7
Maalo ga Sitefano
Bai, Mpi'ndo wa Dini ngannaluya, “Buli mayi'gi'yo ga nga kakape?” Sitefano ngayangwa, “Mwalongo bangu' na mwaakina tati' bangu', munipi'kani! Nnu'ngu' mwene utukupu, aapiti tati' bitu Bulaimu nsimu wabaabile ku'lu' kunni'ma wa Mesopotamia. Aai balo amya kukilambo sa Alani, Nnu'ngu' ngammakia, ‘Ubu'ke munni'ma wako na waleke alongobo boti, uyende kunni'ma wanilu'a kulangilya.’ Bai, Bulaimu ngabu'ka munni'ma wa Wakaladayo no yenda tama Alani. Bu'ka pa kiwo sa tati' bake, Nnu'ngu' ngammu'ya na kunneta panni'ma wu'no wamutama nambi'yambi'. Nnu'ngu' ampeili ulisi wowoti munni'ma wu'no, ata nyo Nnu'ngu' annagi panga ywembe na lubelekwo lwake baalu'a lisi nni'ma wu'no, na nsimu wo Bulaimu aai ntu'pu' mwana. Nnu'ngu' ngammakia, ‘Lubelekwo lwako lwatama munni'ma wa kigeni, na akwo baapangilwa abanda no pangilwa manyatau kwa myaka mya nsese. Naalu'a kuusenwa nni'ma wu'lu' wawaalu'a kwapanga abanda. Bu'kapo balu'a bu'ka munni'ma wo na kunikilikitya pandu pano.’ Nnu'ngu' ngampeya Bulaimu lilagano na liku'mbi' nga lyaai usaili wake. Na ywembe Bulaimu ngampapa Isaki na kumwina lisu'ba lya nane bu'ka belekwa kwake. Bu'kapo Isaki ngampapa Yakobi, na ywembe Yakobi ngaapapa balu' au'ku' bitu aku'lu' ku'mi na abi'li', na bembe ngabainilwa na tati' babe Yakobi.
“Kwa mwanjaa api'ndo bitu aku'lu', bana ba Yakobi, baammi'ki bwigu nnongo wabe Yusupu, ngabampi'mi'ya panga mmanda akwo Misili. Lakini Nnu'ngu' aai pamope nakwe, 10 ngaankosopolya bu'ka mmaule goti gaagapatike, kai' ngaampeya ikima no yi'ki'ti'lwa paayi'mage nnu'ngi' ya Falao, nkulungwa wa Misili. Falao ammi'i panga nnyi'mi'li'ki ku Misili na nyumba yake yoti. 11 Bai, ngakupitya njala munni'ma woti wa ku Misili na Kanani, ngaipanga siki ngu'lu' na kiu'ku'lu' bitu baakombwili pata kilyo sosoti. 12 Yakobi paayu'wine panga kubile na ilyo akwo Misili, ngaatuma bana bake, yani kiu'ku'lu' bitu, bayende kwo. Awo ngawai mwanja wabe nnongoi. 13 Mumwanja wenebi'li', Yusupu ngailaya kwa alongo bake, na Falao ngaatanga alongobe Yusupu. 14 Bu'kapo Yusupu ngatuma bandu yenda kwakema tati' bake Yakobi pamope na alongo bake boti baise ku Misili, nabembe baai mitumbi sabini na tano. 15 Kwa nyo Yakobi aayi'i Misili, kwaawi'li ywembe na bana bake. 16 Yi'ga yabe yaki'li'bu'yilwe Shekemu no sikilwa mulisiko lyaapi'mite Bulaimu, bu'ka kwa bana ba Hamoli kwa mbanje.
17 “Lakini nsimu wa lilagano lyaapeyilwe Bulaimu bu'ka kwa Nnu'ngu' kauegelya timya, isabu ya bandu bitu yendeyongeya muno. 18 Nkulungwa ywi'ngi' ywaakotwike kuntanga Yusupu wala abali yake, ngatumbwa tawala Misili. 19 Aywo nkulungwa ngaakonga bandu ba nni'ma witu, kwatesa api'ndo bitu na kwaamulisa baataikwe bana ilekeleke, li'nga bawee. 20 Nsimu wo Musa ngawaabelekwile, na ywembe aabile mwana nng'olou muno. Ngalelelwa kwa myei itatu munyumba ya abelei bake. 21 Na pabampikiye panja li'nga awee, biti Falao ngantola na kunnela kati mwana wake. 22 Musa ngayi'ganilwa makowe goti ga ikima ya ku Misili, ngapanga mundu nkangamau kwa mayi'gi'yo na iyendo.
23 “Musa paaikiye myaka alubaini ngayenda kwatyangilya alongo bake ba ku Isilaili. 24 Ku'lu' ngammona yumo ywabe kabonelwa na Mmisili, ngaankengya na kunku'mbwa yu'lu' Mmisili na kummulaga kwa kummukiya. 25 Musa aganiage Baisilaili aine bapekwipwa panga Nnu'ngu' ammi'i li'nga kwakosopolya, lakini bembe baakwipwili. 26 Pammalau' yake Musa ngaakolya Baisilaili abi'li' kabayu'mana, ngapaya kwakenga kwa kwabakia, ‘Mwenga mwabandu, ngita mwengaye mwalongo, mboni mupala lumiyana?’ 27 Lakini yu'lu' ywammonelage nnyine, ngannokolya Musa pambwega kabaya, ‘Nyai ywakubi'i ube wannyi'mi'li'ki au nkengeli ywitu? 28 Buli upala kunibulaga kati mwaummulige yu'lu' Mmisili liso?’ 29 Musa paagayu'wine malongelo go, ngatilya Midiani, kwaatami kati nng'eni na ywembe ngapata bana abi'li'.
30 “Bai, bu'ka pa myaka alubaini pi'ta, malaika ywa Nnu'ngu' ngaampitya Musa mulubele papipi na kitu'mbi' sa ku Sinai, pakiwi'mbi' sasaabile kakiyaka mwoto. 31 Musa paalibweni likowe lyo aatisangala muno, na ywembe paaegeli papipi li'nga alinguli wiso, ngayu'wa lilobe lya Bwana kalibaya, 32 ‘Nenga ngana Nnu'ngu' ywa api'ndo bako Bulaimu, Isaki na Yakobi.’ Musa ngalendema kwa bwoga na akombwili yendelya lingulya. 33 Apo Bwana ngammakia, ‘Uule ilatu yako kwa mwanjaa apo poyi'mi pandu papeleteu. 34 Kakape nigabweni mateso ga bandu bangu' akwo Misili. Niyu'wine ili'lo yabe nane nganiulwike li'nga kwakosopolya. Kwa nyo lelo wise, nanenga nilu'a kutuma ku'lu' Misili.’
35 “Ayu' nga Musa ywabankani kababaya, ‘Nyai ywakubi'i ube wannyi'mi'li'ki na nkengeli ywitu?’ Aabile ntumilwa na Nnu'ngu' mwene panga nnyi'mi'li'ki na nkosopoli wabe, kwa ndi'la ya yu'lu' malaika ywaampiti pakiwi'mbi' sakiyakage mwoto. 36 Ywembe ngaywaalongwiye Baisilaili bu'ka Misili kapanga mangelongelo na myanju munni'ma wo, mubaali ya Shamu, na mulubele kwa myaka alubaini. 37 Ayu' nga yu'lu' Musa ywaabakiye Baisilaili, ‘Nnu'ngu' aalu'a kunsaulyanga nnondoli ywalandana na nenga bu'ka mulukolo lwinu.’ 38 Ata pabaakongolekine ku'lu' kulubele, Musa ngaywaabile pamope nabo au'ku' bitu na yu'lu' malaika ywaalongei nakwe pakitu'mbi' sa Sinai. Ngaywaapeyi'lwe galu' mayi'gi'yo ga ukoto, li'nga atupei twenga.
39 “Lakini au'ku' bitu baakani kunnyu'wa Musa, ngabannokolya pambwega no minyikiya buya kai' Misili. 40 Ngabammakia kai' Aluni, ‘Ututengenesi kinnu'ngu' babaalu'a tulongoya mundi'la, kwa mwanjaa tutangiteli gagampatike aywo Musa ywaatulongwiye bu'ka Misili.’ 41 Apo ngabaitengenesya nnu'ngu' ywa likinda lya ng'ombe, ngabalibi'ki'lya na kulipulaikya kwa mwanjaa lyaai lyengo lya maboko gabe bene. 42 Bai, Nnu'ngu' ngatama kuutalu nabo, na kwaleka bakilikiti ndondwa ya kumaunde, kati mwaiandikilwe mukitabu sa alondoli ba Nnu'ngu',
‘Mwenga mwabandu Baisilaili, buli nenga lili
ywamunipikiage salaka ya inyama
kwa myaka alubaini ku'lu' kulubele?
43 Mwenga mwakitweti kimanda sa nnu'ngu' Moloki,
na inyago ya ndondwa ya nnu'ngu' winu Lefani.
Inyago yamwaipangile ngayamwikilikitya.
Kwa nyo nilu'a kwabi'nga kuutalu pita Babeli.’
44 “Ku'lu' kulubele api'ndo bitu baabile na ema ya lilagano nkati yake. Na yatengenesilwe kati Nnu'ngu' mwannagi Musa kwa galu' gaalayilwe. 45 Bu'kapo kiu'ku'lu' bitu baapokangine yi'lu' ema bene na bene mpaka nsimu wa Yoshua, pabaautweti wu'lu' nni'ma bu'ka kwa bandu ba kumili'ma yayaabi'ngilwe na Nnu'ngu' nnu'ngi' yabe. Apo lyaatami mpaka nsimu wa Daudi. 46 Daudi ywaapendilwe na Nnu'ngu', nembe annu'bite Nnu'ngu' ywa Yakobi ansengi po tama. 47 Lakini Selemani ngaywansengile nyumba Nnu'ngu'.
48 “Ata nyo Nnu'ngu' Nku'lu' atamali munyumba yaisengilwe kwa maboko ga bandu. Kati nnondoli ywa Nnu'ngu' mwaabaite,
49 ‘Kunani nga kiti'gu' sangu' sa lenji,
na dunia nga pandu po bi'kya magu'lu' gangu'.
Mwalu'a nisengya nyumba kati yaku'?
Au pandu pangu' po pu'mu'lya pabaa kwaku'?
50 Buli maboko gangu' gaumbikeli ili'be ayi' yoti?’
51 “Mwenga mwabandu anonopau! Myoyo na makutu ginu gai kati bandu bangali Ayahudi. Mwenga kati kiu'ku'lu' binu! Masu'ba goti muntaukya Loo Mpeleteu, kati mwabaapangite au'ku' binu. 52 Ywaku' kati ya alondoli ba Nnu'ngu', ywangateselwa na kiu'ku'lu' binu? Baatikwabulaga balu' babalondwage kwai'mbu' abali yoisa kwa Mwene Aki. Nambi'yambi' munsongile na kummulaga. 53 Mwenga ngamwamupokile Salya yailetilwe kasinu kwo pi'tya malaika, lakini mwaaiyu'wineli.”
Sitefano endabulagilwa
54 Balu' api'ndo ba mukitamo, pabagayu'wine makowe go, baatiusika muno na kunnyagya mino Sitefano kwa nyongo. 55 Lakini Sitefano abi atwi'li'yilwe Loo Mpeleteu, ngalingulya kunani ngaubona utukupu wa Nnu'ngu' na Yesu kayi'ma kuluboko lwa malyo lwa Nnu'ngu'. 56 Ngabaya, “Mulinge! Nibona kunani kuyu'gwike na Mwana wa Mundu kayi'ma kummalyo wa Nnu'ngu'.”
57 Lakini balu' ba mukitamo ngabaiba makutu gabe no panga ndu'ti kwa makakala na kunnyingilya kwa pamope. 58 Ngabampiya panja ya kilambo no tumbwa kunku'mbwa maliwe li'nga bammulage. Balu' babanku'mbwage ngabampeya makoti gabe mwinsembe yumo ywakemelwage Sauli akamuli. 59 Pabaabi kabanku'mbwa maliwe Sitefano andelu'ba, “Bwana Yesu, wipoki loo yangu'.” 60 Bu'kapo ngakilikita li'la kwa lilobe liku'lu', “Bwana kanewabalangili sambi yi'!” Bu'ka po baya go, ngayomoka.