8
Naywembe Sauli aayi'ki'tile panga Sitefano apalikwa bulagilwa.
Aumini batumbwa teselwa
Lisu'ba li'li'lu'li'lu' aumini ba ku Yelusalemu ngabatumbwa pata mateso maku'lu', aumini boti ngababaganika mu Yudea na Samalia ila atumilwe bai. Bandu babankilikitya Nnu'ngu' ngabansika Sitefano na kunni'lya muno. Lakini Sauli aayendeli kwaalabiya aumini, ngayingya nyumba kwa nyumba na kwaboywa aumini, alwawa na analu'me, kwayi'ya muutabilwe.
Aumini baala Injili ku Samalia
Kwa nyo balu' babaabaganike baayi'i pano na palu' ala liyi'gi'yo lya Nnu'ngu'. Naywembe Pilipi ngayenda mukilambo kiku'lu' sa Samalia kwaalya abali ya Kilisitu. Bandu pabannyu'wine Pilipi na kwibona myanju yaaipangite, ngabampi'kania wiso ku'no kababinia limo kwa galu' gaagabaite. Kwa mwanjaa moka gendekwabu'ka bandu baingi ku'no kagapanga ndu'ti, na bambone babaatombolwike na itewe ngabatepulilwa. Kwa nyo ngakubaa na pulaa ngu'lu' mukilambo so.
Kwaai na mundu yumo ywakemelwage Simoni, ywaatamage mukilambo si'si'lu'si'lu' bu'ka kwai'mbu', ywembe apangage makowe ga bwabi' na kwapanga bandu ba Samalia basangale, na aipunage panga ywembe mundu nku'lu', 10 bandu boti, api'ndo kwa anangu'ta, baatikumpi'kania kababaya, “Mundu yu' nga galu' makakala ga Nnu'ngu' gagatanganikwe kati, ‘Uweso Nku'lu'.’ ” 11 Ngabanki'ngama, kwa mwanjaa yapite myaka kabansangala kwa bwabi' wake. 12 Lakini bandu pabaamwu'bi'li Pilipi paalage Abali Inannoga ya ukulungwa wa Nnu'ngu' na lina lya Yesu Kilisitu, ngababatisilwa, analu'me kwa alwawa. 13 Naywembe Simoni ngau'bi'lya no batisilwa. Nganki'ngama Pilipi kila pandu, kasangala myanju na mangelongelo maku'lu' gaagabweni.
14 Balu' atumilwe babaabile Yelusalemu pabayu'wine panga bandu ba Samalia balipokile Liyi'gi'yo lya Nnu'ngu', ngabaatuma Petili na Yoani bayende kwo. 15 Pabaaikite Samalia ngabaalu'bya aumini bapate kumpokya Loo Mpeleteu, 16 kwa mwanjaa Loo Mpeleteu aai anakwaulukyali ata yumo, ila baatibatisilwe kwa lina lya Bwana Yesu. 17 Bai, Petili na Yoani ngabaabi'kya maboko balu' babaabatisilwe na bembe ngabampokya Loo Mpeleteu. 18 Simoni paabweni bandu kabampokya Loo Mpeleteu kwo bi'ki'lwa moko ga atumilwe, ngapaya kwapeya mbanje kabaya, 19 “Nanenga munipei uweso kati wo, li'nga kila mundu ywanaalu'a kummi'kya maboko gangu', apate pokya Loo Mpeleteu.”
20 Petili ngayangwa, “Mbanje yako ilangamiswe pamope na we, kwa mwanjaa ugania pi'ma upo ya Nnu'ngu' kwa mbanje! 21 Wenga ntu'pu' aki yoyoti mulyengo li'no, kwa mwanjaa mwoyo wako ubile na ulau nnu'ngi' ya Nnu'ngu'. 22 Bai, ugalambuke bu'ka mumasambi na unnu'be Bwana na ywembe aakombwa kukusamya awo ulau waubile nawo mumwoyo wako. 23 Kwa mwanjaa nibweni panga wenga ubi na bwigu na wantabilwe wa sambi.”
24 Apo Simoni ngayangwa, “Munilu'bi kwa Bwana, li'nga ago gamugabaite gaakanekunipitya.”
25 Bu'ka pa Petili na Yoani piya ukong'ondeli wabe no ala mayi'gi'yo ga Bwana, ngababuya ku Yelusalemu. Pabaabi kababuya ngabaala Abali Inannoga ya Yesu muilambo yambone ya Samalia.
Pilipi ammatisa mpi'ndo nng'wambende yumo ywa Isiopia
26 Malaika ywa Bwana ngammakia Pilipi, “Uyende lwingo lwa kusi muyi'lu' ndi'la ya mulubele yaibu'kya Yelusalemu li'nga Gasa.” 27 Bai, Pilipi ngaibi'ka wiso no yabwa mwanja, paabile mundi'la ngakwembana na nng'wambende ywa Isiopia, ywaai mpi'ndo nku'lu' mwene utawala wa mabi'ko goti ga Kandake, Malikia wa Isiopia. Aywo nng'wambende aayi'i Yelusalemu li'nga kunkilikitya Nnu'ngu'. 28 Naywembe paabile mumwanja wo buya kaya, aai mummutuka wake kasoma kitabu sa nnondoli ywa Nnu'ngu' Isaya. 29 Loo Mpeleteu ngammakia Pilipi, “Uyende ku'lu' kummutuka, ukatame papipi nawo li'nga waalongwane nawo.” 30 Pilipi ngaubutukya wu'lu' mmutuka, ngannyu'wa yu'lu' mundu kasoma kitabu sa Nnondoli ywa Nnu'ngu' Isaya. Pilipi ngannaluya, “Ugatangite buli ago gausoma?”
31 Yu'lu' nng'wambende ngabaya, “Nilu'a kombwa buli tanga bila mundu kuniawanikiya?” Bu'kapo ngankoka Pilipi li'nga au'bu'ke no tama pamope nakwe. 32 Na kipungu sa Maandiko Mapeleteu sasomage nga si'no,
“Apelekilwe kati ngondolo ywayenda sinjilwa,
kati mwana ngondolo mwatama liki nnu'ngi' yake ywembe ywakata manyoya. Kwa nyo ayu'gwili nkano wake.
33 Aateisika no yimilwa aki yake,
bwu'mi wake ubu'yilwe mudunia, kwa nyo ntu'pu' ywakombwa awana bu'kana na lubelekwo lwake.”
34 Yu'lu' nng'wambende ngannaluya Pilipi, “Sondesonde unibakiye, nnondoli ywa Nnu'ngu' yu' alongelya kwa abali yake mwene au abali ya mundu ywi'ngi'?” 35 Bai, Pilipi ngatumbwa tumya pandu papalu'palu' pa Maandiko Mapeleteu, na kumwawanikiya Abali Inannoga ya Yesu. 36 Pabaabi balo kabayendelya na mwanja, baaikite pandu pene masi', na aywo mpi'ndo ngabaya, “Pandu pano paina masi', buli kubile na kili'be sosoti sakilu'a nipanga kenenibatisilwe?”
38 Nng'wambende ngayi'mika wu'lu' mmutuka, ngabauluka mumasi' boti abi'li', Pilipi ngammatisa. 39 Pabaapitike mumasi', papalu'palu' Loo ywa Bwana ngammu'ya Pilipi, yu'lu' nng'wambende amwenili kai', lakini ngayendelya na mwanja wake kwa pulaa ngu'lu'. 40 Pilipi aaimuki abile mukilambo sa Azoto. Bu'kapo ngapi'ta muilambo yoti kaala Abali Inannoga, mpaka paaikite mukilambo sa Kaisalia.