakwe kʉbha mpʉmba ɨya kwefwa imbiibhi zya bhantʉ bhonti na kʉ khabhalɨlo khonti.
Kʉwʉmalɨlɨshɨlo mwɨ kalaata ili, akʉpanga ɨzya bhamaama bha Bhayahuudi, bhe ʉtʉpango twabho tʉlɨ mu Lufingo ʉlwa Khalɨ, she bhakhamupuutaga ʉMʉlʉngʉ na kʉmʉsʉʉbhɨla. Pe shɨnɨɨsho, akʉbhakʉmbʉsya aBhakilisiti kʉtɨ bhoope bhakwanzɨwa kʉjendeelela kʉmʉsʉʉbhɨla ʉMʉlʉngʉ, khabhɨlɨ bhakʉmbʉkhaje zye uYeesu akhabhombaga na kʉmanyɨzya.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
Umusimbi akʉlolesya kʉtɨ uYeesu mʉpɨtɨ kʉbhashɨla abhakuwi na bhakhabhɨzya bha Mʉlʉngʉ 1:1-4:13
UYeesu mʉpɨtɨ kʉbhashɨla abhapuutili bhe bhakhabhombaga ɨmbombo mu Nyumba iMfinjile 4:14-7:28
Kufwa kwa Yeesu kuleetile ulufingo ulupwa kʉshɨla lwe ʉMʉlʉngʉ ámupiiye ʉMoose 8:1-10:31
Ɨzya kʉbhagomwa aBhakilisiti, na kʉlonga ɨzya bhantʉ abhɨ maandɨ abha lwɨtɨkho 10:32-13:17
Insoshi nɨ ndamʉkho 13:18-25
1
ɄMʉlʉngʉ akʉlonga nɨɨtwe kʉshɨlɨla kwa Mwana waakwe
Ɨmaandɨ, ʉMʉlʉngʉ álonjile na bhamaama bhɨɨtʉ kʉshɨlɨla ku bhakuwi. Ábhombile shiniishi akhinji, na kʉ madala nɨɨgo nɨɨgo. Ɨleelo insiku izi ɨzya papɨɨpɨ na kʉmpeleela, ʉMʉlʉngʉ alonjile nɨɨtwe kʉshɨlɨla kwa Mwana waakwe.* 1:2 ɄMwana waakwe Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. Ámʉsabhʉʉye wʉnʉʉyo ʉMwana agaale ivintu vwonti, khabhɨlɨ kʉshɨlɨla kʉkwakwe ʉMʉlʉngʉ ápelile kʉmwanya na paasɨ na vwonti vwe vɨlɨ mʉmwo. ɄMwana waakwe wʉnʉʉyo we akʉlama ku wumwamu wa Mʉlʉngʉ, kʉnongwa ye ʉweene shifwani sha Mʉlʉngʉ wʉʉyo. Kʉ makha gi zwi lyakwe akʉlɨndɨɨlɨla ivintu vwonti. We abhazelufwa abhantʉ kwepa mu mbiibhi zyabho, ayɨkhaaye ɨnyoobhe ɨya kʉndɨɨlo ɨya Mʉlʉngʉ apa lushindikho ʉlʉpɨtɨ nhaani kʉmwanya.
UYeesu mʉpɨtɨ kʉshɨla abhakhabhɨzya
ɄMʉlʉngʉ ámubhiishile ʉMwana waakwe abhe mʉpɨtɨ kʉshɨla abhakhabhɨzya, anza she ámupiiye ɨtaawa lye lɨpɨtɨ kʉshɨla amataawa gaabho. Kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atámubhuziizye ʉkhabhɨzya ngaweeka mʉ bhakhabhɨzya bhaakwe kʉtɨ,
“Ɨwe we Mwana waanɨ,
ʉmʉsanyʉʉnʉ nabha ne Taata waakho.” 1:5 Bhaazya Zabuuli 2:7.
Khabhɨlɨ ʉMʉlʉngʉ atálonjile amazwi ganaaga kwa khabhɨzya wowonti kʉtɨ,
“Ɨne ɨntɨbhe ne Taata waakwe,
woope atɨbhe Mwana waanɨ.” 1:5 Bhaazya 2 Samweli 7:14.
Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ we akʉmʉsonteelezya ʉMwana waakwe ʉwa kwanda kʉpaapwa mʉ nsɨ, átɨlɨ,
“Abhakhabhɨzya bhonti abha Mʉlʉngʉ
bhamupuutaje ʉweene.”§ 1:6 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 32:43.
Khabhɨlɨ we akʉlonga kʉ zya bhakhabhɨzya, átɨlɨ,
“Akʉbhabhɨɨkha abhakhabhɨzya bhaakwe kʉbha mupepu,
bhoope abhabhombi bhaakwe akʉbhabhɨɨkha
kʉbha ngatɨ mbɨɨtʉ zya mwoto.”* 1:7 Bhaazya Zabuuli 104:4.
Ɨleelo kʉ zya Mwana waakwe akʉtɨ,
“We Mʉlʉngʉ, ʉwʉmwene waakho 1:8 Ʉwʉmwene waakho Bhaazya ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.
wʉtɨjendeelele wiila na wiila!
Ɨwe ʉkʉtabhaala mʉ wʉmwene waakho ku wugolosu.
Ɨwe uyiganile uwugolosu,
ɨleelo ukuwuviitilwa uwubhiibhi.
Ye nongwa ʉMʉlʉngʉ, ʉMʉlʉngʉ waakho,
akupashile amafuta aga kʉkʉkhondezya
na kʉkʉbhɨɨkha kʉbha we mʉpɨtɨ
kʉshɨla abhamwinyu bhonti.” 1:8-9 Bhaazya Zabuuli 45:6-7.
10 Khabhɨlɨ ʉMʉlʉngʉ akʉmʉbhʉʉzya ʉMwana waakwe akʉtɨ,
“Ɨwe Mwene we wápelile ɨnsɨ kʉwandɨlo,
khabhɨlɨ we wápelile kʉmwanya nɨ nyoobhe zyakho.
11 Vɨnɨɨvwo vwonti vikhayisila, vɨkhayɨlala anza menda.
Ɨleelo ɨwe ʉkhayɨbha insiku zyonti.
12 Ɨwe ukhayizivungaanya-vungaanya anzɨ golole,
anzʉ mwenda zɨkhayɨlala.
Ɨleelo ɨwe ʉtakʉgalʉnhana,
amanha gaakho gatakusila naalumo.Ӥ 1:10-12 Bhaazya Zabuuli 102:25-27.
13 Bhʉlɨ, khabhɨzya alikwi we ʉMʉlʉngʉ amubhuziizye lumo kʉtɨ,
“Yɨɨkhala kʉmbalɨ ɨyɨ nyoobhe yaanɨ ɨya kʉndɨɨlo,
paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho
paasɨ pa vɨnama vwakho”?* 1:13 Paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho paasɨ pa vɨnama vwakho kwe kʉtɨ kʉbhatola na kʉbhatabhaala abhalʉgʉ bhaakwe. 1:13 Bhaazya Zabuuli 110:1.
14 Pe shɨnɨɨsho, abhakhabhɨzya bhe bhooni? Mpepu zye zɨkʉmʉbhombela ʉMʉlʉngʉ, woope akʉzɨsonteelezya zɨbhabhombelaje bhaala bhe bhakhayɨposheela uwuposhi.

*1:2 1:2 ɄMwana waakwe Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:5 1:5 Bhaazya Zabuuli 2:7.

1:5 1:5 Bhaazya 2 Samweli 7:14.

§1:6 1:6 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 32:43.

*1:7 1:7 Bhaazya Zabuuli 104:4.

1:8 1:8 Ʉwʉmwene waakho Bhaazya ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:9 1:8-9 Bhaazya Zabuuli 45:6-7.

§1:12 1:10-12 Bhaazya Zabuuli 102:25-27.

*1:13 1:13 Paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho paasɨ pa vɨnama vwakho kwe kʉtɨ kʉbhatola na kʉbhatabhaala abhalʉgʉ bhaakwe.

1:13 1:13 Bhaazya Zabuuli 110:1.