Ɨkalaata ɨlya Paʉlo kwa
Fiilimooni
Ʉwandɨlo
ɄPaʉlo ásimbile ɨkalaata ili kwa Mukilisiti ʉmo udumbwe, ɨtaawa lyakwe áamɨle wu Fiilimooni. Umutumwa ʉmo ʉwa Fiilimooni, ɨtaawa lyakwe bhakhatɨnjɨ uNeesimo, ábhelengushile. Kʉwʉmalɨlɨshɨlo akhabha Mukilisiti, akhɨkhalaga nʉ Paʉlo we alɨ mwɨ jeela. Pe ʉPaʉlo ámugalusiizye kwa Fiilimooni. Mwɨ kalaata ili akʉmʉlaabha uFiilimooni kʉmʉtʉʉyɨla uNeesimo, poope ɨnga kʉ ndajɨzyo ɨya Shiluumi áyitishiliilwe kʉmʉgoga umutumwa we ábhelengushile. ɄPaʉlo akʉmʉbhʉʉzya uFiilimooni amʉposheele uNeesimo umutumwa waakwe kʉbha wʉ nholo mwa Kilisiti.
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, ne inkungiilwe kʉnongwa ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla intumi zya Yeesu Kilisiti. Peeka nʉ nholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho uTiimoti, ɨtwe tukukusimbila Fiilimooni, wumubhombi ʉwamwɨtʉ ʉmʉganwa. Tukubhasimbila na bhantʉ abha shɨbhanza bhe bhakʉbhʉngaana mu nyumba yaakho, peeka nʉ yɨlʉmbʉ wɨɨtʉ uAfiya, nu Alikipo, umusikaali ʉwamwɨtʉ mʉ mbombo ya Mʉlʉngʉ.
ɄTaata ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti bhabhalolelaje uwiila, na kʉʉbhapa uwutengaanu.
ɄPaʉlo akʉmʉlaabhɨla uFiilimooni
Wiila bhʉʉlo we ɨnkʉmʉlaabha ʉMʉlʉngʉ, ɨnkʉkʉkʉmbʉkha nɨɨwe na kumusalifwa kʉnongwa yaakho. Kʉnongwa ye inimvwizye ɨzya shiila she umwitishile ʉMwene uYeesu, na shiila she umuganile uYeesu peeka na bhafinjile bhonti.* 1:5 Abhafinjile bhonti Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. Ɨnkʉmʉlaabha ʉMʉlʉngʉ kʉtɨ, ʉwʉpeeka wʉnʉʉwo we ʉlɨ nawo nɨɨtwe wʉkʉbhɨɨshe kʉtɨ, ʉyavwaje abhanjɨ, ufishile kʉmanya inyinza zyonti zye tʉkʉzyaga kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhana nu Yeesu Kilisiti. Nholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, kʉ lʉgano lwakho lʉnʉʉlwo, wabhasansamʉsya amooyo abhafinjile, nɨɨne ɨnsesheeye nhaani, naagoma mʉ mwoyo waanɨ.
ɄPaʉlo akʉmʉlaabhɨla ishisa uNeesimo
Kʉnongwa ye impatinhiine nu Kilisiti, ɨnkwɨtɨshɨlwa kʉkʉlajɨzya ku wudandamazu lye ʉkhondeeye kʉbhomba anzʉ nholo awe umusundikwa. She poope zɨlɨ shɨnɨɨsho, kʉlonga kwanɨ kʉtɨbhe kwɨ dala ɨlya kʉkʉlamba mʉ lʉgano. Ɨne ne Paʉlo, ne ne mugoosi ne inkungiilwe mwɨ jeela kʉnongwa ya Yeesu Kilisiti. 10 Ɨnkʉkʉlamba kʉ zya mwana waanɨ uNeesimo. 1:10 UNeesimo kwe kʉtɨ uMuntu we akhondeeye. Mʉ khabhalɨlo khe inkungiilwe ɨpa na manyoloolo, ɨnhamʉlʉmbɨɨlɨla, akhabha mwana waanɨ mʉ lwɨtɨkho. 11 Mu nsiku zye ákubhelengushile atáamɨle muntu we akhondeeye kʉkwakho, ɨleelo ishi abha muntu we akhondeeye kʉkwakho, nɨɨne kʉkwanɨ akhondeeye.
12 Pe shɨnɨɨsho, ɨnkʉmʉgalʉsya kʉkwakho, wʉnʉʉnʉ imuganile kʉ mwoyo waanɨ wonti. 13 Naayiganile asyale ɨpa nɨɨne, ɨnga anavwaje gaala ge waamɨle ʉnavwaje, mʉ khabhalɨlo khe inkungiilwe kʉnongwa yi Ntumi iNyinza. 14 Ɨleelo lɨtalɨɨpo naalimo lye ɨngalɨbhomba sita weewe kʉnɨtɨshɨzya. Ɨnga wanavwaga, kwavwa kwakho kʉbhe kwa shɨgane shaakho wʉneewe, lyoli kʉtakhabhe kwɨ dala ɨlya kubijilwa. 15 Lumo uNeesimo ásogooye kʉkwakho ʉkwo kʉ khabhalɨlo khashe, ɨnga ʉMʉlʉngʉ amʉgalʉlanye agalʉshe kʉkwakho ʉyɨɨkhale peeka nawo mwa Yeesu Kilisiti wiila na wiila. 16 Te abhe mutumwa waakho bhʉʉlo khaala, lyoli atɨbhe nholo wɨɨtʉ ʉmʉganwa mwa Yeesu Kilisiti. Ɨne ɨmʉkʉndɨɨye nhaani, ɨwe we ʉtɨmʉkʉndɨle nhaani kʉshɨla anzʉ mwana ʉwa mu nyumba mʉmwakho, khabhɨlɨ nholo mwa Mwene.
17 Pe shɨnɨɨsho, ɨnga ʉkʉyɨlola kʉtɨ ʉlɨ nʉ wʉpeeka nɨɨne, ʉmʉposheele akhinza anza she waamɨle ʉmposheelaje ɨne nʉneene. 18 Ɨnga kʉlɨ na zimo zye atulile kʉkwakho, awe alɨ ni deeni kʉkwakho, ɨne ɨntɨkʉsombe. 19  Ɨne ne Paʉlo inkusimba ziniizi nʉneene nɨ nyoobhe yaanɨ, kʉtɨ ɨne ɨntɨsombe. Peeka na zɨnɨɨzyo, yɨtakʉtɨ ɨnkʉkʉmbʉsye, ɨwe umanyile kʉtɨ wu naanu we akʉlʉmbɨlɨɨye, lyoli yɨkʉtɨ uyifumwe wʉneewe kʉkwanɨ. 20 Ishi nholo waanɨ mʉ lwɨtɨkho, ʉnaavwe mwa Mwene wɨɨtʉ, khabhɨlɨ ʉnsansamʉsye ʉmwoyo mwa Kilisiti. 21 Inkukusimbila ɨkalaata ili, kʉnongwa ye ɨnkʉsʉʉbhɨla kʉtɨ ʉtɨnɨɨtɨshe kʉ gaala ge nakʉlaabha. Imanyile kʉtɨ, ʉtɨbhombe kʉshɨla na ganaago.
22 Peeka na zɨnɨɨzyo, ɨnkʉkʉlaabha ʉndɨnganɨzanye ulupitu pe ɨnhayɨɨkhala. Kʉnongwa ye ɨnkʉsʉʉbhɨla kʉtɨ, kufumilana ni mpuuto zyinyu, ʉMʉlʉngʉ atɨnsatʉle mwɨ jeela, ɨnga ɨnɨnze kukwinyu kʉbhayaatɨla.
Amazwi aga kʉlagana
23 Ʉnholo waanɨ uEpaafula akʉkʉlamʉkha, ʉweene nɨɨne twenti tukungiilwe peeka mwɨ jeela, kʉnongwa ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza ɨzya Yeesu Kilisiti. 24 Bhoope abhabhombi abhamwɨtʉ abha panaapa, uMaalika, uAlisitaaliko, ʉDeema, nu Luuka bhakʉkʉlamʉkha. 25 Uwiila wa Mwene uYeesu Kilisiti wʉbhe peeka nɨɨmwe mwenti.

*1:5 1:5 Abhafinjile bhonti Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:10 1:10 UNeesimo kwe kʉtɨ uMuntu we akhondeeye.